Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. február (59. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest, 1925. _____________26. szám.__________ Vasárnap, február 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. ................................................................................ Árverés. 38/1925. vh. sz­ám. A debreceni kir. járásbiró­­ságnak 1924. Pk. II. 18965. számú végzése alapján Parfü­merie Prank budapesti cég javára 3.318.600 korona tőke, ennek 1924 junius hó 5-től járó heti 2% kamatai, 609.110 korona eddigi, a lenti és a még felmerülendő költségekből álló követelésének behajtása végett — eddig fizetett összeg betudásával — alperesek ellen 1925. évi február hó 5. napján déli 12 órakor Debrecenben, Csapó­ utca 22. szám alatt elárverezem azon 8.900.000 koronára be­csült ingóságokat, amelyek a fenti, illetve 18404/1924. Pk. II. számú alapfoglalási jegyzőkönyvben 1., 2—3. tétel alatt lefoglaltattak, úgymint írógép és irodai aszta­lok stb. Debrecen, 1925. évi január hó 18-án. Lőrincz Endre, kir. bírósági végrehajtó. 2031 Árverés. Pk. XI. 214214/1924. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Halász Elek által kép­viselt Karl Letzel javára 69.810 85/100 cseh korona és járulékai erejéig, dr. Bodor Géza által képviselt G. Bucher javára 2863 25/100 svájci frank, 421.371 osztrák korona és járulékai erejéig és dr. Taub Ármin által képviselt végre­hajtató javára végrehajtást szenvedett ellen 5041 94/100 és 25.934 cseh korona tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőnél 1924. évi október 1-én és december 11-én le- és felülfoglalt 69.000.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VIII., Mátyás­ tér 4. számú házban, IV. em. 4. ajtószámú lakásában és folytatva VI., Szerecsen­ utca 50. szám alatti üzletében leendő meg­tartására határidőül 1925. évi február hó 6. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felül­foglalt bútorokat és üzletberendezést a legtöbbet igérő­­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztk volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrende­lem. Budapest, 1925. évi január hó 17-én. Rechnitzer Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 2034 Árverés. 404/1924. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. spg értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a győri kir. járásbíróságnak 1924. évi 7666. számú végzése következtében dr. Vajk Árpád ügy­véd által képviselt Hofer István és Társa javára 3.706.950 korona és járulékai erejéig 1924. évi november hó 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül­foglalt és 36.000.000 koronára becsült autófuttató és forrógép, üzleti berendezés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a győri kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 8402. számú végzése folytán 3.706.950 korona tőkeköve­telés erejéig Győrött, Árpád­ u. 40. szám alatt alperes üzletében leendő megtartására 1925. évi február hó 9. napjának délutáni 5 órája határidőül kitüzetik azzal, hogy az érintett ingóságok készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fog­nak adatni. Győr, 1925. évi január 24-én. Salamon, kir. bírósági végrehajtó. 2036 Árverés. 29/1925. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. ipa értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 1924. évi 37703. számú végzése következtében dr. Vajk Árpád ügyvéd által képviselt Hofer István és társa javára 2.807.650 korona s járulékai erejéig 1924.­­ évi január hó 5-én foganatosított végrehajtás utján le­­s felülfoglalt és 61.000.000 koronára becsült ingóságok, úgymint: lokomobil, autófuttató és fúrógép, valamint üzleti berendezés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a győri kir. járásbi­rság 1925. évi Pk. 5232. számú végzése folytán 2.807.650 korona tőke­követelés s ennek 1924. évi augusztus hó 10. napjától járó heti 2% kamatai és az eddig biróilag már megálla­pított költségek erejéig Győrött, Árpád­ u. 40. szám alatt az alperes üzletében leendő megtartására 1925. évi feb­ruár 19. napjának délutáni 5 órája határidőül kitiizetik azzal, hogy az érintett ingóságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Győr, 1925. évi január hó 25. napján. Salamon Mór, kir. bírósági végrehajtó. 2037 Árverés, 136/1925. szám. A fenti ügyszámú jegyző­könyvben foglalt megkeresés folytán alulírott kir. köz­­jegyző ezennel közzéteszem, hogy késedelmes zálogadós terhére és veszélyére a K. T. 306. §-a értelmében a Bor­­közraktár és borértékesítő részvénytáraság Budafok, Petőfi­ út 6. szám alatt lévő pincéjében 142/144. tétel­­szám alatt tároló és ott előzetesen megtekinthető összesen 17390 liter 1923. évi termésű fehérbor egy tételben az 1925. évi február hó 4. napján délelőtt 10 órakor hivatalos irodámban Budapesten, VI., Andrássy­ ut 1. szám alatt közbejöttemmel megtartandó nyilvános árverés útján hektoliterenként 900.000 korona kikiáltási ár mellett, de azon alul is, készpénzfizetés és a vételi illetéknek és esetleges adóknak a vevő által leendő viselése mellett, a legtöbbet ígérőnek eladatni fog. A közelebbi árverési feltételek irodámban, VI., Andrássy-ut . szám alatt, a szokott hivatalos órákban előzetesen megtekinthetők Budapest, 1925. évi január hó 28. napján. Dr. Holitscher Szigfrid, kir. közjegyző. 2038 Árverés. 30/1025. vh. szám. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.­e. 102. fj­ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a jászapáti kir. járásbíróság 1924. évi P. 1995 /19. számú végzése következtében dr. Krémer Gyula ügyvéd által képviselt Baló Károly javára 4 métermázsa búza egyenértékű s járulékai erejéig 1924. évi december hó 17-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefog­lalt és 10.100.000 koronára becsült bútorok, ágyneműek, lovak, juhok és stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a jászapáti kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 2687. számú végzése folytán 4 métermázsa búza tőkekövetelés, 1924. évi november hó 27. napjától járó 27% kamatai és az eddig összesen 1.409.500 koronában bíróilag már megállapított költségek erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán és tanyáján Jászalsószentgyörgyön leendő eszközlésére 1925. évi február hó 4. napjának dél­előtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. Ipa értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Kelt Jászapáti, 1925. évi január hó 14. napján. Szvitek, kir. birósági végrehajtó. 2040 Árverés. Pk. X. 223323/1924. szám. Dr. Vincze Ignác ügyvéd által képviselt Brüder Hirschkron cég részére, dr. Robitsek Béla budapesti ügyvéd által képviselt Szűcs Ödön részére, dr. Steiner Antal ügyvéd által képviselt Feltscher Philipp cég részére és A.-G. der Roth- Kosteletzer und Erlacher Spinnerei und Weberei cég részére, dr. Bernhard Miksa ügyvéd által képviselt Czinner Arnold részére, dr. Tarnai Jenő ügyvéd által képviselt Értékforgalmi r­­ t. részére, dr. Kálmán Lajos ügyvéd által képviselt Magyar-Német bank részére 700 svájci frank és járulékai, 10,000.000 korona és járulékai, 1 millió korona és járulékai, 2238-86 svájci frank, 440-66 svájci frank 40 000 000 korona 52,752.500 korona, 11,500.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­­ponti kir. járásbíróság 1924. évi 128201/3. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedettnél 1924. évi december hó 5-én lefog­lalt és 181.700.000 koronára becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1918. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a Pk. X. 223066/1924. számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, végrehajtást szenvedett üzletében Buda­pesten. V., Bálvány­ utca 5. házszám. I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi február hó 6. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt irodai bútorok, írógép, pénzszekrény, üzleti berendezés, textiláruk, valamint egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becs­­értéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi január hó 3. napján. Schrank József, kir. birósági végrehajtó. 2041 Árverés. 889/1924. vh. szám. A pécsi kir. járásbíróság­nak 1924. évi Pk. 82788 /2. számú végzése folytán Pécsett, Szigeti országút 63. házszám alatt alperes lakásán 1925. évi február hó 9. napjának délelőtt 8 órakor 14.575.800 koronára becsült üzleti árucikkek és berendező.A birói árverésen elárvereztetnek. Pécs, 1925. évi januá­ró 16. napján. Holmik Antal, kir. birósági végrehajtó. 2050 Árverés. Pk. I. 10129/2. 1924. szám. Közhírré teszem, hogy­ a budapesti központi kir. járásbíróság 55478/2. 1924. számú végzésével dr. Kun László ügyvéd által képviselt Rotschild és Hermaim végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 572.480 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­to­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4.800.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felülfoglaltat­ók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budajpesten, II. kerület, Menház­ utca 5. házszám 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1925. évi február hó 5. napjának délelőtti­­ 11 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb­ ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási egyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Buda­pest, 1925. évi január hó 11. napján. Engler Kálmán, kir. birósági végrehajtó. 2057 Árverés. 421 /1924. vh. szám. Alulírott birósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. Ipa értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 1924. évi 59413. számú végzése következtében dr. Freund Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Klein és László budapesti cég javára alperes ellen 180.508 korona s járulékai erejéig 1924. évi november hó 6-án foganato­sított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 5.000.000 koronára becsült következő ingóságok, úgymint bolti berendezés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a kecskeméti kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 9437. számú végzése folytán 180.508 korona tőke­­követelés, */•% váltódíj és eddig összesen 172.270 koro­­nában bíróilag már megállapított költségek erejéig Kecs­keméten, Kuruc-kurut 17. szám alatt, végrehajtást szen­vedő üzletében leendő megtartására 1925. évi február hó 16-ik napjának délutáni 3 órája határidőül kitűzetiie és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly Megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t..c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kecskemét, 1925. évi január hó 16-án. Elek József kir. birósági végrehajtó. 2064 Árverés. 17/1925. vh. szám. Alulírott birósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel­ közhírré teszi, hogy dr. Aszódi Ottó ügyvéd által kép­viselt Beregi Lajos javára 4.203.386 korona és jámlékár erej­éig 1924. évi december hó 18-án foganatosított kielé­­gitési végrehajtás utján felülfoglalt és 80,220.000 koronára­­becsült bádogos áruk nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szolnoki kir. járásbiróság 1924. évi Pk. 7456. számú végzése folytán 4.203.386 korona tőke­­követelés, ennek 1924. évi április hó 1-ső napjától járói 10% kamatai és eddig összesen 1.259.000 koronában­ biróilag már megállapitott s felmerülendő költségek ere­­­jéig Szolnokon, 2676. szám alatt leendő eszközlésért 1925. évi február hó 9. napjának délelőtti 11 órájára határot időül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegy­­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a bec sáron alul is eladatni fognak. Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés megkezdéséig­ való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az el-­ árverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881: LX. t.-c. 120. §. és az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a értel-­­mében ezek javára is elrendeltetik. Szolnok, 1925. évi január hó 18-án. Emánuel Jakab kir. birósági végrehajtó.­ 2065 Árverés. 6619/1924. tkv. szám. Kovács testvérek nyirás­egyházi cég végrehajtatónak, Szedlák Antal végrehajtást­ szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c. 144., 146., 147. és 163. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 0.02 zürichi jegyzésű 1.972.543 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi március hó 26. napjától járó 5% kamata, 257.300 korona eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 217.600 korona költség és járulékai behajtása végett a nyíregyházi kir. járás­bíróság területén levő, Nyíregyháza városban fekvő s a nyíregyházi 7230. számú telekkönyvi betétben A+l. som. 1492/1. hrsz. 78 négyszögöl kiterjedésű s a bel­­telekben fekvő kertnek a B. 5. sorsz. szerint Szedlák Antal nevén álló V­, hányadra, az özv. Szedlák .Jánosné Juhász Klára javára C. 7. sorsz. alatt a, 7388/1915. tkv. számú végzéssel bekebelezett özvegyi jog érintetlenül hagyásá­val 17.500.000 korona kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskay­ utca 2. szám, 16. ajtó) megtartására 1925. évi február hó 23. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. ipa alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiált­ási ár s/t részé­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §.). 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át, készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c. 42. Ipában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbehelyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908: XLI. t.-c. 21. §.). 3. A kincstár, valamint a magyar földhitelintézetek országos szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. évi XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított és Buda­pesten székelő részvénytársaságok és szövetkezetek, vala­mint az 1898:XXIV. t.-c. alattján alakult központi hitelszövetkezet, a javukra zálogjoggal megterhelt ingat­­lan elárverésénél. Abban az esetben, amelyben az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe helyezni köteles (1908: XLI. t.-c. 21. §., 1911: XV. t.-c. 15. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért, ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Ha címek a kötelezettségének eleget nem tesz. Ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverese a bánat, pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Nyíregyháza, 1924. évi október hó 23. napján. A nyíregyházai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 2072 Árverés. 4/1925. vh. szám. Alulírott kir. birósági végre­­hajtó közhírré teszi, hogy az egri kir. járásbiróság P. 6731/1924. számú végzése folytán Kutner Irén javára 941.000 korona és járulékai erejéig elrendelt végrehajtók alkalmával lefoglalt és 7.000.000 koronára becsült lakos Egyes szám­ára 2400 korona* ........................................ ..................................... 1 "■ 1 1 ■ 1 ' 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék