Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. május (59. évfolyam, 98-122. szám)

1925-05-01 / 98. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1925 május 1 nek, készp­énzfizet­és mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Egyúttal­­felhivatnak mindazok, kik az elárvere­zendő ingóságok vételárát,­ a végrehajtó követelé­sét megelőző kielégítésihez jogot tartanak s ezen joguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, sh­ogy elsőbbségi igényeiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásiban vagy pedig szóval je­lentsék be. Esztergom, 1925. évi április hó 10. napján. Kiss Sándor, kir. bír. végrehajtó, 10317 árverés. • 168/1925. vht. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t-c. 102., illetve az 1908. évi TJA, t.-c. 19. .$­•» értelmében, ezennel közhirré teszi, hogy­­a budapesti központi kir. járásbíróság­nak 1924- évi 88997.. számú végzése következtében dr. Newgrirth Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Schön és Perlinsjamn javára 4.370.000 korona és járu­lékai erejéig 1925. évi január hó 16-án foganatosított kielégítési, végrehajtás útiján le- és felülfoglalt és 91.70.000 koronával becsült ruhaára, nyilvános ár­verésen eladatik. Mely árverésnek a tatai kir. járásbíróság 19®. évi Bk. 1437. szá­mú Végzése folytán 4,370.000 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi december hó 24. nap­jától járó 1%%a kamatai és eddig összesem 1,255.770 koronában ibizóilag már megállapított költségek ere­jéig Tatán, Fazekas-u­tca 45. szám alatt leendő meg­tartására 1925. évi május hó 5-aik napjá­nak délelőtti 9 órája határidősül kitnzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi Tág, fc­ e. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becs­­áron alul is eladatni fognak. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták, ezen árverés az 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendel­tetik. Hala, 1925. évi április hó 7. napján. Denkler, Boldizsár, Mr. kir. végrehajtó. 10319 Árverés. 77/1925. Vht. szám. Az 1881. évi LX. t.-e- 102. te® értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a budapesti kir. járásbíróságnak 1925. évi 75712. számú végzése alapján dr. Nernwirth Ernő ügyvéd által képviselt Groszmannn és Goldstein cég budapesti la­­ikus javára 4.899.800 korona és járulékai erejéig 1925. évi március hó 20. napján foganatosított végrehaj­tás utján lefoglalt és 2.042.000 koronára becsült in­góságok, u. m.: szemfed­él, koporsó 66 gyalupad, nyilvános árverésén­ytudatnak. ‘Mely árverésnek, a szécsényi kir. járásbíróságnak Bk. 638/3925. számú végzése folytán 4,899.800 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi szeptember hó 12-étől járó heti 2% kamatai és eddig összesen 1,461.050 ko­ronáiban megállapított költségek erejéig Széécsény községben,­­alperes lakásán leendő megtartására 1925. május hó 6. napjának d.u. 3 órája határidőül kif­űzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 'megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi EX. i.­e. 107. és 108. teál értelmé­ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1888 évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szécsérfy, 1925. évi április hór 34. napján. Ried­l Voe, kir. kir. végrehajtó. 10320 Árverés. 751­925. tvfd­. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. értel­mében ezennel közhirré teszem, hogy a­ budiapesti központi kir.. járásbíróságnak 3925. évi 75713. szá­m­u végzése alapján dr. Neuwirth Ernő ügyvéd­ által képviselt Grossmann és Goldstein cég javára 4,116.000 korona és járulékai erejéig 1925. évi március hó 20-án foganatosított végre­hajtás útján lefoglalt és 9,600.000 koronára be­csült ingóságok, u. m.: koporsók, gyalupad, íróasz­tal és gramofon, nyilvános árverésen aládáinak. Mely árverésnek a szécssényi kir. járásbíróságnak Bk. 639/1925. számú­­végzése folytán 4,116.­100 korona tőkekövetelés,,­emne­k 1924. évi szeptember hó 5. nap­jától járó heti 2% kamatai és eddig 1,628.550 koro­nában­­megálapitott költségek erejéig Szécsény köz­ségben, alperes lakásán leendő megtartására 1925. május hó 6. napjának, délutáni 5 órája határidőül kitüzetik és ah­hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. teái értelmé­ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek,­­szükség esetén becsáron alul is el fognak adatai. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és arra kielégítési jogot nyertek volna, ezen­ árvekés az 1881. étű LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szécsény, 1925. évi április hó 14. napján. Riedl Ákos, kir. kir. Végrehajtó. 10321 Árverés. 787/1925. Fenti ügyszám megkeresése folytán közzéteszem, hogy kereskedelmi ügyletiből eredő követelés fedezésére írásbeli szerződés mellett kézizálogba adott és a Budapesti közraktári vállalat IX. Fővám­i tér 14/15. szám alatti raktárában tároló 42 láda 1612 kg. bruttó súlyú teaáru és 10 bála 980 kg. súlyú fahéjára, továbbá a Sulzer és Vogel szál­lító cég délivasúti raktárában tároló 10 bála 970 kg. súlyú fahéjára árvereltetőnak az áru minősége és mennyisége tekintetében való mindennemű szava­tossága nélkül azonnali átvétel, azonnali, készpénz­fizetés és­­a vételi illetéknek a vevő általi viselési kötelezettsége­­ mellett Budapesten, 1925. évi május hó 1-én délután 1 órakor ifj. Schlesinger testvérek szállítócégnek helyben, a„ Ár­pád-utca 11. szám alatt lévő helyiség®»®. a K. T. 306. te« értelmében köz­benjöttömim­el megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatik. Budapest, 1925. évi április hó 29. napján. Höllischer Szigfrid kir. főöz­­tesgyár. 10323 Árverés. Ptk. I. 11190/2. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I—III. kerületi járásbíróság 16599/1924. szám­a végzésével dr. Silber Sándor ügy­véd által képviselt Pollák Sándor végrehajtató ré­­­szére 1.600.000 korona követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 35.249.COD ko­ronára becsült ingóságokra a fenti szám­a végzés folytán az árverést elrendelem, végrehajtást szen­vedő üzletében Budapesten, II. ker» Ha­ttyu­ utca 8. szám­ú háziban leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 1. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt vendéglői felszerelés a legtöbbet ígérőinek, készpénzfizetés mellett, becs­áron alul is eladatik. Budapest, 1925. évi április hó 1-én. Béli Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 10324 Árverés. Pfc. I. 17675/7. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 13423/2. szám­a végzésével d­r. Silber Sándor, illetve dr. Schrank Géza ügyvéd által képviselt Izsák Mik­lós és Zádor Imre végrehajtató részére 3.044.400 és 220.213 korona követelés és járulékai erejéig elren­delt , kielégítési végrehajtás • foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5.950.090 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem és Budapesten, I. ker., Hegyalja­­utca 21. számú házban földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 5. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, mikor a ké­peket a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Budapest, 39®. évi április hó 7-én. Rick Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 10325 Árverés. Pk. XI. 210186/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelm­ében közhírré teszem, hogy dr. Gond­a Jenő által képviselt Kun Sándor javára 4.000.000 korona és járulékai, dr. Szatmári Ferenc által képviselt Frankl A. Hermann és fiai javára 6.850.000 és 2.500.000 korona és járulékai és 5.865.000 korona és járulékai erejéig Végrehajtást szenvedett ellen 3.850.000 korona tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1924. évi augusztus hó 26. napján le- é® felülfoglalt és 530.000.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőnek, Budapesten, VIII. kerület, Bérkocsis­ utca 17. szám­ú háziban II. emeleten levő irodában, folytatva V., Bodor-utca 1­7. alatt ,leendő megtartására határidőül' 1925. évi május hó 7. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt irodaberende­zések, autók, lovak és építőanyagok és egyéb ingó­ságokat, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégitési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. Sz. tea értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi április hó 20. napján. Rechnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 10827 1 Árverés. 493/1925. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó­ az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy Molnár és Pintér javára 4.218.595 korona és járulékai erejéig 1925. évi már­cius hó 10-én foganatosított kielégítési Végrehajtás utján felülfoglalt és 68,308.000 koronára becsült Bon­góra és Írógép, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szolnoki kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 4904. szám­a végzés© folytán 4,218.595 korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi február hó 1. napjától járó 18% kamatai és eddig összesen 1,237.000 koronában már megállapított s felmerülendő költ­ségek erejéig Szolnokon, 1040. szám alatt leendő esz­közlésére 19®. évi május hó 8-ik napjának dél­előtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók­­ oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. teál értelmében készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is eladatni fognak. Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés megkezdé­séig való érvényesítésére feltavatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfog­­laltatták és azokra kielégítési jogot nyerte­k volna, jelen árverés .Az 1881. évi LX. t.-c. 120. tea és az 1908. évi XLI. (41.) t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szolnok, 1925. évi április hó 17. nap­ján. Emanuel Jakab, kir. kir. végrehajtó. 10328 Árverés. 920/1925. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó közhirré teszi, hogy a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1925. évi 86207/2. számú vég­zése következtében dr. Pollák Béla budapesti ügy­véd által képviselt Magyar, mezőgazdák álatértéke­­sítő r.-it. javára 768.000 korona és járulékai erejéig 1925. évi március hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás útján lefoglalt és 3.000.000 koronára becsült szekérből álló ingóság a miskolci kir. . já­rásbíróság 1925. évi Pf... 9179/3. számú végzése foly­tán 8.658.009 korona tőkekövetelés után, ennek 1924. évi­­szeptember 12-től november 21-ig, 4.658.000 korona után 1924. évi november 21-től december 10-ig járó heti 2% és 2.658.000 koronának 1924. évi december hó 10-től 1925. évi január hó 25-ig járó havi 1%% ka­matai és eddig összesen 913 459 korona biróilag már megállapított és jelen árverési költségeik erejéig Miskolcon, Rózsa­ utca 2. számi alatt 1925. évi május hó 6. napján délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fog adatni. , Amennyiben az elárverezendő ingóságok mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ezek javára is. «focin­­' de’te­tik Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ság vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy elsőbbségi, bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírott ki­küldöttnél írásban vagy szóval bejelenteni el ne mulasszák. Miskolc, 1925. évi április hó 15. napján. Némethy Károly, kir. kir. végrehajtó. 10329 Árverés. Pk. Vil­. 21362371925. szám. Dr. Jedlicska Jenő ügyvéd által képviselt Márk János József ja­vára 1.388.571 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi február hó 16. napján lefoglalt és 6.500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti­ központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az­ árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII fe­c. 20. tea alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendel­tetik, alperes lakásán, Budapesten, V. ker. Vise-­­grádi­ utca 92. számra házban leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt karos­szék, szőnyeg, plüsteritő, képek, vászonfüggöny és egyéb ingóságok a lgtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak.’ Budapest, 19®. évi április hó 3. napján­ Bisitz Mi­­­hály, kir. klir. végrehajtó. 10333. Árverés. Pk. 5715/2. 1925. szá­m­ Dr. Somló Emil ■budapesti ügyvéd által képviselt Bornstein S. cég javára l.lftó.OOO korona követelés és járulékai erejéig az újpesti kir. járásbiróság 1924. évi 7961/5. 1924. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi március hó 18. napján lefoglalt és 32.700.000 koronára becsült ingóságokra az újpesti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak alperes lakásán, Újpesten a Dobó­ utca 32. számú házban leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi május hó 4. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, mészkőtégla, óra, gramofon és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Újpest, 1925. évi ápri­lis hó 1. napján. Schmelz Miklós, Mr. kir. végre­hajtó. 10332 Árverés. Pk. VTTI.­­ 210648/1925. szám. Dr. Trattner Albin ügyvéd által képviselt Gottlieb Benő javára 5.357.100 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi január hó 12. napján le­foglalt és 27.500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglal­tatóik ja­vára is elrendeltetik, alperes lakásán­, Budapesten, Vill. ker., Lujza­ utca 10. számú házban leendő meg­tartására határidőül 1925. évi,május hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik­­, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, kocsik és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsérté­­ken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi április hó 6. napján. Albrecht Árpád, Mr. bir. végrehajtó. 10333 Árverés. Pk. XI. 212499/1925. szám. Az 1881. évi LX. t--c. 102. illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. tea értel­mében, közhirré teszem, hogy dr. Jünker Pál által képviselt Weiss Manfréd r.-t. javára 1.679.678 korona és járulékai erejéig és dr. Rákos Sándor által kép­viselt Maezner és társa végrehajtató javára Vulkán Szénkereskedelmi r.­t. végrehajtást szenvedett ellen 15.000.000 korona tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi január hó 31. nap­ján le i­s felülfoglalt és 28.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, V. ke­rület, Személynök­ utca 16. szám­ú házban levő iro­dájában leendő megtartására határidőül 1925. évi május hó 1. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt irodaberendezést és pénzszekrényt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­­áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 29. tea értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi április hó 15. nap­ján. Rechnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 10335 Árverés. 408/1925. t­kvi szám. Dr. Mamusieh József ügyvéd által képviselt Polyákovits István és neje végrehajtatóknak Milánkovics Menyhért ism­. helyen tart. végreh.­szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár­verést 15.000 korona tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a bajai kir. járásbiróság területén, levő Bácsbokod községben fekvő és a bácsbokodi 2675. szám­ú betétben A+1. sorszám, 4031/102. hrsz., a bács­bokodi 2676. számú betétben A. I. 1—3. sorsz. 2908., 2909. és 2965. hrsz. és a bácsbokodi 2719. számú be­tétben A. I. 1—3. sorszám, 3525- 5282. és 6005. hrsz. alatt felvett szántók és rétből Milánkovics Menyhért nevén álló egynyolcad, egytizenketted és egytizen­­ketted részre 6,740.000 korona, 7,930.000 korona és 12,530.000 korona kikiáltási árakban elrendelte. Az árverést 1925. évi május hó 19. napján délutáni 3. órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (Mátyás­ tér 4. szám, 19 ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a­ kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi X­LX. t.-c. 42. teában, meghatározott árfolyammal szám

Next