Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. április (58. évfolyam, 76-83. szám)

1924-04-01 / 76. szám érttesítője

Magyar királyi államvasutak. Pályázati hirdetmény. 18891/1924. szám. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága 100 vagon gázf­ejlesztésre alkalmas gáz­olaj szállítása iránt nyilvános pályázatot­ hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi­ április hó 15-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző, nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részlete­zett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar, királyi, állam­vasutak anyag- és leltár-beszerzési G.­ TI. osztályánál (Budapest. VII. Andrássy­ ut 75. III. Ml.) tekinthető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1924. évi március hó. *633 Az Igazgatóság­. Árverések. Árverés. 1924. Pk. VI. 210204. sz. Dr. Nagy Imre ügyvéd által képviselt Balassa és Társa cég javára 189000. korona költség , és járulékai­ erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1924. évi K ffesíti Szántó végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi január hó 1. napján lefoglalt és 8200000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendel­tetik, alperes lakásán Budapesten, X. ker., Ihász­ utca 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi április hó 3. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt­ bútorok, zongora és egyéb Ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Buda­pesten, 1924. évi március hó 12. napján. Havel Ede, kir. bírósági végrehajtó. 3795 Árverés. 80/1924. vh. sz. Dr. Iványosi Szabó László ügyvéd által képviselt ifj. Nagy Imre javára alperes ellen 34000 kor. és járul, kielégítésére­ a kecskeméti kir. járásbíróságnak 1923. Pk. 1238/9. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak megtartására 1924. évi április hó 9. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor is a lefoglalt és 1600000 koronára becsült 20 mím rozsból álló ingóság Kecskeméten, Városföld 324. szám alatt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett nyilvános árverésen el fog adatni. Kecs­kemét, 1924. évi március hó 20. napján. Elek József, kir. bír. végrehajtó. 3796 Árverés. 1923. Pk. VI. 221182/5. szám. Dr. Fényes Béla ügyvéd által képviselt Ehrenfeld Nándor javára 800000 K követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1923. évi november 17-én lefoglalt és 4150000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alap­ján a fenti­ számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes laká­sán Budapesten, VI. ker., Vilmos császár-ut 39. ház­szám II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1924. évi április hó 3. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a­­ biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatuk. Kelt Budapesten, 1924. évi március hó 8. napján. Bisitz Mihály, kir. bírósági végrehajtó. 3798 Árverés. 619/1924. vh. szám. A pécsi kir. járásbíró­ságnak 1921. évi Pk. 6809//3. számú végzése folytán Pécsett, Ágoston-utca 43. szám­­alatt és folytatva a Temető-utcában, alperes lakásán szobabútorok és lovak 1924. évi április hó 44. napján délután 2 órakor birói árverésen elárveregetnek. Pécs, 1934. évi marév­., hó 22. napján. Holmik Antal, kir. kir. végrehajtó. 3424 ■ Budapest, 1924. 76. szám. Kedd, Hivatalos hirdetmények. Vitézitekként adományozás céljára felajánlás. Vitézitelekként adományom céljára felajánlott ingat­­lanok. Út 17. szám. 1. A k­asztaszentlőrinczi SO. számú betétből lejegyzett 142—144, 145/2., 146/2., 153/3. hrszámú Bogárzó dűlőben fekvő 100 kát. hoki és 361/2. hrszámú Semlék dűlőben fekvő 15 kát. hold; 2. a kecskeméti 15966. szám­i betétből lejegyzett 34500/36. hrszámú Vágójárási dűlőben fekvő 20 kát. hold, 36538/6. hrszámú­ Szikra dűlőben fekvő 20 kát. hold területű ingatlanokat. Budapest, 1924. évi március hó 28-án. Magyar földhitelintézetek országos szövet­sége. *636 Vitézitelekként adományozás céljára felajánlott ingat­lan. Vti 166. szám. Gróf Hadik Barkóczy Endre buda­pesti lakos által felajánlott, a kisnaményi 426. számú betétből 1510/1., 1510/2., 1510/3. és 1510/4. hvszámok alatt lejegyzett 20 kat. hold föld. Budapest, 1924. évi Március hó. 29. napján. Magyar földhitelintézetek országos szövetsége. *637 Árverés. 82/1924. vh. szám. A nyíregyházi királyi járásbíróságnak P. 8272/6. 1923. számú végzése folytán 135000 kor. és járulékai erejéig 1923. évi december hó 8. napján végrehajtás utján lefoglalt és 3000000 koronára becsült 2 teh­én Ú­jfehértó határában Nagy­­vadason 1924. évi április hó 3. napján délután 1 óra­kor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyír­egyháza, 1924. évi március hó 14. napján. Labay Antal,­ kir. bírósági végrehajtó. 3830 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Holtnaknyilvánitás. H. 711/1924. szám. A kiskun-­­halasi kir. járásbiróság Gáspár Sándor és Gáspári Julianna kiskunhalasi lakos részéről a 28.000/1919.I I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem­ folytán az állítólag eltűnt Gáspár József volt kis-­ kunhalasi lakos voltnak nyilvánitása iránt az el­*­járást meginslitotta. Az eltűnt neve Gáspár József, sáli látási helye Kis­kunhalas, születési ideje 1891 február 7., szüleinek neve Gáspár Sándor és néhai Kun T. Erzsébet, nőt­y­len, foglalkozása földműves, utolsó lakóhelye Kiskun­halas, ingó vagyona nincsen, ingatlan vagyona a kiskunhalasi 1080. számú tkvi betétben A. 11. 1—3. sorszám alatt ingatlan, bevonulásának időpontja 1914 augusztus 2., az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot: Militär Arbeiter Abt. V. 31t Kruhel Veliki, Geni Direction, Przemysl, Galiciiv­a* eltűnésére vonatkozó adatok: I’rzemyslben orosss fogságba esett." A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban, az esetben, ha­ az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási­ helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei-m­rőől, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos­ egyéb körülményekről, így különösen arról lenne­ tudomása, hogy az, eltűnt a fent jelzett időn túl mégi életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál tör-­­tént kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíró­i­­ágnak jelentse be, mert ha a most megjelölt idő­? pontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyéb-­­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilván­­ tiltás kérdésében határozni. Kiskunhalas, 1924 márci­uiu­s 13-án. A kiskunhalasi kir. járásbiróság. 3628* . Holtnakn­yilvánitás. H. 622*1924. szám. A kiskun-­­halasi kir. járásbíróság a Krammer Balázsné kis-, kamnajsai lakos részéről a 28.000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelme folytán állt­.U­tólag eltűnt, Krammer Balázs volt kiskunhalasi lakos.­ holtnak nyilvánitása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve Krammer Balázs, születési hely® Kiskunhalas., születési ideje 1836 március 1.»­nzu­lfiD­­ net neve Krammer Gáspár és Szőke Mária, laknak Kiskunhalason, felesége neve, Géczi Juliska, lakik: Kiskunmajsáp, gyermeke neve Krammer Margit,­ lakik Kiskunran.isák­, foglalkozása földnygves, utolsó lakóhelye Kiskunhalas, vagyontalan, bevonulásának időpontja 1914 július 27., az, a csa­pattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot: a 30. honvédgyalog­­ezred, katonai rendfokozata honvéd, utolsó tábori postaszáma 84.., az a hadiesemény, mely közben­­nyomavesze­tt 1934 november 6-án a szerb harctéren Kalistya m­ellett h­ősi halált halt. . A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban, az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, hálálénak vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a­ holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tu­domása, hogy az, eltűnt a bár jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpon­tig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Kiskunhalas, 1924 március . A kiskunhalasi kir. járásbiróság. 363­1 Holtnaknyilvánitás. Pk. 736/1924. szám. A békési kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Fü­löp Lászlón» körös­tarcsai lakos részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelet 1. §-a alapján előterjesztett kérelem folytán az álllítólag eltűnt Fülöp László volt köröstarcsai lakos, aki Köröstarcsán, 1­878 november 16-án szüle­tett, Fülöp Sándor és Kovács Lídia gyermeke. Szol­­lősi Sára férje, kiskorú Fülöp László, Antal, Ferenc és Imre atyja, a­ volt 4. népfelkelő gyalogezred 11-ik­­századánál mint tizedes teljesített harctéri szolgála­tot, tábori postaszáma 109 volt, a szerb harctéren 1914 december 13-án Leskovác községnél szerb hadi­fogságba került. 1914 december 30-iki­ kelettel kül­dötte utolsó levelét , azóta nincs semmi az életben­­létéről, holm­ajd nyilvánít­ás­a iránti eljárást a mai nappal megindította, az eltűnt részére ügygondnokul dr. Grünwald Dezső mezőberényi ügyvédet­ rendelte ki. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei­ről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be,­­ mert ha a most megjelölt idő­pontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvá­­ni­tás kérdésében határozni. Békés, 1924. évi március hó 18-án. A békési kir. járásbiróság. 3638 Holtn­akn­yilvánitás. 2159/1923. szám. A mezőcsáti kir. járásbiróság a dr. Kegseő Géza mezőcsáti ügy­véd által képviselt Mező K­urettó mezőcsáti lakos ré­széről a 28000.1919. I. M. számú rendelet alapján elő­terjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Mező Imre volt mezőcsáti lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította ,a az eltűnt részére ügy­gondnokul dr. Grósz Ármin ügyvéd mezőcsáti lakost rendelte ki. .­­ ................................. ..................—— — ... —....................­ .......................... ..................... F­elhívások. Felhívás. P. 1221/1924. szám. A nyíregyházai kir. törvényszék dr. Bernáth Zoltán ügyvéd által kép­viselt Babibcsók János ábrányi lakos folyamodó ké­relme folytán,­­az 1894. évi XXXI. t.-c. 77. tj-ának b) pontja alapján felhívja, ismeretlen helyen tartózkodó Müller Valéria volt- ibrányi lakost, hogy férjével. Nyíregyházán az 1922. évi, február hó 11. napján a nyíregyházai állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen­­hirdet­ménynek a hivatalos hírlapban történt, másodszori beiktatását követő­ naptól számított egy év alatt ál­lítsa vissza, mert ellenkező esetben « folyamodó ke­­resete következtében a bíróság a házasság felbontása felól fog határozni. . Felhívja továbbá, hogy •tartózkodó helyéről­ a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindí­tandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésé­vel dr. Bálint l.«ivátt ügyvéd nyíregyházai lakos, m­­ost kinevezett­­ ügygondnok fogja őt­­képviselni. Nyíregyháza,­­1924. évi március hó 7-én. ’A nyíregy­házai kir.. törvényszék. 3770 2—2 Fölhívás. I. P. 42320-5. 1983. szám. A budapesti kir. törvényszék Alföldy Ede budapesti ügyvéd által it kép­­viselt Müller Rit­hard­ Edéné szik­. Galibay Etelka Paula budapesti. IVfíl., Baross-u. Sz. J. 15.) lakos folyamodó­­kérelme folytán az 1894 . XXXI. ,­L­c. 77.­­-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen he­lyen tartózkodó­­Müller­ Richard Edét, volt, budapesti lakost, hogy feleségével Szalbay Etelka Paulával az 1908. évi október hó 27. napján a­ budapesti TTL kér. állami anya­könyvvezető előtt kötött házasságon ala­puló életközösséget­­a' jelen hirdetménynek a hivata­los Mi-Lapban történt beiktatását követő naptól szá­mított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező eset­ben a folyamodó kereset« következtében a birós ág- « házasság” felbontása felől fog tartározni. Felhívja továbbf Svhthfy Utfóztodób­úlyáról a hirő­­séget érte­tse, mert ellenkező esetboít a megindí­tandó bon­tóper­ben uj hirdetményi idézés­­nér kiró­sé­­vel.dr. Kákáé Lajos ügyvéd budapesti­ (IV., Stefamen­­weier utca. 2. s­z.) lakos, most kinevezett, ügygondnok fogja őt képviselni. Budapest, 1924. évi március hó 14-én. A budapesti kir. -törvényszék. *632 Gondnokság. Gondnokság. P. 5831/13. 1922. szám. A szekszárdi kir.- törvényszék közhírré teszi, hogy Zickel Konrád gyönki lakost a szekszárdi kir. törvényszék az 1924. ■évi január hó 16. napján jogerőre emelkedett P. 5881/12. 1922. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának o) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Szekszárd, 1924. évi március hó 5-én. A szekszárdi kir. törvényszék. . * 3811 Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. Pk. 300 1924. szám. A bácsal­mási kir. .járásbiróság Bach Zénó. Édes Péterné, Bach Franciska és Hab Jusztina részéről a 28000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Bab Ferenc volt Jánoshalmai lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Mészáros Miksa ügyvéd bácsalmási lakost rendelte ki Az eltűnt neve Bab Ferenc, születési helye János­halma, születési ideje 1894 március 4., szüleinek neve Rab Ferenc és Váczi Krisztina, laknak Jánoshalmán, az eltűnt foglalkozása földmives. Jánoshalmán ingat­lan vagyona van 9 kis hold föld és 1 kis hold szőlő, bevonulásának időpontja 1914 november hava, az a csap­attest, amelyhez az ismert adatok szerint eredeti­leg beosztották, a m­. kir. 30. honvéd gyalogezred 6. százada, az a csapat lesz, amelynél utoljára teljesített szolgálatot, ugyanaz, az orosz harctéren 1915 február havában tűnt el, utolsó tábori postaszáma 361. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei­ről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál­ tör­tént kifüggesztésétül számított 60 nap alatt a bíró­ságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt idő­pontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnak nyilvá­­nítás kérdésében határozni. Bácsalmás, 1924. évi feb­ruár hó 4-én. A bácsalmási kir. járásbiróság.­­3623 Egyes szám ára 1800 korona* T

Next