Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. április (59. évfolyam, 74-97. szám)

1925-04-01 / 74. szám értesítője

Hivatalos liirdelmeiivek. * •> Magyar királyi államvasutak. Hirdetmény. 60632/1924. szám. A magyar királyi államvasutak­­ igazgatósága nyilvános versenytárgyalást hirdet a győr—lemeki­ vonalon létesítendő áruraktár és nyílt rakodó (öttevény állomáson), négy darab szabványos váltóállító bódé (Öttovény-Lébény-Mosonszentmiklós, Horvátkimle) és Moson-Magyaróvár állomásán m­ég földszintes segédtiszti lakóépület és melléklétesítmé­nyei (Lébéffy-Mosonszentmiklós állomáson), valamint egy szabványos­­ állomási kerekeskút (Horvátkimle állomáson) összes munkáinak biztosítására. A költségszámítás, szerződési tervezet, az ajánlati minta, a pályázati és a munkák végrehajtásához kö­tött egyéb feltételek a magyar királyi államvasutak győr—brucki vonal II. vágány építőfelü­gyelőségé­­nél (VI), Teréz-körút 56. szám, II. emelet 17. ajtó) a hivatalos óráit alatt megtekinthetők. A kiírási nyomtatványok a magyar királyi állam­vasutak igazgatóságának központi tervtárában (VI­, Teréz-körút 56. szám, földszint 25. ajtó) 6 arany­korona azaz h­at aranykorona lefizetése ellenében megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbb 1925. évi április hó 18-án déli 12 óráig nyújtandók be a magyar királyi állam­vasutak győr—britek—királyhidai II. vágány épitő­­■felügyélBeétgének­ vezetőjénél (VI., Teréz-körut 56.­­szám, II. emelet 17. ajtó). Az ajánlatot húszezer koronás és annak mellékle­­i­­isit évenként kettőezer koronás bélyeggel kell ellátni és lepecsételve a következő felirattal kell benyújtani: »Ajánlat a magyar királyi államvasutak igazgató­ságának 60632/1924. számú hirdetménye alapján a­­győr—brucki vonalon létesítendő magasépitmények összes munkáira.­ Ajánlat csak a­ kiírási művelethez tartozó egyes költségszámításokban felsorolt összes munkákra te­hető. Posta útján beküldött ajánlatok és bánatpénzek tértivevénnyel adandók fel. A magyar királyi államvasutak igazgatósága előtt ismeretlen ajánlattevőik kötelesek szállítóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és ipar­kamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk terepe szerint tartoznak. Azok az ajánlattevők, akik a pályázat tárgyát ké­pező munkák teljesít­ésére törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek ajánlataikban ezzel a képesítéssel biró megbízottat megnevezni és annak képesítését igazolni. Budapest, 1925. év március havában. •1299 Az igazgatóság. Árverések.____ árverés. Pk. 2871/2—1925. szám. Alulírott kikül­dött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a monori kir. járásbíróságnak 1925. évi Pk. 2871/2. számú végzésével dr. Eisler Ede ügyvéd ál­tal képviselt, Gömöry Károly felperesi részére alpe­res ellen 714-600 korona követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­­­restől lefoglalt, 6.000.000 koronára becsült ingósá­gokra, a fent idézett mono­ri járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a­ felül­­foglaltatok követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes laká­sán, Vecsés községhez tartozó Halomegyház-pusz­­­tán leendő megtartására kitűzött határidőül 1925. évi április hó .17. napján délután 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 1 ló. 1 kocsi s egyéb in­góságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, esetleg becsáron alul is eladatna. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégittetéehe® tartanak jogot, amennyiben ré­szükre foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási­ jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb­ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nála írásban, vagy szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését k­övető naptól számittatik. Monor, 1925. évi március hó 21-én. Etter, monori kir. bír. végrehajtó. 7347 Árverés. Pk. II. 5245/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 192., illetve az 1993. évi XLI. tc­c. 29. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Gonda Jenő ügy­véd végrehajtató javára végrehajtást szenvedettek ellen 3.586.665 korona és járulékai erejéig a pester­zsébeti kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőknél 1925. évi február hó 14-én le- és felü­lfoglalt, összesen 41.000.000 koronára be­csült ingóságokra a pesterzsébeti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőknek Kispesten, Fő­utca 1/b. és folytatólag Üllői­ út 80—82. számú laká­sában leendő megtartásom határidőül 1925. évi áp­rilis hó 1. napjának­­délután 3 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat és zon­gorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek közpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Pesterzsébet, 1925. évi március hó 6. Abarbanell Károly kir. bír. végrehajtó. 7348 Árverés. Pk. XI. 214736/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1901. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmé­ben közhírré teszi, hogy Pk. XI. 214736/1925. sz. Beck Miksa és József javára 9,750.000 korona, Pk. XI. 214737 1925. sz. Szénáéi Sándor javára 5,750.000 korona, Pk. XI. 213990/1925. sz. G­rim­banni et Jacob javára 5,720.000 korona végrehajtást szenvedett, ellen és jár. erejéig, a budapesti központi kjr. járásbirós­ág 1925. évi fenti számú­ végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán, végrehajtást, szenvedőnél 1925. évi feb­ruár hó 19. és 27. napján le- és felülfoglalt- 47.500.000 koronára-becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Bu­dapesten, V. ker., .Sas­ utca 217. számú üzletében leendő megtartására határidőül 1925­. évi április hó 15. nap­jának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat, szöveteket, női ruhákat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul­­is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t­­c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi március hó 19-én. Véniss Béla kir. kir. végrehajtó. 7349 Árverés. 322­925. végr. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy Vas-, olaj- és­ műszaki r.-t. javára, végrehajtást, szen­vedőtől 1924. évi december hó 23. napján le- és felül­foglalt és 80,229.009 koronára, becsült­ ingóságok, le­mezáruk nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a­ szolnoki kir. járásbíróság Pk. 75781925. számú végzése folytán 3.678.000 korona tőke követelés, ennek 1923. évi március hó 1. .napjától járó heti 1/4% kamatai és eddig összesen biróilag már meg­állapított s felmerülendő­­költségek, továbbá az 1908. é­vi­ XLI. t.-c. ,29. §-a értelmében az összes foglaltatók és felülfoglaltatók követelése behajtása végett végre­hajtást szenvedő lakásán, Szolnokon, 2676. szám alatt leendő foganatosítására határidőül 1925. évi április hó 3. napjának délután "Af éráját kitűzöm és ahhoz a venni­ szándékozókat oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az érintett­ Ingóságok az 1881. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében készpénzfizetés mellett ,a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. .­­ . | • ... Elsőbbséget­­igénylők, ennek, az árverés megkezdé­séig való érvényesítésére felhivatnak. Szolnok, 1925. évi március hól 4-én. Emanuel, kir. kir. végrehajtó. ... 7355 - Árverés. Pk. II. 5850.1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a értelmé­ben közhírré teszi, hogy dr. Klein Henrik­ által kép­viselt Pamut kereskedelmi és ipari x.­t. végrehajtató javára végrehajtást szenvedett ellen 6.571.900 korona tőke és jár. erejéig a pesterzsébeti kir.járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán­­végrehajtást szenvedőnél 1925. évi március hó 11. napján le- és felülfoglalt 50.000.000 koronára becsült ingóságokra a pesterzsébeti kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Pestszent­­lőrinc, Üllői­ út 167. számú­­házban leendő megtartá­sára határidőül 1925. évi április hó 17. napjának dél­után 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felül­­foglalt bútorokat, szövőgépeket, íróasztalt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési, jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Pesterzsébet, 1925. évi március hó 26-án. Abarbanell Károly, kir. kir. végrehajtó. 7355 Árverés. 1921925. végrh. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járás­bíróság 1925. évi 58081. sz. végzése következtében dr. Havas Vilmos ügyvéd által képviselt Budapesti sap­­kamű­hely Fodan­­ Józsefné javára 329.085 korona ,s jár. erejéig 1924. évi decemberben foganatosított biz­tosítási végrehajtás útján le- és felü­lfoglalt és 4.600.000 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: varrógép, üzleti berendezés és egyéb ingóságok nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a hatvani kir. járásbíróság Pk. 4620/1924. szám­i végzése folytán 329.985 korona tőke­követelés, ennek 1924. évi június hó 10. napjától járó 2% kamata, 1/6% váltódij és eddig összesen 657.500 ko­ronában biróilag már megállapított költségek erejéig Pásztón. alperes lakásán leendő megtartására 1925. évi április hó 7. napjának délután 4 órája határidőül kitüzetik. Hatvan, 1925. évi március hó 15-én. Darvay Gábor, kir. kir. végrehajtó. 7357 Árverés. 37/1925. végrh. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszék 1924. évi Pk. 44127­ S. .sz. végzése folytán dr. Steiner Imre ügyvéd által kép­viselt, Avena mezőgazdasági, termény- és áll­atértéke­­sitő r.-t. részére 36.970.000 korona tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől lefoglalt és 15.010.000 koronára becsült ingó­ságokra a ’tamási kir. járásbíróság Pk. 372/1925. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi, vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyi­ben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperesi lakásán, Tengőd községben leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi április hó 7. napján délután 3 óra­kor kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ágyneműik, gazdasági eszközök, 1 ló, 1 kocsi, 1 ló­szerszám s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén kosáron alul is el fognak adatni. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól szá­mittatik. Tamási, 1925. évi március hó 17-án. Bor­­sitzky Dezső,"kir. kir. végrehajtó. 7358 "Árverés. Pk. VHJ. 212295/1925. szám. Az­ 1881. évi LX. t.-c. 102, illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. $.Ma értelmében közhírré teszem, hogy dr. Baumfekl La­jos ü­gyv. által képviselt: 1. Ducat, bank é- keresik­ rt. javára 500.000 korona, 2­ .Lengyel Aladár és Sándor­­ javára 280.417 kor., 3. dr. Mazura Pál javára 700.000­­ korona, 4. Leopold Jenő javára 706.409 korona, 5. Vig­­i­dorovits Hermann javára 20.000.000 és 5.000.000 ko­rona és járulékai iránti végrehajtás ügyében Ducat bank és keresik, rt. végrehajtató kérelmére és javára végrehajtást szenvedett, ellen. 560.000 korona tőke és járuléikéi erejéig a­ budapesti központi kir. járás­­bíróság 1925. évi fenti számú végzésével el­rendelt, kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőmég 1925. évi február hó 2. napján le- és felülfoglalt és 3.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti iközponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével a® árverés elrendeltetvén,­­tanaik végre­hajtást szenvedőnek Budapesten, VIII­. kerület, Ba­­rss-tér 6. számú házban 1. am. 7. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül. 1925. évi április hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, am­ikor a bí­­róilag ,le- és felülfoglalt bútorokat és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kis­légitési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 6-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi március hó 7. nap­ján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. 7363 Árverés. 312/1925. szám. Alulírott kir. kir. végre­hajtó közhírré teszi, hogy az egri kir. járásbíróság Pk. 81812/1934. szám­i végzése folytán Juer Jakab és társa­ javára 15,686.850 korona és járulékai erejéig elrendelt végrehajtás alkalmával lefoglalt és 6,030.000 koronára becsült szobabútor 1925. évi április hó 6. napján délután 4 órakor Füzesabonyiban nyilvános árverés utján szükség esetén becsáron alul is el fog adatni. Eger, 1925. évi március hó 14. napján. Saárosy Imre, kir. kir. végrehajtó. 7364 Árverés. Pk. I. 17810/2. 1924. szám. Közhírré teszem, hogy a­ budapesti központi kir. járási bíróság 128065/2. 1924. számú végzésével dr. Hegyi József ügyvéd által képviselt Con­mercia fajbizom­ányi és fakereskedelmi rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 4.728.000 korona követelés és járulékai erejéig elren­­.­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 60.000.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést, elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. ker., Lágy­­mányosi-ut 10. számú ház földszint 1. ajtósáék­a alatt leendő megtartásra határidőül 1925. évi április hó 2. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, gyű­r­­upadokat és egyéb ingóságoka­t a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladóm­. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdés­éig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi március hó 9. napján. Bugler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 7366 Árverés. Pk. VIII., 220708/1924. szám. Az 1881. évi LX. t.­c. 102., illetve 1908. évi XLI. t.-c. 20. értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Szilas Nándor buda­pesti ügyvéd által képviselt Konda Janka javára 409.099 korona tőke és járulékai, dr. Bárdos Bern­át ügyvéd által képviselt dr. Domay Jenő javára 400.001 és­­ 50.000 korona, tőke és járulékai erejéig végre­hajtást szenvedett ellen a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi 127262/2. számú végzésével el­rendelt kielégítési végr­shajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1924. évi október hó 21. napján le- és felü­lfoglalt és 3.508.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végre­hajtást szevedőnek Budapesten, VII. kerület, Kláu- ill . f^ |P^ | E­ gyes szám ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék