Budapesti Közlöny, 1925. július (59. évfolyam, 144-170. szám)

1925-07-01 / 144. szám

Budapest, 1925. 144. szám. Szerda, Julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hatóságoknak havi....................... 16000 K Magánosoknak « ........................40000 » Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 « « « « további 7 old.­kint 2000 » A Hivatalos Értesítő ára számonként 2400 . Az »Országos Törvénytár«-ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magv./kir. belngvminisz­terium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő essaffi 100.000 korona. ^­ ­ Szerkesztőségi Budapest, VI. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal* Budapest, VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. - Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések : az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Engránhirdetések : 1 hatodhasábos sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélküli Az előfizetési díj utólagos k­iegészíténtMÉI fenntartásával­­, Negyedévre:! Hatóságoknak......................... 1­49.000 B Magánosoknak........................... 120.000 A HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Medgyaszay István budapesti lakos, építészmérnöknek az építészet terén kifejtett érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. kelt Budapesten, 1925. évi junius hó 8. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Rei­ch Vilmosnak, a Reich Farkas Fiai bajai kereskedő cég vezető tagjának, közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1925. évi junius hó 9. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. Kiskorú Berger János András és kiskorú Berger Mihály László, mindkettő budapesti születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, középiskolai tanuló családi nevének »Baltay« névre kért átváltoztatása az 1925. évi 232.042/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. A m. kir. minisztériumnak 1925. évi * 3.960/1. c. számú rendelete a vámtarifáról szóló 1924: XXI. t.-c.-hez mellé­kelt vámtarifa 322/a. 2/b. és c. tételeinek élet­beléptetéséről. A vámtarifáról szóló 1924: XXI t.-c. 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, hogy az idézett törvény­cikkhez mellékelt vámtarifa 322. a. 2. sz. m. tartozó benzinnek (0 735—0 790 fajsulyhatárok között), a 322. b. sz. a. tartozó vilász­tó kőolaj­nak (0790—0 845 fajsulyhatár-b’iv között) és a 322. c. sz. a. tartozó gázolajnak és mindennemű másutt nem említett ás­ványolajnak motorhaj­tásra, orsóolajnak és hasonló könnyű­olajnak, végül fűtőolajnak az idézett vámtarifában meg­állapított vámra, amelynek életbelépési napjául a vásári tár­ól szóló 1924. évi XXI. törvény­­tein­k életbeléptetése és az ezzel kapcsolatos intéz­kedések tárgyában 1924. évi december 12-én 8 250/M. E. sz. a. kibocsátott rendelet (kihir­dettetett a Budapesti Közlöny 1924. évi de­cember 14. napján megjelent 243. számában) 1925. április 15. napját, illetve legutóbb a m. kir. minisztériumnak 1925. május 30-án 3.290/M. E. sz. a. kibocsátott rendelete (kihirdettetett a Budapesti Közlöny 1925. évi május 31-én meg­jelent 122. számában) 1925. évi július hó 1. napját állapította meg, csak 1925. szeptember 1-én lépjen életbe. Ehhez képest az utóbb jel­zett időpontig a 322/a. 2. és b. tarifaszámok alá sorozott áruk továbbra is 6'20 aranykorona, a 322/c. tarifaszám alá sorozottak pedig 6'80% aranykorona vám alá esnek. Jelen rendelet 1925. julius 1-én lép életbe és végrehajtásával a pénzügyminiszter bizatik meg. Budapest, 1925. évi junius hó 30-án. Gróf Bethlen István s k., ill. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszternek 1925. évi 4.595. P. III. számú rendelete az ásványolajtermékek göngysulyának levonása tárgyában. Kapcsolatban a m. kir. minisztériumnak a vámtarifáról szóló 1924: XXI. t.-c. melléklete­ként kiadott vámtarifa 322/a, 2/b és c. tételei alá tartozó áruk mérsékelt vámjának fentartása tárgyá­ban 1925 június 29-én 3.960. M. E. sz. alatt ki­bocsátott rendeletével az érdekelt miniszter urak­kal egyetértőleg elrendelem, hogy az idézett törvénycikk egyes rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában 1924. évi december hó 27-én 172.700. szám alatt kiadott rendeletem (kihirdettetett a Budapesti Közlöny 1924 december 31-iki 285. számában) 5. §-ában foglaltaknak egyébként érintetlenül hagyása mellett — az 1925 április 11- én 46.776. szám alatt kelt rendeletem (ki­hirdettetett a Budapesti Közlöny 1925 április 12- iki 83. számában) hatályának meghosszab­bításaként — a vámtarifa 322. sz. alá tartozó­­ ásványolajtermékek 1925. évi augusztus hó 31-i­g bezárólag továbbra is tisztasúly szerint vám­o­­landók.­­ Budapest, 1925. évi junius hó 30-án. / 7 Dr. Bad János s. fk., m. tir. pénzü­gyminisz­ter. / 1 A m. kir. pénzügyminiszter /1925. évi 88.680. számú renghető a gyujtószeradóról szóló,ifipfi. évi XI. t.-c. végre­hajtása iránt kiadot­t 1921. évi 38.800. számú Utasítás pm­ódositása tárgyában. A gyujt­­szeradóról szóló 1921. évi XI. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 1921. évi 38.800. százelti pénzügyminiszteri rendelet 7. §-a 2. be­kezdésének harmadik mondata helyébe a követ­kező szöveg lép: »A vállalkozó ez esetben a hivatalos kezelés költségeinek fedezésére az államkincstárnak 30.000 (papír) K-t köteles megtéríteni.« Jelen rendelet 1925. évi julius hó 1-én lép életbe. • Budapest, 1925. évi junius hó 30-án. A miniszter helyett: Dr. Vértesi/ s. k., államtitkár, lakóhely (tartózkodási hel­y) szerint illetékes rendőrhatóságot azonn­ali értesíteni. Ennélfogva elrendeled, hogy az állami anyakönyvezetek, amikor külföldi állam­polgár születését, házasságkötését vagy halál­esetét az anyakönyvie bejegyzik, a bejegy­zésről nyomban az A. U.-hoz tartozó 9. és 10. számú, illetőleg ajít. U.-hoz tartozó 13. számú minta szerint »Jérteejtés«-t, illetőleg »Tanú­sítvány«-t állítsanak ki és azt az anyakönyvi kerület székh­elye szerint illetékes rendőr­­hatóságnak­ (Budapesten a főkapitányság »külföldieket ellenőrző hivatalá«-nak — IV., Ferenc József-tér 7. szám, I. emelet) hala­dék­­ál­a, mit küldjék meg. »Tanúsítvány a há­zasság megkötéséről« abban az esetben is kü­ld­endő, ha csupán az egyik házasuló kül­­föld­i­ állampolgár. z említett minták a keltezés előtt a kö­vetkező szöveggel egészítendők ki:­­ 1. Születésnél: »Az atya (törvénytelen gyermeknél az anya)........................... állampolgár.« 2. Házasságkötésnél: »A vőlegény (és a­­lényasszony) állampolgár.« 3. Halálesetnél: »Az elhalt................. állampolgár.« Felhívom Alispán (Polgármester) urat, hogy ezt a körrendeletemet a hatósága terü­letén működő anyakönyvvezetőkkel alkal­mazkodás végett közölje s annak pontos fo­ganatosítását a felügyeleti vizsgálatok ke­retében ellenőrizze, (csak az alispánoknak) illetőleg az anyakönyvi közvetlen felügyelő­­hatóságokkal ellenőriztesse. Budapest, 1925. évi junius hó 22-én. A miniszter helyett: Tersztyánszky s. k., államtitkár. A m. kir. belügyminiszter 219.298/1925. VIII. B. M. számú rendeletével az 1925. évi január hó 21-én kelt 213 511/1925. VIII. B. M. számú rendelettel a nagyharsányi református egyház­község részére templomépités céljára kiadott adománygyűjtési engedély hatályát 1925. évi december hó 31-éig — a 213.511/1925. VIII. B. M. számú rendeletben megállapított feltételek mellett — meghosszabbította. A m. kir. belügyminiszter 198.674/1925. számú rendelete a külföldi állampolgárnak az ország területén történt születéséről, h­ázasságáról és halál­esetéről az illetékes rendőrhatóság értesítése tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztvise­­lőnek. A külföldieknek az ország területén lakha­tásáról szóló 1903. évi V. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 200.000/1925. B. M. számú rendelet 1925. évi június hó 1-én életbe lépett. A hatóságok az új végrehajtási rendelet­tel kapcsolatos tennivalóit a 201.000/1925. B. M. számú körrendelet szabályozza. E körrendelet 3. címének utolsó bekezdése értelmében a m­. kir. állami anyakönyvveze­­tők kötelesek a külföldi állampolgár születé­séről, házasságkötéséről és halálesetéről a Egyes szám­ára 2000 korona. v A m. kir. földmivelésügyi miniszter 79.553/1925. X. A. 1. számú rendelete. ■j­ « Valamennyi vármegyei törvényhatóság első tiszt­viselőjének. A kis- és nagyközségek háztartásáról szóló 177.200/1924. B. M. számú rendelet a községi költségvetések előkészítését tárgyaló 8. §-á­­ban akként rendelkezik, hogy a községi kép­viselőtestület által letárgyalt községi költség­­vetéseket,­­ az azok mellékletét képező (1. 1. §. 4. pont) a községi elöljáróság által egybe­­állított birtokossági költségvetésekkel együtt a községi (köz-) jegyző a járási főszolgabíró útján jóváhagyás végett a vármegye alispán­jához felterjeszteni köteles. A zárszámadások előkészítését tárgyaló 16. és 17. §­-ok szerint az ugyanilyen módon ke­zelt zárszámadások is ezentúl a vármegye alispánjához terjesztendők fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék