Budapesti Közlöny, 1925. június (59. évfolyam, 123-143. szám)

1925-06-03 / 123. szám

Budapest, 1925. szerda, Junius 3 123. szám. BUDAPE­STI é­I­VATAP­ÖZSONY. Szerkesztősége Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések : az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyílta bélyeg és az esetleg rffigküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magán­h­irdetések: 1 hatodhasábos sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ............................ 16000 k­­g előfizetési díj utólagos kiegészítésioore Magánosoknak . ............................40000 , fenntartásával; Egyes szám ára 8 old. terjedelemig ‘2000 « Negyedévre­ « a « további 8 old.­kint 2000 « Hatóságoknak......................... 48.000 & A Hivatalos Értesítő ára számonként 2100 F­ Magánosoknak ............................. 120.000 « Az »Országos Törvénytárára az előfizetés az­ egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­térium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszám­olásra küldendő összeg HIVATALOS RÉSZ. A külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. Masirevich Szilárd rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a bécsi magyar királyi követség vezetése alól felmentem és egyben megengedem, hogy neki ez alkalomból eredményes működéséért elisme­résem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1925. évi május hó 19. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. Masirevich Szilárd rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a prágai magyar királyi követség vezetésével megbízom. . Kelt Budapesten, 1925. évi május hó 19. napján. .* Horthy s. k. Walko Lajos s. k. A külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére sédeni és remetei gróf Ambrózy Lajos rendkívüli követet és meghatal­mazott minisztert a bécsi magyar királyi követség vezetésével megbízom és egyben megengedem, hogy neki a külügyminisztérium elnöki csoportja élén a magyar külügyi szolgálat megszervezése körül a legnagyobb odaadással és körültekin­téssel öt és fél éven át teljesített kiváló szol­gálatáért teljes elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1925. évi május bő 20. napján. Horthy s. k. Walko Lajos s. k. A külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. verseghi Nagy Fiele I. osztályú követségi tanácsosi címmel felruházott II. osztályú követségi tanácsosnak az I. osztályú követségi tanácsosi jelleget ado­mányozom s egyben megengedem, hogy nevezett a Nemzetek Szövetségénél Genfben felállítandó képviselet vezetésével leendő megbízatása tar­tamára a miniszter residensi címet használhassa. V Kelt Budapesten, 1925. évi május bő 20. napján. Horthy s. k.­­■ Walko Lajos s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjeszté­sére a világháború folyamán védtelenül maradt magyar állampolgárok hathatós segélyezése és támogatása által szerzett kiváló érdemeik elis­meréséül Luis Mariscal, szalonikai spanyol alkonzulnak, Condo de San Simon panamai spanyol alkonzulnak, Lorenzo Tejerina, a bruxellesi spanyol nagykövetség irodaigazgató­jának, José L. de la Cuadra, a berni spanyol követség irodaigazgatójának, Salamon Erratti, a szalonikai spanyol konzulátus irodaigazgató­jának és Fernando Aranda y Conzales iroda­igazgatónak, a damaskusi spanyol konzulátus ideiglenes vezetőjének a magyar vörös kereszt érdemkeresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1925. évi május hó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. Magyarország Főméltóságu Kormányzójáig­. évi május hó 20. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a gróf Wenckheim József ókigyósi lakos által az 1922. évi szeptember bő 1. napján kelt felajánlási okiratban felajánlott, Csanád­­apáca községben (Csanád vármegye) fekvő 75 kataszteri hold telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. Magyarország f­őméltóságú Kormányzója 1925. évi május bó 20. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a szandai vitéz Sréter Ferenc földbirtokos, szandai lakos által az 1925. évi március hó 26. napján kelt felajánlási okirat­ban felajánlott Szanda községben (Nógrád vár­megye) fekvő 14 kataszteri hold és 1240 négy­szögöl kiterjedésű telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. Magyarország Főméltósága Kormányzója 1925. évi május hó 20. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a Hoffmann Miksa sajóvelezdi lakos által az 1925. évi március hó 30. napján kelt felajánlási okiratban felajánlott Sajóvelezd község határában (Borsod vármegye) fekvő 345 négyszögöl kiterjedésű telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Entz Béla pécsi egyetemi nyilvános rendes tanárt a pécsi kir. törvényszék területén felmerülő törvény­­széki orvosi tennivalóknak rendes szakértői minőségben való ellátásával megbízta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Mattyasovszk­y Miklósnak, az Országos Földbirtokrendező Bíróság tanácselnökének, mű­egyetemi címzetes nyilvános rendkívüli tanár és Pázmány Péter tudományegyetemi magán­tanárnak »Az agrárpolitika« című tárgykörből szerzett magántanári képesítésének az egyetemi közgazdaságtudományi karra történt kiterjesz­tését jóváhagyólag tudomásul vette és őt ezen minőségében megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Andreetti Károly oki. műépítész, Baranski E. László, Benkhard Ágost, Bosznay István festő­művészek, Bory Jenő oki. műépítész, szobrász­művész, dr. Császár Elemér tudományegyetemi nyilvános rendes tanár, Csók­ István festőművész, Edvi Illés Aladár, Glatz Oszkár festőművészek, dr. Gyulai Ágost polgári iskolai tanárképző­főiskola igazgatója, Horn Antal festőművész, Lyl­a Károly műtörténész, Meyer Antal ipar­művész, Olgyai Viktor, Pilch Dezső, Réti István, Rudnay Gyula festőművészek, Sidló Ferenc, Stróbl Alajos, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szent­­györgyi István szobrászművészek és Vaszary János festőművész főiskolai tanároknak az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsa folyó évi március hó 23-án tartott értekezletén az Orsz. M. Kir. Rajztanár vizsgáló Bizottság beltagjává az 1924/25. tanévtől számítva két évi időtartamra történt megválasztását jóvá­hagyta, egyben Ágotai Lajos főigazgatót,­­ a budapesti székesfővárosi iparrajziskola igazgató­ját, dr. Badics Ferenc kir. tanácsos, nyug. tanker. kir. főigazgatót, Szablya-Frischauf Ferenc festő­művészt, az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola rendes tanárát, dr. Heckler Antal budapesti tud. egyet. nyilv. r. tanárt, Loránfi Antal szobrászművészt, az Orsz. M Kir. Iparművé­szeti Iskola nyug. tanárát, Nádler Róbert festő­művészt, a kir. József műegyetem r. tanárát, dr. Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgatót, Szmetána Ágost, az V. kir. áll. főgimnázium igazgató-tanárát és dr. Weszely Ödön tudo­­mányegyet. nyilv. r. tanárt az Orsz. M. Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság kültagjaivá az 1924/25. tanévtől számítva két évi időtartamra kinevezte. A Gödöllőn 1911. évi május bő 27. napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a m. kir.­ belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalma­ ,­zására alapított díszérmet a répcecsáfordi tűz­oltóság kebeléből vitéz dr. Simon Elemér parancs­noknak Sopron vármegye és Sopron b­js. város főispánja részére adományozta. A Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalma-­­zására alapított díszérmet a soproni tűzoltóság, kebeléből Gévay Wolf Lajos parancsnok, a sopronvármegyei tűzoltó szövetség elnöke, Sop­ron vármegye alispánja részére adományozta. A Gödöllőn 1911. évi május bő 27. napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalma­zására alapított díszérmet a kapuvári tűzoltóság kebeléből Gremits Gusztáv vármegyei tűzrendé­szet felügyelő, dr. László Samu orvos, Varga József alparancsnok, Kiss György szakasz­parancsnok, Rosta János, Varga Gyógy, Vargas A lap mai számához az »Országos Törvénytár« előfizetői részére az »Országos Törvénytárának az 1925. évi XIX. törvénycikket tartalmazó 6. száma csatolva van. Egyes szám­ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék