Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. augusztus (58. évfolyam, 162-186. szám)

1924-08-01 / 162. szám értesítője

■­­ Budapest, 1924. 162. szám. Péntek, augusztus 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar királyi államvasutak. .­­ Pályázat. 10332/1. 1924. szám. Músitott üzletvezetőség a meg­üresedett keszthelyi pályaorvosi állásra pályázatot Hirdet­ ,A pályázatot a máv. igazgatóságához kell címezni és a szemm­­­át helyi üzletvezetőség­i osztályá­hoz beküldeni. A kérvényhez mellékelni kell: 1. rö­vid életrajzot, az orvosi­­működés, tanulmányok és jelenlegi orvosi, állások, megemlítésé­vel; 2. születési bizonyítványt; 3. oklevélmásolatot; 4. esetleg egyéb az orvosi működésre vonatkozó bizonyítványokat. Jelen pályázati h­rdetmény megjelenésétől számított 8 napon túl benyújtott kérvények el nem fogad­tatnák. Az újonnan megválasztott pályaorvos a taglétszám és kilométerhossz arányában m­eállapított tisztelet­­tilján kívül utazási és fűtési kedvezmények élvezeté­ben is részesül és nyomban tartozik a szolgálatot megkezdeni. Az ellátandó v­onalszak.kir. Balatongyöröktől kez. Balatonszentgyörgyig terjed, hossza 19 km., a kezelése alá utalt "pénztári tagok létszáma pedig 281. Szombathely. 1924. évi julius hó 23-­án. *1448 S zombathelyi üzletvezetőség. Árverése­k. Árverés. 1924. Pl­. Vil­. 211523. sz­m. Dr. Scheffer Viktor budapesti ügyvéd által épviselt ifj. Somló Mór javára hátr. 105000 korona követet­t és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi Pk. VIII.­27416. zárati végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás fo­­­­tán alperestől 1924 évi május hó 1. napján lefoglalt és 1425000 koronára becsült ingóságokra a budat­éti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésén­­ az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL­­.-c. . §-a alapján a fenti ■száinu jegyzőkönyvben zálogjoggot szerzett összes fog­­laltatók javára is elrendeltetik, alperes é­letében Buda­pesten, VIII. ker., Futó­ utca 12. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1­/24- évi augusztus hó 1. napjá­nak délutáni 5 órája tüntítik ki, amikor a biróilag lefoglalt fűszerüzleti berendezés, sza­ppanárak és egyéb ingóságok a legtöbbet ígér­nek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg bicsértékajpáthi jil-fili­tf-ík, Kelt Buda­pesten, 1924 évi stiliifrap 10. napján. Dránk József, kir. bírósági végrehajtó. •' * 8899 Árverés. 147/1924. vh. sz. Alulírott kiküldött biró­­■ugi végrehajtó az 1881 .I*X. t.-c.i 1*0?t .'­.értelmében ezennel közhírré teszi, hogy uz'gödöllők '«‘ti.járásbíró­ság Pk. 560/1924. számú végzése által Hazai Kőolaj­ipar r.­t. végrehajtató javára 1275000 korona tőke­­követelés és ját. erejéig elrendelt végrehajtás alkal­mával biróilag le- és felülfoglalt és 6000000 koronáig becsült cséplőgarnitura és lovakból álló ingóságot nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a gödöllői kir. járásbíróság fenti számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínen va­gyis Valkón leendő eszközlésére 1924 évi augusztus hó 12. napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüze­­tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár­verésen az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladatnak. . Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje­lentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban beadni vagy szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő e hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik. — Kelt Gödöllőn, 1924. évi július hó 23. napján. Ványay Béla, kir. bírósági végrehajtó. 8859 Árverés. 1924. Pk. Vil­. 211596. szám. Dr. Lichten­stein Adolf ügyvéd almi képviselt Gróf, Testvérek javára 165111 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől­ 1924. évi május hó 2. napján lefoglalt és 9200000 koronára becsült Ingó- Ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti, számú végzésével az árve elrendeltetvén, am­int az 1908. évi XII­­.-o. 20. §-r. tya. un fenti számú je­l­köny­vben zálogjogot szerzőtt összes ft''ailtatói javára is elrendeltetik, alperes lakása Aljindapesten, V. ( gjjant László-ut 95. szám a (gyári !Gena W'5 Sidg­e Nkjí!á^ határ­időül 1924 évi augusztus hó 18. napjának déli I. órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ciipők és egyéb Ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsértéken alul is eladatnak kelt Budapesten, 1924 évi július hó 20. napján. Szabó Gáspor, kir. bírósági végrehajtó. 886., Árverés: 196/1924. végreh. szám. Alulított birósági­ végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében elennel közhírré teszi, hogy a soproni kir. törvény­széknek 1924. évi P. 470. számú végzése következtében dr. Márkus Ferenc ügyvéd javára 18000000 korona és járulékai erejéig 1924. évi junius hó 6-án foganatosí­tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 9475000 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: pénz­szekrény, nyersvas stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a soproni kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 2045. számú végzése folytán 3500000 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi július hó 21. napjától járó 27% kamatai erejéig Sopronban, Ezüst-utca 8. szám alatt leendő megtartására 1924. évi augusztus hó 11. napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóság az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz­fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t­­e. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Sopron­ban 1924. évi julius hó 26. napján. Krausz István, kir. bírósági végrehajtó. 8890 Árverés. 1732/1934. szám. A fő­városi m. kir. pénz­ügyigazgatóság 35902. V/b. 1924. számú rendelet« folytán Joanovits István budapesti lakostól elkob­zott 4196 doboz »Republiique-. jelzésű, 2-es nagyságú szivarkahüvely a IV. ker. m. kir. pénzügyőri biztosi kerületvezető IX., Mátyás­ utca 16., II. kom. 1. szám alatti irodájában 1934. évi augusztus hó 16-án dél­előtt 9 órakor megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Kikiáltási ár a 4196 doboz szivarkahüvelyre nézve dobozonként 400 korona, összesen 1678400 korona, mely összeg 10%-át kötelesek az árverezni szándé­kozók az árverés megkezdése előtt bánatpénz fejé­ben alul­írottnál letenni. Köteles a vevő a vételáron felül a dobozomként járó 2 aranyfillér adót és kincstári részesedést is megfizetni, illetve az ennek megfelelő adójegyeket pénzügyőri felügyelet mellett a dobozokra alkal­mazni. Budapest, 1924. évi július hó 28-án. Dr. Pe­t­hő Sándor , pénzügyőri főbiztos. *1451 Árverés. 97/1924. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó ezennel közhírré teszi, hogy a­ budapesti köz­ponti kir. járásbíróságnak 1923. évi P. XIV. 126176/4 számú végzésével dr. Benkő Gyula ügyvéd által kép­viselt Hazai­ kőolajipar r.-t. felperes részére 1592875 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán lefoglalt és 2000000 ko­ronára becsült ingóságokra az 1924. évi Pk. 2049/5. já­­rásbirósági szám­ú végzéssel az árverés, elrendeltet­vén, annak alperes lakásán Izsákon, 366. szám­ú ház­ban leendő megtartására határidőül 1924. évi augusz­tus hó 11. napjának délutáni 4’/5 órája tünetik ki, mikor, a­­biróilag lefoglalt 1 kőjárat szétszedve, 1 zsákolókocsi és 1 benzinszivattyu a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is­ el fognak adatni. Kecskemét, 1924 július 22. Fritz Mór kir .kir. végrehajtó. 8860 Árverés. 408/1924. vb. szám. Alulírott bir. végre­hajtóta az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében -ezen­nel közhírré teszi, hogy dr. Tolnai Ernő ügyvédi által képviselt Sándor Alajos javára 504000 korona és­ jár. erejéig 1924. évi junius bó 12-én foganatosított biz­tosítási végrehajtás utján lefoglalt és 400000 koro­nára becsült bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szolnoki kir. járásbíróság 1934 évi Ptk. 3322/2. számú végzése folytán 504000 korona tőkekövetelés, ennek 1924 május 9. napjától járó 27% kamatai és eddig összesen 37030 koronában biróilag m­á­r megállapított és a még felmerülendő költségek erejéig Szolnokon leendő eszközlésére 1924 évi aug. hó 11. napjának délutáni 6 órája, határidőül kitüze­tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak m­eg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. f.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfize­tés mellett .a legtöbbet­ ígérőnek, szükség esetén becsé­­n­ttal is el todnák adatni. Szolnok, 1924 julius 34-én. Em­án­uel Jakab kir. kir. végrehajtó. 8864 Árverés. Bk. I. 7532/7. 1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budaio­ti I-IIII. kerületi kir. járásbiróság fenti szám­a véd­ségé! néhai Händel Istvánné hagya­téka rászóló lelk űzött 19300 koronára becsült ingór­ságokra a fenti száátB végzés folytán az ágverést, öjz rendelem, annak V­dapesten, III. ker­, Határ-utca 5., fősz. 7. szám .ilat.?le©ndő megtartására...határidőül 1924. évi augusztus bő 8. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a binding lefoglalt bútorokat, lakás­berendezést, női ruhaneműeket és egyéb ingóságokat a­ legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Budapest és 1924. évi julius hó 21-én. Engler Kálmán bír. végrehajtó. 8866 Ár-Verés. 206/1924. szám. /ajul.-rat bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. 4-c-»102. §-a é­rtelmében"- ezennel közhírré teszi, hogy a bajav kir. ján.-vbirói' ^ 192,3. évi P. 5667., 6414. és 15/3. számu v­é­gzé­s­e következté­ben dr. Klein Mór bajai saljtos ügyvéd által képviselt Horváth József és Mándre­s Antal h* -■• .­gszárítói okosok javára 149418, 177650­ és 870000 korona és jár.­íjéig 1924- évi február hó: 27-én foganatosított ki­es­ütési végrehajtás útján lefoglalt és 5320000 koro­nára becsült következő ingóságok, u. m.: 2 lószer­szám, 5 szekér széna, 10 méter mázsa csöves tengeri, 8 láda ágynemű, 1 szórórosta és egyéb ingóságot nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a bajai kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 1012/2. számú végzése folytán 149416, 177650 és­ 870000 korona tőkekövetelés és eddig összesen 396000­ koronában biróilag már megállapított költségek ere­'­jéig Herczegszántón, 265. szám alatt, leendő megtar­tására 1924. évi augusztus hó 14. napjának délutáni 1 314 órája határidőül kitüzetták és ahhoz a venni szán-­ dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX­ 4-c. l­ 1f. és 108. §-ai értelm­ében készpénzfizetés mellett, a­ legt­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el­ fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások­ is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot­ nyertek volna, ezen árverés az 1881­. évi LX. 4-c. 120/ 4-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Baja/ 1924. évi julius hó 21-én. Szegő József kir- végrehajtó.­ 8874 Árverés. 362/1934. szám­ A debreczen­i kir. járás­bíróság 1934. évi Pk. II. 6118/2. szám­a végzése folytán 1829520 korona eddigi és a még felmerülendő költsé­­gek behajtása végett Szatmári László és neje javán* 1924. évi augusztus hó 4. napján délután 3 órákra* Debreczenben, R. Tóth Kálmán­ utca 18/a. számú ház­nál 2400000 koronára becsült bútorok bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, esetleg becsáron a­lu­­ is eladat­­nak. Debreczen, 1924- évi julius hó 12-én. Tihanyi Vilmos kir. végrehajtó. 8877 Árverés. 135/1924- szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. 4-c. 102. §-a érte­lm­ében ezennel közhírré teszi, hogy az esztergomi kir. járásbíróság­nak 1924. évi 1428. számú végzése következtében dr. Kubevich Ignác ügyvéd által képviselt Schrank Béla és Ödön esztergomi bel. cég javára 4829660 korona és járulékai erejéig 1924- évi június hó 17-én foganatosí­tott kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 17624000 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : cipőkrémek, szappan, csokoládé és egyéb tár­gyak nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a székesfehérvári kir. járásbiró­ság 1924. évi Pk. 3212. számú végzése folytán Székes­­fehérváron, a helyszínen. Hal-tér .10. sz. házban az adósnak udvari raktárában leendő megtartására. 1924. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881- évi LX. t.t c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat, mások is le--és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot i­yer­tek volna, ezen ápverée az 1881. év XLX. 4-c. 102. $-a értelmében ezek járfera is elrendeltetik. Székes­­fehérvár, 1924. évi július, hó 7-én. Haváé Sándor hír. végrehajtó. ■ 1­8878 Árverés. 42/1924. szám. Alulírott kir kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102.­ §-a értelmében ezennel köz­hírré­ teszi, hogy az esztergomi kir. járásbiróságnak 1923.­­­évi 3639/2. számú íjjgzése következtében dr. Ku­bovich Ignácz eszterei 14­1 ü­gyvéd által, képviselt Schtynk Béla és cég javára 245600 kolija és járulékai ekéjéig 1924. évi február 11-én fogantat­ositott kielégítsés­ végrehajtás útján lefog­­laltan 450000 koronába'; Bapsffift következő ingóságok, ugyajint: ruihaszekréíttíí',kö­rvásvá­ny- és egy nagy tükör nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a balatonfüredi kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 556. számra végzése folytán Balatonfü­re­­den a fürdőtelepen, végrehajtást szenvedett Eszterr­házy szálodabeli lakásán leendő megtartására 1924. évi augusztus hó 2. napjának­ délutáni 4 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a ven­ni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. f.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség ese­tén becsáron alul is el fognak adatai. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások­­is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen átsmerés az 1908. évi LXI. 4-c. 20. §-a értelmébe­n ezek javára is­­elrendeltetik. Balatonfüred, 1924. év­i julius hó 8. napján, fiaiba kir- kir. kiküldött. 8879 Árverés. 392/1924. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.rc- 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy dr Szücs Oszkár ügyvéd­ által képviselt Zs. Tóth Gábor javára 2300000 korona és járulékai erejéig 1924. évi junius hó 35. napján foga­natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 8000000 kor­onára becsült hordók, kocsi és széna nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szolnoki kir. járásbiróság 1924. évi V. 3552/2. számú végzése folytán 2800000 korona tőkekövetelés, ennek 1924­ évi május hó 2. napjától járó heti 2%-os kamatai és eddig összesen 493350 ko­ronában biróilag már megállapított költségek erejéig Tiszaföldváron, Ószőlő 5. szám alatt leendő megtar­tására 1924. évi augusztus hó 7. napjának délelőtti Erizes szám­ára 2400 korona.

Next