Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-02 / 1. szám értesítője

WM SSWp-''" :í' A '; v %■■v / gyi­leli.­ni ír " "*■*# ?6 Budapest, 1924. 1. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS Hivataalos h­irdetmények.­ ____Árverések._____ Árverés. 1923. Pk. III 8893. sz. Dr. Hegedűs Gyula ügyvéd javára 13730 torosa követelés és járulékai erejéig az erzsébetfalvai kir járásbiróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1928. óta augusztus hó 13. napján lefoglalt és 400000 koronára becsült ingósá­gokra az erzs­­ébetfalvai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1900. évi XLI. t­ e. 20. §-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltától, javára is elrendeltetik, alperes lakván Erzsébetfalván, Baross­al 61 szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi január hó 6. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Erzsébetfalván, 1923. évi december hó 12. napján. Abarbanoll Károly, kir. bírósági végrehajtó. 21024 Árverés 1923. Pk. X. 222056. szám. S dr. Kozma Sándor butdepesti ügyvéd által képviselt Weiner A. és Grinbaum 31. cég javára 10 font 10 pince egyen­­értéke követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi 60054 számú végzésével elrendíti kielégitési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi augusztus hó 26. napján lefoglalt és 1060000 koronára becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti szálon végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes, foglaltatok javára is elrendelte­tik, alperes lakásán Budapesten, ,V. ker., Vécsey­ utca 4. házszám II emelet 10 — 11. ajtószám alatt a folyó évi december 26-án kitűzött határnap beszüntetéséről leendő megtartására újabb határidőül 1924. évi január hó 3. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt férfiruhák és egyéb ingóságok a leg­többet igérőnek készpénzfizetés el­etében, esetleg becs­­értéken alul is eladatnak kelt Budapesten, 1923. évi december hó 10. napján. Schrank József, kir. bír. végrehajtó. 21025 Árverés. 185/1923. sz. A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak Pk. 12298/1923. számú végzése folytán 60000 korona és jár. erejéig 1923. évi november hó 42 nap­ján végrehajtás utján lefoglalt és 1280000 koronára be­csült egy vemhes kanca­ló és 10 mm csöves tengeri Nyíregyháza határában levő Vajda-bokorban 1924 évi január hó 10. napján délután 2 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1923. évi december hó 14-én. Szántó Ármin, kir. járás­bírósági végrehajtó. 21048 Árverés. 1923. Pk. VII 217848/2. szám Dr. Várady Elek ügyvéd által képviselt Kürthy László javára 1000 korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1923 évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi junius hó 16. napján lefoglalt és 20000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szer­zett összes foglaltatok javára ,is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI. ker., a-utca 29. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1824. évi január hó 2 napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt díván a legtöbbet ígérőnek kész pénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is el­adatnak. Kelt Budapesten, 1928. évi december hó 19 napján. Bíró János, kir. bírósági végrehajtó, 21060 Árverés. Az igazgatóság értesíti a t. közönséget, hogy a m kir. zálogházak intézeteiben, illetőleg a m. kir zálogházat közvetítőinél elzálogosított és 1923. évi november hó 30 napjáig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem rendezett zálogtárgyak, továbbá az Állami Árverési Csarnokhoz kiadásra beadott, de vevőre nem talált és az Árverési Csarnokból 30 nap alatt el nem szállított különféle tárgyak 1924. évi január hó 2 napjától kezdődőleg nyilvános árverésen el fognak adatni Miről úgy az érdekelt elzálogosítókat, valamint az elárvereztetőket azzal értesítjük, hogy jogukban áll tárgyaikat az árverést megelőző napig kiváltani vagy a kölcsönt meghosszabbítani. Az árverések folyama alatt azonban sem kiváltani, sem meghosszabbítani nem lehet, de meg van engedve, hogy az elzálogosító felek zálogtárgyaikat, az árveré­seken a zálog-, illetőleg letétjegyeik fel mutatása, a kölcsöntőke, a kölcsöndíj és az árverési járulék lefize­tése ellenében magukhoz válthassák. Az árverések hétköznap délelőtt 8—12 óráig és délután 3—6 óráig tartatnak Az igazgatóság. *2968 Árverés, Pk. 3207/1923. szám Alulírott kir. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy az esztergomi kir. járásbiróság fenti számú végzése folytán dr. Grünhut Ármin ügyvéd által képviselt Tedrit Testvérek fel­peres részére 19726 korona tőke és járulékai erejéig lefoglalt és 49000 koronára becsült bútorok­ és egyéb ingóságok Esztergomban, Simor János-ak-a 52. sz. ház­ban alperes lakásán 1924. évi január hó 10. napján dél­utáni 2 órakor a többi fogl­alt fiók követelése erejéig is legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni. Egyúttal felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégítéshez jogot tartanak s ezen joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbb­ségi igényeiket az árverés megkezdésiig alulirt kikül­döttnél írásban vagy pedig­ szóval jelentsék be. Kelt Esztergomban, 1923. évi december hó 10. napján. Kiss Sándor, kir. bírósági végrehajtó. 21056 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 6495/1923. szám. A kaposvári kir. tör­vényszék mint csődbíróság közhirré teszi, hogy I­irsch­­ler Ernő vöröskereskedő barcsi lakos ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam terü­letén levő ingatlan javaira az 1881. évi XVII­­.-c. 82 §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta Csődbiztosnl dr. Magay Ferenc kaposvári kir. tör­vényszéki bírót, rendes szabadságideje vagy egyéb akadályoztatása tartamára dr. Haám Ernő kaposvári kir. törvényszéki bírót, tümeggondnokul dr Valkó Gyula barcsi ügyvédet, helyetteséül dr. Simon Dániel kaposvári ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1924 évi március hó 20. napját, a felszámolási tár­gyalásra 1924. évi április hó 9. napjának délelőtti 9 óráját, a csikiválasztmány megválasztására pedig 1924. évi április hó 12. napjának délelőtti 9 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Igazságügyi palota I. emelet 26. ajtószám). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők Igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt­ joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent említett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129 §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamatban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal biró hitelező­ket, hogy­ az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk birt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyoluttszfesti a dndn­ tárcát, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy ameny­nyiben jogaikat nem érvényesítik, ezek a csődtöm­eg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­­r­ánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg­ Kaposvár, 1923. évi december hó 20. napján. A kapos­vári kir. törvényszék mint csődbíróság.. 20971 3—3 Felhívás. Felhívás. P. 5237/1923. szám A pécsi kir. törvény­szék dr. Mosonyi Géza ügyvéd által képviselt Stark Margit hosszúherényi lakos folyamodó kérelme folytán az 1894. évi XXXI. t.­e. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Breitenbach József volt komlói lakost,­­hogy feleségével Máriaké­­ménden 1881. évi szeptember hó 13. napján a mária­­kéméndi r. kath. egyház lelkésze előtt kötött házas­ságon alapuló életközösséget a jelen hirdetmény­nek a hivatalos hírlapban történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellen­kező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság csidor­ása felől fog határozni. Pécs, 1923. évi november 11. napján. A pécsi királyi tör­vényszék. *2967 Gondnokság. Gondnokság. P. 2361/11. 1922. szám. A nyíregyházi kir. törvényszék.közhirré teszi, hogy gróf Vay Ádám volt vajai lakos, jelenleg az inzersdorfi (Bécs mellett) sanatoriumban levő elmebeteg a P. 2361/7 1922 számú jogerős ítélettel gondnokság alá helyeztetett. Nyíregy­háza, 1923 november hó 24. napján. A nyíregyházi kir. törvényszék. 21045 Holtnak nyilvánitások. Holtnak nyilvánítás. Pk. 3314/1923. szám. Az ácsai kiír. járásbiróság Kozma Sándorné alsónémedi lakos részéről a 28000/1919. 1. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Kozma Sándor alsóném­edi lakos holtnak nyilvání­­tása iránt az eljárást megindította és az eltűnt ré­szére ügygondnokul dr. Nemes József ácsai ügyvé­det rendelte ki. Az eltűnt neve Kozma Sándor, születési helye Alsóném­edi, születési ideje 1885 má­­jus 14., szülei­nek neve néhai Kozma István és Fejszes Rozália, házastá­rsának neve Horváth Teréz, az eltűnt foglal­kozású földmivee„ utolsó lakhelye Alsónémedi, némi ingó és Ingatlan vagyona van Alsónémedd községben, bevonulásának időpontja 1915 március havában, az a csapattest, amelyhez az ismert, adatok szerint ere­detileg beosztották, a volt cs. és kir. 32. gyalogezred, az a csapattest, amelynél utoljára teljeeí tett szolgá­latot, a volt cs. és kir. 17. gyalogezred, katonai rend­fokozata nép­fölkelő, utolsó tábori postaszáma isme­retlen, az eltűntre vonatkozó egyéb adatok : 3­915-bem fogságba esett és azóta élet­jelt nem adott magáról. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei­ről vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl rr­ég életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt idő­pontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog­a­doltnak nyilvá­nítás kérdéséban határozni. Ócsa, 1923. évi december hó 12-én. Az ócsai kár. járás bróség. 31057 Holtnaknyilvánitás. Pk. 11138/1923. szám. Az új­pesti kir. járásbiróság Burger Károlyné újpesti la­kos részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelet al­ap­ján előterjesztett kérelem folytán az álitólag eltűnt Burger Károly volt újpesti lakos holtnaknyilvání­­tása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve Burger Károly, születési helye Újpest, szűkítés ideje 1888 november 25., sznkineke neve Burger András és Schlesshauser Mária, lakik Újpest, József-utca 12., házastársána­k neve Susmasc­rum, lakik Újpest, Tél-utca 88., az eltűnt foglalta­­­zású asztalbesegéd, utolsó lakhelye Újpest, Virág­ utca 3., bevonulásának időpontja 1916 január 8., az a csa­­pasttest, amelyhez az ismert adatok azutánt eredeti­leg beosztották, a m. kir. 1. honvéd gyalogezred, az a csapattest, amelynél Utoljára teljesített szolgála­tot, ugyanaz, katonai neudrokonolla közvitéz, utolsó tábori postaez­ma 14, az a hadiesemény, amely kiöz­­ben n­yamavesetett : az o­losz harctéren 1916 augusztus­­ én eltűnt, azóta étettett nem adott magáról. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei­ről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lesm a tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt idő­pontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság a­, egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvá­­ntartás kérdésében határozni. Újpest, 1923. évi novem­ber hó 4-én. Az újpesti kir. járásbiróság. 31058 Holtnak nyilvánitás. Pk. III. 12887/2. 1923.­­szám­. Áss erzsébetfalvai ki­r. járásbiróság Juhász Józsefné pestedentförmnéei lakos utazóra a 30000/1922. I. M. számú rendelet alapján előterjesztet­t kérelem folytán az állitólag eltűnt Juhász József volt prateamnt­­lőrinczi lakos boltnak nyilvánitása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve Juhász Józse­f, szü­letési helye Deb­­recze­n, születési ideje 1887 december 17., szüleinek neve Juhász Mária, lakik Debree­z Miben, házasltár­­sának neve Piros Franciska, lakik Politszemtlörinczen, gyermekeinek neve Mária Sarolta és Jenő József Meskornak, laknak az anyjuknál, az eltűnt foglalko­zása kőművesesegéd, utolsó lakhelye Pesterasutlőríncz, bevonulásának időpontja 1914. évi általános mozgó­sítás, az a csapattest, amelybez az ismert adatok­ szerint eredetileg beosztották, a 3. honvéd gyalog­ezred, az a csapattest, amelynél utoljára tel­jez­­­tett szolgálatot, a 31. honvéd gyalogezred, katonai rend­fokozata tizedes, utolsó tábori postaszáma 23, az el­tűnésére vonatkozó adatok : utoljára orosz h­adifog­ságból 1917 augusztus 28-án irt levelezőlappal adott magáról életjelt. A m. kir. honvédelmi minisztérium értesítése szerint 1916. évben érkezett róla utoljára orosz hadifogságból. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei­ről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fon­tos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifü­­ggesztésétől számított 60 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt idő­pontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnak nyivá­­nu­tás kérdéseiben határozni. Erz­sébetfalva, 1923. évi november hó 21-én. Az erzsé­bet­falvai kir. járás­­bíróság.___________ _ ____ _____ 2105* Holtnak nyilvánitás. H. 34721923. szám. A nagy­­kátai kir. jbiróság közhirré teszi, hogy a. 28000/1919. és 30000/1922. I. M. számú rendelet 7. és­ a alapévi a h­olmiknyilvámtási eljárást Borkocs Flórián tápaizi szecsői lakó« kérelmére Borkocs Ferenc tápiószecsői lokosra nézve megindította és kezére ügygondnokul dr. Lukács Tibor nagy kátai ügyvédet rendelt» ki. Az eltűnt neve Berkei* Ferenc, születési hely» Kóka, születés ideje 3889 július 18., szüleinek nevei Egyes szám­ára 1500 korona* 1 múl "

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék