Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. augusztus (59. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-01 / 171. szám értesítője

Budapest­ 1925. 171. szám. Szombat, augusztus V. I IIIJAPESI 11 és II 1 ÖIII IIIAJA ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar királyi államvasutak. Pályázati felhívás. S7662 1925. t. II. 1925. 2.ára. A magyar királyi államvasutak Igazgatósága G. II. osztálya 37662/1925. szány alatt 6300 g. klóreinklug vagy 8150 g. tömör klórcink szállitáására pályázatot hirdet. A pályázati kiirásra vonatkozó feltételek nevezett, osztályban, Budapesten. VI., Andrássy­ ut 75., III. emelet 49. szám alatt megszerezhetők. Budapest, 1925. évi julius hó 23-án. 155. Az Igazgatóság. Á r­ve r­é­se­k.____ Árverés, Pk. X. 223514/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közli­írré t­eszem, hogy d­r. Halász Elek budapesti ügyvéd által képviselt Salamon és Társa­bej- cég­ javára 200 aranykorona és járulékai ere­jéig, továbbá Pick Vilmos javára 7,395.200 és 1,200.000 korona és járulékai erejéig, továbbá Seidner Dávid javára 3,000.000 korona és járulékai erejéig, továbbá Neckar A. c . javára 1,593.000 korona és járulékai erejéig, továbbá Gutmann Mór javára 6,000.000 ko­rona és járulékai erejéig, továbbá Moneta Bank- és Pénzváltó Üzlet javára 3,549.000 korona és járulékai erejéig, továbbá Hercz és Bálint javára 2.000.000 ko­rona és járulékai erejéig végrehajtató javára, vég­rehajtást szenvedett ellen a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi 51597. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi május hó 25-én le- és felülfog­lalt 29.106.000 koronára becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VII., Dohány­ utca 88. szám III. em. 18. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 4 óráját i­ ÜTöm ki­, amikor a bizo­ttsá­g la- és felül fog­lalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budaepst, 1925. évi július hó 12. napján. Pongrácz Olivér, kir. végrehajtó, 19­19 Árverés. Pk. VIII. 221958/1925. szám. Dr. Pajzs Efemér ügyvéd által képviselt Gót Jenő javára 3.207.000 korona követlés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­restől 1925. évi május hó 9-én lefoglalt 11.800.000 ko­ronára , becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, végh­eha­jtást szemlvedett lakásán, Budapesten, VII., Peterdy­ utca 39. szám, II. em. 19. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek és egyéb in­góságok a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi július hó 11-én. Véniss Béla, kir. kir. vég­rehajtó. 1902. Árverés. Pk. I. 14928/3. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiró­ság 80398/2. 1925. számú végzésével dr. Preisich Hugó ügyvéd által képviselt Hoffmann Bertalan és Társa cég­­ végrehajtató részére végrehajtást szen­­vedő ellen 1.611.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 188.600 000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, 111. ker., Mókus­ utca 6. szám alatt levő kávéházban leendő megtartására határidőül 1925. évi augusztus hó 3-án délután 5 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefog­lalt kávéházi berendezés, borok, likőrök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsárom alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételár­ból a végrehajtató követelését megelőző kielégítés­hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igé­nyüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi julius hó 9. napján. Ádám Albert, bir. végrehajtó. 19021 Árverés. Pk. V. 310325/1925- szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102­, illetve az 1902. évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Preisich Hugó ügyvéd által képviselt Mercur Kereskedelmi Rt. dr. László István ügyvéd által képviselt Molnár Bertalan, dr. Fritz Zsigmond ügyvéd által képvi­selt Lájhelyi Péter, dr. Messer Dezső ügyvéd által képviselt Schützer Gyula, dr. Hirsch Theophil ügy­véd által képviselt Polgár László, dr. Vándor Mi­hály ügyvéd által képviselt Királyfi Béla, dr. Bogyó István ügyvéd által képviselt Szűcs Richard végre­hajtatok javára végrehajtást szenvedettek ellen 20.000. 000, 10.000.000, 300.000.000, 1.000.000.000, 200.000.000, 130.000. 000, 100.000.000, 200,000.000 kor. tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt ,kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást, szenvedőnél 1925. évi április hó 23. napján le- és felülfoglalt 371,150.000 koronára, be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapes­ten, VII., Erzsébet­ körút 1. szám, és nyomban foly­tatva V., Tátra-utca 10. szám­ alatt, a Tátra-garázs­­ban leendő megtartására határidőül 1025 augusz­tus hó 4. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróiság le- é is felülfoglalt bútorokat, autókat, órá­kat, jégszekrényt, villanylámpát, csillárt, festmé­nyeket, zongorát, szőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szüksg esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben, az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1925. évi julius hó 4. napján. Bisitz Mihály, kir. végrehajtó: 19022 Árverés. Pk. XI. 211087/1925. szám. Dr. Mándi Ernő ügyvéd által képviselt Germán Jenőné javára 600.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi január hó 17-én lefoglalt 23.000. 000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zá­logjogot szerzett összes foglaltatók javára is elren­deltetik, alperes lakásán, Budapesten, VIII., József­­utca 31. szám I. em. 11. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1925. évi augusztus hó 1. nap­jának déli 12 órája, tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt pianínó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi julius hó 2-án, Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. 1902. Árverés. Pk. 11766/1924. száza. Dr. Klein Henrik bu­dapesti ügyvéd által képviselt Sulmthaler Farb­werke A.-G. javára 46,938.717 korona követelés és já­rulékai erejéig az újpesti kir. járásbiróság 1924. évi 11766. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán alperestől 1925. évi április hó 20-án lefoglalt 58,040.000 koronára becsült ingóságokra az újpesti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Goloca Sándor 1.000.000 korona, Ba­­racs Ásványolaj- és Kátrányterm­­ék Rt. valori­zált. 100.000 korona követelések erejéig, valamint az 1924. évi Pk. 2368. számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Rákospalotán, Istvántelki­ út 40/a. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi augusztus hó 12. napjának délutáni 2 órája tűze­tik ki, amikor a­ biróilág lefoglalt bútorok, bőrtáska, szőnyeg, szalongaroitura, ügyelő­ szőrme, ingaóra, csillár, függöny, földfesték, kátrány, kátránypapír és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellen­ben, esetleg becsértéken alul is eladat­nak. Újpest, 1925. évi július hó 20-án. Schmelz Mik­lós, újpesti kir. végrehajtó. 1902. Árverés. Pk. V. 215425/1922. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Fejér Ákos ügy­véd által képviselt Mayer Testvérek, dr. Gyöngyösi Dezső ügyvéd által képviselt Kert­er Adolf végre­hajtató javára végrehajtást szenvedett ellen 39340,80 cseh korona és 8.000.000 korona tőke és já­rulékai erejéig a budapesti központi ki. járásbiró­ság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi január hó 5-én le- és fenn­foglalt 101.100.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésvel az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Buda­pesten, VI., Aréna-ut 126. szám, III. em. 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi au­gusztus hó 3. napjának délelőtt fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a birói­ág le- és felülfoglalt bútorokat, festményeket, szobrokat, könyveket, szőnyeget, csil­lárt, szamovárt, órát, vázát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1925. évi julius hó 6. napján. Bisitz Mihály, kir. végrehajtó. 1902. Árverés. 233/1925. vgrh. szám. Alulirt kiküldött kir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a buda­­petsi központi kir. járásbíróságnak 1924. évi 128/48. számú végzése folytán dr. Bán Jenő ügyvéd által képviselt Saturnus Műszaki és Gépkereskedelmi Rt. felperes részére alperes elleni 5,740.000 korona tőke­­követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperstől lefoglat és 8,400.000 ko­ronára becsült, ingóságokra a kunszentmiklósi kir. járásbiróság 1925. évi Pk. 305­2. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül­­foglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán, Kunszentmiklóson leendő megtar­tására határidőül 1925. évi augusztus hó 6-án dél­utáni 2 órára kitüzetik, amikor a bírói­ág lefoglalt, lovak, kocsi, lószerszám és egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégíttetéshez jogot tartanak, hogy amennyi­ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval beje­lenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a biróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit­­tatik. Kunszentmiklós, 1925. évi julius hó 20-án­ Sze­nes Jakab, bir. végrehajtó. 39026 Árverés. 9087/1925. telekkönyvi szám. Jugoszlávia Állatbizományi Társaság végrehajtatának Lusztig Mór végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra a­z árverést 55.000.000 osztrák korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pesterzsébeti kir. já­rásbiróság területén levő, Pestszentlőrinc községben fekvő, végrehajtást szenvedő nevén álló s a­ pest­szentlőrinci 4557. számú telekkönyvi betétben A. +1. sorsz., 188/20. srszám alatt foglalt, Vadász­ utcában levő 282 négyszögöl területű ingatlanra 504.900 ko­rona, A. -f 2. sorsz., 188/46. hrszám alatt foglalt, ugyanott levő, 150 négyszögöl területű ingatlanra 28.500 korona, A.+ 3. sorsz., 188/47. hrszám alatt fog­lalt, ugyanott levő, 282 négyszögöl területű ingat­lanra 504.900 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1925. évi augusztus hó 11. napján déli 12 órakor Pestszentlőrinc község házánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben­, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképés­ért Apapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bitói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a­ kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. 170. §-ai; az 1908. évi XL. t.-c. 21. §-a.) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál maga­sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt, az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni. (1908:XLI. t.­e. 25. §.) Pesterzsébet, 1925. évi junius hó 24-én. A pesterzsé­beti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 1902. Árverés. 879/1925. vgrh. szám. Alulírott bír. végre­hajtó ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti köz­ponti kir. járásbiróságnak 1925. évi 80020. számú végzése következtében dr. Magyar Ernő ügyvéd ál­tal képviselt Lukács M. Miksa javára 646.000 ko­rona és járulékai erejéig 1925. évi május hó 15-én fo­ganatosított kielégitési végrehajtás utján le- és fe­lülfoglalt és 20.312.000 koronára becsült üzleti beren­dezés, áruk stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szentesi kir. járásbiróság 1925. évi Pk. 4511. számú végzése folytán 646.000 korona tőkekövetelés, ennek 1924. évi október hó 11-től december hó 10-ig heti 2%, ettől havi \'A% kamatai és eddig összesen 302.000 koronában biróilag megál­lapított költségek erejéig Szentesen, Jókai­ utca 70. szám alatt leendő megtartására 1925. évi au­gusztus hó 3. napjának d lelőtt fél 10 órája ha­táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szentes, 1925. évi julius hó 11-én. Csery Emil, kir. bír. végrehajtó. 1902. * V. Anderes. Pk. 223463. és 223794/1925. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbiróságnak 1925. évi Pk. V. 223463. és 223794. számú végzésével dr. Gebhardt­ Károly és dr. Bródy Tibor ügyvéd által kép­viselt Böhm Lajos és Grafikai Intézet és Számlakönyvek rt. felperes részére 2.787.980 és 1.012.700 korona köve­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt 68 millió koronára becsült ingóságokra a fent idézett budapesti kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés­éb­en- Egyes szám­ára 2400 korona.

Next