Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. március (59. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-01 / 49. szám értesítője

Árverés. Bv. 52/1925. szám. Alulírott kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnak 1925. évi Pk. 3193. számú végzésével dr. Pál Ferenc ügyvéd által képviselt ifj. Imre János fel­peres részére 697.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefog­lalt és 4.800.000 koronára becsült ingóságokra a fent idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók köve­telése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, Pécelen, Ráday­ u. 4. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi március hó 11. napjá­nak délutáni 3 órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok, varrógép, gramofon és egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégítte­­téshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző­könyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi bejelentései­ket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnek vagy írásban, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő e hirdetménynek a bíróság táb­láján való kifüggesztését követő naptól számíttatik. Kelt Gödöllőn, 1925. évi február hó 20. napján. Lengyel Aurél, kir. bírósági végrehajtó. 4481 Árverés. Pk. 3132. és 3133/1924. szám. Alulírott bíró­sági végrehajtó az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a battonyai kir. járásbíróság­nak 1924. évi Pk. 3132. és 3133/3. számú végzése követ­keztében dr. Siegler Béla ügyvéd által képviselt Buda­pesti Sapkaműhely és dr. Galambos Emil ügyvéd által képviselt Makói kereskedelmi és iparbank javára Popovits János dombegyházi lakos ellen 3,334.110 takarékkorona és 1,930.108 korona és járulékai erejéig 1924. évi október hó 8. és 9-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 11,630.000 koronára becsült követ­kező ingóságok, u. m.: bolti áruk, bolti állványok és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a battonyai kir. járásbíróság 1924. évi Pk. 3132. és 3133. számú végzése folytán 5,264.218 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi május hó 12. napjától járó heti 2% kamatai, l/2% váltódij és eddig összesen 1,254.510 korona biróilag már megállapított költség ere­jéig Dombegyházán, végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtartására 1925. évi március hó 9. napjának délelőtti 10 órája határidőül kif­izetik és ahhoz a venni szándékozó ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-o. 107. és 108. §-ai értelmé­ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek voolna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Battonya, 1925. évi február hó 17. napján. Battonyai kir. bírósági végrehajtó. ____________________________________4484. Árverés. Pk. XI. 211010/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmé­ben közhírré teszem, hogy dr. Szalay Zoltán ügyvéd által Holtnaknyitvánitás. H. 3107 /I /1924. sz. A nagykátai kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy a 28000/1919. I. M. sz. rendelet 7. §-a alapján a holtnaknyilvánitás iránti eljárást Gáli Illésné tápiószelei lakos kérelmére Gáli Illés volt tápiószelei lakosra nézve megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Lukács Tibor nagykátai ügyvédet rendelte ki. Gáli Illés Tápiószelén 1884 junius 7-én született Gáli Illés és Kis Teréz szülőktől, neje Dobis Judit, gyermekei János, István és Illés, foglalkozása földmives, tápiószelei lakos, ingatlana van, bevonult 1914 augusztus 3-án a 68. gyalogezredhez, ahonnan az orosz frontra került, ahol 1915 szeptember 21-én eltűnt, tábori postaszáma isme­retlen. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt e hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál 1925. évi január hó 31. napján történt kifüggesztésétől számított 66 nap alatt a kir. járásbíróságnak jelentse be, mert ha ezen időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni. Nagykáta, 1925 január hó 18.. A nagykátai kir. járásbiróság. 4498 Árverés. Pk. XI. 222840 /1924. sz. Az 1881: LX. t.-c. 102. §-a, illetve az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Frankl Imre által képviselt Riva ragasztóanyag- és vegyipari rt. javára 1,000.000 ko­rona és a m. kir. jogügyi igazgatóság által képviselt m. kir. államkincstár javára 2,080.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi XI. 222840. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1924. évi november hó 27. napján le- és felülfoglalt és 58.500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak Budapesten, VIII. ker., József-körut 38. számú házban leendő megtartására határidőül 1923. évi március hó 2. napjának délutáni 2 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt motorok, gépek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégitési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925 február 11. Rechnitzer Ernő kir. bírósági végrehajtó. 4499 Árverés. 284/1925. vh. ez. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881: LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi 63688 /3. számú végzése következtében dr. Hollósi Aladár budapesti ügyvéd által képviselt Gál és Neumayer cég javára 2.343.560 korona és járulékai erejéig 1925. évi január hó 19-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 2.500.000 koronára becsült 1 darab Wertheim-pénzszekrény nyilvános árverésen eladatik. Mely árverésnek a miskolci kir. járásbiróság 1925. évi Pk. 7133. számú végzése folytán 2.343.560 korona után 1924. évi julius hó 8. napjától október hó 16. napjáig járó heti 2% kamatai és eddig összesen 203.980 koronában biróilag már megállapított s jelen árverési költségek erejéig Miskolcon, Széchenyi­ utca 46. számú házban leendő eszközlésére 1925. évi március hó 5. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a verni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóság az 1881: LX. t.-c. 107. és 108. §-a értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, esetleg felcsíron alul is el fog adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságot mások is le- és felülfoglaltatták és arra kielégítési jogot nyertek értnn, ezen árverés az 1881: LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Miskolc, 1925 február 14. Németh­­ Károly, bír. végrehajtó. 4503 Árverés. Pk. XI. 21051 /1925. szám. Dr. Fáik Henrik ügyvéd által képviselt Grafika nyomdai és papirárukeres­­kedelmi társaság Fáik és társa javára 1.149.500 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi január hó 9-én lefoglalt és 8.600.000 koronára becsült ingósá­gokra, a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendel­tetik, alperes lakásán Budapesten, VIII. ker., Mária­ utca 5. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi március hó 4. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, szőnyegek s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Budapesten, 1925. évi február hó 14. napján. Forgács Tivadar, kir. bírósági végrehajtó. 4504 Árverés. Pk. I. 10560 /4. 1925. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság végzésével dr. Kemény Aladár végrehajtató részére a végrehajtást szenvedő ellen 15.618.690 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 35.000.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak a végrehajtást szenvedő üzleté­ben Budapesten, II. kerület, Margit­ körút 7. számú házban leendő megtartására határidőül 1925. évi március hó 18. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, mikor a fonott kosárárukat és gépeket a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul is eladom. Budapest, 1925. évi február hó 19. napján. Réh Ferenc, kir. bírósági végrehajtó. 4508 Árverés. Pk. I. 10084/3. 1925. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi 84618/3. számú végzésével dr. Kemény Aladár ügyvéd végrehajtata 6,615.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 31,907.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­verést elrendelem, annak Budapesten, II. kerület, Margit­­körút 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi március hó 4. napján délután 2 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt kosárárukat, a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, becsüvón alul is eladom. Budapest, 1925. évi február hó 12. napján. Réh Ferenc, kir. bírósági végrehajtó. 450. Budapest, 1925. 49. szám. Vasárnap, március 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. Pk. 4033/1925. sz. Alálirt kir. bírósági végre­hajtó ezennel közhírré teszi, hogy az esztergomi kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán dr. Zwillinger Ferenc ügyvéd által képviselt Bálya László felperes részére 1,900.000 K tőke és járulékai erejéig lefoglalt és 20.543.000 koronára becsült bútorok, építkezési anya­gok, felszerelések és egyéb ingóságok Esztergom megye Dorog községében (Mátyás király­ utca 11. számú házban) alperes lakásán 1925. évi március hó 24. napján délután 12 órakor, a többi foglaltatok követelése erejéig is, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégítéshez tartanak jogot s ezen joguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy szóval jelentsék be. Esztergom, 1925 feb­ruár 24. Kiss Sándor kir. bírósági végrehajtó. 4479 Árverés. Pk. 4462. 1924. szám. Alulírott kir. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy az esztergomi kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán, dr. Zwillinger Ferenc ügyvéd által képviselt Martin Antal felperes részére 794.000 korona tőke és járulékai erejéig lefoglalt és 27.800.000 koronára becsült kocsik, lovak, malacok és egyéb ingóságok Esztergomban, Zsalazsoni dűlő, új ház­ban, alperes lakásán 1925. évi március hó 18. napján dél­utáni 1 órakor a többi foglaltatók követelése erejéig is, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégítéshez tartanak jogot s ezen joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban, vagy pedig szóval jelentsék be. Kelt Esztergomban, 1925. évi február hó 24. napján. Kiss Sándor kir. bírósági végre­hajtó. " 4480 képviselt Martha Sándor végrehajtató javára kiel. 2.204.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi február hó 6-án le- és felülfoglalt és 8.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, V. kerület, Berzenczei­ utca 23. számú ház II. emeleten levő lakásában leendő megtartására határidőül 1925. évi már­cius hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat, ruhákat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára, is elrende­lem. Budapest, 1925. évi február hó 6-án. Sinkó Adorján, kir. bírósági végrehajtó. 4486 Árverés. Pk. I. 10303/3/1925. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi 377651 /2. számú végzésével Grauer Miksa végrehajtató részére 1.315.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 22.216.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak Budapesten, III. ker., Kis­­czelli­ utca 36. számú házban leendő megtartására határ­időül 1925. évi március hó 2. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt fűszerüzleti árukat és berendezést a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is eladom. Budapest, 1925 február 12. Réh Ferenc kir. bírósági végrehajtó. 4487 Árverés. 200/1925. vh. szám. A pécsi járásbíróságnak 1924. Pk. 86340 /2. számú végzése folytán Pécsett, Király­utca 42. szám alatt az alperes lakásán, 1925. évi március hó 11. napjának délutáni 4 órakor 19.500.000 koronára becsült üzleti felszerelés, üzleti árucikkek stb. bírói árve­résen elárverezte­­nek. Kelt Pécsett, 1925. évi február hó 23. napján. Holmik Antal kir. bírósági végrehajtó. 4488 Anverés. Pk. 4979/1924. szám. Dr. Pototzky Gerii ügy­véd által képviselt Schwelle Ede javára 3.472.000 korona követelés és járulékai erejéig a gödöllői kir. járásbiróság 1924. évi P. 34. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1924. évi julius hó 30. napján lefoglalt 12.300.000 koronára becsült ingóságokra a gö­döllői kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján 280/K.24. számú jegyzők Baj-­Benl zálogjogot ezersett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Mátyásföldön, a Korvin-utcában leendő megtartására határidőül 1925. évi március hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, sertés, szecskavágó, stráfkocsik s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Kelt Gödöllőn, 1925. évi február hó 10. napján. Fányay Béla kir. bírósági végre­hajtó. 4494 Árverés. Pk. XI. 221168/1924. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Gassmann Lőrinc ügyvéd­ által képviselt Nikula János és dr. Török Adorján ügyvéd által képviselt Tóth Sándor és neje végrehajtatok javára. 5.000.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőnél le- és felülfoglalt, 60.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végre­hajtást szenvedőnek Budapesten, VIII. kerület, Gólya­utca 43. számú házban leendő megtartására határidőül 1925. évi március hó 10. napjának délutáni fél óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat, pénzszekrény, gépeket, villanymotort, fakádat stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapesten, 1925. évi február hó 16. napján. Sinkó Ador­ján kir. bírósági végrehajtó. 4496 Eflyes szám­ára 2400 koronáé

Next