Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-01 / 1. szám értesítője

est­ 1925. 1. szám. U­DAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS alos hirdetmények. gar királyi államvasutak. Pályázati hirdetmény. 924. G. IV. sz. Az 1925. évi június hó 30-ig kék másoló (indigó) papír biztosítása céljából pályázatot hirdetünk. /913. sz. általános és a 61344/91. sz. külön­­litási feltételek, melyek ezen ez állításra, irány­­ábbá a hivatalos minták anyag- és leltárbeszor­­ályunkban (VI., Andrássy-ut 75. sz. III. em. megtekinthetők. Ugyanott kaphatók az aján­lások és űrlapok is, melyekből a szállítandó mennyisége és mérete is kivehető. Házati határidő 1925. évi január 10-ének délelőtti , a bánatpénzt az előző napon déli 12 óráig kell . pest, 1924. évi december hóban. A magyar királyi államvasutak 2 igazgatósága. Árverések. ■.érés: 401/1924. vh. szám. Dr. Miszter Ignác és­­ ügyvéd ál­t­al képviselt Lövy Sándor és t. és társai javára 9773850 korona követelés és fá­­k­ erejéig a ceglédi kir. járásbíróság 1924. Pk. számi­ végzésével elrendelt kielégítést végre­­; folytán alperestől lefoglalt, és 11000000 koröl­­becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, alperes lakásán Cegléden, Deli­ utca 94. szám leendő megtartására határidőül 1925. évi sa­­ró 5. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, a biróilag lefoglalt, bútorok és egy kerékpár és ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­­ellemében, esetleg Mecsáron alul is eladatnak. • 1924. évi december hó 18. Kiss Gyula, hír. irjó. 16900 2—2 és. 2788/1924. tkvi szám. Sági Lajos és neje Judith kiskunmajsai lakosok végrehajtatóknak Baranyi ■ -*vkoru kiskunmajsai lakos végrehajtást szen­­iditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi­grehajtatók kérelme következtében az 1881. 144., 146., 147., 176. és 185. §-ai értelmében végrehajtási árverést 6.000.000 korona tőke, mek 1924. évi április hó 24-től járó heti 20 .100 korona eddigi megállapított per- és és az árverési kérvényért ezúttal megálapi­­korona költség behajtása végett a kiskun­­ésbiróság területén lévő, Kiskunmajsa köz­­i a kiskunmajsai 1005. sz. betétben A. I. u. 3941., 3942., 3943. és 3944. hrszám alatt . Évi Károly nagykorú nevén álló 1 /12-ed rész '100.000 korona kikiáltási árban, tjsai 1006. számú betétben A + 1—2. so - ■s 3311. hrsz. szőlőbeli, ugyancsak Baranyi 1 álló 1 /6-od illetőségre 1.000.000 korona an azzal, hogy a C. 7. és C. 7. alatt özv. Ba­­é szül. Farkas Verona javára bekebelezett önélvezeti jog ezen árverés által nem érin­yvi hatóság az árverésnek Kiskunmajsa köz­­segtartására 1925. évi március hó 14. napjá­­itl 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket LX. t.-c. 150. §-a és 5360/1924. M. E. száma uján a következőkben állapítja meg: rés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmá­­nyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. erelnt szándékozók kötelesek bánatpénzül a " 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi §-ában meghatározott árfolyammal számi­­képes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, itpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről tett elismervényt a kiküldöttnek átadni és feltételeket aláirni. (1881. évi LX. t.-c. 147.,­­§., 1908. évi XLI. t.-c. 21. g.) .cstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni­­. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. évi 10. §-ának második bekezdése alapiján adó­­loglevelek kibocsátására jogosított és Buda­­kele részvénytársaságok és szövetkezetek, vala­­m 98. évi XXIII. t.-c. alapiján alakult küzironti­­kezet a javukra zálogjoggal megterhelt ingat­­erezésénél. Abban az esetben, amelyben az törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a pénz letétele alól felmentett árverelő a telek­­íróság felhívásának kézhezvételétől számított a bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe­öteles. (1908. évi XLI. t.-c. 21. §., 1911. évi 16. §.) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett összeg erejéig a bánatpénzt kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett­ségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, észt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánat­énz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­írnni. (1908. évi XLI. t.-o. 25. §.) 1-5. A vevő köteles a vételárat az árverés napjától 6%-os­­ kamatával együtt a kiskunhalasi m. kir. adóhivatalnál mint bírói letétpénztárnál három egyenlő részletben meg­fizetni, még pedig az első részletet 1­5 nap alatt, a máso­­dikat 30 nap alatt, a harmadikat 45 nap alatt az árverés, jogerőre emelkedésétől számítva. A bánatpénz az utolsó részletbe fog hozzá,számíttatni. (1881. évi LX. t.-c. 147. § 7. pont 150. §.) 6. A vevő köteles az­ ingatlant terhelő és az árverés napja után esedékes adókat, az átruházási illetéket­, vala­mint az elárverezet­t­ ingatlant a­ fennálló törvények sze­­rint terhelő szőlődézsma, úrbéri és más hasonló termé­szetű valóságot, a birtokrendezési költségjárulékokat, úgyszintén a vízszabályozási tartozásnak az árverés napja után esedékes részleteit a vételárba betudás nélkül viselni. (1881. évi LX. t.-c. 184. §.) Kiskunha­las, 1924. évi novem­ber hó 24-én. A kiskunhalasi kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság. 1.6831 Árverés. 7813/1924. tk. szám. Szabó Lajosné és Kozma János kemecsei lakosok végrehajtatóknak Székely Izi­­dorné Neizer Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. tc.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést Szabó Tajásné javára 160.000 korona tőke és ennek 1924. évi március 3-től járó heti 2% kamata, 59.530 korona költség, Kozma János javára 1.224.000 korona tőke­­követelés, ennek 1924. évi március hó 3. napjától járó heti 2% kamata, 481.120 korona eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 70.000 korona költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Magyar Mezőgazdasági r­­t. nyíregyházai kirendeltsége 3.000.000 korona tőkekövetelés s járulékai és 1 17.720 korona tőke és járulékai, Szabó Lajosné keme­­caci lakos 160.000 korona tőkekövetelés és járulékai beha­j­tása végett a nyíregyházai kir. járásbíróság területén levő, Kem­ecse községben fekvő s a kemecsei 1145. sz. telekkönyvi betétben A+I. sor., 451/3. hrsz. alatti (Temető a beltelekben) ingatlannak Székely Izidorné született Neizer Erzsébet nevén álló , rész illetőségre 5 millió korona kikiáltási ában a C. 1. sorsz. alatti s a kemecsei ref. egyház javára, bekebelezett sírbolt törési szolgalmi jog fentartásával. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskay­ utca 2. szám, 16. ajtó) megtartására 1925. évi február hó 12. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki akként, hogy az árverés a 6387/1924. tk. számú vég­zéssel ugyanezen ingatlan^násik felére Székely Izidor ellen elrendelt árveréssel ^Priíttesen tartandó meg s az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. jj-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár­ kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-o. 26. $.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-o. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok.) 3. A kincstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. évi XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adó­mentes záloglevelek kibocsátására jogositott és Buda­­pesten székelő részvénytársaságok és szövetkezetek, vala­mint az 1898: XXIII- t.-c. alapján alakult Központi hitel­­szövetkezet a javukra zálogjoggal megterhelt ingatlan elárverezésénél. Abban az esetben, amelyben az­ árverező a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget bírói kezétbe helyezni köteles. (1908: XLI. t.-c. 21. , 1911 : XV. t.-c. 13. §.) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az, általa ígért, ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem t­esső ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverese a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Nyiregyháza, 1924. évi december hó 3. napján. A nyíregyházai kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság. 16933 * I. Árverés. Pk. V. 221121/1924. szám. Dr. Stern Simon ügyvéd által képviselt Sugár és Popper javára 2.200.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi októ­ber hó 28-án lefoglalt és 4.300.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §­-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VI., Ó-utca II. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi január hó 3. napjának délutáni 14 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt szőrmék, kabátok s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1924. évi december hó 5. napján. Bíró János, kir. bírósági végrehajtó. 16963 Árverés. 1f 21­­.-c. 102­, illetve­­ mében közhírré teszen ügyvéd által képvett Müvek r.-t. és a dr. Sz­ő­n­y Bedó Simon végrehajtat­­k­­­in­tett ellen 3.032.640 koron* felse budapesti központi kir. járásbirós 222552. práma végzésével elrendelt __ folytán végrehajtást, szenvedőnél 1924. on jöer 1— 18. napján le- és felülfoglal*, és 45.000.000 koromra, becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végre­hajtást szenvedő lakásán. Budapesten, Vili. kerület, Népszinház­ utca 52. házszám, I. emelet 3. új főszám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi január hó 2. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt­ bútorokat, villanyfelszerelési cikkeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetéi mellett, szükség esetén bocsomó alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot, szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrende­lem. Budapest, 1924. évi december hó 13. napján. Roch­­nitzer Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 16964 szecrés. Pk. X. 221625/1924. szám. Dr. Bajner Béla ügyvéd által képviselt Bibory Leó javára 224.830 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi novem­ber hó 7-én lefoglalt és 4.380.000 koronára becsült ingó-­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán. Budapesten, VII. kerü­let, Rákóczi-út 4. házszám, földszint, 27. ajtószám alatt kendő megtartására határidőig 1925. évi január hó 2. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt női és férfifehérnemüek, lepedők, szalvéták s egyéb ingóságok a legtöbbet, ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg beesetteken alul is eladatnak. Buda­­pest, 1924. évi december hó 5. napján. Hoffmann Győző, kir. bírósági végrehajtó. 16963 Árverés. 13026. szám. Kukorelly Béláné szül. Szuhanek Kardos Máriának Fizly János vagyonközösség megszün­tetése iránt indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést pesterzsébeti kir. járás­­bíróság területén levő, Pesterzsébeet községben fekvő s az erzsébetfalvai 1908. számú telekkönyvi betétben A. 2. sor, 4787. brsz. alat foglalt Határ-út, 73. szám alatt levő ház és udvara 834.000 korona kikiáltási árban el­­rendelte. Az árverést 1925. évi január hó 15. napján délelőtt 10 órakor telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 15. ajtószám) fogják megtartani. Az­ árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harma­­dánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881: LX * 42. sj-ában meghatározott árfolyammal számított a képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni,­­ bánatpénznek előlegez birói letétbe helyezéséről ki letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az a feltételeket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170 1908: XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az, ingatlanért a kikiáltási árnál ma ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, nyomban a­ kikiáltási ár százaléka szerint megál bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalék egészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.­). Pesterzsébet,­­ szeptember hó 27-én. Pesterzsébeti kir. járás mint telekkönyvi hatóság. Árverés. Pk. I. ,14220/2. 1924. szám. Közhírré hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság 1­ 10670/2. számú végzésével dr. Vermes József ü­gyt képviselt Bleseherné Pusztay Köz* végrehajtata a végrehajtást szenvedő ellen 369.000 korona , és járulékai erejéig elrendelt kielégítésű­ végrehajtó natosi tárakor a­ végrehajtást szenvedőnél lefo, 9.000.000 koronára, becsült ingóságokra, a fenti végzés folytán az árverést elrendelem, annak kie jogosult akp- és felülfoglaltatók követelébe e végrehajtást, szenvedő lakásán Budapesten, II. Margit­ körut, 31—33. számú ház, félemelet, 6.­­ alatt leendő megtartására határidőül 1925. év 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a lefoglalt bútorokat, lakásberendezést s egyéb ing a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vét végrehajtató követelését megelőző kielégitést tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vé.­jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árv kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék . pest, 1924. évi december hó 13. napján. Engler kir. bírósági végrehajtó. Árverés. Pk­x. 219166/1924. szám. Dr. Kai ügyvéd által képviselt Bruck Ernő javára 81.1( követelés és járulékai erejéig a budapesti főczi járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. ,év. .. ... tember 10-én lefoglalt és 3.930.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fent. Egyes szám­ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék