Budapesti Közlöny, 1924. október (58. évfolyam, 211-237. szám)

1924-10-01 / 211. szám

Budapest, 1924. 211. szám. Szerda, október 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 4000 minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magránhirdetéseks 1 hatodh­asábos sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Ideiglenes előfizetési árak az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával. Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.................... 16000 K Egyes szám ára további 8 oldalon-Magán­osoknak a ....................40000 a ként..............................................2000 K Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 « A Hivatalos Értesítő ára ...............2400 « Az »Országos Törvényt­ár«-ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a raagy. kir. belügyminisz­terium által megállapított ára alapján történik, utólagos elszámolás mellett. — Az elszámo­landó előfizetési összeg 165000 korona. HIVATALOS RÉSZ. A gyulai, m. kir. pénzügyigazgatóság Ancsin András békéscsabai lakost a békéscsabai, Han­­gyánszky György szarvasi lakost a szarvasi és Tóth Mihály orosházai lakost az orosházai m. kir. adóhivatalhoz a 97.682., 97.675. és 97.670. 1924. P. i­x. számú rendeletekben nyert fel­hatalmazás alapján kezelő altisztnek kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 77.741. F. H. számú rendelete az 1895: XLVI. t.-c. végrehajtása körül felmerülő szakszerű vizsgálatokért járó díjak október havi szorzószámainak megállapítása tárgyában. Az 1895 : XLVI. t.-c. alapján működő vegy­­kisérleti (vegyvizsgáló) állomások részére 1920. évi február 17-én 90.240/E. M. szám alatt ki­adott díjjegyzék díjtételeinek szorzószámát folyó évi október havára a 72.000/1924. P. M. sz. rendelet 1. §-a értelmében és a 134.443/1924. P. M. rendelettel október havára megállapított vagyonváltság búzaár alapulvételével 2.100 (kettőezeregyszáz)-ban, a m. kir. vetőmagvizsgáló állomások részére 1918. évi julius 11-én 130.461. P. M.s szám alatt kiadott díjjegyzék díjtételeire vonatkozólag pedig ugyancsak a folyó évi októ­ber havára 3.100 (háromezeregyszáz)-ban álla­pítom meg. Budapest, 1924 szeptember hó 30-án. A miniszter rendeletéből: Tóry Jenő s. k., h. államtitkár. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Benyovszky István (­­V., Zoltán-u. 13.), dr. Klein Bernát (1. VII., Nefelejts-u. 10.), dr. Pinterovits Jenő (1. VII., Dohány-u. 82.), dr. Szemző Sándor (1. IV., Kossuth Lajos-u. 14—16.) budapesti ügyvédek a kamara lajstro­mába bejegyeztettek. Dr. Szőcs Ferenc budapesti ügyvéd önkéntes lemondás folytán, dr. Samassa János budapesti ügyvéd Füzesabonyba az egri kamara területére történt elköltözés folytán, dr. ifj. Bleuer Samu, dr. Forbáth Sándor budapesti ügyvédek elhalá­lozása folytán a kamara lajstromából töröltettek. Dr. Forbáth Sándor ügyvédi irodája részére gondnokul dr. Szmuk Mózes budapesti ügyvéd rendeltetett ki. Dr. ifj. Bleuer Samu ügyvéd irodája részére gondnok kirendelésének szüksége nem merült fel. Ifj. dr. Keresztes Gyula budapesti ügyvéd neve mellől az »ifj.« jelző töröltetett. Dr. Pethő Zoltán budapesti ügyvéd neve elé »vitéz« jelző bejegyeztetett. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Feicht Károly (1. I., Szarvas-út 8/b. szám), dr. Gesztessy Ferenc (1. V., Szabadság­tér 8. szám), dr. Hantz Béla (1. IV., Egyetem­utca 6. szám), dr. Kováts Géza (1. I., Kemenes­­utca 4. szám), dr. Krausz Ernő (1. IX., Iláday-u. 21. szám), dr. Rényi Béla (1. VI., Andrássy-út 49. szám), dr. Röszler János (1. V., Xádor-u. 22. szám), dr. Suták István (1. VI., Teréz- I körút 40. szám) budapesti ügyvédek a kamara lajstromába bejegyeztettek. Dr. Deák Albert, dr. Preisach Miksa, dr. Sós Béla, dr. Szirmai Lóránt budapesti ügyvédek elhalálozás folytán a kamara lajstromából töröl­tettek. Dr. Deák Albert ügyvédi irodája részére gondnokul dr. Sipos Gábor budapesti ügyvéd, dr. Sós Béla ügyvédi irodája részére gondnokul dr. Sós Ernő budapesti ügyvéd, dr. Szirmai Lóránt ügyvédi irodája részére gondnokul dr. Lőw Lóránt budapesti ügyvéd rendeltetett ki. Dr. Preisach Miksa ügyvédi irodája részére gondnok kirendelésének szüksége fenn nem forgott. 62.865/1924. VIII. szám. Hirdetmény. Az állami szőlőtelepeken az 1924. évben ter­melt és 1924. őszén, illetve 1925. év tavaszán elosztásra kerülő szőlővessző és szőlőoltvány árát és az eladási feltételeket az alantiak szerint álla­pítom meg: a) Amerikai fajtájú szőlővesszőnél: I. oszt. sima vessző erre ....... 250.000 » II. » » » » 125.000 » I. » gyökeres » » 500.000 » II. » » *• » 250.000 » b) Európai fajtájú szőlő­vesszőnél: c) Szőlőoltványnál: I. oszt. gyökeres fás és gyök. zöldoltvány ára ezrenként ............ 2.560.000 K Szépséghibás gyökeres fás és sima zöldoltvány ára ezrenként 1.600.000 K A szőlővesszőnek és szőlőoltványnak a feladó vasútállomásig való szállítási költsége az eladási árban benfoglaltatik. A sima szőlővesszőt a telepek a vevő veszélyére füzvesszővel vagy sod­ronynyal összekötve, csomagolatlanul, a gyökeres vesszőt és szőlőoltványt a vevő által rendelke­zésre bocsátandó csomagolóanyag felhasználá­sával vagy kívánatra a csomagolási önköltségek előzetes beküldése után a telep által beszerzett csomagolóanyag felhasználásával szállítják. A vevő tartozik a vessző kiszolgáltatásával megbízott telep erre vonatkozó értesítését 8 napon belül elismerni, amely elismeréssel egyszersmind magát a vessző átvételére is köte­lezi. Ha a kiértesítés vételét el nem ismeri, megrendelése töröltetik. Ha az értesítés elisme­rése­ után a részére elszállított vesszőküldeményt át nem venné, az ebből származó minden kárért anyagi felelősséggel tartozik s ebbeli igényét a kincstár vele szemben per útján is érvényesíti. Csak azok a vételajánlatok számíthatnak ki­elégítésre, amelyek a folyó év november hó végéig beérkeznek. Budapest, 1924 szeptember 12. A miniszter helyett: Schandl s. k., , államtitkár. Az alapítvány vagyonát képező Budapest VIII. Szentkirályi­ u. 5. sz. ház jövedelme az újabb­ rendeletek következtében emelkedvén, az alapítvány kezelőjének módjában áll a segélye­zést az alapítók nemes szándéka értelmében­­olyan arra reászorulók és érdemesek javára is kiterjeszteni, akik eddig abban nem részesülhet­tek; felhívja tehát azokat, akik az alapítólevél feltételei értelmében a segélyre igényt tartható­nak, hogy kérvényeiket az alanti feltételeket, reászorultságukat és vallásukat igazoló okmá­nyokkal felszerelve a kamara Elnökéhez címezve a kamara irodájába (V., Szemere­ u. 10.) 1924 október hó 31-ig adják be. Az eddig már segélyben részesülők is fel­hivatnak, hogy azt, várjon a segélyben továbbra is részesülni óhajtanak és hogy viszonyaik azóta nem változtak s igy a feltételeknek megfelelnek, ugyezen időpontig jelentsék be. Az alapítólevél szerint: Az alapítvány célja: a) elaggott és munka­­képtelenné vált budapesti ügyvédeknek, b) a va­gyontalanul elhalt budapesti ügyvédek özvegyei­nek és árváinak az alapítványi házban ingyen lakással való ellátása avagy pénzösszeggel tör­ténő segélyezése. Az alapítvány jótéteményeiben részesítendők­­nek számát az ügyvédi kamara választmánya évenként határozza meg, mégis azzal a meg­szorítással, hogy a részesülők felének katholikus, másik felének törvényesen bevett más vallásúnak kell lenni. Minthogy a mai lakás­felmondást korlátozó rendeletek értelmében az ingyen lakással való ellátás nem lehetséges, csupán a házbérjövede­lemből való arányos készpénzsegélyezés áll az alapítványkezelők módjában. Budapest, 1924. augusztus 31. Dr. Pap József s. L, a budapesti ügyvédi kamara elnöke. I. oszt. sima vessző erre ........ 150.000 « II. » » » » 80.000 » I. » gyökeres » » 200.000 » II. » » » » 100.000 » Hirdetmény. A budapesti ügyvédi kamara a néhai Thuróczy György úr volt budapesti ügyvéd és neje szül. Clement Viktória által alapított »Ügyvédi segély­es nyugdíjalap« tárgyában a következő hirdetést teszi közzé: Egyes szám ára 2000 korona. 555/2. 1924. szám. Pályázati hirdetmény. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége részéről az 1923/24., valamint az 1924/25-iki tanévekre pályázatot hirdetek cselekvőképes tagjaink gyer­mekei részére adományozandó egyénenként 500 000 korona ösztöndíjakra, valamint egyénen­ként 60.000 koronától 100.000 koronáig emel­hető iskolai nevelési segélypénzekre. Az 1924/25-iki tanévekre vonatkozó ösztöndíj előzetes részletekben is kérelmezhető. A nevelési segély adományozása indokolt eset­ben előzetesen is folyósítható. Az adományban csakis vagyontalan család­tagok — árvák — részesíthetők és elsősorban senkis jeles előmenetelő tanulók. A jogosultság igazolandó. A pályázati kérvények dr. Marschalkó János nyugalmazott államtitkár úrhoz, a »Nyosz« elnökéhez címzendők és küldendők vagy adan­dók át II., Csalogány­ utca 46. em. irodánkban kedd, csütörtök és szombat délelőtt 10—1 óráig. Pályázati határidő 1924. évi október hó 15. napjával záródik. Budapest, 1924. évi július hó 28-án Dr. Marschalkó János, nyugalmazott államtitkár,, a szövetség elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék