Budapesti Közlöny, 1924. december (58. évfolyam, 263-285. szám)

1924-12-02 / 263. szám

Budapest, 1924. 263. szám. ltAridf rfAftARibor 5. BT­DAPE­sTI­­ 07T.0N­Y Szerkesztőség: Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 28—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—01. Hivatalos hirdetések s az első 10 szóért 4000 ív., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meghizdendt lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be Magránhirdetések­: 1 hatocrhasábcs*'» sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K IlUvIg IváBlziV vttllk/ivcrSa Oa IIKl uó vlvltáClooI U1J UlUifljjW 1 Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi .......................... 16000 K J Egyes szám­ára további 8 oldalán* Magánosoknak i­ ..........................4000« F­­­ként........................................... 2000 B. Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 c | A Hivatalos Értesitő ára .........2400 € Az »Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­terium által megállapított ára alapján történik, utólagos elszámolás mellett. — Az elszámol 1__.3 / kitk------ OA/k A44 A IzA.mi.n HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Mi­tter József Leó budapesti illatszer- és pipereszappangyárosnak közhasznú érdemes tevé­kenysége elismeréséül a magyar királyi kormány­­■iőianácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 22. papján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. , A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Fábián Lajos mérnök, építési vállalkozó­nak a vasútépítések terén kifejtett érdemes tevé­kenysége elismeréséül a magyar királyi kormány­­főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1924. évi november bő 18.­­napján. ‘ Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. belü­gyminiszter 211.791/1924. Vili. számú rendeletével a m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszterrel egyetértőleg megengedte, hogy a felsőgödi református egyházközség a léte­sítendő temploma felépítéséhez szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából 1924. évi december hó 1. napjától számított egy évi idő­tartamon át gyüjtőivekkel az egész ország terü­letén (Budapest székesfőváros kivételével) pénz­beli és természetbeni adományokat gyüjthessen. A m. kir. pélgyminiszernek 1924. évi 140.062. számú rendelete az 1924. évi 5.600. P. TI számú rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehaj­tása tárgyában. Az 1924. évi 5.600/P. M. számú rendelet 7. §-ának (1) bekezdése a következőképen hangzik: »Az 1921. évi XXXIX. t.-c. 1—8., 14—16., valamint 1922. évi XVII. t.-c. 13. §-ának 1—3. pontja 1924. évi július hó 1-jétől kezdve hatá­lyon kívül helyeztetnek. Ennélfogva 1924. évi július hó 1-jétől kezdve a malomüzemek meg­adóztatása a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint történik. Ugyancsak hatályukat vesztik az idézett rendelkezések végrehajtása tárgyában kiadott utasítási és egyéb rendelkezések.« Ezeknek a rendelkezéseknek végrehajtása tár­gyában a következőket rendelem: 1. §. (1) Az 1921. évi XXXIX. t.-c. 1—8., 14—16., valamint az 1922. évi XVII. t.-c. 13. §-ának 1—3. pontja 1924. évi július hó 1. nap­jától kezdve hatályon kívül helyeztetvén, ezek a rendelkezések a malomüzemeknek 1924. évi junus hó 1-jétől kezdődő megadóztatásánál nem alkalmazhatók. (2) Az (1) bekezdés értelmében hatályon kívül helyezett törvényszakaszokban foglalt rendelke­zéseket a hatályosságok tartama alatt, vagyis 1924. évi junius hó 30-áig keletkezett viszonyok rendezésére továbbra is alkalmazni kell. (3) Ennélfogva az (1) bekezdés értelmében hatályon kívül helyezett törvényszakaszokban foglalt rendelkezéseket a hatályosságok tartama alatt, vagyis 1924. évi június hó 30-áig kelet­kezett viszonyok rendezésére alkalmazni kell akkor is, ha ez a rendezés 1924. évi július hó 1-je utáni időben következik be. 2. §. (1) A malomüzemeknek 1924. évi július hó 1-jétől kezdődő megadóztatásánál nem nyer­hetnek alkalmazást az 1. §. (1) bekezdése értel­mében hatályon kívül helyezett törvényszaka­szokban foglalt rendelkezések végrehajtása tár­gyában kiadott utasítási és egyéb rendelkezések. (2) Az 1. §. (1) bekezdése értelmében hatályon kívül helyezett törvényszakaszokban foglalt ren­delkezések végrehajtása tárgyában kiadott uta­sítási és egyéb rendelkezéseket, e rendelkezések hatályosságának tartama alatt, vagyis 1924. évi június bó 30-áig keletkezett viszonyok rende­zésére továbbra is alkalmazni kell. (3) Ennélfogva az 1. §. (1) bekezdése értel­mében hatályon kívül helyezett törvényszaka­szokban foglalt rendelkezések végrehajtása tár­gyában kiadott utasítási és egyéb rendelkezé­seket, e rendelkezések hatályosságának tartama alatt, vagyis 1924. évi junius hó 30-áig kelet­kezett viszonyok rendezésére alkalmazni kell akkor is, ha ez a rendezés 1924. évi július hó 1-je utáni időben következik be. 3. §. A malomüzemeknek 1924. évi julius hó 1-étől kezdődő megadóztatása az 1924. évi . A magyar királyi pénzügyminiszter előter­­­jesztésére Libérca Henrik pénzügyi főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott nyugalmazott pénzügyi tanácsosnak közhasznú tevékenysége el­ismeréséül a miniszteri tanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 15. napján. Horthy s. k. Korányi s. k. A Kormányzó Tör­ü­ébméltósága a m. kir. kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére folyó évi november hó 22-én kelt magas elhatározásá­val Hank Olivér m. kir. postatakarékpénztári L osztályú főszámtanácsost a m. kir. postataka­rékpénztár személyzeti létszámában az Y-ik fizetési osztályba ügyvezető igazgatóvá kinevezni méltóztatott. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Ivánka Lajos kir. műszaki főtanácsost, a székesfehér­vári államépítészeti hivatal eddigi főnökét szolgálattételre a kereskedelemügyi minisz­tériumba berendelte, Neubauer Lajos kir. műszaki tanácsost pedig a székesfehérvári m­. kir. államépítészeti hivatal vezetésével, valamint a közlekedési érdekeknek Fejér vármegye és Székesfehérvár tbj. szab. kir. város közigazgatási bizottságában leendő képviseletével megbízta. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Borbély Tihamér budapesti központi kir. járásbirósági joggyakornokot eddig ideiglenesen viselt állásá­ban megerősítette. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Tömöry József székesfehérvári kir. törvényszéki joggya­kornokot eddig ideiglenesen viselt állásában megerősítette. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Kristóf Sándor budapesti kir. büntetőtörvényszéki jog­gyakornokot eddig ideiglenesen viselt állásában­­ megerősítette. 5.600/P. M. számú rendeletben, valamint az 1924. évi 5.691/P. M. számú rendeletben fog­lalt szabályok szerint történik. Budapest, 1924. évi november hó 28-án. A miniszter rendeletéből­­ Dr. Csekő Béla s. k., miniszteri tanácsos. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1924. évi 73.777. számú rendelete a tanoncvizsgáló bizottságok megalakítása tár­gyában. Valamennyi másodfokú iparhatóságnak. Az 1922. évi XII. törvénycikk végrehajtása tárgyában 78.000/1923. szám alatt kiadott ren­dele­tem­ 175. és 176. §-aira utalva tudomásul és a hatósága területén működő elsőfokú ipar­hatóságok és ipartestületek megfelelő tájékoz­tatása céljából közlöm, hogy az említett szaka­szokban foglalt rendelkezések nem zárják ki azt, hogy az ipartestületek és az elsőfokú iparható­ságok, az idézett szakaszokban foglaltak szem­­előtt tartásával, szükség esetén olyan képesí­téshez kötött iparra nézve is alakíthassanak tanoncvizsgáló bizottságot, amelyet működésük területén csak nyolcnál kevesebb önálló iparos folytat. Budapest, 1924. évi november hó 24-én. A miniszter helyett: Wimmersperg s. k., államtitkár. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter 79.392/1924. F. 1. számú rendelete az 1895: XLVI. törvénycikk végrehajtása körül felmerülő szakvizsgálatokért járó dijak december havi szorzószámainak megállapítása tárgyában. Az 1895: XLVI. t.-c. alapján működő vegy­­kisérleti (vegyvizsgáló) állomások részére 1920 évi február 17-én 90.240. F. M. szám alatt ki­adott díjjegyzék díjtételeinek szorzószámát folyó évi december havára a 72.000/1924. F. M. sz rendelet 1. §-a értelmében és a 166.169/1924 pénzügyminiszteri rendelettel december havára megállapított vagyon váltság búzaár alapulvételé­vel 2200 (kettőezerkettőszáz)-ban, a m. kir vetőmagvizsgáló állomások részére 1918. évi julius 11-én 130.461. F. M. szám alatt kiadott díjjegyzék díjtételeire vonatkozólag pedig ugyan­csak a folyó évi december havára 3400 (három­­ezernégyszáz)-ban állapítom meg. Budapest, 1924 december 1-én. M. kir. földmivelésügyi miniszter. A kecskeméti ügyvédi kamara közhírré teszi hogy dr. Holosnyay Ambrus és dr. Katona Mihály ügyvédeket Kecskemét székhelylyel, d­r. Szépe György ügyvédet Nagykőrös székhelylyel az ügyvédek lajstromába bejegyezte és dr Mészáros József kiskunfélegyházi ügyvédet el­halálozás folytán a lajstromból törölte. Irodája részére gondnokul dr. Horváth Zoltán kiskun­félegyházi ügyvéd rendeltetett ki. A pécsi m. kir. postaigazgatóság folyó évi október 29-én hasonló szám alatt kelt (meg­jelent a Budapesti Közlöny 247. számában) és HjÍJY0S SZ4JH. Jl *1 "vüvUÍLi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék