Budapesti Közlöny, 1925. szeptember (59. évfolyam, 195-219. szám)

1925-09-01 / 195. szám

Budapest, 1925 Kedd, szeptember 1 195. szám. BDMPESTI­KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—9. Hivatalos hirdetések : az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb sóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. frragánhirdetések: 1 hatodh­asábos sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ..................... 16000 K Magánosoknak « ......................40000 « Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 « ff . « további 8 old.­kint 2000 « A Hivatalos Értesítő ára számonként 2400 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak............ 48.000 BL Magánosoknak ....................... 120.000 « Az »Országos Törvényt­ár «-ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­terium által megállapított óra alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 150.000 korona. HIVATALOS RÉSZ. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásá­val megbízott magyar királyi népjóléti és munka­ügyi miniszter előterjesztésére dr. Walkó Lajos, a külügyminisztérium vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter hiva­talos külföldi tartózkodásának tartamára a kül­ügyminisztérium ideiglenes vezetésével dr. Fass József magyar királyi népjóléti és munkaügyi minisztert, a kereskedelemügyi minisztérium ideiglenes vezetésével pedig dr. Bod János magyar királyi pénzügyminisztert bízom meg. Az erről szóló kézirataimat idezárom. Kelt Budapesten, 1925. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. Kedves dr. Vass! Előterjesztésére Önt a kül­ügyminisztérium vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter hivatalos kül­földi tartózkodásának tartamára a külügyminisz­térium ideiglenes vezetésével megbízom. Kelt Budapesten, 1925. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. március hó 15-i számának »Főrendiház« című cikke a törvényhozás tekintélyét támadja meg, midőn a tervbe vett felsőházról mint »a föld legigazságtalanabb és legjogtalanabb alkotmány­jogi testületéről« ír, melynek tagjai »túlnyomó részben politikai jutalmazásokért kapják meg főrendi mivoltukat«. Április hó 19-i számának »A kisgazdák alkonya«, továbbá ugyanazon szám »Bekövetkezett a földbérlők katasztrófája« című cikkeiben a köznyugalmat azzal az állítással igyekszik megzavarni, hogy a kormány gazda­sági politikája és a földbirtokreform a nagy­birtok nagyobbítását és a kisbirtokosok tönkre­tételét célozza. A lap május hó 24-i számának »A kormány és a fővárosi választás« című cikke a kormányt a háborús vagyonok érdekeinek védelmével gyanúsítva igyekszik a közvéleményt félrevezetni és végül augusztus hó 2-i számának »A leszállított forgalmi adó, úgy látszik több lesz a réginél« című cikke hasonlóan nagymér­tékben alkalmas a közönség félrevezetésére és az elégedetlenség szítására, míg ugyanazon szám »A Bethleni rendszer kis lelkitükre« című köz­leménye az aradi honvédszobor esetével kapcso­latban valótlan tények állításával és a kormány külpolitikájának sértő módon bírálásával igyek­szik a közvéleményt a kormányzat ellen hangolni. A m. kir. belügyminiszter 224.070/1925. VIIL számú rendeletével a m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi miniszterrel egyetértőleg meg­engedte, hogy a kiskunfélegyházai kath. Erzsé­bet Nőegylet szegény iskolás gyermekek fel­ruházásához szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából 1925. év folyamán az ille­tékes törvényhatóság első tisztviselője által megállapítandó egy napon át perselyekkel és urnákkal Kiskunfélegyháza város területén pénz­beli adományokat gyűjthessen. Kedves dr. Bud! A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére önt a magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter hivatalos külföldi tartózkodásának tartamára a kereskedelemügyi minisztérium ideiglenes veze­tésével megbízom. Kelt Budapesten, 1925. évi augusztus hó 31. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A m. kir. belügyminiszter 223.630/1925. Vil­. B. hí. számú rendeletével a m. kir. vallás­os közoktatásügyi, a m­. kir. földmivelésügyi és a m. kir. pénzügyminiszter urakkal egyetértőleg engedélyt adott arra, hogy az Országos Test­­nevelési Tanács az országos testnevelési alap gyarapításához szükséges anyagi eszközök rész­beni megszerzése céljából 50.000.000, azaz ötven­millió darab, egyenként 1000 korona értékű bélyegjegyet hozhasson 1925. évi szeptember hó 1-től számított 1 évi időtartamon át, az egész ország területén forgalomba. A bélyegjegyek a marhalevélkezelők által, a tulajdonjog átruhá­zását tanúsító záradéknak a marhalevelekre való rávezetése alkalmával, a tulajdonos önkéntes hozzájárulása esetén, a marhalevélnek hivatalos adatok feljegyzésére nem szükséges részére, fel­ragasztható­. Ugyanígy felhasználhatók a bélyeg­­jegyek játékkártyák eladásánál is az adomány­­gyűjtésre oly kép, hogy a vevő hozzájárulása alapján, játékkártya csomagonként, 1 drh test­­nevelési jótékonysági bélyeg ragasztassék fel. Magyarország Főméltósága Kormán­yzója 1925. évi augusztus hó 26. napján kelt magas elhatá­rozásával a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbizott m. kir. népjóléti és munka­ügyi miniszter előterjesztésére dr. Besthy Pál m. kir. igazságügyminiszternek 1925. évi szep­tember hó 2-től október hó 10-ig szabadság­­időt engedélyezni és ezen szabadságidő tarta­mára az igazságügyminisztérium ideiglenes veze­tésével dr. Rakovszky Iván m. kir. belügy­minisztert megbízni méltóztatott. A m. kir. belügyminiszter 201.696/1925. VII. számú rendeletével a Nagykőrösön dr. Kiss László felelős szerkesztésében és a Nagykőrös és Vidéke nyomdavállalat kiadásában megjelenő »Nagykőrös és Vidéke« című politikai hetilap további megjelenését és terjesztését az 5.484/1914. M. E. számú rendelet és az 1920. évi VI. t.-c. 1. §-ának 2. bekezdése alapján az ország belső rendjét és közbiztonságát veszélyeztető közlemé­nyei miatt megtiltotta. A szóbanforgó lap közleményei ugyanis állan­dóan súlyos kifogások alá esnek, így folyó évi A m. kir. belügyminiszter 223.974/1925. VIII. számú rendeletével a m. kir. népjóléti és munka­ügyi miniszterrel egyetértőleg megengedte, hogy a soproni Vass-féle árvaház igazgatósága az intézet fentartásához szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából 1925. évi szeptem­ber hó 1. napjától számított hat havi időtar­tamon át gyűjtőkönyvekkel Sopron vármegye területén pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjthessen. A m. kir. belügyminiszter 224.063/1925. VIII. számú rendeletével a »Move Nagykőrösi Torna és Vivő Egylet«-nek megengedte, hogy a testnevelés terén eddig kifejtett munkája további biztosításához szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából 1925. év folyamán az ille­tékes törvényhatóság első tisztviselője által meg­állapítandó egy napon át úgynevezett sport­jegyeknek utcai árusításával kizárólag Nagy­kőrös város területén pénzbeli adományokat gyűjthessen. A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 49.905/1925. IX. 2. számú rendelete az 1895 : XLVI. t.-c. végrehajtása körül felmerülő szakszerű vizsgálatokért járó díjak 1925. évi szeptember havi szorzószámainak megállapítása tárgyában. Az 1895 : XLVI. t.-c. alapján működő vegy­­kísérleti (vegyvizsgáló) állomások részére 1920. évi február hó 17-én 90.240. F. M. szám alatt kiadott díjjegyzék díjtételeinek szorzószámát 1925. évi szeptember havára a 72.000/1924. F. M. számú rendelet 1. §-a értelmében és a 119.507. pénzügyminiszteri rendelettel 1925. évi szeptember havára megállapított vagyon­­váltság búzaár alapulvételével 1800 (egyezer­­nyolcszáz)ban; a m. kir. vetőmagvizsgáló állo­mások részére 1918. évi julius hó 11-én 130.461. F. M. szám alatt kiadott díjjegyzék díjtételeire vonatkozólag pedig ugyancsak 1925. évi szep­tember havára 2700 (kettőezerhétszáz)-ban álla­pítottam meg. Budapest, 1925 augusztus 31. M. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1925. évi 08.488. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és általános forgalmi adó megállapítása szempont­jából koronaértékre történő átszámításáról. (Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigaz­­gatósághoz, a m. kir. fővámhivatalhoz, a m. kir. szözponti díj- és illetékkiszabási hivatalhoz, vala­mennyi vámhivatalhoz és az összes m. kir. állam­pénztárakhoz.) Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §. Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyiben a hagyatéknak illetékkiszabás vé­gett való bejelentése 1925. évi augusztus havá­ban történt, továbbá az 1925. évi szeptember havá­ban esedékes általános forgalmi adók megálla­pításánál az idegen államok pénznemeiben meg­állapított értékek a 2. és 3. szakaszban meg­határozott kulcsok szerint számítandók át korona­értékre, még­pedig, ha a forgalmi adók alapját alkotó nyersbevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megálla­pított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban át­számítási kulcs megállapítva nincsen, de a meg­felelő kifizetésre (devizára) vonatkozó átszámí­tási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi Egyes szám­ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék