Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. október (59. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-01 / 220. szám értesítője

Budapest, 1925. 220» SZäfll. Csütörtök, október 1. 6 . Cifl KÖZLÖNY I­ LÓ ^ L^ 1 YO^fll** Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. Pk. X. 225663/1925. szám. Dr. Schöffer Aladár ügyvéd által képviselt Faubel Szlavnich és társai javára 40,537.100 korona követelés és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével el­rendelt kiolégili.tási végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi junius hó 13-án lefoglalt 55.700.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatik javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Buda­pesten, VII., Rózsa­ utca 40/a. szám II. em. 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó 12. napjának délutáni 2 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, fest­ményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg­ becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi szeptember hó 12-én. Páll Lajos, bir. végrehajtó, 23023 Árverés. Pk. XI. 230607/1925. szám. Dr. Bródy Ti­bor ügyvéd által képviselt Fővárosi Serfőző Rt., valamint az 1908. évi XLI. tc. , 20. §-a értelmében csatlakozottaknak tekintendő dr. Zahorecz Károly, Braun Testvérek Rt., Zwack J. és Társai, Buda­pesti Vendéglősök Borkereskedelmi Rt., Parlamenti Borpincészet, Baróti Szeszfinomító Rt. és a Buda­pesti Élelmezési Rt. javára 907.000 korona követe­lés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi julius hó 31-én lefoglalt, 9.700.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fentirte, valamint zálogjogot szer­zett más foglaltatók javára is a végrehajtást szen­vedő vendéglőjében, Budapesten, VI., Szent­ László­­nr. 182. szám alatt leendő megtartására (határidőül 1925. évi október hó 14. napjának délután 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, vendéglőberendezést és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi szeptember hó 9-én. Forgács Tivadar, kir. végre­hajtó. 23025 Ír­verés. Pk. V. 220942/1925. szám. Az 1881. évi LX. tc. 102., illetve az 1908. évi XLI. te. 20. §-a értelmé­ben közhírré teszem, hogy dr. Barra Károly ügy­véd által képviselt Schlesinger Berthold M. és Tsa. dr. Fraenkel Sándor ügyvéd által képviselt Bakács­­Albert, dr. Rosenberg Antal ü­­gyv. által ké­p­v. Radel­­sburger Ernő, d­r. Vár­konyi Kálmán ügyv. ált. képvi­selt Szántó Károly és Társa 4.150.000 és 1.367.000, 2.292.650 korona, végrehajtató javára 7.000.000 ko­rona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi 129216. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőnél 1925. évi május hó 19. napján le- és felülfoglalt, 233.000.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, V., Bál­vány­ utca 12. házszám alatt levő üzletében leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó 2. napjának délután 2 óráját tűzöm ki, amikor a bí­­róilag le- és felülfoglalt bútorokat, pénzszekrényt, nyomdai nyomó- és vágógépeket, gyorssajtót, ólom­betűket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi szeptember bő 4. napján. Lengyel Aurél, bir. végrehajtó. 23027 Árverés. Pk. VII. 218496/1925. szám. Az 1881. évi LX. te. 102., illetve az 1908. évi XLI. te. 20. §-a ér­telmében dr. Bródy Tibor ügyvéd által képviselt özv. dr. Benedikt Márkné 3.214.600 korona, dr. Dá­vid Miksa ügyvéd által képviselt Privitra Margit 6,000.000 korona, dr. Bartos Adolf ügyvéd által kép­viselt Ulrich B. J. cég 10,877.422 korona, dr. Barra Károly ügyvéd által képviselt dr. Barra Károly javára 1209.500 korona, dr. Schwarcz Pál ügyvéd által képviselt Menczel Zsigm­ond 5.938.450 korona, dr. Györky Imre ügyvéd által képviselt Polczik Lajos 3.200.000 korona, dr. Róth Sándor ügyvéd ál­tal képviselt Weisz és Vidor 142.600 korona, dr. ifj. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Nagy Gyula 16.582.233 korona, dr. Szőke Sándor ügyvéd által képviselt Szántó Béla 4 000.000 korona, dr. Rott Pál ügyvéd által képviselt Haib József 1,637.460 korona, dr. Újházi László ügyvéd által képviselt Dunai Államok Területére Kereskedelmi és Ipari Rt. vég­rehajtató kérelmére és javára végrehajtást szenve­­ dett ellen 1,500.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fem­.1. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi április hó 10. napján le- és felülfoglalt, 85.500.000 koronára becsült ingóságokra a­­bud­apestii központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VII., Dolb­ utc­a 13. házszá­m alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó 2. napjának déli 12 óráját tűzöm ki amikor a birói­lág le- és felülfoglalt bútorokat, lakberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfi­zetés mellett,­ szükség esetén becsáron alul is el fo­gom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi szeptember hó 2. napján. Sínkó Adorján, bir. végrehajtó. 23028 Árverés. Pk. V. 227554/1925. szám. Dr. Szigeti László ügyvéd által képviselt Dittrich és Gottschlig javára 21.236.898 korona követelés és jár­ulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti­­.?.:Vina végzésé­vel­ elrendelt kiolégiáfoi végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi julius hó 1-én lefoglalt 49.550.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fentis számú végzéseivel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten József­ körut 77. szám alatt leendő megtartására ha­­tár­időül 1925. évi október hó 5. napjának délután 3 órája tűzetik ki,­­amikor a bíróilag lefoglalt búto­­­­rokat, üzleti berendezést, borokat, likőröket, kon­­zerveket és egyéb ingóságokat, a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is kl­­fogom adni. Budapest, 1925. évi szeptember hő 7-én. Ladányi Lajos, kir. végrehajtó. 23029 Árverés. 1489/1925. szám. Az újpesti kir. járásbi­róság 1925. évi Pk. 7593. számú végzése folytán dr. Schwarcz József ügyvéd által képviselt ‘ Steinfeld Jenő végreh­ajtató javára végrehajtást szenvedett­nél hátralékos 10 000.000 korona és járulékai erejéig lefoglalt, 88 388.000 koronára becsült ingóságokra az alap- és felülfoglalta­tők követelése erejéig az árve­rést elrendelem és az árverés határnapját Rákospa­lotán, Arany János­ utca 21. számú házban 1925. évi október hó 3. napján délután 3 órára tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglal bútorok, vendéglői be­rendezés, söraparátus, felszerelések, hordók, borok és egyéb ingók a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégíttettehez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás ko­rábban eszközöltetett és ez a­ végrehajtási jegyző­könyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy élő­szóval bejelenteni tartoznak. Újpest, 1925. évi szep­tember hó 8-án. La­moss Rezső, kir. végrehajtó. 23030 Árverés. Pk. VIII. 215464/1925. szám. Dr. Thein Zsigmond ügyvéd által képviselt Varga Miklós ja­vára 2000 cseh korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi március hó 7-én lefoglalt, 31.300.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XII tc. 20. §-a alap­ján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­laltatok javára is a végrehajtást szenvedőnek Bu­dapesten, VI., Hungária­ körut 61. számú házban leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó 1. napjának délután. 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt állványfákat, állványdeszkákat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellené­ben, esetileg becsáron alul i­s el fogom adni. Budapest, 1925. évi szeptember hó 8-án. Páll Lajos, bir. végrehajtó. 23031 Árverés. Pk. X. 218841/1925. szám. Az 1881. évi LX. te. 102., illetve az 1908. évi XLI. te. 20. §-a ér­telmében Idézfhirre teszem, hogy dr. Likeres Ist­ván ügyvéd végrehajtató javára 19.046.993 korona tőke és járulékai, továbbá dr. Neuwirth Ernő bu­dapesti ügyvéd által képviselt Az Újság Rt. javára 3,244 500 korona tőke és járulékai (illetve a már történt fizetéssel, 500.000 koronával leszállított) kö­vetelés erejéig, azonkívül dr. Glücklich Emil buda­pesti ügyvéd által képviselt Palatínus Építő- és Ingatlanforgalmi Pft. javára 2,779.500 korona tőke és járulékai erejéig, valamint az ehhez csatlako­­zott­ ha'k tekintendő ér. Koanocsi Károly budapesti ügyvéd által képviselt Schneider Sándor javára 4.500.000 korona tőke és járulékai követelések ere­jéig végrehajtást szenvedett ellen a budapesti központi kir. járásbiróság 1924. évi Ke. 40443/8. sz. végzésével elrendelt kielégítési végret Hús foly­tán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi április hó 10. napján le- és felülfoglalt 22.200.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapes­ten, V., Balaton­ utca 2. szám alatt (Szem­élynök­­utcára nyíló) üzletében leendő megtartására határ­időül 1925. évi október hó 2. na­pának déli 12 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt irodai be­rendezést, írógépet, pénzszekrén­yt, aluminimaedé­­nyeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési­ jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi szeptember hó 2-án. Schrank József, bir. végrehajtó. 23053 Árverés. Pk. XI. 216568/1925. szám. Dr. Máriássy Lajos ügyvéd által képviselt Reich Gyula javára 5.340.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1825. évi junius hó 2-án lefoglalt 77 009.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc. 20. §-a alapján csatlakozottnak tekintendő Bos­­sány Alfréd javára is 80.000.000­­korona tőke és já­rulékai eredéig, mint a Pk. XI. 218190/1924. számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzet összes foglalta­tók javára is elrendeltetik, alperes lakásán, Buda­pesten, VII., Stefánia­ út 25. szám I. em. 3. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó, 12. napjának délután 3 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zon­gora, festmények és­ egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsér­­téken alul is eladatnak. Budapest, 1925. évi szep­tember hó 17-én. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. ___ 23033 . áf­rverés.. Pk. ,11. 4728 1925. szám. Dr. Proszcimrper Béla ügyvéd által­ képviselt Magyar leszámítoló és pénzváltóbank budapesti bejegyzett cég javára 50,000.000 korona követelés és járulékai erejéig a pesterzsébeti kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzés­ével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi január hó 27. nap­ján lefoglalt és 68.000.000 koronára becsült ingósá­gokra a pesterzsébeti kir. járásbiróság fenti szabin végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1909. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatók javára is a, végrehaj­tást szenvedő lakásán, Pestszentlőrincin, Baross-utca 10. számú házban leendő megtartására határidőül 1925 évi október hó 5. napjának délutáni 3 órája tű­zetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt, bútorok, zon­gora, kocsi, ló és egyéb ingóságok a legtöbbet igé­­­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fognak adatni. Pestszentlőrinc, 1925. évi szen­tember hó 3. napján. Abarbanell Károly, kir. bír. végrehajtó. 23034 Árverés. Pk.­ Vik­. 227477/1925. Dr. Sólymos Sándor és dr. Nagy Zoltán ügyvéd által­­képviselt 81 reicher J. L. és d­r. Fürst. Malánné javára és dr. Brüll Béla budapesti ügyvéd által képviselt Krancz Jenő ja­vára 1.000.000 korona, 8.000.000 korona és 15.000.000 korona követelések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi junius hó 30. napján lefoglalt és 36.100.009 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben, zálogjogot szer­zett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VI. kerület, Péterffy Sándor­ utca 27. számú ház II. emelet 17. ajtószáma alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó 2. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ékszer, mér­leg, szőnyeg, festmény és egyéb ingóságok a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsértéken alul­ is eladatnak. Budapest, 1925. évi szeptember hó 5. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. 23037 Árverés. Pk. XI. 231085/1925. szám. Dr. Bodor Géza ügyvéd által képviselt Eke mezőgazdasági és keres­kedelmi irod­a Radó Károly javéra 51.058.583 korona követelés és­ járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi augusztus hó 3. napján lefoglalt és 27.800.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot, szer­zett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, végre­hajtást szenvedett lakásán, Budapesten, IV. kerület, Deák Ferenc-utca 2. számú ház III. emeletén leendő megtartására határidőül 1925. évi október hó 2. nap- Egyes szám ára 2400 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék