Budapesti Közlöny, 1924. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-01 / 1. szám

Budapest, 1924. 1. szám Kedd, Január 1 •BUDAPESTMK 0 Z.L ON­Y. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út ,M. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út el. sz. Athenaeusm-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 1000 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 350 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen­,küldendő ba. Magán­hí­rdetések: Egy hatod­hasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 300 K. Ideiglenes előfizetési árak »2 előfizetési dij utólagos kiegésíitésének fennt­artásával. Hivatalos Értesitő nélkül: Hatóságoknak havi................................. 4000 K Magánosoknak » ............. 1000­ 0 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig... 1100 » s» * » további 8 oldalanként 500 » A Hivatalos Értesítő ára.......................... 600 * H­IVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. • A magyar királyi belügyminiszter elő­terjesztésére dr. Darányi Kálmánt G­yőr és Moson vármegyék főispánjára, Huszár Aladárt Esztergom és Komárom vár­megyék, valamint Komárom szabad kis város főispánját, ár. Sztranyovszky Sándort M­ógrád és Hont vármegyék főispánját, Spéchy Lászlót Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyék főispánját, ár. Ráday Miklóst Szabolcs és Ung vármegyék főispánját és Burgly Emilt Csanád, Arad és Torontál Vármegyék főispánját ezektől az állásaik­tól felmentem és ár. Darányi Kálmánt Győr szabad királyi város főispánját Győr, Moson és Pozsony, Huszár Aladárt Komárom és Esztergom, ár. Sztranyovszky I Sándort Nógrád és Hont, Péchy Lászlót Szatmár, F­ogsa és Bereg, ár. Kállay Miklóst Szabolcs és Ung s végül Pi­rgly pmát Csanád, Arad és Torontál köz­igazgatásilag egyelőre egyesitett vár­megyék főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1923. évi december napján. Horthy s. k. Rakovszky s. k.­sége elismeréséül a magyar királyi kor­mány főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 22. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére dr. Irencs Kálmánnak, Nyír­egyháza rendezett tanácsú város polgár­­mesterének buzgó és eredményes köz­hivatali működése elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 22. napján. Horthy s. k. Gróf fiethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­­­­terjesztésére Reichan Emilnek, a Thall­­mayer és Seitz gyógyszeráru nagykeres­kedő cég igazgatójának közhaszn­n érdemes tevékenysége elismeréseül a magyar királyi kormánytanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Schrapf Kálmán egyeld lakos, uradalmi főintézőnek közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormány tan­ácsi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 24. napján Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésé­re ár. Rothkugel István követ­­ségi attachét H. osztályú követségi tit­kárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 15. napján.­­ Horthy s. k. Vass s. k. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésér­e Fleischhacker Rezső követségi attachénak a II. osztályú követségi tit­kári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1923. évi december hó 15 napján. Horthy s. k. Fass s. k. A Kormányzó Ur­­ Főméltósága a m. kir. külügyminiszter előterjesztésére 1923. december hó 18-án kelt magas elhatározásával Van den Bergh 1. amsterdami lakost az amsterdami m. kir. tiszteletbeli főkonzulátusnál való alkalmaz­tatásának időtartamára tiszteletbeli m. kir. al­­konzullá kinevezni méltóztatott. A m. kir. minisztérium az 1923. évi decem­ber hó 21-én hozott határozatával Budapest székesfőváros területére a főpolgármesteri hatás­kör betöltésére és az 1920: IX. t.-c.23 §-ában a kormánybiztosra ruházott feladatok teljesítésére 1924 évi január hó 1-től kezdve Tersztyánszky K­lmán helyettes belügyi államtitkárt kormány­­biztossá nevezte ki. A .m. kir. minisztérium az 1923. évi decem­ber h­ó 2- án kelt határozatával dr. Sipőcz Jenő Budapest székesfőváros polgármesterét Budapest székesfőváros főpolgármesteri teendőinek ellátá­sával történt megbízatása alól — ebben a minő­ségében kifejtett, buzgó szolgálatainak teljes elismerése mellett — felmentette, magyar királyi miniszterelnök elő­­csére dr. Ujodrossy-Szabó Lajos öszörményi királyi közjegyzőnek a­­ terén kifejtett érdemes tevékeny­­i ismeréseül a magyar királyi kar­­i tanácsosi címet adományozom.­­ Budapesten, 1923. évi. december . napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. ra.r királyi miniszterelnök elő­­dr. Seitz Ottónak­ a Thail- t.­tz gyógyszerára nagykeres­ke,­ionosának közhasznú érde­­mes­e elismeréséül a magyar krályi főtanácsosi címet ado­mányozó Kelt­en 1923. évi december hó 20. napja Horthy s. k­. Gróf Bählen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Augtmfehl I Leónak, a Magyar Általános Hitelbank igazgatójának fél­­százados közhasznú, érdemes tevékeny­­ sélyes szám­ára 500 korona. 8. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke dr. Nicolaus Béla joggyakornokot eddigi ideiglenesen viselt állásában megerősítette. Helyreigazítás. A közszolgálatban álló tiszt­viselők és egyéb alkalmazottak, valamint a hon­védség, csendőrség, vámőrség, folyamőrség és államrendőrség tagjai illetményeinek, illetőleg a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjai­nak újabb megállapításáról szóló és a Buda­pesti Közlönynek 1923. évi december hó 30-án megjelent 295. számában közzétett 1923. évi 9.170/M. E. számú rendeletnek az aláírása követ­kezőképen helyesbíttetik: Dr Fass József s. k., a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásá­val megbízott m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter.­ ­ A m. kir. minisztériusok 9.210/1923. IIj. E. számú rendelete a vasúti és a hajózási vállalatok, úgyszintén a magyar királyi posta, távíró és távbeszélő alkal­mazottainak betegségi és baleseti biztosításáról. A magyar királyi minisztérium a betegségi és a baleseti biztosítás ideiglenes szabályozásá­ról szóló 5­400/1919 M. E számú rendeletnek (Magyarországi Rendeletek Tára 1919. évf. 730. oldal), valamint az e rendeletét kiegészítő és módosító rendeleteknek kiegészítéséül az 1920. évi I. t.-c. 10. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A közforgalmú vasutak üzemeiben, te­kintet nélkül a hajtóerőre, gyáraikban és műhelyeikben, építkezéseiknél és a fenntartási arankáiknál, • a postánál, távírónál, távbeszélőnél, továbbá a posta, távíró és távbeszélő műhelyeiben, táv­író és távbeszélő vonalai építésénél és fenn­tartási munkáinál, a hajózási, kotró-, rév-, komp- és tutajozó vállalatoknál, e vállalatok gyáraiban és mű­helyeiben, építkezéseinél és fenntartási mun­káinál, munkabérért szolgáló cogre teljesítő munkavál­lalók, tekintet nélkül nemükre, korukra, állam-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék