Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. július (59. évfolyam, 144-170. szám)

1925-07-01 / 144. szám értesítője

Budapest, 1925. 144. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS t­íbn Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. Pk. XI. 23000.7/1935. szám. Dr. Erdész Rezső ügyvéd által képviselt Salgó testvérek javára 5.000. 000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1935. évi április idő 23. nap­ján lefoglalt és 20.400.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti­­kö­zponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alpján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapesten, VIII. ker., Práter­ utca 29/a számú ház­ban leendő megtartására határidőül 1925. évi julius hó 0. napjának délutáni 2 órája határidőül tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és korcsmai berendezés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi junius hó 18. napján. Rechnitzer Ernő, kir. bír. végrehajtó. 16684 Árverés. 153/1925. végi ül. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi EX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi 1947. számú végzése kö­vetkeztében dr. Erdész Dezső ügyvéd által képviselt Salgó testvérek javára 7.914.314 korona és járulékai erejéig 1925. évi április hó 24. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 10­. 950.000 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : bútorok, hordók és egyéb ingóságok nyilvá­nos árverésen el adatnak. Mely árverésnek a hatvani kir. járásbíróság Pk. 3078/1925. számú végzése folytán 7,914.314 korona tő­kekövetelés ennek 1925.­ évi október hó 10. napjától december hó 10. napjáig járó havi 2%, azontúl heti VA%a váltódij és eddig összesen 1,842.250 korona bi­róilag megállapított költségek erejéig, Ujhatvanban, alpres lakásán leendő megtartására 1925. évi julius hó 8. napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüze­­tik. Hatvan, 1925. évi junius hó 11. napján. Barvay Gábor, kir. bír. végrehajtó. 36686­­ Árverés. Pk. VII. 22­86/HB 5. szám. Dr. Misner Ignác ügyvéd : Ital képein­k dr. Helyey Tivadar javára 9.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma végzésével elrendelt kielég, végrehajtás folytán alpe­restől 1923. évi május hó 2-án lefoglalt 53.800.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, anna­k az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglalta­tóik javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapesten, VI. ker., Felsőerdősor 48. számú házban és nyomban folytatva VIII. ker.,­ Hungáras-terút 77. számú házban, Böhm és Hart­­m­annál leendő megtartására határidőül 1925. évi július hó 3. napjának délutáni ,12 órája fűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt pénzszekrény, írógép, asztal, kátrány, cserép, tégla, cementcső, szívócső sárgaréz véggel, szerszám, sárgarébor hollandi és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi junius hó 12. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. 16687 Árverés. Pk. XI. 211655/1925. szám. Dr. Heller Mór ügyvéd által képviselt Sc­hmidek és Grünstein javára 1.400.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járási biróság 1935. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi január hó 28. nap­ján lefoglalt és 10 millió koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XEI. t.­e. 20. §-a alap­ján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglalta­tók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapesten, VIII. ker., Népszínház­ utca 53. számú házban leendő megtartására határidőül 1925. évi jú­lius hó 2. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt szappan, lakká­nt és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Bu­dapest, 1905. évi junius hó 6. napján. Sinkó Adorján, kir. kir. végrehajtó, 16688 Árverés. Pk. V. 222875/1925. szám. Dr. Halász László ügyvéd által képviselt Magyar festék- és vegyipari r.­t. javára 670.776 korona követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­­ság 1925. évi 56766. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi május hó 18. napján lefoglalt ás 12.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes műhelyé­ben, Bud­amestou úr ’—­1' ’­őerdősor 29. számú házban leendő megtartására határidőül 1925. évi jú­lius hó 6. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, kerékpár, motor és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi junius hó 14. napján. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. 16689 Árverés. Pk. XI. 223724/1925. szám. Dr. Halász László ügyvéd által képviselt Iványi I. Ignác ja­vára 270.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielég, végrehajtás foly­tán alperestől 1924. évi dec. 13-án lefoglalt 3.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglalta­tók javára is elrendeltetik, Budapesten, VII. ker., Alsóerdősor 8. számú házban, II. em. 4. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi julius hó 6. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladat­nak. Budapest, 1925. évi junius hó 18. napján. Rech­­nitzer Ernő, kir. hír. végrehajtó. 16690 Árverés. Pk. 2793/1925. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a monori kir. járásbíróság Pk. 2793/1925. számú végzé­sével dr. Halász László­­ügyvéd által képviselt Maut­ner Imre és társa felperes részére 652.270 korona kö­vetelése és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 13.250.000 koronára becsült ingóságokra, a fent idézett monori járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak a felülfoglattatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán, Monoron, Gőzma­lom­ utca 37. számú házban leendő megtartására ha­táridősül 1925. évi július hó 2. napjának délelőtti "Ali órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt varró­gép, különféle fehérnemű és egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becs­áron alul is eladatnak. Felh­ivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégítéshez jogot tartanak, hogy amennyi­ben részükre a fol­ydáig­kovás v­eíztőzötte­ett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvben ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírott kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval be­jelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a biróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól szá­­mittatik. Honor, 1925. évi junius hó 10. napján. Etter Albert, kir. kir. végrehajtó. 16691 1--------- H 1 K­. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Bu­dapesten, VI. ker., Lehel­ utca 14. számú hódban, leendő megtartására határidőül 1923. évi július hó 13. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a bí­róilag le- és felülfoglalt üzleti berendezés, áru­asztal, zomláncfesték, mosószappan és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén Szecsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1965. évi junius hó 15. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó, 16693 .Árverés. P.k. XI. 217888/1924. szám. Dr. Reinitz Ja­kab ügyvéd által képviselt Molnár-féle nyomdai mű­intézet és szab. iróasztalgyár r.-t. javára 1,861.417 ko­rona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1924. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­­restől 1924. évi ,aug. 21-én lefoglalt 47.060.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú v­égizésével az árverés elrendel­­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 30. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyviben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes­nek. Budapesten, VII. kerület, Dohány­ utca 75. sz. házban levő üzletében leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi julius hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik­­ki, amikor a biróilag lefoglalt üzleti berendezés, szappan és egyéb ingóságok a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­értéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi janiu­s hó 11. napján. Rechnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 16694 Árverés. Dk. X. 2248461. 1925. szám. Dr. Sprung János budapesti ügyvéd által képviselt Knirsch Jenő javára 7,000.000 korona + 7,535.000 korona kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. ■járásbiróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi junius hó 6. napján lefoglalt és 82.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLT. L­c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot, szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes bukásán. Budam­esten, IV. ker., Piarista­ utca 5.s­zámo. ■házban, földszinten Gizics) leendő megtartására h­a­táridőu­l 1925.­ évi július hó 23. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt antik­­bútorok­­ és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg­­becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi junius hó 25. nap­ján. Talán Árpád, kir. kir. végreható. 16899 Árverés. Pk. 14110/3. 1925. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság 2389/2. 1925. számú végzésével dr. Zellei Géza, ügyvéd által képviselt Keleti I. cég végrehajtató részére 1334.000 korona követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt 56.000.000 koronára ■becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, vég­rehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. ker., Szász Károly­ utca 1—3. számú házban levő pincében leendő megtartására határidőül 1925. évi július hó 2. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, mikor a bi­róilag lefoglalt látezerészi eszközök és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényeiket az, árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szó­val jelentsék be. Budapest, 1925. évi junius hó 5. napján. Ád­ám Albert, kir. kir. végrehajtó, 16701 * 2 Árverés. Pk. V. 215684/1925. sz. Dr. Körner Jenő ügyvéd által képviselt Mohácsi, Fleischer és Társa javára 890.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől. 1925. évi március hó 10-én lefoglalt 22.000.000 koronára becsült ingóságokra a budaipesti, központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével] az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is el­rendeltetik. alperes lakásán, Budapesten, VI., Csen­­gery­ utca 62 b. szám, II. em. 13. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi julius hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek és egyéb ingó­ságok a legtöbbed. Ígérőnek készpénzfizetés ellen­ében, esetleg beeoértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi junius hó 8-án. Bisitz Mihály, kir. kir. vég­rehajtó. 16703 Árverés. Pk. VIII. 220660/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Körner Jenő Árverés. Pk. X. 211166/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI t.-c. 20. §-a értel­mé­ben közhi­rné teszem, hogy dr­. Ernst Oszkár ügy­véd által képviselt Löwy Jenő végrehajtató javára 240.060 K, továbbá a csatl. dr. Győri István u. á. kép­viselt Prudentia ált. bi­zl. r.­t. javára 300.000 ko­rona, dr. Halász László ügyvéd által képviselt Irá­nyi I. Ignác végrehajtató javára 480.000 korona, dr. Gärtner Samu ügyvéd által képviselt, Gaertmer Gá­bor végrehajtató javára 650.000 korona, Rosenbaum Mór Végrehajtást szenvedett ellen a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság Pk. X. 221166/1925. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi május hó 4. nap­ján le- és felülfoglalt 8.400.000 koronára becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VII. ker., Al­pár­ utca 3. számú háziban leendő megtartására határidőül 1225. évi julius hó 2. napjának délutáni­­12 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag le- és felülfog­­lalt bútorokat, munkaasztal, tizedes mérleg sulyok­kal és egyéb ingóságokat a legtöbbet. Ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi junius hó 11. napján. Havel Ede, kir. kir. végrehajtó. 1.6692 Árverés. Pk. V. 389488/1 Szó. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 192., illetve az 1908. évi XLI­­.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Megyesi László ügyvéd által képviselt Molnár Imre, dr. Gergely Oszkár ügyvéd által képviselt. Feuermann utóda Szegő Géza, dr. Horváth Béla ügyvéd által képviselt Koch és Szilágyi, dr. Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Nagy és Pollák, dr. Halász László ügyvéd által képviselt Magyar festék és vegyipar r.­t. vég­rehajtátok javára 602.800 korona, 2,158.900 korona, 210.000 korona, 824.000 korona­­,278.475 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehatást szenvedőnél 1925. évi május hó 23. napján le- és fen elfo­glalt 6,569 000 koronát­ a becsült ingóságokra a budapesti központi Egyes szám­ára 2400 korona.

Next