Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. június (58. évfolyam, 112-134. szám)

1924-06-01 / 112. szám értesítője

Budapest, 1924. 112. szám.­ Vasárnap, június. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐI Hivatalos hirdetmények. .............­. .1 —. —-— .......­Magyar királyi államvasutak. Pályázati hirdetmény. 19­16(MG1921. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 17 vagon kőszénkátrány szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet.­ Az ajánlatok legkésőbb folyó évi június hó 12-én déli 12 óráig beterjesztendők­, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részle­tezett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar királyi, állam­vasutak anyag- és leltárbeszerzési G. II. osztályánál Budapest, VI., Andrássy-ut 75. 111. 50. tekinthető meg, illetőleg vehetők át. Budapest. 1924. évi május hó. *1092 Az igazgatóságá­ rverések. Árverés. Pk. 727/1924. az. Ahilitott birósági kikül­dött közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 841479/1933. sz. végzése folytán dr. Lég­­mán Leó ügyvél által képviselt Magyarság lapkiadó r.-t. javára 52.917 ív tőke s jár. kielégítésére lefoglalt és 1100000 K-ra becsült cimbalom stb. ingóságok bírói árverésen eladatnak. Mely árverésnek a fenti számú végzés folytán 1923 máv. 27-iki értékű (zürichi 0.03) 52.917 korona tőke s ennek 1923 szeptember 27. napjától járó 5% kamatja (1923 december 1­­-tól 27%) és eddig összesen 104.000 koronában megállapított s a még felmerülendő költ­ségek erejéig Hajdúhadházán 50% szám­ alatt leendő megtartására 1924. évi junius hó 7. napjának d. u. 4 órája határidőül kitüzetik; arra a venni szándéko­zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén a becs áron alul is el fognak adatni. Hajdúböszörmény. 1924. évi május hó 30-á.I. Bzahó Antal kir. kiküldött. 6427 Árverés. Pk. 1843/1924. sz. Dr. Ádám Sándor ügy­véd által képviselt özv. Murányi Sándorné javára 70000­0 követelés és­ jár. erejéig a czeglédi kir. já­rásbíróságnak fenti száma végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 700000 koronára becsült ingóságokra az árverés el­rendeltetvén, annak alperes lakásán Czegléden, Szülő­ u. 37. sz. alatt leendő megtartására határidőül *1924. évi junius idő 6. napjának délután 4 órára tű­zi ki, amikor is g.biróilag lefoglalt ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is eladatnak. Czegléd, 1924. évi május ■hó 20-án. Balázs, kir. kiküldött, 6433­ Árverés. Pk. 1752/1924. sz. Dr. Pillér Jenő ügyvéd által képviselt Seiden H. Miksa végrehajtatának 9207360 K tőke utáni járulékok erejéig a czeglédi kir. járásbíróságnak fenti számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 8000000 koronára becsült ingóságokra az árverés el­rendeltetvén, annak alperes üzlethelyiségében Czeg­­léden, Rákóczi­ után leendő megtartására határnapul 1924. évi június hó 12. napjának délután 3 óráját tű­zöm ki, amikor is a biróilag felgolalt ingók a leg­többet ígérőnek, esetleg a besáron alul is el fognak adatni készpénzben. Czegléd, 1924. évi május hó 22. napján. Balázs, kir. kküldött. 6439 Árverés. 376/1924. vh. szám. A pécsi kir. járásbíró­ságnak 1924. évi Pk. 1346/2. számú végzése folytán Pécsett, Petrezselyem-I­. 13. sz. alatt alperes lakásán 1824. évi junius hó 11. napjának délután 3 órakor 260000 koronára becsült, szobabútorok bírói árverésen elérvereztetnek. Pécs, 1924. évi május hó 24-én. Hol­mik Antal, bir. végrehajtó. 6456 Árverés. 269 1924. vh. szám. Alulírott bir. végre­hajtó az 1888 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1924. évi 1310/2. sz. végzése következtében dr. Schulz Ká­roly ügyvéd által képviselt Kiss Györgyné javára 491230 korona és jár. erejéig 1924. évi március hó 21. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 5000000 koronára becsült flastehén fisző borjúval nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 3949/4. számú végzése folytán 491250 korona tőkekövetelés és eddig összesen 191520 korona, biróilag már megállapított a felmerülendő költségek erejéig Szeged, Pille­ u. 10. sz. alatt leendő eszközlésére 1324. évi junius hó 5. napjának délelőtti­­12 órájára ha­táridőül kitüzetik. Szeged, 1924. évi május hó 16-án. Kuhn János, bir. végrehajtó, 6457 Árverés. Pk. 670/1924. sz. Alulírott bírósági kikül­dött közhírré teszi, hogy a hajdúböszörményi kir. já­rásbíróság 3994/1923. sz. végzése folytán dr. Révész Géza ügyvéd által képviselt Bernát József javára 67.962­­ tőke s jár. kielégítésére lefoglalt és 235.000 koronára becsült bútorok stb. ingóságok bírói árve­résen eladatnak. Mely árverésnek a fenti számú végzés folytán 87.962 korona töke s ennek 1923 december hó 16. nap­jától járó heti 2% kamatai és eddig összesen 131.850 koronában megállapított­a a még felmerülendő költ­­égek erejéig Hajdúhadházán 946. sz. a. leendő meg­tartására 1924. évi jutnius hó 5. napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetik és arra a venni szándéko­zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az emlí­tett ingóságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén bocs,áron alul is el fognak adatni. Hajdúböszörmény, 1924. évi május hó 20-án. Szabó Antal bír. kiküldött. 6464 Árverés. 120/1924. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó ezennel közhírré teszi, hogy a jászberényi kir. járásbíróságnak 1924. évi 1036­3. számú végzése kö­vetkeztében dr. Nagy Sándor ügyvéd jászberényi la­kos javára 3000000 korona és jár. erejéig 1924. évi áp­rilis hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 3592000 koronára becsült kö­vetkező ingóságok, úgymint papíráruk és házibuto­­rok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a jászberényi kir. járásbíróság ■1924. évi Pk. 1273­2. 1924. sz. Végzése folytán 3000000 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi március hó 23. napjától járó heti kit kártérítés, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen­ 512875 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig. Jászberényben, Kossuth-u. 11. és Árpád-u. 13. sz. alatt 1924. évi jú­nius hó 4. napjának délután 3 órája határidőül ki­tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok készpénzfizetés mellett, a­ legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bev-áron alul is el fognak adatni. Jászberény, 1934. évi május hó 15-én.( Petróczy Jó­zsef, bir. végrehajtó). 6473 Árv.rés. 1924. Pk. XII. 211190 szám. Dr. Kartsok* Alajos budapesti ügyvéd által képviselt Szfreh Imre javára 21000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi P. XVI. 1.39167/7. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1924. évi február hó 9. napján lefoglalt és 2100000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­ t.-c. 20. §-a alapján a fenti szám­i jegyző­könyvben zálogjogot szerzett, összes foglaltatok javára is elrend­eltetik, alperes lakásán Budapesten, VII. ker., Wesselényi­ utca 49. szám földsz. 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi junius hó 3. napjának délutáni VI 1 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, kerékpár és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi május hó 18. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. 1­6428 Árverés. 1924. Pk. XL 211692. szám. Dr. Lányi Géza ügyvéd által képviselt Kánitz és társa javára 362457 korona követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­restől 1924. évi február hó 25. napján lefoglalt és 7500000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendel­tetik, alperes lakásán Budapesten, IV. ker., Károly király­ ut 2. házszám alatt leendő megtartására határ­­­időu­l 1924. évi junius hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, áll­vány, kirakatszekrény, képek és egyéb ingóságok a legtöbbet igérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsértéken alul is eladatnak. Kert Budapesten, 1924. évi május hó 7. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 6438 Árverés. 1923. Pk. XIII. 221625. szám. Dr. Sarlós Márton ügyvéd által képviselt özv. Spitz Józsefné javára 250000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi március hó 6. napján lefoglalt és 324400000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatót javára is elren­deltetik, alperes lakásán Budapesten, X., Gergely­ utca 47. házszám alatt teendő megtartására határidőül 1924. évi június hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gépek, papír és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi május hó 8. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 6440 Árverés. 1924. Pk. IX 21­54. szám. Dr. Berger Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Sós és Társa javára 231616 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi március hó 26-án lefoglalt és 3000000 koronára becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-d. 2®. §-a alapján az 1923. évi Pk. IX. 220830. számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VIII. ker., Rösök Szilárd­ utca 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi június hó 4. napjának déli 12 órája tűzeti­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz-­­ fizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak, Kelt Budapesten, 1924. évi május hó 18. napján. —­ Pongrácz Olivér, kir. bírósági végrehajtó. 64413 _ Árverés. 1924. Pk. Vik­. 210166. szám. Dr. Preisz Béla budapesti ügyvéd által képviselt Salgó Vilmos javára 40000 korona követelés és járulékai erejéig • budapesti k­özponti kir. járásbíróság 1923. évi 85228/71 számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi január hó 7-ik napján, lefoglalt és 6600000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján az 1924. Pk. Vik­. 210165. számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes fog­­laltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásan Buda­pesten, VII. ker., Damjanich­ utca 30. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi junius hó 4. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bátorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsérté­­ken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi május hó 18. napján. Pongrácz Olivér, kir. bírósági végrehajtó. 6444 Árverés. 1924 Pk. Vil­. 210165. szám. Dr. Preisz Béla budapesti ügyvéd által képviselt dr. Salgó Sán­dor javára 30000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi 85203/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végreha­jtás foly­tán alperestől 1924. évi január hó 7. napján lefoglalt és 6600000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI.. t.*o. 20­­-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendel­tetik, alperes lakásán Budapesten, VII. ker., Damjanich­ utca 30. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924 évi június hó 4. napjának délutáni 1 órája tű­zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Buda­pesten, 1924 évi május hó 18 napján. Pongrácz Olivér, kir. bírósági végrehajtó. 6445 Árverés, 101/1924. vh. szám. Dr. Meller Izsó ügy­véd által képviselt dr. Toplák és Koráb cég javára 318800 kor. követelés és járul, erejéig a czeglédi kir. járásbíróság 1924. Pk. 1452. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 2000000 koronára becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak alperes lakásán (Czegléden, Árpád-tér 8. sz.) leömlő megtartására határidőül 1924. évi június hó 5. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt egy kukoricamorzsoló és 50 darab zsák és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bevsáron alul is eladatnak. Czegléd, 1924. évi május hó 19. napján. Kiss Gyula, bírósági végrehajtó. 6447 Árverés. 129/1924. végrh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a jászberényi kir. járási bíróságnak 1923. évi 4529/2. sz. végzése következtében dr. Möller Bernát ügyvéd által képviselt Tűzifa-, Szén­ás Kereskedelmi r.-t jászberényi cég javára 2702 kg. tiszavidéki búzának a budapesti tőzsdén a fizetés napján jelzett középára és járulékai erejéig 1924. évi február hó 27. napján foganatosított kielégítési, végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 10560000 koronára becsült következő ingóságok, u. m­.: cséplőgépgarnitura és tranzmissziós szíjak nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a jászberényi kir. járásbíróság 1924. évi 1­. 708/6. számú végzése folytán fenti tőke­követelés és eddig összesen 647935 koronában birólag már megállapított költségek erejéig Jásztelek község határában a Csapási dűlőben és Jásztelek belterületén a végrehajtást szenvedők lakásán leendő megtar­tására 1924. évi junius hó 13. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t-o. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Jászberény, 1924. évi május hó 26. napján. Petróczy József, kir. bírósági végrehajtó. 6454 Egyes szám ára 2400 korona. Csődhirdetmények. Csőd. 12. Cs. 36466/1924. szám. A budapesti kir. törvényszék mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a Waltner Zsigmond budapesti (VI., Rózsa­ u. 71.) keres­kedő ellen, ennek bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan jataira az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék