Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. február (58. évfolyam, 26-50. szám)

1924-02-01 / 27. szám értesítője

a....DAI'^ ^ ^ H­ivat??Sós hirdetmények. ............. . » i— ■■-■■■■■n- I, | »W...... ..........»■■«. ............ ___Á­r­v­e­r­é­s­e­k._____ Árverés. 1923. Pk. I. 13574/5. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 11573/2. 1923. számú végzésével Hernager és Rubel részére 46324 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél lefoglalt és 973000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak Budapesten, II. ker., Fő­ utca 4. sz. házban levő ü­zlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1924. é­vi február hó 4. napjának délelőtti 129 óráját tű­zöm ki, mikor szekrényt, íróasztalt, tük­röt és 20 m­. szövetet a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett bocsáron alul is eladom. Budapest, 1924. évi január hó 13. napján. Réh Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. 1222 Árverés. 1923. Pk. Vik­. 222643. szám. Dr. Pál Alfréd ügyvéd által képviselt Dreisinger József javára 80110 K követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi december hó 1. napján lefoglalt és 200000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szá­m végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. törvény­cikk 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elren­deltetik, alperes lakásán Budapesten, IV., Deák Ferenc­­utca 19. szám II. em. 8. ajtósz. a. leendő megtartására határidőül 1924. évi február hó 15. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi január hó 21. napján. Szabó Gábor, kir. bírósági végrehajtó. 1223 Árverez. 1923. Pk. 218851/9. szám. Dr. Elek Mór ügyvéd által képviselt dr. Elek Mórné javára 2500000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1923. évi fenti számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi julius hó 9. napján lefoglalt és 2040000 ko­ronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti száma végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-a. 20. §-a alap­ját 1­10­ narl számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten V. ker., Nagy korona­ utca 32. házsz. V. em leendő megtartására határidőül 1924 évi fobínár hó 4. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt félig kész szőnyegek, gyapjufonalarc és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is elaltatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi január hó 12. napján. Bisitz Mihály, kir. bírósági végrehajtó. 122­1 Árverés. Pk. I. 14787/5. 1623. szám Közhirre teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 82304.7. 1673. sz. végzéséről dr. Rottenstein Andor végrehajtató részére 487960 kor. követelés és jár­­erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1966000 koronára becsült ingó­­ságokra a fenti száma végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és fölül­­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Vidra­ utca 2. számú ház­ban utcai souterain 1. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1921. évi február hó 11. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzleti be­rendezési tárgyakat is egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáren alul is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval je­­lentsék be — Budapest, 1924 évi január hó 20-án. Engler Kálmán, kir. végrehajtó. 1227 Am rés, 1923. Pk. I. 4896/12 sz. Közhirre teszem, hogy a szentendrei kir. járásbíróság P. 2626/8. 1922. számú végzésével dr. Weisz Ármin részére 145000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt bizto­sítási végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 162000 koronára becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak Budapesten, II. ker , Fő­ utca 70/78. számú házban földsz. 29. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1924. évi február hó 12. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, mikor egy férfiöltönyt és 140 méter ruhaszövetet a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Budapest, 1924 évi január hó 22. napján. Róh Ferenc, kir kir. végrehajtó__________________________________1228 Árverés. 1923. Pk. I. 7656/6. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság P. I. 132/5. 1923. számú végzésével László Emmit részére 28500 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 60000 koronára beesőt ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak Budapesten, II. ker., Csa­logány­ utca 8 szám földszint 2 ajtószám alatt leemlő megtartására határidőül 1924. évi február hó 5. napjá­nak délutáni 1 óráját tű­zöm ki, mikor két fali inga­órát a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Budapest, 1924 évi január hó 15. napján. Róh Ferenc, bírósági végrehajtó. 1232 Árverés. 7/1924. végreh. szava. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 : LX. t.-c. 102, illetőleg az 1908: XLI. t.-c. 19. §-a értelmében közhirré teszi, hogy a kiskunhalasi kir. járásbíróságnak 1928 2017. számú vég­zése következtében dr. Kellner Ármin ügyvéd által képviselt Galandauer Miksa javára 150000 korona és járulékai erejéig 1923. évi december hó 11. napján foga­natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2500000 koronára becsült következő ingóságok, u. m­.: kocsi és 2 ló nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1923. évi 3403. számú végzése folytán 150000 korona tőkekövetelés, ennek 1923 évi julius hó 6. napjától járó 5% kamatai. '/* * 1% váltódij és eddig összesen 60198 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig adós lakásán Kunbaján leendő megtartására 1924. évi február hó 8. napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra végkielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908 évi XLI. t.-o. 20. jj-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Bácsalmáson, 1924. évi január hó 16. napján. Székely Sándor, kir. bírósági végrehajtó. 1234 Árverés. 1923 Pk. IX. 222183. száza. Dr. Bényi Aladár ügyvéd által képviselt Rónai László javára 1.0000000 korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1923. évi fenti számú végzésével] elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923 évi november hó 10. 12. napján tológ­­ia­i és 64186000 koronára becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverés- elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú, jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elren­deltetik, alperes lakásán Budapesten, V., Perezs­ Mór­­utca 4. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi február hó 4. napjának délutáni 1 órája; en­nek befejeztével folytatólag VI., Eötvös-utca 30. szám alatt­ lakására tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt fintorok, pénzszekrény, írógép, zsákok és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kert Budapesten, 1924. évi január hó 10. napján. Albrecht Árpád, kir bírósági végrehajtó._______________________ 1235_ . Árverés. 933/1923. vh. szám. Dr. Dobos Sándor ügyvéd által képviselt Boda Ferenc javára Bálint Ist­ván ellen egy darab anyahordó kiadása és járulékai erejéig a czeglédi kir. járásbiróság 1923. Pk. 6948. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 150000 koronára becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak alperes lakásán (Czegléden, V. ker., Tél­ utca 5. szám) leendő megtartására határidőül 1924. évi február hó 5. napjá­nak délelőtti 10 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt egy nagy stráfkocsi és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is »[adatnak. Czeglád, 1924 évi január hó 17. napján. Kiss Gyula, bírósági végrehajtó. 1243 Árverés. 35/1924 vh. szán. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbiróság 1923. évi P. 5522/6. számú végzést) következtében dr. Magyar János ügyvéd által képviselt Mészáros Lajos és társai javára 6000 korona és járulékai erejéig 1923. évi október hó 25-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2100000 koronára becsült következő ingóságok, u­. m.: kü­lönféle házibútorok, ágynemű, korcsma- és­ hentcsisztetberendezés, bor és zsír nyil­vános árverésén eladatnak. Mely árverésnek a szegedi kir. járásbiróság 1923. évi Pk. 16188/7 számú végzése folytán 0000 korona tőkekövetelés, ennek 1923. évi julius hó 28. napjá­tól járó 5% kamatai és eddig összesen 35817 koro­nában biróilag már megállapított költségek erejéig Dorozsmai), Kossuth­ utca 30 szám alatt leendő eszköz­lésére 1924. évi f­ebruár hó­ 12. napjának délutáni 154 órája határidőül kitűzetik. Szeged, 1924. évi január hó 23-án. Kuln János, kir. bírósági végrehajtó. 1252 * Árverés. 18/1924. B. v. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1922. évi Pk. 3996/4. sz. végzésével a M. kir államkincstár felperes részére 1260014 korona követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 1111500 koronára becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók kö­vetelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zá­logjogot nyertek volna, alperes lakásán Czinkotán leendó megtartására határidőül 1924. évi február hó 20. napjának délutáni 3 órájára tűzetik ki, mikor a­ biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, zongora, ló és egyéb Ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bocsáron alul is el fognak adótni. , Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó-s­­ágok vételárából a végrehajtató követelését megelőző , kielégíttetésihez jogot tartanak, amennyiben részükre, a foglalás korábban eszközöltetett volna és az a végre­­­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbb­ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alálírt kiküldöttnek vagy írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő e hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól száraiztatik. Kelt Gödöllőn, 1924. évi január hó 2. napján. Lengyel Aurél, kir. bírósági végrehajtó. / *204 Árverés. Az igazgatóság értesíti a t. közönséget, hogy a m. kir. zálogházak intézeteiben, illetőleg a m. kir. zálogházak közvetítőinél elzálogosított és 1923. évi december hó 31. napjáig lejárt, de ki nem váltott, i­­lletőleg nem rendezett zálogtárgyak, továbbá az Állami Árverési Csarnokhoz eladásra beadott, de vevőre nem talált és az Árverési Csarnokból 30 nap alatt el nem szállított különféle tárgyak 1924. évi február hó 1. napjától kezdődőleg nyilvános árverésen el fognak, adatni. ■ , Mirel úgy az érdekelt elzálogosítókat, valamint az­ elárvereztetőket azzal értesítjük, hogy jogukban állt tárgyaikat az árverést megelőző napig kiváltani vagy­ a kölcsönt megh­osszabbítani. Az árverések folyama alatt azonban sem kiváltani,­ sem meghosszabbítani nem lehet, de meg van engedve, hogy az elzálogosító felek zálogtárgyaikat, az árveré­seken a zálog-, illetőleg letérjegyeik felmutatóin, a kölcsöntőke, a kölcsöndij és az árverési járulék lefize­tése ellenében magukhoz válthassák. Az árverések hétköznap délelőtt 8—12 óráig és­ délután 3—6 óráig tartatnak. Az igazgatóság. *206. Árverés. 5118.­1923. szám. Alulírott közh­­írré teszi, hogy a békéscsabai kir. járásbíróságnak P. 1868/5. 1923. számú végzésével Hugyt-c Erzsébet békéscsabai­ lakos javára 12.000 korona lőke és jár­ ere jóig el­rendelt kidélyí­é­i végrehajtás foganatosítása alkiet­­í inával biróilag lefoglalt és 609.090 koronára becsült­ bútorok és ágyneműek a békéscsabai kir. járásbíró­ságnak Pk. 4316/1923. számú végzése folytán Békés­csabán, Szent László­ utca 31. sz. alatt 1924. évi feb­ruár tus 9-én délután 2 órakor nyilvános háttér ár­verésen el fognak adatni. Békéscsaba, 1924. évi ja­nuár hó 29-án. Konnenfeld Sámuel kir. járásbíróság­ végrehajtó.­­ 1242 Árverés. Pk. 2218/1923. 731922. végreh. szám. Alul­írott kiküldött ezennel közhírré teszi, hogy a székes­­­fehérvári kir. törvényszéknek P. 1922/2490. számú végzése folytán a m. kir. kincstár végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 240.624 K tőkeköve­telés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestül lefoglalt és 650.COO­K-ra bocsü­lt ingóságokra az adonyi kir. járásbiróság P. 2218/4. 1922. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatói követelés ere­jéig, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek­­ volna, alperesnek Dunnypeti tolán a községházával szemben levő lakásán leendő megtartására határ­napul XL24. évi február hó 39. napjának d. e . 11 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt cirka 6510 kg búza vagy esetleg egyéb ingóságok a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bocsáron alul is el fognak adótni. K­lhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató­k követelését meg­előző kielég­ítéséshez jogot tartanak, hogy amennyi­ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket­ az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval be­jelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól szá­­mittatik. Ad­ony, 1924. évi január hó 22-én.­­201 Árverés. Pk. 412­4. 1923. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881: LX. t.-c. 158. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a miskolczi kir. törvény­széknek P. 1251/1923. számú végzése következtében a M. kir. A11 ami kincstár javára 2.457.257 K 50 f­ő jár. erejéig 1923. március. 10-én fogun­nalositot kielégí­tési végrehajtás útján felül, illetve lefoglalt és 325.000 K-ra becsült következő ingóságok : u. m. 6 métermázsa búza, 4 métermázsa rozs, 2 ló, 1 tehén és 1 szekér nyilvános árverésen el­ada­tanak. Mely árverésnek az ed­elényi kir. járásbiróság Pk. 412­4. 1923. számú végzése folytán 2.457.257 K 50 f tőkekövetelés, ennek 1921. október 30-tóli 5% kamata, eddig összesen 262.810 K-ban megállapított költség erejéig alperes lakásán Boldván leendő megtartásán», az 1924. évi február hó 19. (tizenkilenc) napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik s ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881: LX­­.-c. 108. és 309. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igézőnek, szükség esetén bocsáron alul is el fognak adatni. Ejiyes szám ára 600 korona. fc

Next