Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. november (58. évfolyam, 238-262. szám)

1924-11-01 / 238. szám értesítője

Budapest, 1924. 238. szám. Szombat, november 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények.­­ Árverések. ------------------------------------------------------------------------­Árverés. 3230/1924. tkvi sz. Ungvári Ferenc mező­­gazdasági napszámos kiszombori lakos v­ég­rehajt­ató­­inak Brávec Izsák kereskedő makói lakos végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a­­telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 9 mm. és 30 kg. búza, 6 mm. árpa vagy zab és 28 mm. csöves tengeri tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a makói kir. járásbíróság területén levő, Makó vá­ros belterületén fekvő és a makói 1567. számú tekv­­ben A +18078/1595. srszám alatt felvett ház és bel­­telekből Brávec Izsák nevén álló háromnyolcad ré­szére 131250000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1924. évi december hó 22. napján dél­előtt 9 óraikor a makói telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében (Megyeház­ utca 4., ajtó 13.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan­­a kikiáltási árnál­­alacsonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. ,§-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­i képes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetes bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) . Az, aki az ingatlanért a kikiáltási­­árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Makó, 1924 augusztus 24-én. A makói kir. járásbíró­ság. 13327 3—3 f Árverés. 1469/1924. ügyszám. Késedelmes adós terhére és veszélyére Budapesten, V., Vadász-utca 10. szám alatt Buchsbaum Jakab szállító cég raktárában tároló 18 hordó kocsikenőcs és 2 hordó gépzsir fog 1924 november 4-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen eladatni a K. T.­­306. §-a értelmében. Dr. Lázár Ferenc, kir. közjegyző. 13436 Árverés. 719/1924. szám. Az újpesti kir. járásbíróság 1­924. évi Pk. 8334. sz. végzése folytán dr. Somló Emil ügyvéd végrehajtató javára végrehajtást szenvedettnél 1.000. 000 korona és járulékai erejéig lefoglalt 5.000.000 koronára becsült ingóságokra az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig elrendelt árverés határnapját Újpesten, Lőrinc­ utca 86. sz. házba 1024. évi november hó 3. napján délelőtt 9 órára tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt félig kész hálószoba a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladatnak.­­ Fel­­rhatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tarta­nak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöl­tetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval bejelenteni tartoznak. Újpest, 1924. évi október hó 10. napján. Lamoss Rezső, kir. bírósági­­végrehajtó.­­ 13439 Árverés. Pk. I. 13973/2. 1924. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. II. 10626/3. 1924. sz. végzésével Sulina Wloáek Mária Iréné részére 225.000.000 korona követelés és járulékai erejéig, elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt 512.500.000 koronára becsült ingóságokra fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak Budapesten, I. ker., Széher-ut 14. sz. ház­ban leendő megtartására határidőül 1924. évi november hó 17. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor bútoro­kat, csillárokat, festményeket, könyveket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul eladom. Budapest, 1924. évi október hó 26. napján. Réh Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 13434 Árverés. Pk. VIII. 215303/1924. szám. Dr. Balla Ignác ügyvéd által képviselt Tsuk Miksa javára 20.650 dollár értékű 283.510 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1924. évi junius hó 17-én lefoglalt 9.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán, VII., István­ ut 41. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1924. évi november hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, 2 bundát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is eladatnak. Budapest, 1924. évi október hó 10. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 13435 Árverés. 595/1924. szám. Az újpesti kir. járásbíróság 1924. Pk. 1718. sz. végzése folytán dr. Polgár Sándor ügyvéd által képviselt dr. Biró Emil végrehajtató javára végrehajtást szenvedettnél 4.380.000 korona és járulékai erejéig lefoglalt 339.000.000 koronára becsült ingóságokra az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig elrendelt árverés határnapját Újpesten, Gróf Károlyi­ utca 30. számú házba 1924. évi november hó 1. napjának délutáni 2 órá­jára tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, gépek, faanyag és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tarta­nak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöl­tetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval bejelenteni tartoznak. Újpest, 1924. évi október hó 15. napján. Lamoss Rezső, kir. kir. végre­hajtó. 13442 Árverés. 730/1924. sz. Az újpesti kir. járásbíróság 1924. Pk. 1028. sz. végzése folytán dr. Polgár Sándor ügyvéd által képviselt Tóth Károly végrehajtató javára végre­hajtást szenvedettnél 253.000 korona és járulékai erejéig elrendelt árverés határnapját Rákospalotán, Batthyány­­utca 18. sz. házban 1924. évi november hó 5. napjának délutáni 2 órájára tűzöm ki, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb­ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írás­ban vagy szóval bejelenteni tartoznak. Újpest, 1924. évi október hó 15. napján. Lamoss Rezső, kir. kir. végrehajtó. .13443 Árverés. Pk. VIII. 219370/1924. szám. Dr. Fábián Sándor ügyvéd által képviselt dr. Fábián Béla és dr. Fá­bián Sándor javára 500.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 23-án lefog­lalt 20.800.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, VII. , Nyár­ utca 6. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi november hó 21. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és szőnyegeket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1924. évi október hó 23. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 13440 Árverés. Pk. X. 219­85/1924. szám. Dr. Honti Rezső ügyvéd javára 50.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 19­24. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi október hó 3-án lefoglalt 155.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapesten, IV. kerület gróf Károlyi­­utca 12., 1. emelet, 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi november hó 19. napjának délután­­ 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, pianinót, festményeket, pénzszekrényt, harmóniumot, szőnyegeket, fegyvereket és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsérték­en alul is eladatnak. Budapest, 1924- évi október hó 28. napján. Hoffmann Győző, kir. bírósági végrehajtó. 13441 Árverés. Pk. V. 218964/1924. szám. Dr. Füredi Mór ügyvéd által képviselt Szávozd Richárd javára 293.550 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 13-án felülfoglalt 7.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az 1924. évi Pk. VI. 211956. számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, VIII. , Főherceg Sándor­ utca 17. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi november hó 4. napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1924. évi október hó 9. napján. Bisitz Mihály, kir. bírósági végrehajtó. 13447 Árverés. Pk. XI. 219386/1924. szám. Dr. Nemes József ügyvéd által képviselt Grossmann Adolf javára 636.800 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 23-án lefoglalt 5.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, VI., Király­ utca 8. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi november hó 11. napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is el­adatnak. Budapest, 1924. évi október hó 13. napján. Sinkó Adorján, kir. bírósági végrehajtó. 13450 Árverés. 241/1924. vb. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881: LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. törvényszéknek 1924.­ P. 1019/3. sz. végzése következtében dr. Princz M. János budapesti ügyvéd által képviselt Voracsek Károly és fiai és társa cégek javára 178.000.000 osztrák korona s járát erejéig 1924 április 24-én foganatosított kielégítést végre, hajtás útján lefoglalt és 23.800.000 koronára becsült házi bútorok, lovak, sertések, kocsik és zongora nyilvános ár­verésen eladatnak. .] Mely árverésnek a gyulai kir. járásbíróság 1924. Pk. 1779/5. sz. végzése folytán hátralékos 139.740.000 osztrák korona tőkekövetelés, ennek 1924 augusztus 2-tól járó heti 3% kamata és a még felmerülő költségek erejéig adós lakásán Eleken leendő megtartására 1924. évi novem­ber hó 4. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. Gyula, 1924. évi október hó 7/ napján. Becsy Sándor, kir. bírósági végrehajtó. 13449 Árverés. Pk. XI. 219577/1924. szám. Dr. Polgár György ügyvéd által képviselt Schweitzer Henrik javára 1.271.100 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 27-én lefoglalt 17.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, VH., Kisdiófa­­utca 4. szám ház üzletében leendő megtartására határ­időül 1924. évi november hó 10. napjának délutáni két órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt varrógépeket és kerékpáralkatrészeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi október hó 24. napján. Rechnitzer Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 13444 Árverés. 732/1924. sz. Az újpesti kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 6494. sz. végzése folytán dr. Fuchs Gyula ügyvéd által képviselt Schwarcz Aladár végrehajtató javára végrehajtást szenvedettnél 15.500.000 korona és járulékai erejéig lefoglalt 13,540.000 koronára becsült ingóságok az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig elrendelt árverés határnapját Újpesten, Jókai­ utca 6. sz. házba 1924. évi november hó 4. napjának délutáni 2 órájára tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, cipők és egyéb ingók a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végre­hajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tarta­nak,­­amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöl-' tetett s ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval bejelenteni tartoznak. Újpest, 1927. évi október hó 14. napján. Lamoss Rezső, kir. bírósági végrehajtó. 13445 Árverés. Pk. V. 217404/1924. szám. Dr. Rottenstein Andor ügyvéd­­által képviselt Hermann Dezső javára 416.880 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi augusztus 5-én lefoglalt 5.100.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, V., Hold­ utca 21. szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi november hó 4. napjának délelőtti­­12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, cipőket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­értéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi október hó 4-én. Bisitz, Mihály, kir. bírósági végre­­hajtó. ________________ 13446 Árverés. 1924. Pk. H. 9620. szám. Dr. Nemes József ügyvéd által képviselt Kaszás Tivadar javára 2.011.344 takarékkorona követelés és járulékai erejéig a pesterzsé­beti kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 13-án lefoglalt 55.000.000 koronára becsült ingóságokra a pesterzsébeti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Pesterzsébeten, Kossuth Lajos­ utca 27. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1924. évi november hó 13. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés és cipők és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Pesterzsébet, 1924. évi október hó 16. Abardanell Károly, kir. kir. végrehajtó. 13451 Árverés. 1924. Pk. XI. 219516. és 219517. szám. Dr. Fritz Zsigmond ügyvéd által képviselt Landauer J. cég javára 599’'/top aranyfrank követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 26-án lefoglalt 43.300.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglal­tatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán VI. .Próféta- Egyes szám ára 2400 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék