Budapesti Közlöny, 1925. április (59. évfolyam, 74-97. szám)

1925-04-01 / 74. szám

Budapest, 1925. 74. szám Szerda, április 1. •• Szerkesztőség: Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—21. Hivatalos hirdetések : az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magziafaircretésztik: 1 hatodhasábos m­űsor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi........................ 16000 K Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének Magánosoknak . ........................40000« fenntartásával: Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 « Negyedévre: « « « további 8 old.­kint 2000 a Hatóságoknál:............................... 48.000 3 A Hivatalos Értesítő ára számonként 2400 « Magánosoknak ........................... 120.000 a Az »Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­terium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 50.000 korona, h­íralap. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter a Budapest székes­­főváros választó kerületeibe a törvényhatósági bizottsági választók névjegyzékének az 1924. évi XXVI. t.-c. életbelépése után első ízben való elkészítésére, valamint e törvény életbelépése után első ízben tartandó törvényhatósági bizott­sági tagválasztások vezetésére kiküldött válasz­tási bizottságoknál az alább megnevezett elnö­köket, helyettes elnököket és tagokat e tisztségük alól felmentette. Az 1. választókerületben: Pakányi Ferenc magánzó, helyettes elnököt; Lasz Károly nyug. állampénztári igazgató, ren­des tagot; a 11. választókerületben: dr. Timon Ákos egyetemi tanár, elnököt ; Pompéry Elemér szabadalmi bírósági elnök, min. tanácsos, rendes tagot; a III. választókerületben: Ziegler Géza kormányfőtanácsos, elnököt; Hank József áll. szénbányaigazgatót, rendes tagot; a IV. választókerületben­ dr. Kozma Jenő ügyvéd, elnököt; dr. Rose Henrik ügyvéd, rendes tagot; az V. választókerületben: Szilágyi Károly bizt. igazgató, elnököt; dr. Tarlós Béla kir. járásbirósági alelnök, helyettes elnököt; dr. Hazai Béla ügyvéd, póttagot; a VII. választókerületben: losonci dr. Bódy Tivadar üdv. tanácsos, ny. polgármester, elnököt; báró Feik­ítéh Berth­old, helyettes elnököt; Frey Kálmán kormányfő­­tanácsos, a Tőzsde alelnöke, rendes tagot; a Vili. választókerületben: dr. Spetz Ferenc ügyvéd, elnököt; Ker­pes Vilmos gyógyszerész, helyettes elnököt; Noszlopy Henrik, szabómester, póttagot; a IX. választókerületben:­­ dr. Wilhelm Adolf ügyvéd, helyettes elnököt; dr. Schön Salamon ügyvéd, póttagot; Lenne János kereskedő, póttagot; a­ XL. választókerületben: dr. Fóllák Ede ügyvéd, helyettes elnököt; dr. Tauffer Gábor ügyvéd, póttagot; a XI. választókerületben: Bíró Henrik kormányfőtanácsos, elnököt; Bayer Antal gyógyszerész, helyettes elnököt; Papp Gusztáv nyug.­tábornok, rendes tagot; Gundel Károly vendéglős, póttagot; a XII. választókerületben: dr. Homonnay Tivadar nemzetgyűlési kép­viselő, kormányfőtanácsos, elnököt; Zakariás Árpád gyógyszerész, helyettes elnököt; Schillin­­ger Gyula kocsigyártó, póttagot; a XIV. választókerületben: Lingel János kormányfő tanácsos, gyáros, helyettes elnököt; a XV. választókerületben: Gettért Jenő nyug. reáliák, igazgató, elnököt; Battenberg Lajos postafőigazgató, helyettes elnököt; Zálavszky Andor iparfelügyelő, pót­tagot; Pridalka Géza postahiv. igazgató, pót­tagot; a XVI. választókerületben: Nagy István építész, helyettes elnököt; Lévai István nyug. áll. felsőkeresk. isk. főigazgató, rendes tagot; a XV­­I. választókerületben: dr. Csécsy Nagy Miklós üdv. tanácsos, urad. jogtanácsos, elnököt; Schödl Lipót gázgyári igaz­gató, rendes tagot; a XVIII. választókerületben: Glatz Géza kereskedő, helyettes elnököt; dr. Gergely Bertalan ügyvéd, rendes tagot; a XIX. választókerületben: Bohn József virágkereskedő, helyettes elnö­köt; Steinheisz Károly építési vállalkozó, ren­des tagot; a XX. választókerületben: dr. Ko­nkoti­ Elemér ügyvéd, helyettes elnö­köt; dr. Szukováthy Imre egészségügyi taná­csos, orvos rendes tagot; a XXII. választókerületben: Sajó János lakatosmester elnököt; Dongó Orbán főgimnáziumi tanár, helyettes elnököt; dr. Farkas Kálmán ügyvéd, rendes tagot. Az ekként megüresedett elnöki, helyettes elnöki és tagsági helyekre, valamint a már ko­rábban üresedésben levő tagsági helyekbe a m. kir. belügyminiszter az 1924: XXVI. t.-c. 21. §-ában nyert felhatalmazás alapján az alább felsoroltakat nevezte ki: az I. választókerületbe: helyettes elnökké Lasz Károly nyug.­állam­pénztári igazgatót; rendes taggá Pakányi Ferenc magánzót; a II. választókerületbe: elnökké Pompéry Elemér szabadalmi bírósági elnök, miniszteri tanácsost; rendes taggá dr. Sümeghy László kir. közjegyzőt; a 111. választókerületbe: elnökké Hank József áll. szénbányaigazgatót; rendes taggá Ziegler Géza kormányfőtanácsost; a IV. választókerületbe: elnökké dr. Rose Henrik ügyvédet; rendes taggá dr. Kozma Jenő ügyvédet; az V. választókerületbe: elnökké Rezső Antal nyug. Máv. főfelügyelőt; helyettes elnökké dr. Hazai Béla ügyvédet; póttaggá Szilágyi Károly bizt. igazgatót; a VII választókerületbe : elnökké Fenitzseh Berth­old bárót; helyettes elnökké Fray Kálmán kormány főtanácsost, a Tőzsde alelnökét; rendes taggá losonci dr. Bódy Tivadar udvari tanácsos, ny. polgármestert; a VIII választókerületbe; elnökké Ker­pel Vilmos gyógyszerészt; helyettes elnökké Noszlopy Henrik szabómestert; pót­taggá dr. Spett Ferenc ügyvédet; a IX. választókerületbe: helyettes elnökké dr. Schön Salamon ügy­védet; póttaggá dr. Wilheim Adolf ügyvédet; póttaggá dr. Harlik János ügyvédet; a X. választókerületbe: helyettes elnökké dr. Tauffer Gábo ügy­védet; póttaggá dr. Fóllák Ede ügyvédet; a XI. választókerületbe: elnökké Capp Gusztáv ny. tábornokot; helyet­tes elnökké Gundel Károly vendéglőst; rendes taggá Biró Henrik­ kormányfőtanácsost; pót­taggá Bayer Antal gyógyszerészt; a XII. választókerületbe: elnökké Zakariás Árpád gyógyszerészt; helyet­tes elnökké Schillinger Gyula kocsigyártót: ren­des taggá Malasits Géza nemzetgyűlési képvi­selőt ; póttaggá dr. Homonnay Tivadar nemzet­gyűlési képviselő, kormányfőtanácsost: a XIV. választókerületbe: helyettes elnökké Eisenmann Gyula nagy­kereskedőt : a XV. választókerületbe: elnökké Pridaska Géza postah­iv. igazgatót; helyettes elnökké Zalavszky Andor iparfel­ügyelőt; póttaggá Gettért­ Jenő nyug. reálisk. igazgatót; Battenberg Lajos postafőigazgatót; a XVI. választókerületbe: helyettes elnökké Lévai István nyug. áll. felsőkeresk. isk. főigazgatót; rendes taggá Nagy István építészt; a XVII. választókerületbe: elnökké Schödl Lipót gázgyári igazgatót; rendes taggá dr. C­sécsy Nagy Miklós udv. ta­nácsos, urad. jogtanácsost; a XVIII választókerületbe: helyettes elnökké dr. Gergely Bertalan ügy­védet; rendes taggá Glatz Géza kereskedőt; a XIX. választókerületbe: helyettes elnökké Steinheisz Károly építési vállalkozót; rendes taggá Bohn József virág­kereskedőt ; a XX. választókerületbe: helyettes elnökké dr. Szukováthy Imre egészség­­ügyi tanácsos, orvost; rendes taggá dr. Konkoly Elemér ügyvédet; póttaggá Kalauz Bertalan ipari munkást; a XXII. választókerületbe; elnökké Dongó Orbán főgimnáziumi tanárt; helyettes elnökké dr. Farkas Kálmán ügyvédet; rendes taggá Sajó János lakatosmestert. A bécsi m. kir. követ a magyar királyi kül­ügyminisztertől nyert felhatalmazás alapján dr. Deutsch Maurus bécsi gyakorló ügyvédet 1925. évi március hó 10-én a bécsi m. kir. követség jogtanácsosává kinevezte. A lap mai számához az »Országos Törvénytár« előfizetői részére a m. kir. pénzügyminiszternek az 1924. évi IV. törvénycikk alapján kiadott 1926. évi 700. P. M. számú rendelete csatolva van. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék