Budapesti Közlöny, 1924. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-01 / 51. szám

Dr Mi­ni­d­i 1 Szerkesztőség: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 110—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések : az­ első 10 szóért 8000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 700 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Mag­ánhirdetések: 1 hatodhasábos *50 sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva JOOO K. I­deiglenes elő­fizeté­si flzuk az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásival. Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: h­atóságoknak havi ..................... 8000 K­­laginosoknak ............................30000 n Leves szám ara S old. terjedelemig JOOO « Leves szám­ára további 8 oldalan­ként.....................................................JOOO « A Hivatalos Értesítő ára .................1300 « Az »Országos Törvénytárom az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­terium által megállapított ára alapján történik, utólagos elszámolás­ra ejtett. — Az elszámo­landó előfizetési összeg 5000 korona. Budapest, 1924. 51. szám. Szombat, március 1. KÖZLÖNY. «­^Sár­­i I V A I A L O S I, A P. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter a gyulai kerület lakásügyi­­miniszteri biztosává Brandt Vilmos Békés vármegye főis­pánját­ kinevezte. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Regdán József jogszigorló szegedi lakost a vezetése alatt álló Ítélőtábla kerületébe ideiglenes minőségű díjas joggyakornokká nevezte ki. Sziplcsák Károly miskolczi születésű, deb­­reczeni illetőségű, rom. kath. vallásu, nőtlen, budapesti lakos, felügyelő családi nevének »Ákos« névre kért átváltoztatása az 1924. évi 16.347. IX. számú belügyminiszteri rendelettel meg­engedtetett kiskorú K­u­c­s­e­r­a Ilona Mária budapesti születésű, újpesti illetőségű, rom. kath. vallásu, újpesti lakos családi nevének »Tornyai« névre kért átváltoztatása az 1924 évi 25.406/1. számú belügyminiszteri rendelettel megenged­tetett. A m. kir. minisztérium 1.923/1924. M. E. számú rendelete az átvizsgáló bizottságok hatáskörének, szer­vezetének és eljárásának újabb szabályozásáról szóló 4.401/1921. M. E. sz. rendelet egyes ren­delkezéseinek kiegészítése, valamint az e ren­deletet módosító 10.780 192­ M. E. sz rendelet 2. §-ának hatályon kivüll helyezése tárgyában. A m­. kir. minisztérium az 1922: XVII. t.-c. 6. §-ának első bekezdésében kapott felhatalma­zás alapján a következőket rendeli: 1. §. A 10.780/1921. M. E. számú rendelet 2. §-a hatályon kívül helyeztetik. 2. §. A 4.401/1921. M. E. számú rendelet 19. §-nak I. 2. pontjaként a következő új ren­delkezés iktattatik be. Amennyiben úgy látja, hogy valamely cikk árának hatósági megállapítását a helyi viszonyok mellőzhetetlenné teszik, erre nézve indokolt javaslatot tesz az OKAB.-hoz. A T. V. H Á. B. saját hatáskörében tájékoztató árakat sem ki­fejezetten, sem burkoltan nem állapíthat meg. 3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1924. évi február hó 25-én. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök­­ként (liter alkohol) 15.001 K 60 f adó és ár­részesedés fejében az államkincstárba befize­tendő. , Az államkincstárt illető 15.001 K 60 f-ből 1 K 60 f szeszfogyasztási adót, 15.000 K pedig kincstári árrészesedést képvisel. 2. § A külföldről behozott égetett szeszes folyadékok után a vámilletéken és a szesz­fogyasztási adón kívül kincstári árrészesedés fejében hektoliterfokonként 15.000 K fizetendő. A termelési adó alá eső szeszfőzdék a szesz­adón kívül hektoliterfokonként 15.000 K-át kötelesek kincstári árrészesedés fejében fizetni. 3. §. A szabadforgalomba átment égetett szeszes folyadékoknak pótrészesedéssel való meg­rovása ezúttal is kivételesen mellőztetik. 4. §. A szeszadóra és kincstári árrészesedésre vonatkozó törvények és rendeletek mindazon rendelkezései, amelyek jelen rendelettel, illetőleg annak értelmében hatályon kívül nem helyeztet­tek, illetve azzal ellentétben nem állanak, továbbra is változatlanul érvényben maradnak. Ez a rendelet 1924. évi március 1-én lép életbe. Budapest, 1924. évi február hó 29-én. A miniszter helyett: Dr. Vértesy Sándor s­z.,­­ államtitkár. Helyesbítés. A Budapesti Közlöny folyó évi február hó 29-én megjelent 50 számában közzé­tett 178 424/X. 1923. B. M. számú körrendelet címmegjelölésébe leírási hiba csúszott be, a ren­delet helyes címe: »A m. kir. belügyminiszter 178.424­­X. 1923. B. Ni. számú körrendeleté a rendőri büntető eljárásban résztvevő szakképviselők jegyzékének kiegészítése tárgyában.« A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907. Il­­­.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket az Első rákospalotai kötő- és Vötszövőgyár r.-t. cégnek fésűsgyapjúfonásra berendezett üzemi ki­bővítése részére az üzembehelyezés napjától számítandó 10 évre előzetesen biztosította. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter múlt évi 96 489. sz. a Kelt rendeletével megengedte, hogy a Tolna vármegye területéhez tartozó Koppányszántó községben évenként kétszer és pedig május havában Pongrácz napját, szeptem­ber havában Máté napját magában foglaló hetekben csütörtökön, amennyiben pedig ezen napok ünnepnapok volnának, úgy a legközelebbi hétköznapon országos állat- és kirakóvásár tartassák. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 55.681/1924. XLV. K. M. szám alatt kiadott rendeletével az 1922. évi XVII. t.-c. 21. §-ának második bekezdésében nyert felhatalmazás alap­ján megengedte, hogy az Ingatlan és forgalmi részvénytársaság budapesti bel. cég az 1919., 1920., 1921 , 1922. .és 1923. üzletévekre vonat­kozó évi rendes közgyűléseit 1924. évi április hó 30-ig elhalaszthassa. A m. kir. kereskede­lmügyi miniszter folyó évi 55.726/1924. XIV. K. M. szám alatt kiadott rendeletével az 1922. évi XVII. t.-c. 21. §-ának második bekezdésében nyert felhatalmazás alap­ján megengedte, hogy az Országos Felmérési Tisztviselők Szövetkezete , mint az osztrák­magyar monarchia Első Áll. Tisztviselő Egy­letének Takarék és Előlegezési Társulata Szö­vetkezet korlátolt felelősséggel budapesti bel. cég az 1922. és 1923. üzletévekre vonatkozólag külön-külön mérleg alapján tartandó évi rendes közgyűlését 1924. évi április hó 30-ig elha­­laszthassa. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 55.784/1924 XIV. K. M szám alatt kiadott rendeletével az 1922 évi XVIL t.-c. 21. §-ának második bekezdésében nyert felhatalmazás alap­ján megengedte, hogy az Első pesti spódium- és enyvgyár részvénytársaság budapesti bel. cég az 192­2/23. üzletévre vonatkozó évi rendes köz­gyűlését 1924. évi junius hó 30-ig elhalaszt­­hassa. A m. kir. pénzügyminiszter 1924. évi 35.218. számú rendlnete a kincstári szeszeladási árrészesedés újabb sza­bályozása tárgyában. Az 1910. évi XV. t.-c-nek az 1917. évi IX. t.-c. 15 §-a, valamint az 1920. évi IV. t-c. 17. §-a által módosított 6. §-a alapján a követ­kezőket rendelem: 1. §. Ha a fogyasztási adó alá eső szesz meg­adózva kerül forgalomba, úgy hektoliterfokon­ Egyes szám ára 1000 korona Hirdetmény. A­ számolási értékül szolgáló takarékkorona értékviszonya a koronára szóló államjegyhez az 1.411/1924 M. E sz. minisztériumi rendelet alap­on működő bizottság által 1924 évi február bő 29 napján következőképen állapíttatott meg: 100 takarékkorona , 103 koronára szóló államjegy. _______ 11.573/1. A. 3. 1924. szám. Póthirdetmény az állami erdei facsemeték az 1924. év tavaszán leendő kiszolgáltatása tárgyában. Az állami csemetekertek készleteinek kiosz­tására vonatkozólag a Budapesti Közlöny 1923. évi junius hó 5-én megjelent 125. lapszámában közzétett hirdetmény egyéb feltételeinek vál­tozatlan meghagyása mellett, a hirdetmény IV. pontjában megállapított termelési költségeket az alábbi kimutatás szerint módosítom: Budapest, 1924. évi február hóban. • M. kir. földmivelésügyi miniszter,­ ­ 1000 darab iskolázatlan, inaiságon iskolázott Csemetefa.j 3 4 ■4-a 1 éves 11 éve 2 éves 2 éves 3 éves korona 1 Erdei fenyő_. _ 7500­ 10000­1250012500­175002 Fekete fenyő _ .. 7000 100001250012500175003 Tölgy és cser___ 17500122500— _ __ 4 Akác ... _. ...______ 7500­10000— __ __ 5 Gieditschia ... „ ... 12500­ 15000 __— (1 Juhar és kőris „ 10000:1­­.500 10000­ 12500 17500­ 22500 __ __ __ 7 Szil_____ „ _ ... ....— __ 8 Hars ................. __ —*„_ 9 Vadcseresznye ...17500 22500— — — 10 Amerikai dió TM 17500 22500— __ 11 Vadgesztenye___ 10000 12500— __ — | 12 Nyár- és fűzfadug­vány _. ... _ ... 7500— — _ 13 Nyár- és füzdug­­vány gyökeres _. 1250015000— — 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék