Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. június (59. évfolyam, 123-143. szám)

1925-06-03 / 123. szám értesítője

Budapest, 1920. 123. szám. Szerda, Június 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. ___Árveré­sek.__ Árverés. 932/1925. szám. A Dombóvári Közgazdasági Bank B. T. dombóvári bejegyzett cég végrehajtatá­­nak Kocsis Károly és neje szül. Probszt Borbála dombóvári lakos végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 26,018.760 korona, úgy a csatla­­kozottnak kimondott Frank Miksa és Fiai balaton­­boglári bejegyzett cég 12,770.000 korona tőke és járu­lékai és Bondi Ernő dombóvári bejegyzett kereskedő 6,385774 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a dombóvári kir. járásbíróság területén levő Dombóvár községben fekvő s a dombóvári 777. számú telekkönyvi betétben 1160/4/a. és 1160/4/b. sírszám alatt foglalt ház és udvarra 80.000.000 korona kikiál­tási árban, az Ujdombovár község területén fekvő s az ujdombovári 660. számú telekkönyvi betétben 41/22. érszám alatt felvett ingatlanra pedig 8,968.500 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1925. évi augusztus hó 29. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Hunyadi-tér) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár fe­lénél alacsonyabb áron nem adható el.­­ Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. fában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetes bírói letétbe­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §4­» 1908. évi XLI. t.-c. 21. f) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Dombóvár, 1925. évi május hó 19. napján. A dombó­vári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 13914 Árverés. 926/1925. szám. Kéri Istvánné végrehajta­­tónak Lápszki János végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 3.296.000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyomai kir. járásbiró­­­­ság területén levő Endrőd községben fekvő, s az endrődi 2698. számú telekkönyvi betétben I. 1—2. sor­szám 5712., 5713/1. srszám alatt felvett ház és udvar­ból álló ingatlannak Lápszki János B. G. alatti V. rész illetőségére 18 millió korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1925. évi július hó 3. napjának délelőtti 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. fában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetes bírói letétbe­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. é­vi LX. t.-c. 147., 150., 170. faj; 1908. évi XLI. t.-c. 21. fa.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. f) Gyoma, 1925. évi május hó 12. napján. A gyomai kir. járásbiróság. 13915 Árverés. 748/1925. tk. szám. Krudhió Lajos és neje sz. Kis D. Bóla végrehajtatoknak Csakurda Rezeőné sz. Herczeg Gabriella, előbb férjezett dr. Lautner Jánosné végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb ár­verést 3.200.325 korona költségkövetelés és járulékai behajtása végett a gyomai kir. járásbiróság terüle­tén s a gyomai 2354. számú telekkönyvi betétiben + 3. sorsz. alatt foglalt közös legelőiből járó 24/12.108 részre 6,000.000 korona kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1925. évi augusztus hó 5. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felé­nél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c. 42. fában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezé­séről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni. (1888 évi LX. t.-c. 147., 150., 170. faj. 1908. évi XIL. t.-c. 21. fa.)­­ Az, aki az ingatlanért a kikiáltási­ árnál maga­­­­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar,­­ köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­­­­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi­­ százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. sa.) . Gyoma, 1925. évi május hó 2-án. A gyomai kir. já­­. Tásibiróság mint telekkönyvi hatóság. 1390.6 . Árverés. 1169/1925. tkv. sz. Dr. Kertész Gyula ka­­i­­ocsai lakos végrehajtatának. Papp Mária férj, Bisz­­­­triczki Istvánné végrehajtást szenvedő ellen indí­­­­tott végrehajtási ügyeiben a tkvi hatóság a végre­­­­hajási árverést 2.130.000 K tőkekövetelés és járulékai­­ behajtása végett a bácsalmási kir. járásbiróság te­­i ittlétén levő Bém községiben fekvő s a rémi 1553. sz. I betétben A. I. 1—3. sorsz. 270., 271. és 272. hrsz., 175.­­ számú ház 194 négyszögöl ud­var, 144 négyszögöl­­ szántó és 436 négyszögöl szőlőből Papp Mária Bisz­­riczki Istvánná 2/12-ted rész jutalékára 5.600.000 K, a rémi 751. számú betétiben A. II. 3. sorsz. 2467. hrsz., az öreg szőlők dűlőiben fekvő 639 négyszögöl szőlőiből Papp Mária Bisztriczki Istvánné 2/12-ed rész juta­lékára 1.800.000 A kikiáltási árban az árverést el­rendeli Az árverést 1925. évi augusztus hó 27-én d. e. 10 órakor Bém községházánál fogják megtartani. Az árverés alá sérülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. fában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetes birói letétbe­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. faj; 1908. évi­ XL. t.-c. 21. fa.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Bácsalmás, 1925. évi ápri­lis hó 28. napján. A bácsalmási kir. járásbiróság mint tkvi hatóság. 13919 Árverés. 1954/­1©25. szám. Handler Lajos mohácsi lakos végrehajtatának özv. Sántics Fábiánné Sírok Katalin mohácsszigeti lakos végrehajtást szenvedői ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 458350 korona tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a mohácsi kir. járásbiróság területén levő, Mohács városban fekvő s a mohácsi 10309. számú telekkönyvi létben + 1. sor, 15678/1. hrsz. a. felvett Szántács Fábiánné Sirok Katalin nevén álló szántóra 475.000 ko­rona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1925. évi augusztus hó 25. napján dél­előtt 9 óralkor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében földszint 3. ajtószám alatt fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nemm adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10­%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. fában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetes birói letétbe­­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881.­­évi LX. t.-c. 147., 150., 170. faj; 1908. évi XL. t.-c. 2. fa.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. f) Mohács, 1025 május hó 8. napján. A mohácsi kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. 13905 Árverés. 1171/1925. szám. Tépai László végrehaj­­tatónak Kaillai Györgyné szül. Lakatos Rozál végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 520000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett ,a csongrádi kir. járásbiróság területén levő, Csüny­telek községben fekvő s a csangteleki 212. számú betétben A. I. 1—2. sorsz., 1022., 1023. érszám alatt foglalt szántó és házra 10.000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1925. évi augusztus hó 7. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében, Szentesi­ utca 10. sz., 12. ajtószáma alatt fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-jj, 42. fában meghatározott árfolyammal szá­mított pradékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni­ vagy a bánatpénznek előzetes birói letétbe­­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. faj; 1908. évi XL. t.-c. 21. fa.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Csongrád, 1905. évi április hó 20. napján. A csong­rádi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 139136 Árverés. Pk. X. 212502/1925. szám. Dr. Berend Béla ügyvéd által képviselt Schwartz Károly javára 40.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi Pk. X. 212502. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1925. évi február hó 4-én le­foglalt 10.750.000 koronára becsült ingóságokra a bu­dapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fa alapján a fenti számú jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatik javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapesten, VIII., Lujza­ utca 5. sz., ül. em. 9. ajtószám alatt s nyom­ban folytatva VIII., Örömvölgy­ utca 10. sz., III. 31.­­ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi junius hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, fest­mények, függönyök, sezlontakarók, ingaórák és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében esetleg becsértéken alul is eladatnak. Buda­pest, 1925. évi május hó 9. napján. Hável Ede, kir. végrehajtó. 13968 Árverés. Pk. II. 7569/1925. szám. Dr. Weisz Alfréd ügyvéd által képviselt Mayer Ede javára 2.000.000 ko­rona követelés és járulékai erejéig a pesterzsébeti kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi május hó 4-én lefoglalt 61.500.000 koronára becsült ingóságokra a pesterzsébeti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fa alapján a fenti sz. jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Pesterzsébe­ten, Török Flóris­ utca 203. számú háznál leendő meg­tartására határidőül 1925. évi junius hó 17. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, ezüst karkötő óra, aranygyűrűk, arany­lánc és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében esetleg becsértéken alul is el­adatnak. Budapest, 1925. évi május hó 23-án. Abarba­­mell Károly, kir. végrehajtó. 13970 Árverés. 40/1925. vgrb. sz. Dr. Székin­ Jenő ügy­véd által képviselt Rudics Mihály és neje javára 2.500.000 korona követelés és járulékai erejéig a pest­­erzsébeti kir. járásbiróság 1925. évi Pk. II. 13310. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajt. folytán al­perestől 1925. évi március hó 14-én lefoglalt 12.300.000 koronára becsült ingóságokra a pesterzsébeti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fa alapján a foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Pesterzsébeten, Határ­ út 11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi június hó 15. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, mészárszék­ berendezés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladat­nak. Pesterzsébet, 1925. évi május hó 24. napján. Ba­lassa Jenő, bir. végrehajtó. 13071 Árverés. Pk. X. 218976/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fa értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Magyar Imre buda­pesti ügyvéd által képviselt Gergely Domonkos ja­vára 2,970.000 kor. és járulékai erejéig, dr. Klein­ Jenő budapesti ügyvéd által képviselt Lázár István javára 6,860.500 korona és járulékai erejéig végre­hajtató javára végrehajtást szenvedett ellen a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi április hó 14-én le- és­­felülfoglalt 7.090.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VII. Hajtsár­ ut 135. szám alatt levő turógyárában s folytatva VII., Rákospa­­tak­ utca 40. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1925. évi junius hó 4. napjának délutáni 6 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt bú­torokat, túrógyári berendezést, gépek, hordók, 4 hordó túrót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség e­setén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fa értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi május hó 9. napján. Talán Árpád, bír. végrehajtó, 13973 Árverés. Pk. XI. 220671/1924. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. fa értelmében közhírré teszem, hogy dr. Gerley Ödön ügyvéd által képviselt Spiegel Mária, dr. Salgó Zol­tán ügyvéd által képviselt Szénási Sándor, dr. Salgó Zoltán ügyvéd által képviselt Galambos selyem- és szövetboltja, dr. Kell József ügyvéd által képviselt Guttmann Géza, dr. Bernhardt Emil ügyvéd által képviselt Kallós és Hegedűs, dr. Bernhardt Mikls ügyvéd által képviselt Fényes Marcell, dr. Gerley. Egyes szám­ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék