Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. május (59. évfolyam, 98-122. szám)

1925-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 1925. 98. szám. Péntek, május 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar királyi államvasutak. Pályázati hirdetmény. 17414/1925. 6.­­ szám. Az 1925. évi június hó 10-ig szállítandó, valamint az 1926. évi június 80-ig eset­leg utólagosan megrendelendő üzleti könyvek szállí­tásának biztosítása céljából nyilvános pályázatot hirdetünk. A 800001/1913. számú általános szállítási feltéte­leink, melyek ezen szállításra Irányadók, beszerzési főosztályunkban (VI., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet, 47. ajtó) megtekinthetők. Ugyanott kaphatók az ajánlati felhívások és ajánlati űrlapok is, melye­ken az ajánlatokat benyújtani kell. A pályázati határidő 1925. évi május hó 7-ének délelőtti 11 órája, a bánatpénzt az előző napon déli 12 óráig kell letenni, a mintákat pedig legkésőbben öt nappal előbb kell a vegyészeti laboratóriumba ki­küldeni. Budapest, 1925. évi április haválhatu *2094 Az igazgatóság. __ Árverések.__ Árverés. 145/1925. végrh. szám. Dr. Adám Sándor mezőtúri ügyvéd által képviselt Özsa Gábor mezőtúri­­lakos, gazdálkodó javára 4 mm. búza, egyenértéke 1.480.000 korona követelés és járulékai erejéig a mező­túri kir. járásbíróság Pk. 614/1924. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán, I. rendű al­perestől 1924. évi augusztus hó 7-én lefoglalt 18.500.000 koronára becsült ingóságokra a mezőtúri kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján a Pk. 2287/1924. számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, I. rendű alperes lakásán, Mezőtúron, Kürt-ut 1691. számú ház­ban leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 15. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt egy 8 lóerős magánjáró gőz­kazán a végrehajtást szenvedőt megillető felerészét a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsőrtéken alul is eladati­. Mezőtúr, 1925. évi áp­rilis hó 26-án. Bérczy Imre, kir. bír. végrehajtó. 10301 Árverés. Pfk. VII. 216772/1925. szám. Dr. Fazekas Géza ügyvéd által képviselt Fischer Miklós javára 700.000 korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperes­től 1925. évi március hó 28-án lefoglalt 5.000.000 ko­ronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908.,XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett ösz­­szes foglaltatok javára is elrendel­tetik, alperes laká­sán, Budapesten, VI., Forgách­ utca 22. számú háza­k­ban leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 25. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor ,a biróilag lefoglalt 1 partó s egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi április hó 25-én. Biró János, kir. Ibir. végrehajtó. 10303 Árverés. 169/1925. végrh. szám. Alulírott, bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a békési kir. járásbíró­ság Pk. 583/1925. számú végzése következtében dr. Zsoldos Henrik budapesti ügyvéd által képviselt Kal­már Sándor budapesti cég javára 5.679.650 korona s járulékai erejéig 1925. évi március hó 20-án fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfog­­lalt és 14,135.000 koronára becsült következő ingósá­gok, u. m­.: 5 drb hordóban 722 liter különböző borok nyilvános árversen eladatnak. Mely árverésnek a békési kir. járásbiróság Pk. 583/2. 1925. sz. végzése folytán 5,679.650 kor. tőke­követelés, ennek 1924. évi október hó 24-től december hó 104, heti 2%, azontúl havi VA% kamatai és eddig összesen 1,611.000 korona biróilag már megállapított költségek, erejéig, Mezőberényben, sertésvásárnál, 323. szám alatt leendő megtartására 1925. évi május hó­n-ikának d. e. 10 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §. értelmében, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is eladatni fognak. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felü­lfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Békés, 1925. évi április hó 7-én. Dupschok Ignác, bé­kési kir. kir. végrehajtó. 10304 Árverés. 69/1925. vég­h. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 37921/2. 1924. számú végzése következté­ben dr. Szirtes Artur budapesti ügyvéd által képvi­selt Orflik és Hegedűs író- és számológép r.-t. javára 49,25 dollár e jár. erejéig 1925. évi január hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és fe­­lülfogla­lt és 35.700.000 koronára becsült következő in­góságok, u. m.: házibutorok,­­ sörfejtőgép és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a kecskeméti kir. járásbiróság Pk. 4919/1. 1925. sz. végz. folytán 49,25 dollár tőkeköve­telés, ennek 1924. évi junius hó 17. napjától járó ka­matai és eddig összesen 958.600 koronában bíróilag már megállapított költségek erejéig, Kecskeméten, Bercsényi­ utca 18. szám­­alatt leendő megárt­ására 1925. évi május hó 4. napjának délelőtti 11 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bevsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és arra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1888 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kecskemét, 1925. évi április hó 15-én. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 10305 Árverés. Pk. VII. 221815/1924. szám. Dr. Váradi Imre és dr. Widder Lajos ügyvéd által képviselt Rajnay József és Friedmann Ernő javára 2,000.000 és 4,600.000 korona követelés és járulékai erejéig­­a budapesti köz­ponti kir. jbiróság fenti számú végzés­ével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperesitől 1925 február hó 21-én lefoglalt 2,000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapest, V. ■kor., Nádor­ utca 23. számú házban, leendő megtartá­sára határidőül 1925. évi május hó 27. napjának dél­utáni 2 órája tűzetik ki, amikor­­a biróilag lefoglalt 400 darab hasótartó láda s egyéb ingóságok a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­értéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi április hó 27-én. Bíró János, kir. kir. végrehajtó. 10308 Árverés. Ptk. I. 11285/2. 1925. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 10484/2. 1924. sz. végzésével Medgyesi testvérek végrehaj­tatok részére 886.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítá­sakor végrehajtást szenvedőnél­­­efoglalt 5.300.000 ko­ronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem. Budapest, I. kerület, Városmajor­ u. 88. s.­házban, fszit. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi május hét 1. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a le­foglalt bútorokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul te eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a Végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi április­­s 5-én. Béli Ferenc, kir. bír. végrehajtó.­­ 10309 . Árverés. Pk. XII. 211614/1924. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102, illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a ér­telmében közhírré teszem, hogy dr. Zoltán Gyula ügyvéd által képviselt Krausz Károly és Krausz Miklós végrehajtatok javára 27.374.000 korona és já­rulékai, továbbá a csatlakozott dr. Strasser Ernő ügyvéd által képviselt Fabank r.-t. végrehajtató ja­vára végrehajtást szenvedett ellen 60,000.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi Pk. XII. 211614. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőnél 1924. évi február hó 25-én le- és felülfoglalt 128.900.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VII., Ameri-­ikai­ út 14. sz. a. lakásában leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi május hó 18. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfog­lalt bútorokat, zongora, festmények, szőnyegek, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §­-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi április hó 24-én. Hável Ede kir. végrehajtó. 10312 Árverés. 39/1925. vgph. szám. Alulírott kir. kikül­dött ezennel közhírré teszi, hogy a rétsági kir. já­rásbíróságnak 1924. évi Pk. 1955/3. számú végzése folytán dr. Lenkei Sándor ügyvéd által képviselt Plac­hi János balassagyarmati lakos, végrehajtató részére, rojtihányi lakos végrehajtást szenvedett el­len 5.500.000 korona tőke és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefog­lalt és 3.200.000 koronára becsült ingóságokra a rét­sági kir. járásbiróság Pk. 1955/4. 1924. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi Vagy fe­lül foglaltatik követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, az esetleg fizetett összeg betudásával, alperes lakásán, Hor­­hány községben leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 2.napjának délutáni 2 órája kitü­­zetik, amikor a biróilag lefoglalt ágynemű, bútor és sirkő a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bevsáron alul is el fognak adatni. , Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtó követelését meg­előző kielégíttetéshez tartana­k jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírott kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval be­jelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a biróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól szá­­mittatik. Rétság, 1925. évi március hó 22-én. Dobay Zoltán rétsági kir. kiküldött. 10313 Árverés. Pk. VIII. 215347/1925. szám. Dr. Sárkány Mór ügyvéd által képviselt Hajdú és Bokor javára 812.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­­perestől 1925. év március hó­ 6-án lefoglalt 450.000 koronára becsü­lt ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szer­zett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alpe­res lakásán, Budapesten, VII., Hársfa­ utca 7. számú házban leendő megtartáséra határidőül 1925. évi május hó 12. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 15 sárgaréz kocsilámpa­­alkatrész és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi április hó 22-én. Bi­­sitz Mihály kir. végrehajtó. 10314 Árverés. 1746/1925. szám. Jugoszlávia Állatbizo­­mányi Társaság végrehajtóinak Lusztig Mór vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 55.000.000 osztrák korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pesterzsébeti kir. járásbiróság területén levő, Pestszentlőrinc községben fekvő, vég­rehajtást szenvedő nevén álló s a pestszentlőrinci 4557. sz. tkvi betétben A-1-1. sorsz., 188/20. hrsz. a. foglalt, Vadász­ utcában levő, 282 négyszögöl területű ingatlanra 459.000 korona, A-1-2. sorsz., 188/46. hrsz. a. foglalt, ugyanott levő 150 négyszögöl területű In­gatlanra 255.000 korona, A+ 3. sorsz., 188/47. hrsz. a. foglalt, ugyanott levő, 282 négyszögöl területű ingatlanra 459.000 korona kikiáltási árban elren­delte .­­ Az árverést 1925. évi május hó 29. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben, fszint 15. szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadéki képes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetes birói letétbe­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150. és 170. §§., 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.-o. 25. §), Pest­erzsébet, 1925. évi február hó 14-én. A pesterzsébeti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 10315 Árverés. 4274/1925. szám. Alulírott kir. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy az eszter­gomi kir. járásbiróság fenti számú végzése folytán dr. Keresztes Gyula ügyvéd, mint az Import gyar­matára kér. r.-t. felperes részére 1,200.000 korona tőke és járulékai erejéig lefoglalt és 8,336.000 koro­nára becsült üzleti berendezés, árucikkek és egyéb ingóságok Esztergomimegye, Tokod, A4 záró, alperes üzletében 1925. évi május hó 18. napján délelőtt 10 órakor a többi foglaltatók követelése erejéig is a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett — szük­ség esetén becsáron alul is — el fognak adatni. Egyúttal l­élhivatnak mindazok, kik az elárvere­zendő ingóságok vételárából a végrehajtató követ, megelőző kielégítéshez tartanak jogot s ezen joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdéséig alul­­irt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval jelent­sék be. Esztergom, 1925. évi április hó 20-án. Kiss Sándor kir. végrehajtó. 10316 Árverés. 129304/3. és 4123/1925. szám. Alulírott kir. bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy az esztergomi kir. járásbiróság fenti számú végzése folytán dr. Keresztes Gyula ügyvéd által képviselt Import gyarm. keresi k, r.-t. és Fischer Henrik fiai felperesek részére 5.386.800 korona tőke és 945.000 korona utáni kamat és járulékai erejéig lefoglalt és 4.730.000 koronára becsült áruk és egyéb ingósá­gok Esztergomimegye, Bajnán, alperes lakásán 1925. évi május hó 5. napján délelőtt 10 órakor, a többi foglaltatok követelése­­erejéig is, a legtöbbet igérő­ Egyes szám­ára 2400 korona

Next