Budapesti Közlöny, 1923. július (57. évfolyam, 147-171. szám)

1923-07-01 / 147. szám

59050 Budapest, 1923. szám. Vasárnap, Julius 1.’­ L Ö N­Y. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon : József 20-21. Kiadóhivatal , WH., Rákófai út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13-01. Hivatalos hirdetések: Az első 10 sz­óért 200­0, minden további 10 vagy kevesebb szóért 70 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz antitik térfogata) egyszer beiktatva 100 %. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.........................«... JOOO­K Magánosoknak . ............................... 8000 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig... 150 » » » , további 8 oldalanként 150 » A Hivatalos Értesítő ára........................ 180 » A HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Belitska Sándor altábor­nagyot saját kérelmére magyar királyi honvédelmi miniszteri állásától felmentem és körösszegi és adorjáni gróf Csáky Károly szolgálatonkivü­li viszonybeli ma­gyar királyi tábornokot magyar királyi honvédelmi miniszterré kinevezem. Az illetőkhöz intézett kézirataimat ide­zárva megküldöm. Kelt Gödöllőn, 1923. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. Kedves Belitska altábornagy! Sajnálat­tal értesültem, hogy megrendült egészségi állapota miatt miniszteri állásától meg­válni kénytelen. Amidőn önt ennélfogva a magy...,r királyi zninia.'ítevalja.ek­jesztésére magyar királyi honvédelmi miniszteri állásától saját kérelmére ezennel felmentem, fáradhatatlan buzgalommal és odaadással teljesített kiváló szolgálataiért teljes elismerésemet és köszönetemet feje­zem ki. Kelt Gödöllőn, 1923. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. Kedves gróf Csáky tábornok! A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére önt magyar királyi honvédelmi miniszterré kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1923. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Moskovits Farkasnak a Robur cipőgyár részvénytársaság vezérigazgató­jának közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormány­főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi junius hó 7. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Csermák Hugó cukorgyári igazgatónak a hazai cukoripar fejlesz­tése terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi junius hó 23. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Helbing Ferenc orsz. m. kir. iparművészeti iskolai tanárt a Műemlékek Országos Bizott­sága rendes tagjává az 1927. évi március 11- 15-ig terjedő ciklusra kinevezte. A m. kdr. kereskedelemügyi miniszter a kő­műves-, kőfaragó- és ácsmesteri képzettség meg­vizsgálására Budapesten szervezett bizottság elnökévé Cseresnyés István kir. műszaki főta­nácsost, a hivatal ezidőszerinti főnökét nevezte ki. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke elv. Dei­e­ter György budapesti kir. törvényszéki joggyakor­nokot eddig ideiglenesen viselt állásában meg­erősítette. r ., › ‘ A ›*. .. c fl”G- 4% A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Rápay Jenő budapesti kir. büntetőtörvényszéki joggya­kornokot eddig ideiglenesen viselt állásában meg­erősítette. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Gats Ernő pestvidéki kir. törvényszéki joggyakornokot eddig ideiglenesen viselt állásában megerősítette. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Tordai Béla pénzügyi fogalmazó, pécsi lakost a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe ideiglenes hatálylyal díjas joggyakornokká nevezte ki. A m. kir. minisztérumn&k 4.090/1923. H. E. mini rendelete a 8.352/1920. M. E. számú rendelettel szabályo­zott beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló 6.135/1921. WS. E. számú és 8.358/1921. M. E. számú rendeletek hatályának meghosszabbítása lágyában. 1. §. A 8.352/1920. M. E. számú rendelettel szabályozott beköltözés ideiglenes megtiltása tár­gyában kiadott 6.135/1921. és 8.358/1921. M. E. számú kormányrendeletek hatálya a 9.140/1921., 11.206/1921., 3.060/1922., 5.556/1922. és 10.410. 1922. M. E. számú rendeletben körülírt határ­időn túl 1923. évi december hó 31. napjáig bezárólag meghosszabbíttatik. A meghosszabbí­tott határidőben a határszéli Beköltözőket Ellenőrző Kirendeltségek bekölt­özési engedélye­ket ki nem adhatnak és a magyar határállomá­sok vasúti állomásai beköltözési ingóságokat tartalmazó vasúti kocsikat a szomszédos határ­állomástól át nem "vehetnek. 2. §. Ezt a rendeletet a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a m. kir. belügyminisz­terrel és a m. kir. kereskedelemügyi miniszter­rel egyetértően hajtja végre. Budapest, 1923. évi junius hó 1-én. Gróf Bethlen István s. k. m­. kir. miniszterelnök. A m. kir. belügyminiszter 29.819/VIIL 1923. számú rendelete egyes gyógyfürdőkben a betegek nyugalmát zavaró zajos mulatozás és zenélés korlátozása. Zala, Sopron, Baranya és Heves vármegye alispánjának. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter úrnak hozzám intézett átiratából tudomásomra jutott, hogy az ország megcsonkítása folytán amúgy is igen kis számra leapadt gyógyfürdőink telepein, de különösen a Balaton-tó környékén levő fürdőkben az elmúlt fürdőévadban annyira divatba jött a zajos mulatozás, zenélés és éjjeli dorbézolás, hogy a komoly betegek még a szo­rosan vett gyógyfürdőkben sem találták meg a gyógyulásukhoz annyira szükséges nyugalmat és pihenést. E tarthatatlan állapot megszüntetése, vala­mint a közrend biztosítása érdekében, az 1876. évi XIV. t.-c. 100. §-a szerint gyógyfürdőnek minősített Balatonfüred, Héviz, Balf, Harkány és Parád fürdőtelepeknek azokban az épüle­teiben, amelyek betegek elhelyezésére és laká­sára szolgálnak, mindennemű zenélést, wijós mulatozást/ dórí f®jtést egyáltalán­­.^Rég­­szigorúbban elintok. A fent megjelölt­­gyógy­­fürdőtelepek­ egyéb — a betegek lakásául nem­ szolgáló — épületeiben pedig mindennemű zaj­jal egybekötött mulatozás, előadás, mutatvány vagy zenélés éjjeli 10 órán túl nem tarthat. Ez az utóbbi korlátozás az illetékes rendőr­­hatóság által szabályszerűen engedélyezett egyes táncvigalmakra, hangversenyekre, előadásokra és ezekhez hasonló egyéb mulatságokra vagy mutat­ványokra nem vonatkozik. Aki az e rendeletben foglalt tilalmak ellenére a betegek nyugalmát zavaró zaj előidézésében részt vesz (ideértve a zenészeket is), valamint annak az épületnek a tulajdonosa, illetőleg annak vezetésével vagy felügyeletével megbízott az az alkalmazottja, aki a zajongást a felügyelete alá tartozó épületben megengedi — amennyiben cselekménye súlyosabb beszámítás alá nem esik — kihágást követ el és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha az épület tulajdonosa, illetőleg annak vezetésével vagy felügyeletével megbízott alkal­mazottja egy éven belül a fentirt kihágást másodízben is elköveti, az utóbbi büntetésen felül az illető helyiségre kiadott szállodai, kávé­házi, vendéglői vagy ehhez hasonló egyéb ipar­­engedély visszavonása iránt is egyidejűleg intéz­kedni kell. A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri büntető bíróságnak, a magyar kir. állami rendőrség működési területén az államrendőrségnek a hatáskörébe tartozik. Ez a rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép életbe. Budapest, 1923. évi junius hó 23-án. Dr. Rákovszky Iván s. k. A m. kir. belügyminiszter az 1923. évi 86.780. számú rendeletével a m. kir. vallás- és közok­tatásügyi miniszterrel egyetértőleg a Postás Sport Egyesületnek (Budapest, II., Hunyadi ,János­ ut 3. I.) az 1923. évi 2.903. számú ren­deletével engedélyezett országos adománygyűjtési engedélyét két havi időtartammal meghosszabbí­totta, illetőleg, megengedte, hogy az egyesület Egyes szám­ára 300 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék