Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-01 / 51. szám értesítője

Budapest, 1924. 51. szám. Szombat, március 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 31/1924 vh. szám. Dr. Kenéz Zoltán kecs­­kem­éti ügyvéd által képviselt Rapid Automobil r.-t. javára 22700 korona követelés és jár erejéig a kecs­keméti kir. járásbiróság 1923. évi Pk. 12208. számú végzésével lefoglalt és 2570000 koronára becsült ingó­ságokra az árverés elrendeltetvén, annak alperes lakásán Kecskeméten, Bákóczi­ út 36. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi március hó 4. napjá­nak délelőtti 91­4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 1 targonca, 1 széles kocsi, házibútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében,­­esetleg a becsértéken alul is eladatható Kelt Kecskeméten, 1824. évi február hó 12. napján. Fritz Mór, kir. bírósági végrehajtó. 2448 Árverés. 1923. Pk.­VII. 222912/3. szám. Dr. Landau Béla ügyvéd által képviselt Székely Mihály r.-t. cég javára 13370 korona követelés és járulékai" erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi december hó 20. napján lefoglalt és 6300000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­­.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elren­deltetik, alperes vendéglőjében Budapesten, VII. ker., Lőcsei­ út 1. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1924. évi március hó 5. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ven­­déglőberendezés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi február hó 13. napján. Biró János, kir. bírósági végrehajtó. 2452 Árverés. 16/1924. vh. szám. Dr. Forbáth Sándor ügyvéd által képviselt Fenntuek Náthán javára a váczi kir. járásbíróság 1923. évi Pk. 2981. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923 évi augusztus hó 11. napján lefoglalt és 1900000 koronára becsült ingóságokra a váczi kir. járásbíróság 1923. évi 2981. számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján a fenti szám­ú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett ösz­­szes foglaltatok javára is elrendeltetik s annak alperes lakásán Vászon, Kisváczi-főut leendő megtartására határidőül 1924. évi március hó 3 napjának délutáni 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Vácz, 1924. évi február hó 1. napján. Tankó János, kir. bírósági végrehajtó. 2453 Árverés. 24/1924. B. v. szám. Alulirott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1923. évi Pk. 2752. számú végzésével dr. Weisz Emil ügyvéd által képviselt Agrária likőr-, rum- és cognacgyár fel­peres részére 63468 korona és jár­ erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt és 139000 koronára becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Péczelen-leendő megtartására határidőül 1924. évi március­­hó 13. napjának délutáni 3 órájára tűze­tik ki, mikor a biróilag lefoglalt korcsmai berendezés, hordó és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Kelt Gödöllőn, 1924. évi február hó 22. napján Lengyel, kir. bírósági végrehajtó. 2454 Árverés. 1923. Pk. IX. 222602/2. szám. Dr. Somogyi Imre ügyvéd által képviselt Herodek Sándor javára hátr. 1000000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi 126067/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi november hó 20. napján lefoglalt és 5000000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, Vill. ker., Böck Szilárd­ Utca 27 házszám alatt leendő megtartá­sára határidőm 1924. évi március hó 11. napjának dél­utáni 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gépeket és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi február hó 10. napján Bisitz Mihály, kir bírósági végrehajtó. 2458 Árverés. 15/1924. végreb szám. Alulirott kir. bíró­sági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a kunszentmiklósi kir. járásbíróságnak 1923. évi P. 487/4 számú végzésa következtében ilr. Zakariás János ügyvéd által kép-­­ viselt Kis Péter javára 35664 korona és járulékai­­ erejéig 192­3.. évi szeptember hó 14. napján foganato­sított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 540000 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: két boroshordó­­s- és a/toss literes nyilvános árve­résen eladatnak. Mely árverésnek a kunszen­tmiklósi kir. járásbíró­ság 1923. évi Pk. 1213/2. száma végzése folytán eddig összesen 120304 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig Szabadszálláson, végrehajtást szen­vedő lakásán leendő megtartására 1924. évi március hó 4. napjának délutáni 20 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX­­.-c. 107. és 108. §-ai érték­üében­ készpénzfizetés mel­lett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Költ Kunszent­­miklóson, 1924. évi február hó 9. napján. Szenes, kir. bírósági végrehajtó. 2472 Árvarés. 55/1924. vh szám. A debreczeni kir. járás­bíróságnak 1923 Pk. II. 20442. számú végzése folytán a Mátészalkai termény- és áruforgalmi részvénytár­saság javára 642351 kor. hátr. tőke, ennek 2% kamata és a még felmerülendő költségekből álló követelésé­nek behajtása végett 1924. évi március hó 7. napján déli ,12 órakor Debreczenben, Kossuth-utca 42. sz. és folytatva Simonffy­ utca 7. sz. a. elárverezem azon 4988000 koronára becsült irodai és házi bútorokból álló ingóságokat, amelyek a fenti alapfoglalási jegyző­könyvben lefoglaltattak. Debreczen, 1924 február 20-án. Lőrincz Endre, kir. bír. végrehajtó 2465 Árverés. 57/1924. vh. sz. Dr Faragó Dezső ügyvéd által képviselt Friedman és Korányi javára 26684 korona és járulékai erejéig a kecskeméti kir. járás­­bíróságnak 1924. évi Pk. 1090. sz. végzésével lefog­lalt és 60000 koronára becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, az összes foglaltatok javára is Lajos­­mizsén végrehajtást szenvedő lakásán­ leendő meg­tartására határnapul az 1824. évi március hó 11. napjának délutáni 126 órája tűzetik ki, melyre az árverezni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a bíróilag lefoglalt 1 fűszeresállvány, fiókos, 1 üzleti kiszolgálóasztal, 1 tizedesmérleg és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Kern.­­­komáron, 1924. évi február hó 16. napján. Tamás Kál­mán, kir. hír. végrehajtó, 2497 Árverés. Az igazgatóság értesíti a t. közönséget, hogy a m. kir. zálogházak intézeteiben, illetőleg a m. kir. zálogházak közvetítőinél elzálogosított és 1924. évi január hó 31 napjáig lejárt, de le nem váltott,, illetőleg nem rendezett zálogtárgyak, továbbá az Állami Árverési Csarnokhoz eladásra beadott, de vevőre rám talált és az Árverési Csarnokból 80 nap alatt el nem szállított különféle tárgyak 1924. évi március hó 1. napjától kezdődőleg nyilvános árveréseit el fognak, adatni. Miről úgy az érdekelt elzálogosítókat, valamint az elárvereztetőket azzal értesítjük, hogy jogukban áll tárgyaikat az árverést megelőző napig kiváltani vagy a kölcsönt meghosszabbítani. Az árverések folyama alatt azonban sem kiváltani, sem meghosszabbítani nem lehet, de meg van engedve, hogy az elzálogosító felek zálogtárgyaikat, az árveré­seken a zálog-, illetőleg letétjegyeik felmutatása, a kölcsöntőke, a kölcsöndíj és az árverési járulék lefize­tése ellenében magukhoz válthassák. Az árverések hétköznap délelőtt 3—12 óráig és délután 3—6 óráig tartatnak. Az igazgatóság. *435 Árverés, 116/1924. vh. szám. .Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. te. ,102. §­;­ értelmében köz­hírré teszi, hogy a budapesti központi k­ir. járásbíró­ság 1923. évi 82.832/2. számú­­ végzése­­ következtében dr. Kellner Miklós miokol­zi ügyvéd által képviselt herceg Windigh­ Graetz Lajos budafoki borpincészeti cég javára 0,063­2 frankos zürichi árfolyamú 81902 ko­rona és jár. erejéig 1923. évi november h­ó 6-án foga­natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 3.500.080 koronára becsült színpadok, italvédőtt tükör­rel, kassza, gázrezsó és biliárdasztalokból álló ingó­ságok­ nyilvános árverésen eladat­nak. Mely árverésnek a miskolc­i kir. járásbíróság 1823. Pk. 12.750 3. sz. végzése folytán a, tényleges fize­tés napjára 103 .§-nak 6.06­., frankos zürichi árfo­lyama 84.902 korona tőkekövetelés, ennek 1923. évi Julius hó 7. napjától járó 5% kamatai és eddig össze­sen 47.277 korona biróilag már megállapított s jelen árverési költségek erejéig Miskolczon, Széchenyi­ u. 90. a. leendő eszközlésére 1924. évi március hó 18. napjá­nak délelőtti 10 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a.­­.­enni szándékozók oly megjegyzésse­ hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az­ 1881. évi LX.­ te. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett­­a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le, és felül foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. tc. 120..­ya értelmében ezek javára és pedig Kálmán és Mirnn 169.540 korona tőke, ennek 1922. évi augusztus hó 28.. napjától járó 5% kamata, 28.395 korona eddigi költség követelése kielégítése erejéig is elrendeltetik. Mis­­kolcz, 1924. évi február hó 18-án. Némethy Károly, kir. bírósági végrehajtó. 2473 ....*■■■■■- ■' .... r"”rl................... ' 11 ......... Egyes szám ára 1200 korona. Gondnokságok. Gondnokságmegszüntetés. P. 2012/9. 1923. szám. A győri kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Freund Mária győri lakos gondnokság alá helyezését az 1924. évi január hó 6. napján jogerőre emelkedett P. 2012/8. 1923. számú ítéletével megszüntette Győr, 1924. évi. január hó 25. napján. A győri kir. törvényszék. 2468 Gondnokság. P. 1896/4. 1923. szám. A balassagyar­mati kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Mészáros Mihály nógrádi lakost az 1923. évi december hó 27. napján jogerőre emelkedett P. 1896/3. 1923. számú ítélet­tel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának c) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Balassagyarmat, 1924. évi január hó 4. napján. A balassagyarmati kir. törvény­­szó.’ 241» Holtnak nyilvánitások. IfoHnRUnyivánítás. Pk. 456/1924. szám. A czegléd. kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Hingl Ven­­czelné szül. Töröcsik Etel ókécskei lakos részéről a 28­00/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Hingl Venczel volt tószegi lakos holtnak nyilvánítása iránt az el­járást megindította és az eltűnt részére ügygondno­kul dr. Tálasy Aladár ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt neve Hingl Vertexel, születési helye Tó­szeg, születési ideje 1891. szeptember 10., szüleinek neve Hingl Péter és néhai Centár Borbála, házias­­társának neve Töröcsik Etel, gyeremektelen, az el­tűnt foglalkozása edényesmester, utolsó lakhelye Tószeg, vagyontalan, bevonulásának időpontja 1914 augusztus 1., az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották, a cs. és kir. 6­. gyalogezred Szolnok, az a. csapattest, amelynél utol­jára teljesített szolgálatot, ugyanaz a­ szerb harc­téren, katonai rendfokozata gyalogos, utolsó tábori postaszem a ismeretlen, az a hadiesemény, amely köz­ben nyomaveszett. 1914 november 4-ike után a szerb harctéren eltűnt. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a b­oltnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tu­domása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, e­zt e hirdetménynek a biróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a­ bíró-­ Ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpon­tig bejelentés nem érkeznék, a biróság az egyébként, kiderített tények alapján fog a b­oltnak nyilvánítás kérdésében határozni. Czegléd, 1924. évi február hó 6-án. A czeglédi kir. járásbiróság. 2449 Holtnak nyilvánittja. Pk. III. 410­2. 1923. szám. Az erzsébetfalvai kir. járásbiróság Dovicsár Mártonné pestszentlőrinczi lakos részéről a 280001919. I. M. szám­i rendelet alapján előterjesztett kérelem foly­tán az állítólag eltűnt Dovicsár Márton volt pest­­szentlőrinczi lakos holt­aik nyilvánitása iránt az el­járást megindította és az eltűnt részére ügygondno­kul dr. Herczeg Ernő kispesti ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt heve Dovicsár Márton, születési h­elye Kiszelfalva, születési ideje 1884 november 10., szülei­nek neve Dovicsár János és Baehnyik. Mária, laknak Ti­mezel­falván, h­ázastársának neve Vanya Mária, la­kik Pestszentlörinczen, az eltűnt foglalkozása állvá­nyozósegéd, utolsó lakhelye Pestszentlörincz, bevonu­lásának időpontja 1914 augusztus 1., az a csa­pattest, amelyhez az ismert adatok szerint, eredetileg beosz­tották­, az 5. arkusz zászlóalj, katonai rendfokozata, közkatona, az eltűnésére vonatkozó adatok­­ bevonu­lása óta róla h­ír nem érkezett. A m. kir. honvédelmi minisztérium értesítése szerint csapatteste által mint­ fogyatékba jutott, bejelentve nem lett, a lefolytatott nyomozás eredménytelen. ,­­ A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a­ b­oltnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tu­domása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 69 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpon­tig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a h­oltnaknyilvánitás kérdésében határozni. Erzsébetfalva, 1924. évi feb­ruár hó 1-én. Az erzsébet­falvai kir. járásbiróság. 2455 Holtnakny­ivánítás. Pk. 9583/1923. szám. A gödöllői kir. járásbiróság Cseke Gyuláné részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt, Cseke Gyula volt rákos­­szentmihályi lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljá­rást megindította. Az eltűnt neve Cseke Gyula, születési helye Buda­pest, ideje 1884, anyjának neve néhai Strekinger Katalin, örökbefogadó apja néhai Cseke István, há­zastársának neve Biró Adrienne (lakik Budapest, IX., Üllői­ út 53.), gyermekeinek neve kiskorú Margit és Emma (laknak ugyanott), az eltűnt foglalkozása

Next