Budapesti Közlöny, 1923. november (57. évfolyam, 248-272. szám)

1923-11-01 / 248. szám

Budapest, 1923,9 248. szám. Csütörtök, november­­* MT-m-r 1 • .1 . r---— .. ---------r-zat Szerkesztőség : VII. ker­ület, K­okóczi-fil­mA. szám. Telefon : József 20-21. Kiadóhivatal: VMU I»*Wr’8-at év • *. Atiu-ii i.m­. éptku Telefon : József 13-01. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 400 K, mtnten további 10 vagy kevesebb szóért 140 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő Ara. Az iktatandó hirdetmények dija estlegesen küldendő be. k Manó,»tiij,ftetA,v, » • 1 ágy un.oditasabós milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 200 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10«/« engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélküli Hatóságoknak 2000 & Magánosoknak * 6000 r« Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig... 300 »­­ * » további 8 oldalanként 300 » A Hivatalos Értesítő ára....................... 360 » BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. L­A­P. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közokta­tásügyi miniszter előterjesztésére Hegedűs János volt kassai királyi katholikus tanítóképző-intézeti igazgató részére nyu­galomba vonulása alkalmából a tanitó­képző-intézeti királyi főigazgatói címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1923. évi szeptember hó 21. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno­s. k­ A magyar királyi vallás- és közokta­tásügyi miniszter előterjesztésére Jánky Sándort, a tatai kegyesrendi főgimnázium­hoz beosztott kir. kath. főgimnáziumi rendes tanárt a VI. fizetési osztályba ki­nevezem-Kelt Budapesten, 1923. évi október hó 11. s­apján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno­s k. A magyar királyi vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter előterjesztésére Csibész Mihály és Postinszky József újpesti állami polgári fiúiskolái rendes tanároknak, Gróf Klebelsberg Kuno s. k. Linczenbold Lajos szentesi állami polgári leányiskolái rendes tanárnak és Völgyi Lászlónak, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumba szolgálat­tételre berendelt állami polgári iskolai rendes tanárnak a polgári iskolai igazgatói címet adományozom, továbbá Sólyom Jánost, a magyar királyi vallás- és köz­oktatásügyi m­inisztériumba szolgálattételre rendelt állami polgári iskolai igazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1923. évi október hó 11. napján Horthy s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyetemi közgazdaságtudományi karnak folyó évi június h­ó 21-én tartott ülésén hozott azt a határozatot, mellyel a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi karán 1904. évben »A növények teratológiája és pathologiája« c. tárgykörből, majd pedig a m. kir. József ffin­egyeteniPfi' fSTl.'Síti ésl'J'*ÍiJtóznos* és kártékony gombák« c. tárgykörből magán­tanárrá képesített dr. Schuberszky Károlynak az egyetemi közgazdaságtudományi karon a »Növényvédelem« című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ezen minőségében megerősítette. Helyreigazítás. A m. kir. minisztériumnak a lakásügy ideiglenes rendezése tárgyában kelt s a Budapesti Közlöny 247. számában közzétett 7.777/1923. M. E. számú rendelet 18. §-ának 2. bekezdésében előforduló az a hiba, hogy a tulajdonost terhelő közüzemi költségek megtérí­tésére az üzleti célra használt helyiségeknél az 1923. évi novemberi bérévnegyedre járó bérösz­­szegnek nem Vö, hanem 1/io része szolgál, ezen­nel kiigazittatik. 1. szám: melléklet az 1938. évi 7.770­ M. E. számú rendelethez. A m. kir. minisztériumnak 7.770/1923. M. E. számú rendelete az állami, vármegyei és államvasuti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, illetőleg az állami, vár­megyei és államvasuti nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének újabb szabályozása tárgyában. A m. kir. minisztérium által a lakásügy ideiglenes rendezése és az e téren fennálló kor­látozásoknak fokozatos megszüntetéséről 2.222. 1923. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában kiadott 1923. évi 7.777/M. E. számú rendelet (meg­jelent a Budapesti Közlöny 1923. évi 247. sza­kában),, 1.­ §-ána'­. ái-t'ote.abeti­­ -ímtét­ kel,­­hogy külön béremelésre szükség volna, bármely bérelt lakás után a bérlő az 1923. évi no­vember hó 1. napjától kezdődő bérévnegyedre az 1923. évi augusztus hó 1. napjától kezdődő hatálylyal kikötve volt vagy biróilag megálla­pított tiszta bérnek hatszorosát, vagyis az 1917. évi november hó 1. napján érvényesen kikötve volt évi tiszta bérnek kettőszáznegyvenszeres összegét köteles fizetni. Ennek az összegnek az I.—VI. lakáspénzosztályokba tartozó állomáshelyeken állomásozó és tényleges szolgálatban álló állami rendszerű tisztviselőket és egyéb alkal­mazottakat megillető lakáspénzekről. Az alkalmazottak megjelölése Az 1993. évi november hó 1-jéől kezdve azoknál a tisztviselőknél és egyéb alkalmazottaknál, akiknek leg­feljebb két három vagy három­nál több leg­feljebb két három vagy három­nál több leg- hht , három- két­nél több leg- , hi­rom feljebb vagy Az három-hét­­­nál több leg­feljebb két három vagy három­nál több leg­feljebb két három vagy három­nál több családi pótlékuk van, a lakáspénz összege egy évre korona az 1- 1 a II. . | a III. | a IV. | az V. | a VI. lakáspénzosztályba tartozó helyeken A II. fizetési osztályba tartozó tisztviselőknél...702.000810.000» III.» » »» » 648.000702.000 7· IV.» » » » ...594.000648.000 Az V.» y· 7‡ ...513.000567.000­ VI.» 7‡» » 1.459.000513.000 VII.» 7‡» » ...378.000432.000» VIII. • »» 7‡ ...297.000351.000 IX.» J‡ » ...216.000270.000› X. J· J‡ 3» ...189.000243.000› XI.» » » » 162.000.-16.000 A kezelőknél és kezelőnőknél. Az I. osztályú műszaki Altiszteknél,­­ akiknek az 1928. évi ti.OOO/M. E. számú 174.000—110.000 — 56.000— 60.000 hónapra megállapított havi fizetésük volt A I. osztályú műszaki altiszteknél A kezelő altiszteknél, az egyéb altiszteknél és ki­nevezett hivatalszolgáknál.......... A napidíjasoknál (díjnokoknál)....... A napibéres szolgáknál................... 140.400 162.000 183.6001216.000 162.0001 194.400 151.2001172.800 108.000 1118.800 97.200­ 108.000 81.000 81.000 54.000 1­54.000 631.800729.000561.600648.000491.400567.000421.200486.000351.000Í405.000 583.200631.800518/400561.600453.600491.400388.800421.200324.000351.000 534.600583.200475.200518.400415.800453.600356.400388.800297.000324.000 461.700510.300410.400453.600359.100396.900307.800340.200256.500283.500 413.100461.700367.200410.40Q321.300359.100275.400307.800229.500l256.500 340.200388.800302.400345.600264.600302.400226.800259.200189.0002J 6.000 267.300315.900237.600280.800207.900245.700178.200210.600148.500175.500 194.400243.000172.800216.000151.200189.000129.600162.000108.000135.000 170.100218.700151.200194.400132.300170.100113.400145.800 94.500121.500 145.800194.4001.29.600172.800113.400151.200 97.200129.600 Si.OOO106.000 126.360145.800112.320129.600 98.280113.400 84.240 97.200 70.20081.000 165.240194.400146.880172.800128.520151.200110.160129.600 91.800108.000 145.800174.960129.600155.520113.400136.080 97.200116.640 81.000 97.200 136.080155.520120.960138.240105.840120.960 90.720103.680 75.600 86.400 97.200106.920 86.400 95.040 75.60083.160 64.800 71.280 54.000 59.400 87.480 97.200 77.76086.400 68.040 75.600 58.320 64.80048.600 54.000 72.900 72.900 64.800 64.800 56.700 56.70048.600 48.60040.500 40.500 48.600 48.600 43.20043.200 37.800 37.800 32.400|32.400 27.000,27.000 Eflyes szám ára 300 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék