Budapesti Közlöny, 1925. augusztus (59. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-01 / 171. szám

Budapest, 1325. 171. szám. Szombat, augusztus 1. KÖZLÖNY H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám­. — Telefon: József 20—21. Riad­óhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi­ út 51. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések : az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Mag-önhirdetések: 1 hatodhasábos­an sói* (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ........................ 16000 K Magánosoknak a .......................40000 « Egyes szám ára S old. terjedelemig 2000 « -i a « további 8 old.­kint 2000 *­ A Hivatalos Értesítő ára számonként 2400 *t ______ ___ .... Az »Országos Törvénytár«-ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. bel­ügy­minisz­terium­­által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 150.000 korona. Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak............................... 48.000 K Magánosoknak ........................... 120.000­­ HIVATALOS KÉSZ.­ A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Eberhard Antalné Jausz Jozefinnek­ az »Erzsébet Nőiskola« állami polgári iskolai tanárnőképző főiskolával kapcso­latos gyakorlóiskolai tanárnak nyugalombahelye­­zése alkalmából az igazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1925. évi julius hó 2. napján. Horthy s. k. Gróf Klebdsberg Kuno s. k. Az ország Főméltósága Kormányzója 1925. évi julius hó 28. napján kelt magas elhatározá­sával a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére dr. Rajcovszk­y Iván ma­gyar királyi belügyminiszternek 1925. évi augusz­tus hó 1-től augusztus hó 31-ig szabadságidőt engedélyezni és ezen szabadságidő tartamára a magyar királyi belügyminisztérium ideiglenes vezetésével dr. Pesthy Pál magyar királyi igazságügy minisztert megbizni méltóztatott. Magyarország Főméltóságú Kormányzója 192­1. évi julius hó 15. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére az alább felsorolt telkeket vitézi telkeknek elfogadni méltóztatott: 1. A magyar királyi honvédelmi minisztérium által az 1924 június 2-án kelt 3 rendbeli fel­ajánlási okiratban felajánlott következő ingat­lanokat : a) a jásdi (Veszprém vármegye) 250. számú telekjegyzőkönyvben 1597. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 30 kataszteri holdat; b) a bakonycsernyei (Veszprém vármegye) 26 számú telekjegyzőkönyvben 104. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 150 kataszteri holdat; c) a hajmáskéri (Veszprém vármegye) 371. számú telekjegyzőkönyvben felvett 1308. hely­rajzi számú ingatlant és az 1309. helyrajzi számú ingatlanból felajánlott 4 kataszteri holdat és 450 négyszögölet, összesen 15 kataszteri holdat, továbbá az őskür 231. számú telek­jegyző­könyvben 606. és 607. helyrajzi számok alatt felvett ingatlanokból 15 kataszteri holdat és végül a várpalotai 1313. számú telekjegyző­­könyvben 2654. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 15 kataszteri holdat, összesen 225 kataszteri holdat. 2. A Földhitelbank Részvénytársaság által az 1922 december hó 11-én kelt felajánlási okirat­ban a kisperkátai (Fejér vármegye) 2. számú telekkönyvi betétben felvett ingatlanból felaján­lott 11 kataszteri holdat és 400 négyszögölet; 3. a gróf Károlyi László által az 1922 már­cius hó 30-án kelt felajánlási okiratban a cson­grádi 1923. és a csanyteleki 1. számú telek­könyvi betétekben felvett ingatlanokból felaján­lott összesen 88 kataszteri holdat és 325 négy­szögölet. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Tóth István egyetemi ny. r. tanárt az igazságügyi orvosi tanács tagjává újabb három év tartamára ki­nevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m­. kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1925. évi március hó 21-én 58.766/XVI. szám alatt kelt rendeletével Pollák Rudolf budapesti cég kendő­gyáros részére engedélyezett és az 1907. évi III. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket megvonta és azokat­­»Pollák Rudolf és Társa« budapesti cég nevén érvényesítette. 56 371/1925. II. u­. o. szám. I. Pályázati hirdetés a pápai m­. kir. gazdasági tanítóképző-intézetbe való felvételre. (Közzététetik a m­. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszternek 1925. évi 56.371/VII. számú rendelete alapján.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a pápai m. kir. gazdasági tanítóképző-intézet­ben az 1925/26. tanév első évfolyamába való felvételre folyó évi augusztus hó 31-iki lejárat­tal pályázatot hirdet. A tanfolyam folyó évi október hó 1-én kez­dődik és két évre terjed. A hallgatók az inté­zetben laknak és ott teljes ellátásban része­sülnek. Az 1925/26. tanévre összesen 15 hallgató vétetik fel, kizárólag fizetéses helyekre. A fize­téses helyeken fizetendő tartásdíj évi 500 (ötszáz) aranykorona, a beiratási díj 20 (húsz), a bútor- és eszközhasználati díj 30 (harminc), a tandíj pedig évi 60(hatvan) aranykorona.E díjak évenként előre két egyenlő részletben fizetendők. Fize­tésük alól felmentés nem adatik. Ingyenes, félfizetéses, illetve kedvezményes helyek a nehéz állampénzügyi helyzetre való tekintettel ez alkalommal nem engedélyeztetnek. Pályázhatnak 24-ik életévüket még be nem töltött oly nőtlen elemi népiskolai tanítók, akik­nek legalább jeles elemi népiskolai tanítói ok­levelük van. Ep, egészséges és erős szervezet annál inkább megkívántatik, mert a gyakorlati munkában való részvétel alól felmentésnek helye nincs. Vidéken nevelkedett, a falut többé-kevésbbé ismerő s így a gyakorlati mezőgazdaság iránt több érzékkel biró pályázók a felvételnél előny­ben részesülnek. A kérvényeket a m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszterhez címezve ama tanítóképző­­intézetek igazgatóságaihoz kell benyújtani, mely intézeteknél a folyamodók tanítói oklevelüket kapták. Más működésben levő tanítók kérvé­nyeiket a működésük helyére illetékes kir. tanfel­ügyelőséghez tartoznak benyújtani. A beérkezett kérvényeket a kir. tanfelügyelő, illetve a tanítóképző-intézet igazgatósága és az intézethez beosztott gazdasági szaktanár átvizs­gálják és felvételre csak azokat hozzák javas­latba, kik a gazdasági tanítói pályára való rá­termettségüknek már tanítói szolgálatuk alatt is tanújelét adták, illetve azokat, kik a tanító­képző öt évfolyama alatt a mezőgazdálkodás iránt a legnagyobb hajlamot és kedvet mutatták. A kir. tanfelügyelőségek, illetve az igazgató­ságok a folyamodványokat és jelentésüket köz­vetlenül a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjesztik fel. A gazdasági tanítói jelölteket a m. kir. val­lás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára a a m. kir. földmivelésü­gyi miniszter veszi fel. A 20.000 K-ás bélyeggel ellátott kérvények­hez a következő okmányokat kell csatolni: a) Születési anyakönyvi kivonat b) Tanítói oklevél. c) Erkölcsi bizonyítvány. d) Erős és egészséges szervezetről, valamint testi és szellemi épségről szóló tisztiorvosi bizo­nyítvány. e) A szülők foglalkozását, vagyoni állapotát, a kiskorú gyermekek számát igazoló újabb keletű hiteles községi bizonyítvány. f) Esetleges szolgálati bizonyítvány. g) A községi elöljáróság előtt kiállított szülői vagy gyámi nyilatkozat, melyben a szülő vagy gyám kinyilatkoztatja, hogy az intézetbe fel­vett hallgató után járó tartási, beiratási, bútor- és eszközhasználati, valamint tandíjat a szabály­­szerű időben pontosan megfizeti. A felvett hallgatók a jelentkezéskor gazda­sági irányú felvételi vizsgálatot tesznek s ezen­felül orvosilag megvizsgáltatnak, mert az inté­zet kötelékébe végérvényesen csak azok vétetnek fel, akik a gazdasági tanítói pályára a vizsgá­latokon is minden tekintetben alkalmasnak találtattak. A bunapesti Közlöny Hivatalos Értesitén­en közölt hír­­let­mények kivonata. A Hivatalos Értesitő kapható 2400 koronáért a kiadóhivatalban VIL Rákóczi­ ut 54. szám. A m. kir. államvasutak hirdetménye. 37662/1925. sz. Az igazgatóság 6300 g. klórcinking vagy 3150 g. tömör klóreink szállítására pályázatot hirdet. Feltételek az igazgatóságnál szerezhetők meg. Árverések: 4&6°' 223514/1925. szám, 29.109.000 korona becsértéki­ bú­torok és más ingóságok Budapesten, Dohány­ utca 88. szám, III. em. 18. ajtószám alatt augusztus hó Egyes szám ara 2000 korona II. Körrendelet. Valamennyi leír. tanfelügyel­őségnek és tanfel­­ügyelői­­rendeltségnek­. Felhívom Címedet, hogy jelen rendeletemmel a »Budapesti Közlönyben«, a »Hivatalos Köz­­löny«-ben, a »Néptanítók Lapjában« a pápai m. kir. gazdasági tanítóképző-intézetbe való fel­vételre közzétett pályázati hirdetés alapján be­érkező kérvényeket a felvételre vonatkozó javas­lattal együtt folyó évi szeptember hó 5-ig adja a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium VII. osztálya címére postára és a tankerületébe tartozó tanítóképző-intézetek igazgatóságait ugyanily eljárásra hivja fel, mert a jelzett határ­időn túl postára adott kérvényeket nem fogom figyelembe venni. Budapest, 1925 julius hó 22-én. M. Tár. vallás- és k­özogatásügyi 2—2 miniszter. Felelős szerkesztő: Bársony István. Az 1925. Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdet­mények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak be­érkeztét követő HARMADIK napon történik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék