Budapesti Közlöny, 1924. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám

Budapest, 1924. 27. szám. Péntek, február 1. Szerkesztőség : VII. kerület, Rakóczi­ út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal : LAP. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 1000 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért SSO­K. Ezenfelté bek­ülldendő az esetleges nyugtabilyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. VII.,Rákóczi-At 04. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—01. Magánhirdetések : Egy hatodk­zsákos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 300 K. Ideiglenes előfizetési árak az előfizetési díj utólagos kiegészítésének”­ fenntartásával. Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi........................... 4000 K Magánosoknak » ....... 10000 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig... éoo » » » » további 8 oldalanként SOO­L­A Hivatalos Értesítő ára...........................ooo »”1 HIVATALOS RÉSZ. Kedves gróf Klebdsberg ! Hazánk súlyos helyzeté­ből folyó anyagi bajaink és az elharapódzott tömegbeteg­­ségek a nemzet testi egészségét is meg­támadták A magyar jövőnek tartozunk azzal, hogy min­den erőnk megfeszítésé­vel kiemelkedjünk ebből az állapotból és testileg is épebb és erősebb nemzedéket neve­lünk. Ehhez elsősorban a testnevelés ügyé­nek felkarolása vezet, amely ekként most legfontosabb nemzeti ügyeink egyikévé vált Ennek tudatában ma, midőn a test­nevelésről szóló 1921. évi Lili. törvény­cikk végrehajtási rendeletének megjele­nésével e nagy fontosságú törvény életbe­lép és én­felhatalmazásommal beterjeszti a testnevelési alap visszállít­ásáról szóló törvényjavaslatot , ezzel az állam a mostoha pénzügyi helyzetében tőle telő áldozatot meghozza, szükségesnek látom, hogy az egész magyar társadalom is tettre és áldozatra kész érdeklődést tanus­sítson a testnevelés iránt, mely csak az esetben vehet igazi lendületet, ha a hiva­talos tényezők támogatását megértő tár­­sadalmi tevékenység egészíti ki. » Felhívom önt ennélfogva, hogy az ez iránt szükséges lépéseket haladéktalanul megtegye. Kelt Budapesten, 1924. évi janur­ hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. de egyes osztályok összevonása megengedhető. A heti óraszám tekintetében a Tanács lépjen elő­zetes érintkezésbe az Országos Közoktatási Ta­náccsal és az Országos Iparoktatás Tanáccsal. Né­­t k­ér­és es­tén a vallás- és közok­atásügyi miniszter dönt. Úgy az állandó létesítmények (2. pont, mint a felszerelések (8. pont) tekintetében a Tanács állapítson meg egy normális és egy minimális ter­vet. A normális tervbe azt kell felvenni, aminek megteremtése és beszerzése kívánatos lenne, a minimálisba pedig csupán azt, ami nélkülözhetet­lenül szükséges és aminek beszerzése az állam és az iskolafenntartók pénzügyi helyzete mellett lehet­séges. A Tanács köteles az 1—3. pontok alatt meg­jelölt munkálatokat hat hónap alatt a vallás- és közoktatásügyi miniszternek jóváhagyás végett bemutatni. 2. §. Az iskolafenntartó kötelességei: Minden iskolafenntartó tartozik iskolájában, a főiskolák kivételével, az 1. §. 1. pontja szerint megállapítandó tanterv alapján a testnevelésről gondoskodni és ennek előfiiz­ételeit­ az­ 1. §. 2. és 6. pontjában foglaltaknak megfelelően biztosítani, a főiskolákon pedig a testgyakorlás rendszeres­ítését az ahhoz szükséges intézmények és egyesü­letek létesítése által lehetővé tenni. Az iskolafenntartók és az állami iskolák igazgatói kötelesek az elemi népiskolák kivételével tan­intézeteik testnevelési felszereléséről (tornaterem, játszótér, tornaszerek, sport-felszerelés) hat hónap alatt a vallás- és közok­tat­ásügyi miniszternek jelen­tést tenni, alá az országban fennálló tényleges helyzetet az 1. §. 2. és 3. pontja értelmében fel­állított normális és mini­mális követelményjegy­zékkel iskolánként összehasonlítja és netán mutat­kozó hiányok pótlására, az iskolafenntartót, pénz­ügyi helyzetének mérlegelésével, záros határidő alatt kötelezi, az állami intézeteknél pedig saját hatáskörében intézkedik; miközben érvényesíti a községeknek a testnevelésről szóló törvény 5. §-ában megállapított azt a kötelezettségét, hogy tartoznak játszóterek létesítéséről és fenntartá­sáról, valamint testnevelési célokra szükséges egyéb területeknek használatára való átengedéséről gon­doskodni. Ott, ahol az egyes iskola még a minimá­lis követelményeknek sem tudna megfelelni, a vallás- és közoktatásügyi miniszter több helybeli iskola szövetkezését elrendelheti , ott pedig, ahol szövetkezés esetén a normális mérték elérhe­tő, az iskoláknak egymás között és sportegyesületekkel való szövetkezését megengedheti. » 3. §. Testnevelés az internátusokban, internátusokban a rendes testgyakorláson kívül gondoskodni kell arról is, hogy a bentlakó ifjúság naponként legalább egy órát testi mozgással (já­tékkal, kerti könnyű mezőgazdasági munkával stb.) töltsön el. é. §. Az iskolai testnevelés elmulasztása. A testnevelésre szánt időnek a tanuló részéről való elmulasztása az iskolai fegyelem szempontjá­ból az egyéb tárgyak­ra szánt tanórák elmulasztá­sával egy tekintet alá esik. 5. §: Évzáró összefoglalás és tornaünnep. Az iskolai év végén minden iskolában össze­foglaló tornabem­utatót és sportn­élt ezért kell tartani, amely az iskolában végzett testedző munká­ról lehetőleg teljes képet adjon. Ezt az összefoglaló bemutatót iskolai ünnep követheti, melyet lehe­tőleg valamely hazafias ünneppel hozzanak kap­csolatba. 6. §: Testnevelés a nagy tünidőbeni A nagyszünidő alatt az iskolai testnevelés az ifjúságra nézve nem kötelező ugyan, de az iskola­fenntartó játéktér és oktatószemélyzet biztosításá­val gondoskodjék a testedzés folytatásának le­he­e­tővé tételéről.­­ A szünidei táborozás, sátorozás, csoportos ki­rándulás, deákvándorlás megszervezésére lehetőleg a cserkészszervezetet kell igénybe venni s csak ott, ahol ez nem lehetséges, alakíthatók kisegítő egyesületek, melyeknek alapszabályait az iskolák neméhez képest illetékes állami tanügyi felügyelő hatóság (tankerületi főigazgató, tanfelügyelő) hagyja jóvá. A kirándulásokon és vándorlásokon résztvevők elszállásolására az állami és községi iskolákat és lehetőleg az e célra alkalmas köz­épületeket is díjtalanul át kell engedni. 7. §. Verseny előtti orvosi vizsgálat: Nyilvános iskolai és iskolaközi egyéni verse­nye­kre kiszemelt tanulókat orvos által, a verseny rendezőjének költségére, ez alkalomból előzetesen külön meg kell vizsgáltatni, 8. §. Tanulóifjúság az isk­olánbmbi sportban A középfokú iskolai ifjúság a felnőttek egyesü­leteiben rendszerint nem működhetik és csak ki­vételes esetekben kaphat erre az illetékes állami tanügyi felügyelő hatóságtól (tankerületi főigaz­gató, tanfelügyelő) egy-egy, a sport valamelyik ágában kiváló tanuló bármikor visszavonható en­gedélyt. Ezt az engedélyt vissza kell vonni, ha a tanuló szorgalma vagy előmenetele egyéb tárgyak­ban hanyatlik vagy a sport következtében az egészsége szenved. Erészben az előterjesztést az iskolák neméhez képest illetékes állami tanügyi felügyelő hatóságnak (tankerületi főigazgatónak, tanfelügyelőnek) az illető iskola igazgatója tar­tozik megtenni. Nem iskolai vagy nem iskolaközi versenyeken tanuló csak az illetékes állami tanügyi felügyelő hatóság (tankerületi főigazgató, tanfelügyelő) en­gedélyével vehet részt. 9. §. Szünidei tanfolyam testnevelési szakoktatói részére. A nagyszünidőben az Országos Testnevelési Ta­nács az iskolai testnevelési szakoktatók részére továbbképző tanfolyamot rendez, melyen öt éven belül minden testnevelési iskolai szakoktatónak egyizben részt kell venni. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszter 1924. évi 9.000. számú rendelete a testnevelésről szóló 1921 : Lili. t­.c. végrehajtása tárgyában. Az 1921 : LIII. t.-c. 3. és 11. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem: I. FEJEZET. Az ifjúság testgyakorlási kötelessége. I. Cím. Testnevelés az iskolában. 1. §. Tanterv, helyiségek­ és felszerelések. Az Országos Testnevelési Tanács, szükséghez képest kötelékébe nem tartozó szakértők bevoná­sával is, három bizottságot alkot, melyeknek fel­adata : 1. a testnevelési tantervre és utasításra, 2. az iskolai testneveléshez szükséges torna­teremre, játszó- és sporttérre és egyéb állandó létesítményre, 3. a torna-és sportfelszerelésre vonatkozó javas­latok kidolgozása. A testnevelési tantervet­­1. Pat­­ikolanemen­ként és osztályonként külön-külön kell elkészíteni, Eftyes szám­ára 500 korona. 2. Cím:" Az iskolát elhagyó ifjúság testnevelése. 10. §. A testgyakorlási kötelezettség. Minden ifjú, aki nem jár olyan iskolába, ahol rendszeres testnevelés folyik (I. fejezet,­I. Cím), annak az évnek december végéig, melyben 21-ik életévét betölti, tartozik az e rendelet szerint szer­vezett test­gyakorlás­ban résztvenni. A népiskola ismétlőiskolai tanfolyamának,­ az iparos- és kereskedelmi tanonciskolának látoga­tása az I. fejezet II. Cin­ében körülitt testgyakor­lási kötelezettség alól nem mentesít Azt hogy a testgyakorlási kötelezettség alá eső ifjúság egyék korosztályai, foglalkozási csoportjai mely idényben és heti hány órában tartoznak test-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék