Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. október (58. évfolyam, 211-237. szám)

1924-10-01 / 211. szám értesítője

Budapest, 1924 Szerda, október 1. 211. szám. jjii Bll 0 l&a l ^ r-Li ^ Hivatalos h­ Ir­de t mény­ek. Árverések. Árverés. 1924. Pk. I. 2379/2. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti kir. törvényszék 7. P. 30960/7. 1924. számú végzésével dr. Várkonyi Oszkár végrehajtató részére 1160000 korona követelés és jár­ erejéig el­­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 431280000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rend­elam, annak a kielégítésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Vitéz­ utca 2. számú ház I. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1924. évi október hó 4. napjának délelőtti I/*0 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag fefog­­lalt bútorokat, lakásberendezést pianinót, festménye­ket, perzsa- és szmirnaszőnyeget és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becs­­áron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1924. évi szeptember hó 14-én. Engler Kálmán, kir. bírósági végrehajtó. 11642 Árverés. 1924. Pk. I. 9271/3. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság 1924. évi 5380/2. számú végzésével dr. Vass Imre ügy­véd által képviselt Schwarcz I. Imre végrehajtató részére 100 000 korona követelés és járulékai­­erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1342­ 1000 koro­nára becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és fen­­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Gellérthegy­ utca 1. számú házban félemelet 4. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi október hó 4. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett beásáron alul­ is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1924. évi szeptember hó 14-én.J Engler Kálmán, kir. bírósági végrehajtó. • 11643 Árverés, 1923. Pk. X. 211427. szám Dr. Sebestyén Ernő ügyvéd által képviselt Pécskay Dániel javára 20957­­ cseh ker. követelés és jár. erejéig a bud­apesti központi­­ kir. járásbiróság 1923. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi május­ hó 15. napján lefoglalt és 1300000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI­­.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szer­zett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, Buda­pesten, V. ker., Bálvány-utca 19. kétszám alatt és foly­tatva V. ker., Visegrádi-utca 23. sz alatt leendő­ meg­tartására határidőül 1924. évi október hó 6. napjá­nak déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, festmény és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsérté­ken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi szeptember hó 4. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. bírósági végrehajtó. 11644 Árverés. 1924. Pk. X. 215534. szám. Dr. Molnár Jenő budapesti ügyvéd által képviselt Budapesti­­ Unitárius Egyházközség javára 210000 korona köve­telés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1923. évi P. XIX. 85121/7. számú végzésé­­­a kiadelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­resüktől 1924. évi junius hó 25. napján lefoglalt és 59000000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-6. 16. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendel­tetik, alperesek lakásán Budapesten, VII. ker., Izabella­­utca 82. közsz. IV. emelet 25. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1924 évi október hó 22. nap­jának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsérté­­ken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi szep­tember hó 19. napján. Schrank József, kir. bírósági végrehajtó. 11647 Árverés. 1924. Pk. XI. 217748. sz. Dr. Székely Jenő budapesti ügyvéd által képviselt dr. Székely Ágoston javára 15000000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi­­ fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1924. évi augusztus hó 14. napján lefoglalt és 4250000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik. Budapesten, VI. ker., Pod­­maniczky­ utca 69. számú házban leendő megtartására határidőül 1924. évi október hó 4. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt magyar perzsaszőnyeg, 25 darab Olajművek részvény és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­­nében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. — Kelt Budapesten, 1924. évi szeptember hó 11. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. bírósági végrehajtó. 11648 . Árverés. 1924. Pk. XI. 213547. szám. Dr. Fehér Ákos budapesti ügyvéd által képviselt Vasöntöde és Zománcozó r.-t. javára 9500 cseh korona követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi április hó 29. napján lefoglalt és 43200000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-o. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI., Váczi­ út 6. házszám IV. emelet 23. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi október hó 13. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szobrok, vázák, képek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi szeptember hó 17. napján. Rechnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 11649 Árverés. 1924. Pk. VIII. 213951. szám. Dr. Jancsó Dániel, ügyvéd által képviselt Erdős Elza javára 121500 korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi május hó 10. napján lefoglalt és 1150000 koronára becsült Ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c­vC. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendelte­tik, alperes lakásán Budapesten, IX. Ráday­ utca 53. számú házban levő üzletben leendő megtartására határidőül 1924. évi október hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, cipők és egyéb ingóságok a legtöbbet igérőnek kész­­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is el­­adatnak..Kelt Budapesten, 1924. évi szeptember hó 8. napján Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. 11650­­ .árverés. 226/1924. végreh. szám. Alulírott bírósági­­ végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §a értelmében­­ ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi 53562 számú végzése következ­tében Uránia vegyi ipar és kereskedelmi r.­t. ,buda­pesti cég javára 851916 korona és járulékai erejéig 1­924. évi junius hó 23. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján lefoglalt és 8121300 koronára becsült következő ingóságok, n. m.: különféle házibútorok, piperecikkek boltberendezés nyilvános árverésen el­­adatnak. Mely árverésnek a pápai kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 1868. számú végzése folytán 85­916 korona tőkekövetelés, ennek kamatai és eddig bíróikig már megállapított és felmerülendő költségek erejéig Pápán. Fő­ utcában leendő eszközlésére 1924. évi október hó 4. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak­­ meg, hogy az érintett ingóságok az 189. évi LX. t.-o. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bevsáron alul is el fognak adótni. Elsőbbséget igénylők ennek az árverés megkez­déséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül­foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a és az 1908: XLI. (41.) t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Pápán, 1924. évi szeptember hó 13 napján. Asztalos, kir. bírósági végrehajtó. 11651 Árverés. 1924. Pk. VIII. 211824. szám. Dr. Erdős Rezső ügyvéd javára 300000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi március hó 8. napján lefoglalt és 3000000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, s alperes lakásán Budapesten, VI. Szondi­ utca 27. számú­­ pincében (Keltler Bornál biztalatáb­an) leendő meg-­­­tartására határidőül 1924. évi október hó 4. napjának­­ délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt­­ bútor»»', és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész-­j pénzüzetés ellenében, esetleg becsértéken alul is f­eladatnak. Költ Budapesten, 1924. évi szeptember hó 17. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. 11652 Árvsrér, 1924. Pk. VII. 213046. szám. Dr. Fejér Leó ügyvéd által képviselt Radics és­ Társa javára 278000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével élren- i dőlt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi május hó 10. napján lefoglalt és 1200000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes laká­sán Budapesten, VII. ker., Szövetség­ utca 22. számú házban I. emeleten leendő megtartására határidőül 1924. évi október hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­­nében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi szeptember hó 11. napján. Biró­ János, kir. bírósági végrehajtó. 11655 Árverés. 225/1924. vh. szám. Alulírott kir. bírósági végrehajtó az 1881. évi LX­­.­e. 102. §-a értelmében­ ezennel közhírré teszi, hogy a szeghalmi kir. járás­biróság 1924. évi P. 1612/3. számú végzése következt­­tében dr. Koppányi Antal ügyvéd által képviselt Fa-“ kereskedelmi és gazdasági r.-t. javára 1537500 kor. és jár. erejéig 1924. évi julius hóban foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 6300000 koro­nára becsült következő ingóságok, n. m.: bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szeghalmi kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 2055/2. számú végzése folytán hátr. 1401412 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi augusz­tus hó 28 napjától járó heti 2% kamatai erejéig Füzes­gyarmaton, 258. szám alatt leendő megtartására 1924. évi október hó 6. napjának délutáni 3 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX­­.-c. 107. és 108. §-ai ér­­telmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Kelt Szeghalomban, 1924. évi szeptember hó 18. napján. Boros Flórián, kir. bírósági végrehajtó. 11698 Árverés. 14/1924. végreh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, illetőleg az­ 1908. évi XLI. t.-c. 19. §-a értelmében ezennel köz­­hirré teszi, hogy a pócsváradi kir. járásbíróságnak 1482/1922. számú végzése következtében a m. kir. államkincstár végrehajtató javára 29662 korona és járul, erejéig 1922. évi november hó 16. napján a foga­natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt­an 89000 koronára becsült következő ingóságok, u. m. :t üszöborm­, hízott sertés nyilvános­­árverésen eladatnak,­­ Mely árverésnek a pócsváradi kir. járásbiróság V.­­ 1482/1922. számu végzése folytán 29662. korona tök­e­­követelés, ennek 1922. évi április hó 30. napjá­tól járó 5% kamatai, */•% váltódij és eddig összesen“. 9603 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig Hidor községben, a végrehajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 1924. évi október hó 14. napjának délelőtti 10. órája határidőül kitüzetik és ahhoz a vonni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel­ hivatnak meg, hogy az érintett ingóság az 1881. évi X­LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés­­ mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságot mások­ is le- és felülfoglaltatták, ezen árverés az 1908. évi X XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendel­,­tetik. Kelt Pécsváradon, 1924. évi szeptember hó 24. napján. Ungár Jenő, kir. bírósági végrehajtó. *1769 Árverés. 1924. Pk. V. 215116. szám. Dr. Szente Gyula ügyvéd által képviselt lovag Beér László javára 500000 korona követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi junius hó 12. napján lefoglalt és 136000000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szer­zett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, Vili. ki­r., Rökk Szilárd­ utca 11. számú házban leendő megtartására határidőül 1924. évi október hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzüzetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul­i f­eladatnak. Kelt Buda­pesten, 1924. évi szeptember hó 13. napján. Dr. For­gács Tivadar, kir. bírósági végrehajtó. 11640 Árverés. 487/1924. végreh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX­­.­o. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy dr. Szántó Lajos javára 350000 korona és járulékai erejéig 1924. évi julius hó 28. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 570000 koronára becsült házibútorok és varrógép nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szolnoki kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 4315. számú végzése folytán 250000 korona tőkekövetelés és eddig összesen 46675 koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő költségek erejéig Szolnokon, 2470. szám alatt leendő eszközlésére 1924. évi október hó 2. napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-o. 107. és 108. §-ai értelmében kész­pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Egyes szám ára 2400 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék