Budapesti Közlöny, 1924. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-01 / 51. szám

­— Pályázat A nemzetgyűlés elnöki hivatalában betöltendő egy IX. fizetési osztályú fogalmazói állásra a nemzetgyűlés elnöke pályázatot hirdet. A pályá­zat feltételei­, magyar állampolgárság, jogi vég­zettség (legalább jogi vagy államtudományi államvizsga! A sajátkezűleg írt pályázati kér­vények a fenti feltételeket igazoló okmányokkal, a testi és szellemi épséget igazoló hatósági orvosi bizonyítványnyal, erkölcsi bizonyítványnyal, szü­letési anyakönyvi kivonattal és az esetleges előbbi működést igazoló okmányokkal együtt, legkésőbb folyó évi március hó 16-áig a nemzet­gyűlés elnöki hivatalában (szolgálatban levők részéről hivatali főnökségük útján) nyújtandók be. Egyenlő minősítéssel rendelkező pályázók között a nyugati nyelvekben igazolt jártassággal birók előnyben részesülnek. Budapest, 1924. évi február hó 29-én. A nemzetgyűlés elnökének rendeletéből: Palmer Kálmán s. k., elnöki főtanácsos. I NEMHIVATALOS RÉSZ, Hirdetmény­ ­ szesz alapárainak megállapítása tárgyában. Az 1921: XLI. t.-c. alapján létesült Országos szesz értékesítő részvénytársaság részéről közhírré tétetik, hogy a szesz alapárai folyó évi február hó 26-tól kezdődő érvénynyel, további intézke­désig, következőképen állapíttattak meg hekto­literfokonként : általános szerrel való megdenatu­­rálás és ipari felhasználás céljára szolgáló adómentes szeszre ....... 9600'— K ecetgyártáshoz szükséges adómentes és adóköteles ipari szeszre ....... 12800'— » fogyasztási célokra szolgáló adó­köteles szeszre ....................... 18400'— » Budapest, 1924. évi február hó. 26-án. Darányi István, 8072 vezérigazgató. Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN.­­ Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítiően közöl­ hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 1200 koronáért a kiadóhivatalban YHL Rákóczi­ út 54. szám. Árverések. 31/1924. szám. 2570000 K becsértékűs bútorok, targonca, széles kocsi és más ingóságok Kecskeméten, Rákóczi­ út 36. a 1924 márc. 4-én 914 órakor. Fritz Mór bir. végrehajtó. 2448 222912/1923. szám. 6300000 K becsértékű bútorok, vendéglői berendezés és más ingóságok Bpesten, Lőcsei­­út 1. a. 1924 márc. 5 én 4 órakor. Biró János bir. végrehajtó. 2452 16/1924. sz. 1900000 K becsértékü bútorok és más Ingóságok Váczon (Kisváczi főút) 1924 március 3-án 8 órakor. Tankó János bir. végrehajtó. 2453 24/1924. sz. 139000 K becsértékü korcsmai beren­dezés, hordó és más ingóságok Péczelen 1924 márc. 13-án 3 órakor. Lengyel Aurél gödöllői bir. végre­hajtó. 2454 222602/1923. sz. 5 millió K becsértékü és más Ingóságok Bpesten, Rökk Szilárd-u. 27. a. 1924 márc. 11-én 3 órakor. Bisitz Mihály kir. végrehajtó. 2458 56/1924. sz. 4988000 K becsértékü irodai és házi bútorok Debreczenben, Kossuth-u. 42. a. 1924 március hó 7-én 12 órakor. Lőrinc Endre bir. végrehajtó. 2465 15/1924. sz. 540000 K becsértékü 2 boroshordó Szabadszálláson 1924 márc. 4-én V/s órakor. Szenes Jakab kunszentmiklósi bir. végrehajtó. 2472 57/1924. sz. 60000 K becsértékü fiókos állvány, ü­zletiasztal, tizedesmérleg és más ingóságok Lajos­­m­izsén 1924 márc. 11-én 1 5 órakor. Tamás Kálmán kecskeméti tér. végrehajtó. 2497 Az állami árverési csarnok árverései 1924 márc. tól kezdve hétköznapokon 8—12 és 3—6 óráig. *435 116 1924. sz. 3.500.000 K becsértékü színpadok, faj­védők tükörrel, kassza, gázrezsó és billiárd-asztalok Miskolczon, Széchenyi-u. Sz. a. március 18-án 10 óra­kor. Némeths­ Károly kir. végrehajtó. 2473 Gondnokságok. 2012/1923. sz. Freund Mária győri lakos gondnok­ság alá helyezését a győri kir.­ tvszék megszün­tette. ” 2468 -4896/1923. sz. Mészáros Mihály nógrádi lakost a balassagyarmati királyi törvényszék gondnokság alá helyezte. 2419 Holtnaknyilvánitások. Aki az alább megnevezettek életbenlétéről, haláluk körülményeiről vagy a holtnaknyilvánitás szempont­jából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról tud, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még éretben volt, azt a hirdetményt ki­bocsátó bíróságnál jelentse be. 456 1924. ss. Hing: Ve­ne zal tószegi edényesmester, aki 1891-ben született, fi. Péter és Csutár Borbála fia, a 68. gyalog­ezredből 1914 őszén a szerb harctéren eltűnt. Czeglédi kir. járásbíróság. 2449 410/1923. sz. Dovicsár Márton pestszentlőrinci­ áll­­ványo­zósegéd, aki 1884-ben Kiszelfalván született, D. János és Bad­nyik Mária fia, Vanya Má­ria férje, az 5. árkász zászlóaljból eltűnt. Erzsébetfalvai kir. járásbíróság. 2455 958; 1923. szám. Cseke Gyula rákosszentmihályi női szabó, aki 1884-ben Budapesten született, Cs. István és Strekinger Katalin fia, Bíró Adrienne férje, a 32. gyalogezredből orosz fogságba esve 1916 óta eltűnt. Gödöllői kir. járásbíróság.­­ 2456 506; 1924. sz. Horváth. (Vörös) János sopronkövesdi földműves, aki 1892-ben született, H. Ferenc és Né­meth. Erzsébet fia, a 76. gyalogezredben 1915 junius 23-án az olasz harctéren hősi halált halt. Soproni kir. járásbíróság, 2476 20.548 1923. sz. Nagy József de­breczeni napszámos, aki 1889-ben született, Nagy Zsigmomd és Tar Sára fia, Szabó Zsuzsa férje, a 3. honvéd gyalogezred­ből 1914 őszén az orosz harctéren eltűnt. De­breczeni kir. járásbíróság, 2498 1990 1923. szám. Vincze Ferenc tömörkényi földmi­­ves, aki 1879-ben Pálmonostoron született, V. Ferenc és Seres Veronika fia, Gál Erzsébet férje, a 14. hon­véd gyalogezredből orosz fogságba esve Moszkvában hősi halált halt. Csongrádi kir. járásbíróság, 2479 1766811924. sz. Técaji József budapesti (Irányi v­i­­a 9.) pincér, aki 1895-ben Nagyváradon született, T. Jó­zsef és Nagy Margit fia, Keresztes Julia férje, a vö­rös hadseregben 1919-ben eltűnt. Budapesti központi kir. járásbíróság. *432 928 1924. sz. Gulyás István kiuwsti csendőr, aki 1879- ben Jászárofelálláson született, Gulyás András és Unványi Mária fia, Hasba Etelka férje, a.7.­­ hon­véd gyalogezred szakaszvezetője, 1916-ban eltűnt. Er­­zsébetfalvai kir. járásbíróság. *424 2062/1920. szám. Bősze Boldizsár vásárosmiskei kis­birtokos, aki 1880-ban­ született, B. János és Szijjártó Katalin fia, Oszkó Teréz férje, a 7. honvéd huszár­ezredből orosz fogságba esve 1918 óta eltűnt. Sár­v­ári kir. járásbíróság. 2201­­ 8468/1923. sz. Pruha Ferenc pusztavacsi kocsis, aki 1887-ben született, P. Béla és Hegedűs Mária fia, Vincze Teréz férje, a 32. gyalogezred szakaszvezető­je 1916 nyarán eltűnt. Ócsai kir. járásbíróság. 2361 2464/1923. sz. Tóth Ferenc siófoki cipész, aki 1887- ben született, T. Mihály és Kulifai Teréz fia, a 19. gyalogezredből 1914-ben az orosz harctéren eltűnt. Enyingi kir. járásbíróság, 2363 859,1924. sz. Horváth Lajos tormaföldei földmives, aki 1887-ben született, H. Gábor és Doma Ágnes fia, a 20. honvéd gyalogezredből eltűnt. Zalaegerszegi kir. járásbíróság. 2366 858/1924. sz. Horváth Ferenc tormaföldes földmives, aki 1883-ban született, H. Gábor és Doma Ágnes fia, a 43. gyalogezredből eltűnt. Zalaegerszegi kir. járás­bíróság. 2367 5477/1923. Czombos Mihály mindszenti földmives, aki 1885-ban született, Cz. Imre és Pálinkó Anna fia, Me­gyeri Veronika férje,­­az 5. b. .gy.­ezredből az orosz harctéren eltűnt. Szentesi kir. járásbíróság. *398 483/1924. sz. Grafl Emil tényleges főhadnagy, aki 1883-ban Szerajevóban született, G. Jakab és Kirsch­­weng Emília fia, Trebitzky Erzsébet férje, a 76. gya­logezredből 1914 augusztus 28-án az orosz harctéren eltűnt. Soproni kir. járásbíróság. *399 440 1924. sz. Irmes József soproni kéményseprő­­segéd,­­aki 1881-­ben ezüs­tett, I. Imre és Kovács Alojzia fia, Nagy Mária férje, a 76. gyalogezredben 1916 szeptember 16-án az orosz harctéren hősi ha­lált halt. Soproni kir...járásbíróság. *402 321 1924. szám. Váradi József szegvári napszámos, aki 1883-ban született, V. Illés és Vigh Anna fia, Szűcs Anna férje, a 101. gyalogezredből 1914. őszén eltűnt. Szentesi kir. járásbíróság. *403 5041/1923. szám. Szabó János szentesi földmives, aki 1880- ban született, Szabó János és Varga Júlia fia, Koc­­ka Veronika férje, a 101. gyalogezredből 1918 október végén eltűnt. Szentesi kir. járásbíróság. *404 322/1924. sz. Bottyán András szegvári napszámos,­­aki 1888-ban született, B. Antal és Kon­csek Teréz fia, Tapod­ Julia férje, a 101. gyalogezredből 1918 októ­ber végén eltűnt. Szintes­ kir. járásbíróság. *405 8741923. sz. Kapossy József miskolczi nyomda­­tulajdonos, aki 1884-ben született, K. Mihály és Donga Zsuzsanna fia, a 34. gyalogezredből 1914 december 8-án a szerb harctéren eltűnt. Miskolczi kir. járás­bíróság. *407 261 1924. sz. Bicskei Sándor dunaszentbenedeki föld­mives, aki 1879-ben született, B. István és Szilágyi Ráchel fia, Boc­skor Zsófia férje, a 30. honvéd gyalog­ezredből 1918 őszén a szerb harctéren eltűnt. Kalocsai kir. járási bróság, 2383 395/1924. sz. Kapecz Ferenc garai borbélysegéd, aki 1894-ben született, K. Teréz fia, Knipx Borbála férje, a 30. honvéd gyalogezredből orosz fogságba esve el­tűnt. Bajai kir. járásbíróság. 2385 1900 1923. sz. Lohn Jakab bonyhádi földmives, aki 1880-ban született, L. Jakab és Beeker Éva fia, Beeker Éva férje, a 17. népf. gyalogezredben 1915 márciUs havában a szerb harctéren hősi halált halt. Bonyhádi kir. járásbíróság. 2386 911 1920. sz. Tóth Miklós Péter túrai földmives, aki 1885-ben született, T. M. József és Kajter Mária fia, Stácz Klária férje, 1914 őszén az orosz harctéren el­tűnt. Gödöllői kir. járásbíróság 2387 18911923. sz. Sebestyén Szilveszter tömörkényi föld­míves, aki 1832-ben született, S. Antal és Magony Borbála fia, Magony Katalin férje, 1916 szeptember 15-én az olasz harctéren hősi halált halt. Csongrádi kir. járásbíróság 2389 198/1924. sz. Takács Gyula kemeneskápolnai föld­mives, aki 1890-ben született, T. Imre és Nagy Mária, fia, a 11. huszárezredből 1914­ nyarán az orosz harc­téren eltűnt. Czelldömölki kir. járásbíróság. 2258 Idézések: 65/1923. sz. Varga Teréz bpesti lakos hagyatékának tárgyalása 1924 június 6-án Starnberger Ferenc kir. közjegyzőnél. Idézve Varga István de Katalin Ser­­ininszky Jánosné. 2450 52/1923. sz. Ritter Lajos bpesti lakos hagyatékának tárgyalása 1924 jun. 5-én Starnberger Ferenc kir. köz­jegyzőnél. Idézve Ritter Ferenc. 2451 71/1924. sz. Somogyi Józsefné káli lakos hagyaté­kának tárgyalása 1924 május 30-án az egri kir. közjegy­zőnél. Idézve Somogyi János és Borbála Kelemen Györgyné. 2466 365/1923. sz. Geiger István hajósi lakos hagyaté­kának tárgyalása 1924 máj. 17-én Milassin Jenő kalo­csai kir. közjegyzőnél. Idézve Geiger Ádám. . 1863 Okiratmegsemmisitések. Aki az alább megjelölt okiratok valamelyikének bir­tokosa, az okiratot a hirdetményben megjelölt határ­idő alatt az eljárást megindító bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt semmisé­g­nek fogja nyilvánítani. 456/1924. szám. Az áll. jegyintézet sátoraljaújhelyi fiókjának 1918 november 26-án 518, O. M. B. alatt 72 darab 233350 K névértékű hadikölcsönről és 47 darab 91000 K névértékű állami pénztárjegyről és 5590. M. B. szám alatt 1918 december 21-én 10 darab 100000 K névértékű hadikölcsönről Hitelbank r.-t. névre ki­állított 2 zálogjegye. Sátoraljaújhelyi­­ kir. járás­bíróság.­­ 2438 3—2 175531/1924. sz. Az Első magyar általános biztosító társaságnak 1923 április 28-án és május 3-án 455397., 455398 és 455803. sz. a. Pandely J. Zupakzoglu névre kiállított 3 életbiztosítási kötvénye. Bpesti közp. kir. járásbíróság. 2457­97/1924. sz. Villányi János pincehelyi lakos lová­nak marhalevele semmis Tamásii fszbíró. 2478 451/1924. szám. Szabó József kórósi lakos lovának marhalevele semmis. Siklósi fszbiró. 2300 917/1924. sz. Kaszon József bissei lakos tehenének marhalevele semmis. Siklósi fszbiró. 2301 Vegyes hirdetmények 34/1924. sz. Schefer Róbert orlikoni és Rusz Erzsé­bet zürichi lakosok házasságát gátló akadályok be­jelenteniük a budapesti IV. ker. anyakönyvvezető­­ségnél " 2494 192229/1923. szám. Kreumann Vilmos budapesti lakos hagyatékára örökösödési igénybejelentések egy év alatt a budapesti központi kir. járásbírósághoz. 2495 190942/1920. sz. Kirschner József budapesti lakos hagyatékára örökösödési igénybejelentések egy év alatt a budapesti központi kir. járásbírósághoz. 2496 4885/1923. sz. Greizer József isasjági lakos hagyaté­kára örökösödési bizonyítvány kiadását kérik. Igény­bejelentéseik 45 nap alatt a gödöllői kir. járásbíróság­hoz. 2499­ 1Vlagánhirdetések. Strenge Ede indexe elveszett.­ 8061 Magyar Általános Készénbánya r.-t. helyesbítésére vonatkozó hirdetménye. Standard Bank és Takarékpénztár r.-t. meghívója az 1924. évi március hó 9-én délelőtt 11 órakor V. ker., Bank-utca 7. szám alatt tartandó rendes közgyűlé­­sére. 8065 „Hungária“ Sűtrágya-, Kénsav- és Vegyiipar r.-t. meg­hívója az 1924. évi március hó 16-én déli 12 órakor V. ker., Fürdő-utca 2. szám alatt tartandó rendes köz­gyűlésére. 8067 „Hungária“ Országos Magyar Tejgazdasági r.-t. meg­hívója az 1924. évi március hó 10-én délután 5 órakor VI. kerület, Vilmos császár­ ut 7. szám alatt tartandó rendes közgyűlésére­ . 1 8066 Első Délszláv Waggon-, Gép- és Hídépítési r.-t. meg­hívója az 1924. évi március hó 28-án délelőtt 10 órakor a Száva melletti Brodban tartandó rendes köz­gyűlésére. 8064 Gesztesi Járási Takarékpénztár r.-t. meghívója az 1924. évi március hó 22-én délután 2 órakor Kis­béren tartandó rendes közgyűlésére.­­ 8069 Pestszenticrincz-Szemeretelepi Vízművek r.-t. meg­hívója az 1924. évi március hó 14-én délután 6 órakor Pestszentlőrincz-Szemeretelepen, a Mogor-féle kávé­­házban tartandó rendes közgyűlésére. 8058 Mátészalkai Takarékpénztár r.-t. meghívója az 192­ á évi március hó 16-án délelőtt 11 órakor Mátészalkán tartandó rendes közgyűlésére. 8070 Capital Bank r.-t. meghívója az 1924. évi március hó 10-én délután 1 órakor V., Deák Ferenc­ utca 14. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésére. 8059 Phönix Művek Grats Mihály és Pia Gép-, Szivattyú- és Kazángyár r.-t. meghívója az 1924. évi március hó 20-án délután 3 órakor VI., Bulcsu­ utca 5. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésére. 8062 Budapesti Közlöny 1924 március 1 Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása. (Nyomdáig»*»­»«*, wozner ignác.)

Next