Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. május (58. évfolyam, 90-111. szám)

1924-05-06 / 90. szám értesítője

Budapest, 1924, 90. SZ8,m. Kedd, május -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —Gi.» ‘ ... • * '•**$■■. • - • • - , il-U ’' ' ^ -• Hivatalos hirdetmények. Vizitetekként adományozás céljára felajánlás. Vitézitelekként adományozás céljára felajánlott ingat­­l­anok. VI. 63., 213., 229. szám. 1. Báró Prónay Dezső bácsai lakos tulajdonát képezett, a tápiógyörgyei 1842. sz. .ttvi betétből 3650/1., 3653/1., 3654/1., 3655., 3656/1., 3654/2., 3656/2. hrsz. alatt lejegyzett 17 kat hold 1047 □ ből. 2. Kohner Adolf Piai budapesti cég tulajdonát képezett, a tápiógyörgyei 1843. sz. tkvi betétből 3650/2., 3650/3., 3653/2., 3653/3., 3654/3., 3656/3 hrsz. alatt­­jegyzett­­24 kat. hold 553 D-öl 3. Liebner József kakucsi lakos tulajdonát képe­zett, az ujhartyáni 1439. sz. tkvi betétből 3945/2., 3946/2. hrsz. alatt lejegyzett 11 kát. hold 400 □-öl.’ 4. Dr.­­Szüts Ferenc alsórádai lakos tulajdonát képezett, a bugyi-i 1663. sz. tkri betétből 3831/2.,­­3833/6., 3837/6. hrsz. alatt lejegyzett 15 kat. hold. Budapest, 1924. évi április hó 16-án. Magyar földf hitel­­intézetek országos szövetsége. *795 -- **" Magyar királyi államvasutak. Pályázati hirdetmény, 15275/1924. szám G. IV. A magyar királyi állam­vasutak igazgatósága nyilvános pályázatot hirdet a mozdonyok sebességmérőihez az 1924. évi december végéig szükséges papírszalagok szállítására. Az ajánlatok legkésőbb, folyó évi május hó 21-én délelőtt 10 óráig kell beterjeszteni, a bánatpénzt pedig előző napon déli 12 óráig beküldendő. A pályázatra vonatkozó általános feltételek a ma­gyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési osztályánál (Budapest, XVI., Andbrássy­ ut 73. szám III. emelet 47. ajtósz.) megtekinthetők, ugyanott díjtalanul kaphatók az ajánlati űrlapok is. . Budapest, 1924. évi április havában. ,1884 Az igazgatóság. . Pályázati hirdetmény. 5619/1924. szám. A m. kir. államvasutak szombat­. Helyi ü­zletvezetősége a tulajdonában levő mintegy 203 darab irhasubának, 20 darab hb. bőrirkakabátnak, valamint 12 pár bundabéláses botosnak, 12 drb altiszti vagy szolgai téli sapkának, 55 drb tisztviselő utazó­­bundának és 14 drb altiszti bundabéléses köpenynek nyári gondozása és javítására nyilvános pályázatot hirdet. Ezen munkákra vonatkozó részletes feltételeket tartalmazó két külön az irhasubák és külön a többi szőrmeruhákra vonatkozó ajánlati felhívások és aján­lati űrlapok minden üzletvezetőségnél a rendes hiva­talos órák alatt megtekinthetők, a szombathelyi üzlet­­vezetőségnél pedig egy-egy példányban ingyen kap­hatók. Ezen munkák a vonatkozó ajánlatok külön-külön borítékban .Ajánlat irharuhák gondozása és javítása iránt 6619/1924. számhoz.­ »Ajánlat szőrmeruhák gon­dozása és javítására 5619/1924. számhoz* felirattal 1924. évi május hó 15-én déli 12 óráig a szombat­­helyi üzletvezetőség anyag- és leltárbeszerzési osztá­lyához Szombathely, Király­ utca üzletvezetőség (föld­szint 10. ajtó), személyesen vagy posta útján bér­mentve nyújtandók be. Bánatpénzképen teljesítendő munka összértékének 5%-a 1924 május hó 14-én déli. 12 óráig ugyancsak a szombathelyi üzletvezetőség gyű­jtőpénztáránál külön-külön leteendő. Szombathely, 1924 április hó. 1864 Az üzletvezetőség. Árverések. Árverés. 44/1924. vh. szám. Alulírott kir. bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szolnoki kir. tör­vényszék 1922. évi P. 7081/6. számú végzése következ­tében dr. Friedmann Ignác ügyvéd által képviselt Franz Kubanek & Sohn javára 4002­70 cseh korona és járulékát erejéig 1924. évi március hó 14-én foganato­­sított kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefog­lalt és 30000000 koronára becsült következő ingóságok, ti. m.: tehén, termények, üzleti berendezés, stb. bírói árverésen el fognak adatni. « Mely árverésnek a jászapáti kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 541. számú végzése folytán 400270 csen korona tőkekövetelés, e­nnek 1922. évi december hó 15. napjától járó 5% kamata 209770 koronában meg­állapított eddigi és a még felmerülendő, költségek ere­jéig végrehajtást­­ szenvedő lakásán és üzletében Jászapátiban leendő megtartására 1924. évi május hó hó 12. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik , akkorra a venni szándékozók azzal­­hivatnak meg, hogy a fenti ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében a legtöbbet ígérőnek azonnali fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni.­­Jászapáti, 1924. évi április hó 16-án, Szvitek Ferenc, kir. bírósági végrehajtó. 5112 Árverés, 1924 Pk. VIII. 212279­ .szám. Az 1831. évi LX. t.-c. 115. §. és az 1875. évi XXXVII. t.-c. 305. §-a­lapján ezennel közhírré teszem, hogy dr. Kurz István ügyvéd általt képviselt Vörösváry Ödön javára 22107024 korona és járulékai erejéig a biróilag meg­becsült 11920000 koronára értékelt aranyláncok és gyűrűk elárverezését a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az 1875. évi XXXVII. t.-c. 305. §-a alapján elrendelte és ennek Budapesten, Y. Markó-utca 25. házszám II. emelet 252. számú helyiségében leendő megtartására határidőül 1924. évi május hó 10. napjának délelőtti 12 óráját tűzöm ki, mikor a fent jelzett aranynemn­ek a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. A fényűzési adó és illetékeket vevő a vételáron felül köteles fizetni. Kelt Budapesten, 1924. évi április hó 15-én. Szabó Gábor, kir. bírósági végrehajtó. 4814 Árverés. 19/1924. végreh. szám. Dr. Weiss Ferenc ügyvéd által képviselt Kerekes Tivadar végrehajtótá­­nak ismeretlen tartózkodása Czebeczauer Jenő ellen ; 120960 korona tőke, ennek 1923. évi július hó 25. nap­jától járó 5% és 27% kamata és eddig összesen 117329 korona perköltség erejéig, amennyiben a köve­,­telésre időközben részfizetés történt, annak betudásá­val a tokaji kir. járásbíróság 1923. P. 1643. számú kiküldő végzése folytán a végrehajtást szenvedőnél 1924. évi február hó 23. napján biróilag lefoglalt és 244000 koronára becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, a fratuilfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek Tar­­­czalon, Kerekes Tivadar lakásán leendő megtartására, 1924. évi május hó 8. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, a mikor a foglalás alatt levő különféle asztalos-­ szerszám a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett* szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni, Tokaj, 1924. évi április hó 22. napján. Faragó János,­­ kir. bírósági végrehajtó. 5101 Árverés. 1923. Pk. IX. 222919. szám. Dr. Mangold József ügyvéd által képviselt Csillag és Glücksthall. javára val..180000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán alperestől 1924. évi február hó 8. napján lefoglalt és 400000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, Iv., Mária Valéria­ utca 2. házszám II. emelet 188. ajtószám alatt (Bristoli-szálloda) leendő megtartására határidőül 1924. évi május hó 6.­­napjának délutáni órája tűzetik ki, amikor a biróilág lefoglalt börkoffer, bőrkalaptartó és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt. Budapesten, 1924. évi április hó 11. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 5060 . Á rí­eres. 289/1924. vh. szám. A pécsi kir. járásbíró­ságnak 1924. évi Pk. 152/2. számú végzése folytán Pécsett, Munkácsi Mihály­ utca 17. szám alatt alperes lakásán 5910000 koronára becsült szobabútorok, üzleti árucikkek 1924. évi május hó 7. napjának délutáni 2 órakor birói árverésen elárvereztetnek. Pécs, 1924. évi április hó 17. napján. Holmik Antal, kir. bírósági végrehajtó. _ __ 4931 Árverés: 137/1924. vh. szám. A debreczeni kir. járás­bíróság 1924. évi Pk. II. 4262. számú végzése folytán dr. Hódy Béla és társa debreczeni lakosok javára 171000 korona tőke, ennek 1923 december 16-tól járó heti 2% kamatai és 91180 korona eddigi és a még felmerülendő költségekből álló követelésének behaj­tása végett — eddig fizetett összeg betudásával — 1924. évi május hó 9-ik napján délután 4 órakor Debreczenben, Márton Kálmán­ utca 13. számú házban elárverezem azon 800000 koronára becsült vaseke és fenyőgerendákból álló ingóságokat, melyek a fenti alap­­foglalási jegyzőkönyvben 1—2. t. a. lefoglaltattak. Debre­­czen, 1924. évi április hó II. napján, Lőrincz Endre, kir. bírósági végrehajtó. 4903 Árverés. 148/1924. vh. szám. A debreczeni kir. járás­, biróságnak 1924. Pk. II. 4440. számú végzése folytán dr. Fényes Jenő és társa debreczeni lakosok javára 2100000 korona tőke, 1924. évi január he­­1­töl járó heti 2% kamata, 539750 korona eddigi s a még fel­merülendő költségekből álló követelésének behajtása végett — eddig fizetett összeg betudásával — alperes debreczeni lakos ellen 1924. évi május hó 9. napján délelőtt 9 órakor Debreczenben, Simonffy­ utca 7. szám alatt és folytatva Kossuth-utca 42. szám alatt elárve­rezem azon 6280000 koronára becsült Irodai és szoba­bútorokból álló ingóságokat, amelyek a fenti számú alapfoglalási jegyzőkönyvben 1—10. t. a. lefoglaltalak. Debreczén, 1924. évi április hó 17-én. Lőrincz En­dre, kir. biróság végrehajtó. , 4934 Árverés. Pk. 1875/1921. szám. Alulírott bírósági ki­küldött az 1881: LX. t.-c. 102. §-a énelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék­­P. 36682/1921. sz. és a sümegi kir. járásbíróságnak Pk. 1375/16.- 1921. sz. végzése folytán dr. Havas Béla ügy­véd által képviselt Weismann Regina ■ -wieni lakosnak 40000 svájci frank követelésére 1921 .júniu­s 17-én és 1934 teamír­b-án foganatosított • kielégítési végre­hajtások útján folugiatt és 3­13400 K és­ öOOyOO­K-ra becsült csaplószekrények és kazánok, több szobabútor, gazdasági felszerelések (gazdasági gépek) és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverés megtartására határnapul 1924. évi május hó 9. (kilencedik) napjának délelőtti 8 óráját Deabrendek községbe tűzöm ki, ahol a bútorok és és gazdasági felszerelések kerülnek árverés alá a Csernel-féle kastélyban, míg 1924. évi május hó 10. (tizedik) napjának délelőtti 9. óráját Csabrendek-Tár­­kánypusztára, ahol a cséplőszekrények és kazánok­ kerülnek árverés alá. Ezen árverésre a venni szándékozókat oly figyel­­meztetéssel hívom, meg, hogy a fentirt ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében, kész­pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség­ esetén a becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások le- vagy felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Sümeg, 1924 április hó 18-án. Heller János kir. bírósági kiküldött. 5075 Árverés. 1924. Pk. V. 210290. szám. Dr.­ Lichten­stein Adolf ügyvéd által képviselt Gróf testvérek javára 226422 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­restől 1924. évi január hó 9. napján lefoglalt és 1800000 koronára becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. .járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XEL­­.-e- 20. §-a alapján zálogjogot szerzett összes foglaltatik­­javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI. kerület Rózsa­ utca 38/b. számú­ házban leendő megtartására határidőül 1924. évi május hó 12. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt cipók a legtöbbet, igérének készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi április 17. napján. Dr. Ladányi­ Lajos, kir. kir. végrehajtó. 4227 Árverás. 59/1924. végreh. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. törvényszéknek 1923. évi P. 5772/5. számú végzése folytán dr. Mezei Pál budapesti ügyvéd által­­képviselt Pesti magyar kereskedelmi bank végrehaj­tató részére 145760 lej egyenértéke tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogy­tán alperestől lefoglalt és 23800000 koronára becsultt ingóságokra a gyulai kir. járásbíróság 1024. Pk. 263/3. számú végzésével az árverés, elrendeltetvén, annak a korábbi, vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Elek­­községben leendő megtartására határidőül 1924. évi május hó 10. napjának délutáni 3 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt h­ázi­­bútorok, lovak, sertések, kocsik, zongora és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén-becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégíttetéshez jogot tartanak, hogy amennyi­,­ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírott kiküldöttnél .Írásban vagy pedig szóval beje­lenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő e hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit­­tatik. Kelt Gyulán, 1924. évi április hó 12. napján. Becsy Sándor, kir. bírósági végrehajtó. 4804 Árverés. 5/1924. vh. sz. A magyaróvári kir. járás­bíróság Pb. 758/1923. számú végzése folytán közhírré, teszem, hogy Rosenstock Zsigmond javára 150000’ kor. kielégítésére lefoglalt és 117500 koronára becsült teh­én, üsző, tinó, ló, sertés, bútor stb. Hegyeshalom községben alperes volt lakásán 1924. évi május hó 10-én délután 4 órakor a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett biróilag elárvereztelek. Győr, 1924. évi április hó 11-én. Salamon Mór, kir. bírósági végre­hajtó. 4596 Árverés. 84/1924. vh. szám. A debreczeni kir. járás­bíróságnak 1924. évi Pk. II. 174. számú végzése foly­tán 57855 korona eddigi és a még felmerülendő költ­ségek behajtása végett Reinhart Kálmán javára 1924. évi május hó 10. napján délelőtt 9 órakor Debreczen­­ben, Miklós­ utca 53. számú háznál 32009000 koronára becsült ingóságok, íi. m.: különféle gépek birói átveré­­sen a legtöbbet ígérőnek esetleg becsáron alul­ i f eladatnak. Debreczen­, 1924. évi április hó 20-án.1­2 Szi­lágyi Lajos, kir. bírósági végrehajtó. 4938 Árveres. 1924. Pk. XIII. 211575. szám. Dr. Csafordi Tóth Lajos javára 100000 korona követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi feb­ruár 22-én lefoglalt és 5500000 koronába becsült ingó­ságokra a budapesti, központi, kir. járásbíróság­i,fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltató!; javára is elrendeltetik, annak Budapesten, VI. kerület, Bajza­ utca 42. siázszám­ alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi­ május hó 13. napjának délanti 3 órája tűzetik ki, amikor a biróiság lefoglalt lm­írni- Kerves szám­ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék