Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. december (58. évfolyam, 263-285. szám)

1924-12-02 / 263. szám értesítője

j* k­­. *■»*,*• 1. szám. köss? Hivatalos hirdetmények. Árverések, Jrver­t, 1924. Pk. K. 319366. szám. Dr. Harsányi Miksa ügyvéd által képviselt Devizabank r.-t. ja­vára 381000 km-ona, követelés és járulékai erejéig e budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti Tdáma végzéséve­ elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 24-én lefog­lalt és 14*500000 koronára becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság lenti számú végzé­­séve­ az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XCL­­--e. 20. §-a alapján a lenti számú jegyzőkönyv- isen zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is t­erendeltetik, alperes lakásán. Budapesten, VI. ker., fiatka-utca­i számú házban földszinten leendő m­eg­­tartására határidőül. 1924. évi december hó 6. napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságok a­­legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg te­csért­éken alul is eladóinak. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 15. napján. Bíró János, kir. bírósági végrehajtó. “ 15224 .le­ver­és, 1934. Pk. 1.132­4/3. szám. Közhírré teszem: Ürügy a budapesti I—III. kerületi, kir. járásbíróság 4924. évi 4885/7. számú végzésével dr. Harsány­ Miksa Ügyvéd által képviselt írógép- és Irodafelszerelés( r.-t. «végrehajtató részére 700000 kor. követelés és járulékai­mevőjéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­­tsításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 193MOODO koronára becsült ingóságára a fenti szám­a­­végzés folytán az árverést elrendelem, annak a ki­elégítésre jogosult alap- és felül foglalt fiók követe-, ;lése erejéig végrehajtást szenved a lakásán Budapes­ts®, II. kerület, Retek­ utca 53—57. számú házban ,leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó .15. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a táróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, varró­gépet, gépeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet .Ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból s végrehajtató követelését megelőző kielégítésben jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket ■as árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Kelt Budapesten, 1934. évi november 4 és 18. napján. Bugler Kálmán, kir. bírósági végre­hajtó. 15233­­Árverés. 1924. Pk. IX. 213445. szám. Dr. Rákos József budapesti ügyvéd javára valorizált 4400000­­korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi­ járásbíróság 1924. évi fenti­­száron­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi szeptember hó 19. napján lefoglalt és 5300000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyv-­­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik Budapesten, VIII. ker., Rákóczi­ ut 1. szám alatti asztalosműhelyben leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó 3. napjának déli 13 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt búto­rok, deszkák, koffer, csónak, szőnyeg és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsér­téken alul is eladódnak. Kelt Buda­pesten, 1924. évi november hó 11. napján. Dr. For­gács Tivadar, kir. bírósági végrehajtó. 15226 Átverés. 1924. Ie k. VIII. 220459. szám. Dr. Halász Pál budapesti ügyvéd által képviselt Benediekt és Rostos budapesti cég javára 412650 korona követz­talés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi 5578/3. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi október hó 16. napján lefoglalt és 1100000 koronára­­becsü­lt­ ingóságokra a budapesti központi kir..járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. i.­c. 20. §-a alapján az 1924. Pk. Vik­. 2173­7. számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendelte­tik, alperes üzletében Budapesten, VIII. ker., Főtér cica 12. házszála alatt levő szatócsüzletben leendő meg­tartására határidőül 1924. évi december hó 2. napjának délutáni 11 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefog-­­szatócsüzleti berendezés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1934. évi november hó 5. napján. Schrank József, kir. bírósági végre­hajtó. -­­ 15228 Árverés. 1924. 12. Cs. 38608/24—25. szám. Dr. Székely Jenő budapesti ügyvéd csőd tömeggondnok által kép­viselt vb. Menyhárt Imre és Társa csődtömege ügyé­ben a budapesti kir. törvényszék fenti számú végzé­sével az árverés -elrendeltetvén, az 1908. évi XLI. , t.­e. 20. §-a alapján közhírré teszem, hogy :"az "árve­­résnek Budapesten, VII. ker­., Lövölde-tér 7. számú házban leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó 5-ik napjának déli 12 órája tűzetik ki* a mikor a csődleltár 2—71. tételei alatt felvett és 35303030 korona becsértékü bútorok* vasárak és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzt­értés elle­nében,, esetleg becsértéken alul is eladatni fognak. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 23. napján. Pottgrácz Olivér, kir. bírósági végrehajtó. 15329 Átverés, 1924. Ph. XI. 221139. tsz. Dr. Hóin Béla ügyvéd által képviselt Vámos Hugó és Gál László javára 13000090 és 15000000 kor. követelés és jár. erejéig a budapesti komon­ti kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi október hó 28. napján lefoglalt és 5600000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1968. évi XLI. t.­é. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyv­­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI. ker.* Sziv-utca 85. .házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1914. évi december hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz-­ fizetés ellenében, esetleg becs­értéken alul is el­adatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 15. napján. Rechnitzer Ernő kir. bírósági, végrehajtó. 15230 Árverés. 1924. Fl. VII. 319110. szám. Dr. Ács Jenő és dr. Alga­ József ügyvédek által képviselt dr. Kiadó Géza kereskedelmi vállalat javára­­ 34-56 svájczi frank követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság­­1324. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1934. évi szeptember hó 15. napján lefoglalt és 5000009 koronára becsült­ ingóságokra a budapesti központi kir. járásiáróság fenti szám­a végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a, alapján a fenti számú jegyző­­■’ könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakáson Budapesten, IX. ker., Ráday­ utca 6. házszám alatt leendő megtartására határidőül. 1924. évi december hó 3. napjának dél­utáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt teljes üzleti berendezés és egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­értéken alpi if­eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 1. napján. Biró János, kir. bír. végre­hajtó. 13351 Átverés. 1924. fik. VII. 214385. szám. Dr. Riesz Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Misi György javára valorizált 8529 korona követelés és járulékai erejéig a gyöngyösi kir. járásbíróság 1919. évi SGS2/28. számán végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924­. évi május hó 22. napján lefoglalt és 65060000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir- járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az­ 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti és a Pk. VH. 215622. számú jegyzőkönyvekben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VIIl. kerület. Főherceg Sándor­ utca 23. szám­ú házban III. emeleten 3763551 korona tőke, ennek valorizációs különbözete és a még felmerülendő költségek erejéig leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zon­gora, keleti szőnyegek és egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­értéken alul­­is eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi , november hó 32. napján. Sehl­ank József, kir. ,bírósági­­ végrehajtó. 13232 Árverés. 1924. Pk. V. 218020. szám, Dr. Marton Henrik ügyvéd által képviselt Szénássy Gyula javára 80000 korona követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir.­járásbíróság 1924. évi fenti szám­a vég­­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­restől lefoglalt és 2000000 koronára becsült ingósá­gokig, a­ budapesti központi kir. járásbíróság fenti szálon végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §­­a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI. kerület, Gróf Zichy Jenő­ utca 4. szám fszt 5. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó 2. napjának délelőtti­­12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt írógép a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatik. Kelt Budapesten, 1924. évi novem­ber hó 2. napján. Bisitz Mihály, kir. bírósági végre­hajtó. :15233 Árverés. 1924. Pk. X. 219-155. sz. Dr. Bader Márk ügy­véd által képviselt Haski Éliás javára 400000 K követe­lés és jár. erejéig a bpesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt­, kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi sz­escember hó 24. napján, lefoglalt és 6100000 koronára tó csilit ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. íj­ a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes üzletében Budapesten, VII. ker., Klauzál-tér 6. számú házban földszinten leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt üzletberendezés, villanykörték, üveg­burák és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kény­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken adói is el­adatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó II.­­napján. Hoffmann Győző, kir. birósági végrehajtó. 15­96 Árverés. Pk. 2182/1924. vh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX­­.­e. 102. §-a értelmébe­n­ elennel közhin­ó teszi, hogy a jászapáti kir. járásbirá­­ság 1924. évi 1686/2. száron végzése következtében de, Brósó Róbert, ügyvéd által­ képviselt Dósa Tmri­r javára 10 . háza és járulékai sregéig 1924. évi októ­ber hó 22. napján foganatositott kielégitési végre­­­hajtás utján lefoglalt és 1100000 koronára becsült, következő ingóságok, u. m.: bútorok nyilvános árve­résen eladatnak. Mely árverésnek fi jászapáti kir. farsextix Ági 1924. évi Pk. fenti számú végzése folytán 10 %j bűze­ tőkekövetelés, 1924. évi augusztus hó M. napját® járó 27% kamatai és eddig összesen 2­19500 koronában­­biróilag már megállapított költségek erejéig végre­hajtást szenvedők lakásán Jászapátiban leendő meg­tartására. 1924. évi december hó 6. napjának dél­előtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a volna szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX­­.­e. 107. és 108.­­-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legt­­öbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron adni is ss fognak adótni. Kelt .Tiszapátin, 1910. évi november hó-16. napján. Szvitek Ferenc, kir. bírósági végre­hajtó. 15231 Átverés. 1923. Pk. X. 211427. szám. Dr. Sebestyén Ernő ügyvéd által képviselt Pacskay Dániel javára 20957 cseh korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1923. évi fenti, száma végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1923. évi május hó 15. napján lefogl­­alt és 1300000 koronára, becsült, ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú­ végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20.­­-a alapján a fenti száron jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára írt elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, V. kerület, Bálvány-utca 19. számú házban és folytatva V. ker., Visegrádi-utca 23. szám alatt leendő­ megtartására határidőül 1924. évi, december hó 4. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorosy festmény és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul­­ír­eladatnak. Kelt Budapesten, 1924. évi november hó­­7. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. bírósági végre­hajtó. 15261 Ár­verés. 407/1924. vh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhír­ré teszi, hogy a bajai kir. járásbíró­ságnak 1922. évi P. 6814/5. számú végzése következt­­ében dr. Monostori Gyula bajai ügyvéd által kép­viselt Ripp Samu bajai és Németh József bátmonos­­tori lakosok javára 428000 korona és 1000 korona és járulékai erejéig 1924. évi augusztus, hó­ 27. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 9500000 koronára becsült következő ingóságok, úgy, mint: három svájci, tehén, egy kocsi, egy csikó és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 3322/1. szám­a végzése folytán­­128000 korona és 1000 korona tőkekövetelés, ennek kamatai és eddig összesen 377000 koronában biróilag már­­megállapított költségek erejég Baján, kültelek, Márgiakönnyéni l­eplovszky-tanyán leendő megtartására 1921. évi december hó 6. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet igérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül foglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. — Kelt Baján, 1924. évi november hó 17. napján. Szegi József, kir. bírósági végrehajtó. 15276 Árverés. 1924. Pk. V. 219745. szám. Dr.­­Párkány Frigyes ügyvéd által képviselt Nyiszli­­ Sándor javára 100000 kor. követelés és jár. erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 1500000 K-ra becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1928. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes­ lakásán Budapesten, VI. ker­., Cserhát­ utca 19. számú házban II. emelet 27. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1924. évi december hó 3. napjának délutáni ’11 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsértéken alul is eladatnak.­ Kelt Budapesten, 1924. évi november hó­­53 napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. 15277 Árverés. 1924. Pk. V. 220282. sz. Dr. Jobbágy Sándor ügyvéd által képviselt Budapesti mintapince r.-t. javára hátr. 529000 kor. követelés és jár. erejéig a budapesti A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Ed­. A5HTO ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék