Budapesti Közlöny, 1923. október (57. évfolyam, 222-247. szám)

1923-10-02 / 222. szám

Budapest, 1923. 222. SZHHTL Kedd, október 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­I­VATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület: Rákóczi-uűt 54. szám. Telefon : József 20-21. Kiadóhivatal: VII. Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 400 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 140 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasáb­os milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 200 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési általi Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi....»................... 2000 K Magánosoknak » ........................................ 6000 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig... 300 » ré­sz , további 8 oldalanként 300 » A Hivatalos Értesítő ára............................. 360 » fr-- ..............■ -r­e HIVATALOS RÉSZ. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnöke a 4.401/1921. M. E. számú rendelet 82. §-a alapján kinevezte dr. Kaufmann Lajos nagykanizsai h. városi közigazgatási tanács­nokot a zalavármegyei II. (nagykanizsai) tör­­vényhatósági átvizsgáló bizottság helyettes el­nökévé. V . A m. kir. feelügyminiszter 137.681/1923. UH. B. M. számu körrendeleti születés közlése az anya- és csecsemővédő állo­másokkal. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. Az anya- és csecsemő­védelem megszervezése végett az Amerikai Vörös Kereszt Egyesület és a Stefánia Szövetség közreműködésével több városban és községben anya- és csecsemővédő­állomást állítottak fel s további ilyen állomások felállítása folyamatban van. Az anya- és csecsemővédelem szempontjából különösen nagyfontosságú körülmény, hogy az újraszülötteket az anya- és csecsemővédőállo­mások lehetőleg az élet első napjaiban vegyék gondozásba. Feladatuknak, ezek az állomások csak úgy tehetnek eleget, ha a születésekről minél rövidebb idő alatt értesítést kapnak, hogy ennek alapján védőnőiket a gyermekágyas meglátogatására és az újszülött gondozása végett a helyszínére kiküldhessék. Evégből a népjóléti és munkaügyi miniszter úr megkeresése folytán felhívom Alispán (Pol­­gármester) urat, utasítsa a hatósága területén működő állami anyakönyvvezetőket, hogy min­den születést az ugyanott felállított vagy ezután felállítandó anya- és csecsemővédőállomásokkal 24 órán belül közöljenek. A közlés céljára az említett anya- és csecsemő­védőállomások kartonlapokat bocsátanak az anyakönyvvezetők rendelkezésére, amely lapokon az anyakönyvvezetőknek csak az anya nevét, lakhelyét és a csecsemő születési idejét kell kitölteniük. Egyes helyeken több anya- és csecsemővédőállo­­más működik; ily helyeken az Országos Stefánia Szövetség bejelentése alapján Alispán (Polgár­­mester) úr jelöli meg azt az anya- és csecsemő­védőállomást, amelyhez az anyakönyvvezetők a kitöltött kartonlapokat megküldeni tartoznak. Budapest, 1923. évi szeptember hó 20-án. A miniszter helyett: Kószó s. k., államtitkár. 24. §. Az elnöklő és a vizsgálóbizottsági tagoknak a tisztivizsgáért minden vizsgatevő és minden tárgy után 2000—2000 korona tisztelet­díj jár, melyet az elnök előterjesztésére a m. kir. földmivelésügyi miniszter utalványoz. Aki a vizsgára a kitűzött időben nem jelent­kezik és elmaradását kellőkép nem igazolja, úgyszintén aki javító, illetve ismétlő vizsgát akar tenni, a vizsgára való újabb jelentkezése alkalmával igazolni tartozik, hogy az állam­­kincstár javára a budapesti m. kir. állatorvosi főiskola házipénztárának kezelőjéhez 12.000 koronát, illetve javítóvizsga esetén 60.000 korona összeget befizetett. Aki a vizsgát sikerrel letette, a képesítő bizo­nyítványra az érvényben levő illetékszabályzat­ban megállapított értékű bélyegjegyet, a bizo­nyítvány kiállítási díja fejében pedig 300 korona összeget a főiskolai irodatiszt részére átszolgál­tatni tartozik. 26. §. A bizottság elnökének tiszteletdíja min­den jelölt után 3000 korona, a jegyző évi munkadíja 50.000 korona, a pénzkezelőé pedig évi 10.000 korona. Jelen rendeletem azonnal hatályba lép. Budapest, 1923. évi szeptember hó 22-én. Szabó s. k. A m. Mr. kereskedelemügyi minisster 1923.­ évi 81.092. szám Min­tek­ redezete az Olaszországgal a népszámlálási adatok köz­lése tárgyában 1891. évi május hó 16-án, illetve julius hó 7-én létrejött jegyzékváltás közzététele tárgyában. Utalással a m. kir. minisztériumnak az Olasz­országgal szemben újból életbelépett nemzetközi egyezmények tárgyában 3.820/1923. M. E. szám alatt (1. Budapesti Közlöny 1923. évi évf. 128. számát) kelt rendeletére az Olaszországgal az időszakonként megtartott népszámlálások ered­ményeinek kölcsönös kicserélése tárgyában 1891. évi május hó 16-án, illetve julius hó 7-én létre­jött jegyzékváltás szövegét ezennel közzéteszem: Olaszország külügyminisztere Ausztria-Magyar­­ország nagykövetéhez. Nagykövet Tír! A királyi kormány az utóbbi időben egyez­ményt­ kötött több európai állammal az időszaki népszámlálások eredményeinek közlésére vonat­kozólag, amelyek az egyik szerződést kötő állam állampolgárainak a másik állam területén lete­­lepedetteiről szólnak. Minthogy a királyi kormány súlyt helyezne arra, hogy hasonló természetű egyezményre lép­hessen az Osztrák-Magyar Monarchiával, van szerencsénk felkérni Nagyméltóságodat, m­éltóztas­­sék velem közölni, várjon a cs. és kir. kormány hajlandó-e rendelkezésünkre bocsátani a népszám­lálás azon adatait, amelyek a Monarchia területén tartózkodó olasz alattvalókra vonatkoznak, igenlő esetben az olasz kormány az Olaszországban lakó osztrák vagy magyar alattvalókra vonat­kozólag hasonló,közlésre kötelezi magát. A királyi kormány által Ő Apostoli Felsége kormányának megküldendő kimutatásban kifejezetten fel lenne tüntetve, hogy az illető idegen, saját bevallása szerint osztrák vagy pedig magyar állampolgár-e. Ez adatok kicserélése a következő feltételek mellett történnék: 1. A két kormány minden területén tartott általános népszámlálás után kölcsönösen és költségmentesen megküldené egymásnak a má­sik állam polgáraira vonatkozó lajstromokat vagy egyéni lapokat, amelyeken ez utóbbiaknak saját bevallásuk szerinti vezeték- és keresztneve, neme, foglalkozása, családi állapota, kora, születési helye, lakóhelye és nemzetisége lenne feltüntetve. 2. E lajstromok vagy egyéni lapok az olasz kormány által a római cs. és kir. nagykövet­ségnek, az osztrák-magyar kormány által a bécsi királyi nagykövetségnek küldetnének meg. 3. Magától értetődik, hogy a kérdéses adatok kiszolgáltatása vagy átvétele az azokban emlí­tett egyének azonosságának és állampolgársá­gának kérdését nem dönti el. Az esetben, ha a bécsi külügyminisztériumnál nem ütköznék nehézségekbe ezen javaslat elfo­gadása, kérem a nagyméltóságodat, méltóztassék velem formaszzerűleg közölni a cs. és kir. kor­mány hozzájárulását, valamint a maga részéről tett intézkedéseket ezen egyezmény végrehajtá­sára vonatkozólag. Nagyméltóságod közlésének kelle lenne tekin­­tendő ez egyezmény életbelépése időpontjának, amely egyezmény a felek mindegyike előzetes — egy évvel megelőzően közölt — értesités utján bonthatná fel. Fogadja stb. Róma, 1891. évi május hó 16-án. Rudini s. k. A római osztrák-magyar ügyvivő Olaszország külügyminiszteréhez. Miniszter Ur!­­ Nagyméltóságodnak folyó évi május hó 16-án kelt jegyzékére válaszolva, van szerencsém érte­síteni, hogy az abban foglalt javaslatok teljesen megfelelnek kormányom óhajának. Ennek következtében van szerencsém Nagy­méltóságod tudomására hozni, hogy a császári és királyi kormány meg fogja küldeni Olasz­ország kormányának a népszámlálásnak a Mon­archia területén tartózkodó olasz alattvalókra vonatkozó adatait, hasonlóképen azokhoz a köz­leményekhez, amelyek neki az Olaszországban lakó osztrák vagy magyar alattvalókra nézve megküldetnek. Jelen levelem keltezése tehát az e kérdésben létrejött egyezmény életbelépésének keltéül lesz tekintendő. Fogadja stb. Róma, 1891. évi julius hó 7-én. Beust s. k. Budapest, 1923. évi szeptember hó 26-án. A miniszter helyett: Wimmersperg s. k., államtitkár. A m. tó. földművelésügyi miniszter 8.874/1923. száma rerelete az állatorvosi tisztivizsgaszabályzat módosítása tárgyában. Az előkészítői tanfolyam előadói minden álta­luk megtartott tanfolyamért egyenként 30.000 korona tiszteletdíjban részesülnek, melyet a tan­folyam befejezése után az elnök előterjesztésére a m. kir. földmivelésügyi miniszter utalványoz. A tanfolyam látogatása díjmentes. A jelent­kezők elhelyezését és ellátását illetőleg nyújtható esetleges kedvezményeket a bizottság elnöke megfelelő módon közzéteszi. Egyes szám­ára 300 korona A m. kir. igazságügyminiszternek 41200. 1923. I. M. számú rendelete a tagositási és egyéb birtokrendezési ügyekben készített telekkönyvi másolatok költségei tárgyában. Az 1908. évi XXXIX. törvénycikk hatályos­ságának területén a birtokrendezési, különösen az úrbéri elkülönítési, arányositási és tagositási ügyekben követendő eljárás tárgyában 30/1909. I. M. szám alatt kiadott igazságügyminiszteri rendelet 75. §-a értelmében a telekkönyvi ható­ság az eljárásra illetékes törvényszék megkere­sésére elkészítteti az úrbéri elkülönítés, arányo­sítás vagy tagosítás tárgyát tevő területre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék