Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. szeptember (59. évfolyam, 195-219. szám)

1925-09-01 / 195. szám értesítője

Budapest, 1925. 195. szám. Kedd, szeptember 1 jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényü­ket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi augusztus hó 11-én. Ádám Albert, kir. végrehajtó. 30914 Árverés. Pk. VL 916673/01934. szám. Dr. Wojtitz Gyula ügyvéd által képviselt Molnár Ottó javára­­454­0­00 korona tőke és 2.584.550 korona és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1934. évi. julius hó 18-án le­foglalt 13.000.000 koronára beceüelt ingóságokra a bu­dapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az Útverés elrendeltetvén,­­annak az 1908. évi­ XII­­.­e. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrenedeltetik, alperes lakásán, Budapesten, VII., Erzsébet-kort 2 szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi szeptember hó 8. napjának déli 12 órája ki­tünetik, amikor a biróilag lefoglalt­­bútorok, festmény,­ óra és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsértéken árul is eladakanak. Budapest, 1925. évi augusztus hó 8. napján. Blsitz Miháy, bir. végrehajtó. 30913 Árverés. Pk. V.TI. 219036/1925. szám. Dr. Weinz Ar­túr ügyvéd által képviselt Szeibl Lőrinc?. Utóda és Társa javára 1.860.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásibirósá­g fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi április hó 14-én­ lefoglalt 34.000.000­­koronára 'becsült 'ingóságokra' a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1900. évi XLI. te. 20. -a alapján a­ fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendel­tetik, végrehajtást szenvedett lakásán, Budapesten, VIII., Baross-utca 75. szám, I. em. leendő megtar­tására határidőül 1925. évi szeptember hó 2. napjá­nak délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmény, ingaóra és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsértéken alul is eladalnak. Budapest, 1925. évi augusztus hó 6-án. Biró János, kir. kir. végrehajtó. 20915 Hivatalos hirdetmények. Árv­eré­s­e­k,____ Árverés. Pk. 217404 1925. szám- Dr. Drottner Arzén ügyvéd által képviselt Magyar Bank és Bizalmi Rt. javára valorizált 91.052 korona követelés és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésivel elrendelt­­kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1925. évi március hó 27-én lefoglalt 44.000.000 koronásra, becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. i.­e. 20. 9-a alapján a fenti számú jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok ja­vára is elrendeltetik, alperes üzletében, Budapes­­­ten, VII., Barcsay­ utca 7. szám alatt leendő megtar­tására, határidőül 1925. évi szeptember hó 14. nap­jának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, 1 darab 1 ajtós vaspénzszekrény, 2 komplett ebédlőbútor és egyéb ingóságok a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­értéken állni is diadalnak. Budapest., 1925. évii aug.­ hó 21-én. 1­ável Ede, kir. végrehajtó. 20905 Árverés. Pk. XT. 224466/1924. szám. Dr. Junker Pál Ügyvéd által képviselt Weiss Manfréd Acél- és Fém­műves Bt. javára 8000 lei követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti­­szám­i­­végzésével elrendelt kielégítési Végrehajtása folytán alperestől 1924. éviben lefoglalt 28.900.000 fő-i rónára becsült ingóságokra a bpesti iközp. kir. já-* írá­sbirósá­g lenti sz. végzésével *z »árverés elrendel-­ tervén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes f­ogllaltattók javára is elrendeletik, v­égrehaj-­­tást szenvedett üzletében, Budapesten, V., Nádor­­utca 24. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi szeptember hó 15. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, berendezés, írógép, pénzszekrény és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­­ben, esetleg becsért­éken aluli f­eladatnak. Budapest,1­­925. évi augusztus hó 16-án. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó. 20906­­ Árverés. Pk. XI. 223223/1924. szám. Ifj. Fodor Ká­roly ügyvéd által képviselt Hatsehek Ervin javára 1 000.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság 1924. évi Pk. XI. 223223. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást sszenvadítói ,14424­ .évi de­cember hó 3-án lefoglalt 28.000.000 koronává becsült 'ingóságokra a. budapesti közu. kir. járás'biro'ttág­­i Berntd sz. végzéseivel az árverés elrendeltetvén, e.n­. rak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján végrehaj­tásit szenvedő lakásán, Budapesten. VI., Királyi utca 42. szám, II. em. 1. ajtószám alatt leeendő meg­tartására határidőül 1925. évi szeptember hó 2. nap­jának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, pénzszekrény és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek k­észpén­zi fizetés ellené-­ esetleg becsáron fásul is el fogom adni. Buda­pest, 1925. évi augusztus hó 4-én. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. 20907 Árverés. 4431925. szám. Dr. Krausz József ügyvéd által képviselt Gazdasági Bank és Takarékpénztár ZRt. (javára 70.000.000 és 28,300.000 ikor. követelés és járulékai erejéig­ a szentendrei kir. járásbíróság 1925. évi 5951925. és 27211924. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi julius hó 20-án lefoglalt 163,600.000 koronára becsült ingóságokra a szentendrei kir. járásbíróság 19211925. számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a 128. és 28771925. számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik. Elperes lakásán, Szentendrén leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 10. napjának dél­előtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bujtáraik és gazda­felszerelések, lovak, kocsik, és­­hordók és egyéb ingóságok a legtöbbet ígér­nek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsőértéken alul is diadalnak. Szentendre, 1925. évi aug. hó 17-én. Ko­vács Ferenc, kir. végrehajtó. 20909 Árverés. Pk. I. 16362/2. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I— III. ker. kir. járásbíró­ság Pk. II. 1830/3. 1925. számú végzésével dr. Finály Árpád végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 400.000 korona követelés és járulékai erejéig erendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt 23.500.000 koro­nára becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jo­gosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig az eddig fizetett 200.000 korona betudásával végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, III., Vörös­­vári­ út 46. szám alatt leendő megtart­ására határ­időül 1925. évi szeptember hó 2. napján délután 3 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat és egyéb ingóságokat a legtöbbet­ ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból s végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez Árverés. Pk. I. 15710/3. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti kir. törvényszék Pk. 44198/18. 1922. szám­a végzésével dr. Párkány Frigyes ügyvéd által képviselt dr. Jászfy Zoltán végrehajtató ré­szérel végrehajtást szenvedő ellen 150.000 korona kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél, lefoglalt 7.100.000 koronára becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és fe­lülfoglaltatók követelése» erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, III., Szőllőkert­ utca 14. számú házban, földszinten leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi szeptember hó 3. napjának dél­előtti egynegyed 10 óráját tűzöm ki, miikor a bi­­róilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik­ a befolyandó vételár­­boz a végrehajtató követelését megelőző kielégítés­hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igé­nyüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925 augusz­tus hó 10-én. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. 20910 Árverés. Pk. VIII. 2110181925. szám. Dr. llosen­­be.rg Mik­o budapesti ügyvéd által képviselt Klein János kérelmére és javára 38.000.000 korona tőke és járulékai, továbbá az ehhez csatlakozott dr. Man­gold József bpesti ügyvéd által képviselt Glaesko­thay Jenő javára 9.266.000 korona tőke és járulé­kai követelés erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1925. évi Pk. 344482. számú végzésével el­­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi január hó 15—16-án lefoglalt 36.570.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. 4-a alapján végrehajtást szenvedő­­üzletében* Budapesten, VII., Dob­ utca 8. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bi­­róilag lefoglalt bútorok, irodai berendezés, kosa­rak, zsákok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi junius hó 28. napján. Schrank József, bir. végrehajtó. 20911 Árverés. Pk. VIII. 229316/1925. szám. Dr. Mamu­­chick­ Mihály ügyvéd által képviselt Őrlik és Hege­dűs írógép és Számológép Kereskedelmi Rt. javára 1.212.587 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi julius hó 11-én lefoglalt 3.000.090 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, Vill., József­ utca 74. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi szep­tember hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt írógépet asztallal és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi augusztus hó 8. napján. Sinkó Adorján, tvr. végrehajtó. 20918 Árverés. 8963/1925. szám, Hets Ödön budapesti ügy­véd végrehajtatának jáv. Borisok Péterné mint kis­korú Bertsik ,Teréz, Katalin és Borbála it. és tő gyámja végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 6 méternázsa rozs és 10 méter mázsa tengeri ára mint tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a pesterzsébeti kir. járásbiróság terüle­tén levő, Soroksár községben­ fekvő és a soroksári­ 678. szám­ú telekkönyvi betétben A. I. 3., 5. sor., 1092. és 1091/2. érszámok alatt foglalt végrehajtást szen­vedett nevén álló gazdasági épületre, udvarra és kertre 60,000X 100 koron,­a kikiáltási árban elrendelte.­ Az árverést­­1925. évi szeptember hó 18. napján, dél­előtti 9 órakor Soroksár községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ,ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi, LX. t.-e. 42. §-ában meghatározott­­árfolyammal szá­mított óvadékképes értékipa­pirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe­­helyesléséről kiállított letéti elismervényt a Skikáil-­ dötfnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. "(1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai, 1908. évi XL. t.-c. 21­­4.)­Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet­ tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. é.) Pesterzsébet, 1925. évi junius hó 27. napján. A pest­erzsébeti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ha­tóság. 20916 Árverés. Pk. X. 213444/1925. szám. Dr. Kelényi Imre ügyvéd által képviselt Pecz Ármin javára 3.300.003 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési, végrehajtás folytán alperestől 1925. évi február hó 12. napján lefoglalt és 11.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az érvérét elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szen­telt összes foglaltatok javára is elrendeltetik, végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. kerület( István-út 50. számú házban leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi szeptember hó 2. napjának dél­utáni, 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt ló, kertészkocsi, fenyőfák és egyéb ingóságok a leg­­többet ígérőnek készpénzfizetté® ellenében, esetleg becsért­éken alul is «1 adatnak, Budapest, 1925. évi­­augusztus hó 7-én. Lengyel Aurél, kir. bír. végre­hajtó. 20917 Árverés. Pk. V. 113777/1925. szám. Dr. Schaffer Ador­ján ügyvéd által képviselt Kővaki Ármin bank- és váltóüzlet javára 10.0041.000 korona követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől 1925. évi április hó 28. nap­ján lefoglalt és 2*2.800.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak­­is 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fenti szám­a, jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Budapesten, V. kerület, Sziget­ utca 11. számú diák III. emelet­­i­­ajtószáma alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 6 órája tüzes­ült ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora,­­könyvek, szőnyeg, virágváza, b­ám­aezüsttárgyak és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladatnak. Bu­dapest, 1925. évi augusztus hó 12. napján. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. 20918 Árverés. Pk. 220078/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a értel­­­mébe­n­ közhírré teszem, hogy dr. Sail­ac Alhite ügyv. által képviselt Irsai Lajos, dr. Gél Andor ügyvéd (ált. képviselt Weisz Alad­ár és dr. Ballali Abrils ügy­, véd által képviselt Irsai Lajos, dr. Kálmán Lajos ügyvéd által képviselt Magyar nemzet­­bank, r.-t„ dr. Tolnay Lajos ügyvéd által képviselt Pogats Vil­mos végrehajtatok javára 2,661.000,12,118.800,2,000.000, 2,000.000 és 2,661.000 kor. töke és jár. erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1925. évi 129996/2. szám­ú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi április hó 23. napján le- és felülfoglalt és 24.500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VIII. kerület, Vig­ utca 15. számú házban levő üzle­tében leendő megtartására határidőül 1925. évi széph­ égyes szám­ára 2400 korona.

Next