Budapesti Közlöny, 1924. július (58. évfolyam, 135-161. szám)

1924-07-01 / 135. szám

Budapest, 1924. 135. szám. Kedd, Július 1. BUDAPESTI K­Ö Z L 0 N Y. HIVATALOS LAP. Szerkesztéség: Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatailos hirdetések: az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy keves­ebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magdahirdetések­ : 1 hatodhasábos sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Ideiglenes előfizetési árak az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával. Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Egyes szám­ára további 8 oldalan­ként .................................................... 2000 K A Hivatalos Értesítő ára .................2400 c Hatóságoknak havi ........................ 16000 fi Magánosoknak . ........................40000 « Egyes szám ára 8 old..terjedelemig 2000 c Az »Országos Törvényt­ár«-ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­terium által megál­lapított ára alapján történik, utólagos elszámolás mellett. — Az elszám­o­­landó előfizetési összeg 65000 korona. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Szolnoky Dezsőnek, a herceg Esterházy hitbizomány ügyvezető taná­csosának közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormány­főtanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1924. évi junius hó 21. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Kiss Károlynak, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány­­egyetem gazdasági hivatali irodaigazgató­jának buzgó szolgálata elismeréséül a magyar királyi kormánytanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1924. évi junius hó 21. napján. " Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Petrik Gyula magyar királyi belügyminisztériumi segédhivatali főigaz­gatónak sok évi buzgó szolgálata el­ismeréséül a magyar királyi kormány­­tanácsosi címet adománoyzom. Kelt Budapesten, 1924. évi junius hó 26. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi földmivelésügyi minisz­ter előterjesztésére Perlaky Elemér nyugal­mazott magyar királyi gazdasági ira­nyelő­nek, az egri érseki uradalom sp­ágigaz­­gatójának a hazai mezőgazdaság fejlesz­tése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi junius hó 5. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi belügyminiszter elő­terjesztésére Kiss Szilárd miniszteri segéd­hivatali igazgatónak a segédhivatali fő­igazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi junius hó 12. napján. Horthy s. k. Rakovszky s. k. A m. kir. minisztériumnak 4.810/1924. 1. E. számú rendelete a háborús magyar államadóssági címleteket ter­helő vagyonváltság megszüntetéséről. A m. kir. minisztérium az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló 1924: IV. t.-c. 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatal­mazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A magyar államadósságokról és az azokat terhelő vagyonváltságról szóló 1921 :XXVI. tör­vénycikknek az 1914. évi julius hó 28. napja után kibocsátott magyar államadóssági címletek vagyonváltságára vonatkozó rendelkezései hatá­lyon kivül helyeztetnek. Ugyancsak hatályon kívül helyeztetik az 1920/21. évi állami költségvetésről szóló 1921 : XXIII. törvénycikk 13. §-ának az a rendel­kezése, hogy a magyar államadóssági címletek­nek az 1919. év végéig esedékessé vált netán még hátralékos kamatai évi 3°/a kamatot meg nem haladó mértékben fizethetők ki, 2. §. A különböző törvényekben és törvényes felhatalmazások alapján kibocsátott rendeletek­ben foglalt azok a rendelkezések, hogy vagyon­­váltságok, adók és más közszolgáltatásoknak­­háborús magyar államadóssági címletekkel való lerovása esetében a címletek vagyonváltsággal csökkentett névér­tékben, fogadhatók el, oda­­módosíttatnak, hogy ily szolgáltatások lerová­sára a jelen rendelet életbelépése után beszol­gáltatott címleteket eredeti névértékben kell elfogadni. 3. §. A háborús magyar államadóssági cím­leteknek különböző vagyonváltságok, adók vagy más közszolgáltatások fejében jelen rendelet életbelépte előtt vagyonváltsággal csökkentett névértékben történt beszolgáltatása, valamint a szelvényeknek csökkentett értékben történt be­váltása alapján a m. kir. államkincstár ellen követelést érvényesíteni nem lehet. 4. §: Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Végrehajtásáról a pénzügyminiszter gon­doskodik. Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a netán szükséges átmeneti szabályokat rendelettel megállapítsa. Budapest, 1924. évi junius hó 21-én. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök. 1. §. A 8.352/1920. M. E. számú (a Buda­pesti Közlöny 1920. évi 265. számában kihir­detett) rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 684/1921. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1921. évi 30. számában kihirdetett) rendelettel Lökösházán, Biharkeresztesen, Hidasnémetin és Szegeden, a 4 584/1921. M. E. számú (a Buda­pesti Közlöny 1921. évi 141. számában kihir­detett) rendelettel Szobon és Budapesten, végül a 8.350/1921. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1921. évi 234. számában kihirdetett) rendelettel Szombathelyen szervezett Beköltözőket Ellen­őrző Kirendeltségeket 1924. évi junius hó 30. napjával megszüntetem. 2. §. Az elszakított területekről beköltözőket 1924. évi julius hó 1. napjától kezdődően az idézett 3.310/1924. M. E. számú rendelet végre­hajtása tárgyában kiadandó utasításban meg­határozott hatáskörben a m. kir. állami rend­őrség ellenőrzi. Budapest, 1924. évi junius hó 30-án. Dr. Fass József s. k. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter­nek a m. kir. belügyminiszterrel és a m. kir. kereskedelemügyi miniszterrel egyetértően kiadott 91.331/1924. N. n. ffl. IX. számú ren­delete a Beköltözőket Ellenőrző Kirendeltségek megszün­tetéséről. A 8.352/1920. M. E. számú rendelettel szabá­lyozott beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló 6.135/1921. és 8.358/1921. M. E. számú ren­deletek hatályának meghosszabbítása és a 8.352/1920. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában kiadott 3.310/1924. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1924. évi május hó 11. napján megjelent 95. számában kihirdetett) ren­delet 4. §-ában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszterrel és a m. kir. keres­kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg a követ­kezőket rendelem: A m. kir. népjóléti és munkaügyi minisz­­ter 92 000/1921 számú rendelete a tisztviselői betegsegélyezés ügyének újabb sza­bályozása tárgyában. Addig is, míg az Országos Tisztviselői Beteg­segélyezési Alap ügye a közeljövőben végleges rendezést nyer, szükségessé vált az Alap pénz­ügyi egyensúlyának fentartása céljából bizonyos korlátozó intézkedések életbeléptetése. Ennélfogva a tisztviselői betegsegélyezés szabályozása tár­gyában kiadott 40.000/1923. X. M. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1923. évi 110. számában) módosítása tárgyában a következőket rendelem: 1. §. Elmebetegek az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap terhére legfeljebb 3 hónapot meg nem haladó időtartamra nyerhet­nek ápolást. Azok az elmebetegek, akik a folyó év június hó végéig az Alap terhére 3 havi ápolást élveztek, az Alap terhére tovább nem ápolhatók. 2. §. Üdülési segély az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap terhére nem engedé­lyezhető. 3. §. A tisztviselői vényfüzetek érvényessége a folyó év június hó végével megszűnik és folyó évi július hó 1-től kezdve a gyógyszer­­tárak a tisztviselői vényekre az Alap terhére elszámolható árkedvezményt nem adhatnak. 4. §: Az igényjogosultak a folyó évi július hó 1-től kezdve az Alap terhére betegség ese­tén a gyógykezelési segélylyel együtt utólagos­ gyógyszermegtérítésben részesülnek.­­ A gyógyszermegtérítés mindenkor csak az orvosi­lag igazolt hosszadalmas ideig tartó betegség esetén és kizárólag oly vények alapján adható, amelyek az igényjogosult részére a gyógykezelési segély alapjául szolgáló betegsége kapcsán állít­tattak ki. Az igényjogosult a vény keltét, valamint az igényjogosult nevét és állását pontosan és olvas­hatóan feltüntető orvosi vényeket gyógykezelési segély iránti kérelméhez csatolja. Olyan vények, melyeken a kelet, valamint az igényjogosult nevé­nek és állásának a rendelő orvos által a vény kiállításakor teljesített feljegyzése hiányzik, figye­lembe nem vehetők. Egyes szám ára 4000 korona.

Next