Budapesti Közlöny, 1923. augusztus (57. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-01 / 172. szám

Budapest, 1923. 172. szám. Szerda, augusztus 1. BUDAPESTI Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 200 R, minden további 10 vagy kevesebb szóért ’70 R. Ezenfelü­l beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Matránhirdetések: Egy h­atodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 100 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10*/* engedmény. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. KÖZLÖNY. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi..., Magánosoknak 1000 K 3000 . Egyes szara ára 8 oldal terjedelemig... 150 . » » , további 8 oldalanként 150 . A Hivatalos Értesítő ára.......... 180­0 .­? HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter elő­terjesztésére Forster Zoltánt, Tolna vár­megye főispánját ettől az állásától — buzgó szolgálatainak elismerése mellett — saját kérelmére felmentem és Jankó Ágos­ton magyar királyi udvari tanácsost, Torontál vármegye alispánját Tolna vár­megye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1923. évi julius hó 23. napján Horthy s. k. Rakovszky s. k. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke d­. Nagy Géza budapesti kir. törvényszéki joggyakornokot eddig ideiglenesen viselt állásában megerősítette. alezredes és hasonrangu egy hónapra 15.000 K őrnagy » » » » 15.000 * százados » » » » 12.000 » főhadné­v» » » » 6.000 » hadnagy és hasonrangu egy hónapra 6.000 alhadnagy» * » » 6.000 1., 2. és 3. osztályú tiszthelyettes és hasonrangu egy hónapra ........... 3.000 K­g 1. Kimutatás az 1923. évi julius hó 1-étől kezdve járó havidíjról. A m. kir. honvédség rangosztályba sorolt havidíjasai. Rendfokozat Az 1923. évi julius hó 1-étől kezdve egy hónapra járó rendfokozati illeték (korona) Szolgálati pótdíj a tiszti minőségben töltött hányadik évben korona Gyalogsági t­ornok és hasonrangu Altábornagy és hasonrangu Tábornok és hasonrangu Ezredes és hasonrangu Alezredes és hasonrangu Öcn­agy­­és­­ hasonrangu Százados és hasonrangu Főhadnagy és hasonrangu Hadnagy és hasonrangu Alhadnagy és porrmn n­r.1, 360000 300.000 230.000 180.000 140.000 v ■-■‘V 1' 130.000 110.000 96.000 84.000 72.000 34évtől 66.000 31,32,33.évbei 66.000 28,29,30.évbei 54.000 25,26,9,7.évbei 42.000 22,23,24. évben 42.000 19,20,21.évbei 36.000 16,17,18.évber­ 36.000 13,14,15.évben 24.000 10,11,12.évben 18.000 7, 8, 9.évben 12.000 4, 5, 6.évben 6.000 1, 2, 3.évben— 2. Kimutatás az 1923. évi julius hó 1-jétől kezdve járó havizsalóról (havi fizetésről). ipt Az 1923. évi julius hó 1-jétől kezdve egy hónapra járó Rendfokozat rendfokozati szolgálati pótdíj (alap-) illeték a szolgálat hányadik éve&en✓ (koroha) korona 1. oszt. tiszthelyettes és hasonrangu 60.000 2. oszt. tiszthelyettes és hasonrangu­­57.000 3. oszt. tiszthelyettes és hasonrangu 54000 34. évtől 33.000 Főtörzsőrmester és 31, 32, 33. évben 30.000 hasonrangu 51.000 28, 29, 30. évben 25, 26, 27. évben 22, 23, 24. évben 27.000 24.000 21.000 Törzsőrmester és hasonrangu 48.000 19, 20, 21. évben 18.000 Őrmester és 16, 17, 18. évben 15.000 hasonrangu 45.000 13, 14, 15. évben 10, 11, 12. évben 7, 8, 9. évben 4, 5, 6. évben 1, 2, 3 évben 12.000 Szakaszvezető és hasonrangu 15.000 9.000 6.000 3.000 Tizedes és hasonrangu 9.000 Őrvezető és hasonrangu 6.000 Honvéd 4.200 " A m. kir. minisztériumnak 1923. évi 6.003/1. E. számú rendelete a m. kir. honvédség illetményeinek ujab­b szabá­lyozása tárgyában. Az 1923/24. költségvetési év első hat hónap­jában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló és alkotmányos tárgyalás alatt álló törvényjavaslat 15., 17., 18. és 19. §-aiban kért felhatalmazás elnyerésének remé­nyében a m. kir. minisztérium a m. kir. hon­védség illetményeinek újabb szabályozása tár­gyában a minisztertanácsnak 1923. évi julius hó 2- án tartott ülésében hozott határozata alapján a következőket rendeli: 1. A m. kir. honvédség tényleges szolgálatban álló havidíjasainak, legénységi állományú egyé­neinek és az átmeneti illetékekkel nyugállo­mányba helyezett egyéneinek ezidő szerint járó havidíját (havi fizetését, havi zsoldját, külön jutalomdíját), külön pótdíját,­ átszervezési, kar­hatalmi és készenléti úgynevezett együttes pót­díját a pótlékkal együtt,­­drágasági pótlékát, rendkívüli segélyét, egyenruha karbantartási átalányát, kiszolgálási átalányát és ténylegességi pótdíját az 1923. évi junius hó végével telje­sen be kell szüntetni. 2. A mn. kir. honvédség tényleges szolgálatban álló havidíjasai és legénységi állományú egyénei, az 1923. évi julius hó 1-jétől kezdve, a mellé­kelt 1. és 2. számú kimutatások szerint meg­állapított havidíjat (havi fizetést, havi zsold­ot) kapják, amely a rendfokozati (alap) illetékből és a szolgálati pótdíjból áll. A rendfokozati (alap) illeték és szolgálati pótdíj a nyugellátásnál beszámítható illet­ményt képez. 3. A m. kir. honvédségnél tényleges szolgá­latban álló havidíjasok és altisztek a mellékelt 1. és 2. számú kimutatásokban megállapított havidíjon (havi fizetésen, havi zsoldon) felül az 1923. évi július hó 1-től kezdve még az alábbi összegű ténylegességi pótdíjban is részesülnek: gyalogsági tábornok és hasonrangu egy hónapra................................... 60.000­­ altábornagy és hasonrangu egy hótlapra .................... 48.000 tábornok és hasonrangu egy hónapra 36.000 » ezredes » » » » 2­1.000 » Eftyes szám­ára 300 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék