Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. november (59. évfolyam, 247-271. szám)

1925-11-01 / 247. szám értesítője

Budapest, 1925. 247. szám. Vasárnap, november 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 1925. Pk. XI. 230969. szám. Dr. Prossnitz László ügyvéd által képviselt­ Liszt- és áruereske­­delmi r.­t. javára 9.306.250 korona követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi úr. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi julius hó 28-án lefoglalt és 41.800.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapes­ten, VII. József­ utca 2. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1925. évi novembr hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bizo­tilag lefog­lalt bútorokat, lakberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom ad­ni Budapest, 1925. évi október hó 5. napján. Schweitzer Brúnó, kir. kiir. végrehajtó. 25313 Árverés. 440/1925. vh. szám. Alulírott kir. végre­hajtó az 1888 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1925. évi 155942. és 135928. sz. vég­zése következtében dr. Gellért és dr. Hajdú ügyvé­dek által képviselt Hungária kalaptomp és Steiner Adolf javára 7.500.000 és 6.591.000 korona és járulékai erejéig 1925. évi szeptember havában foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 13.200.000 koronára becsült következő ingóságok, úgy­mint: férfikalapok és 8 liba nyilvános árverésen el­­adatnak. Mely árverésnek a bácsalmási kir. járásbíróság 1935. évi 4043. számú végzése folytán 7.500.000 és 6.591.000 korona tőkekövetelés, ennek a végzés sze­rinti napjától járó kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 3.176.300 koronában birói­­lag már megállapított költségek erejéig Mélykúton leendő megtartására 1925. évi november hó 9. nap­jának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §-ai értelmében készpénz­­fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. év­i LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Bácsalmás, 1­935. évi október hó 25. napján. Székely Sándor, kir. kir. végrehajtó. 25214 Árverés. 1925. Pk. X. 233509. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t-c. 20. §­-a értel­m­ében közhírré teszem, hogy dr. Natzler Ervin ügy­véd által képviselt Zwack J. és társa javára 18.000.000 korona, dr. Szakál Antal ügyvéd által képviselt Mé­száros József javára 100 aranykorona, dr. Lévai Rudolf ügyvéd által képviselt dr. Lévai Rudolf ja­vára 1,924.294 korona, dr. Gottesmann Lajos ügyvéd által képviselt Grü­nfeld Miksa javára 4,673.435 kor., •végül dr. Gottesmann Lajos ügyvéd által képviselt Gedeon testvérek cég végrehajtató kérelmére és ja­vára végrehajtást szenvedett ellen 3,203.400 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi 90480/2. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi szeptember hó 1. napján le- és felülfoglalt és 13.070.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VH., Bem­ u. 5. szám alatti üzletében leendő megtartására ha­táridőül 1925. évi november hó 4. nap­járnak délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfog­lalt korcsmai berendezést, abroszokat, sörös- és boros­­poharaikat, szeszesitalokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsávon alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évii XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi október hó 6. nap­ján. Lengyel Aurél, Mr. kir. végrehajtó. 25215 Árverés. 1928. Pk. Vil­. 234168. szám. Dr. Gárdos Fél­is ügyvéd által képviselt Böhm és Hartmann ja­vára 291.500 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi feljti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi augusztus hó 31. napján lefoglalt­ és 29.700.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti irt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­­­atok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII., Szent Domonkos­ utca .19. sz. alatt leendő megtartó- Dáma határidőül 1925. évi november hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorokat, pisaninót, festményeket és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg bevsáron alul is el fogom adni Buda­pest, 1925. évi október hó 4. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. 25216 Árverés. 1925. Pk. XI. 222683. szám. Dr. Richter Béla ügyvéd által képviselt Hullám papirárugyár r.-t, javára 8.231.360 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi május hó 17. napján lefoglalt és 17.200.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentiért, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapes­ten, X., Martinovics-tér 4/b., II. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évit no­vember hó 3. napjának délutáni 6 órája tsmerüék ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, villan­ylámpát, üvegedényeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi október hó 15. napján. Reehnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 25317 Árverés. Pk. X. 216267. szám. Dr. Ungár Lipót budapesti ügyvéd által képviselt Pártos Nándor ja­vára 154.000 korona és járulékai, dr. Lengyel Ernő budapesti ügyvéd által képviselt Xhed­on Berta ja­vára 760.000 korona és járulékai erejéig a­­budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi, március hó 16. napján lefoglalt és 9.300.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VIII., Aggteleki­ utca 5., föld­szint 8. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1925. évi november hó 6. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Budapest, 1925. évi október hó 12. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. 25218 Árverés. 1925. Pk. 228266. és 208949. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Singer Ferenc ügyvéd által képviselt Goldsberger Mária javára 880.000 korona, dr. Galambos Ferenc ügyvéd által képviselt Divatszövet áruház Pázmány és Nagy ja­vára 2.719.000 korona, dr. Horváth Sándor ü­gyv. ál­tal képviselt Berkes és Prik Gender cég javára 1.800.000 korona és Repcsik Gézáné végrehajtató ké­relmére és javára végrehajtást szenvedett ellen 1.400.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1935. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőnél 1935. évi julius hó 1­3. napján le- és felülfoglalt és 13.000.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi Mr. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, IV., Perenc József-Takpart 22. szám alatt lakásában leendő meg­tartására határidőül 1935. évi november hó 3. nap­jának délutáni 2 órá­ját tűzöm­­, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt makettgarnitúrát, majolika virág­vázát, bronz asztali órát és egy­éb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becs­áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1935. évi szeptember hó 29-én Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. 25287 Árverés. 1925. Pk. X. 213106. szám. Dr. Gombos Gyula ügyvéd által képviselt Sas Béla és László ké­résére és javára 2.322.500 korona és járulékai, vala­mint a Vhn. 20. §-a értelmében hivatalból csatlako­zott Neumann és Szilbert 730.000 korona, Pack L. és JÚTSa 8.003 korona, Varga Miklós 2.000 cseh korona, Hantos testvérek 1.431.906 korona, Czettel János ingók kiadása, Körner Rezső 1,300.000 korona, Fischer Pál és társa 669.603 korona, dr. Flesch Jenő 2,000.000 kor. és­ járulékai követelések kielégítése erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1025. évi február hó 12. napján lefoglalt és 13.700.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számai végzésével a® árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. alapján fentirt, valamint) zálogjogot szerzett más foglalhatók javára is a vég­rehajtást szenvedő lakásán és folytatva irodájában Budapsten, VI., Sziv­ utca 30/b., II. emelet 18. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi november hó 6. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt zongorát, függönyt, mosdószekrényt, íróasztalt, írópultot és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ -----------------------------------------­----------------------- ' - ben, esetleg becstam­­ásul i® kt fogom adni. Buda-­ pest, 19®. évi október hó 8. napján. Páli Lajos, Mm.] bír. végrehajtó. 25219.: -----------------------------------——------------------ ■ 1 '-M Árverés. 1925. Pk. XI. 220250. szám. Dr. Hagymássy' Dénes ügyvéd álltal képviselt Budapest székesfővá-á­ros elektromos művei javára 165.980 korona követelés, és járulékai erejéig a budapesti központi kiír. járási, bíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt ki-, elégitési végrehajtás folytáni végrehajtást szenvedő­től 1925. évi április hó 25. napján lefoglalt és 20.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kiír. járásbíróság fenti számú végzésével az, árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XT.iT. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valam­int Zálogjogot szerzett más foglal­tatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII., Damjanich­ utca 28/a., I.­ emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határ­.]­időül 1925. évi november hó 2.­­napjának délutáni 31 órája tűzetik ki, amikor a b­iróilag lefoglalt bútoro­kat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron tárul fe­­l tor­gom adni. Budapest, 1925. évi október hó 10. napján, Bechmitzer Ernő, kiír. bír. végrehajtó. 2522. Árverés. Pk. I. 18088/2. 1905. szám. Közhírré tev­,­szem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 1­59401/3925. számú végzésével dr. Klein Artúr ügy­véd által képviselt Smuthy Ferenc végrehajtató ré­szér© végrehajtást szenvedő elleni 20,000.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 390,000.000 koronára becsült ingó-/ Ságokra a fenti számú végzés folytán -a® árverést el­rendelem, annak a kiiálégitésre jogosult alap- és fe­­lü­lfoglaltlatóik követelése erejéig végrehajtást szem­védő lakásán Budapesten, Hl., F­ell­ész-utca 4., I. em.­ 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőüll 1925. évi november hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm­­, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-­ berendez­ést, zongorát, olajfestményt és egyéb ango­j­ságokat a legtöbbet "ígérőnek készpénzfizetés mellett,­­becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­rj­rehajt­ási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1935. évi szeptember hó 32., Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 25327 Árverés. Pk. V. 235293/1925. szám. Dr. Komlósi Ká­roly és dr. Schleifer Pál ügyvédek által képviselt Pál­ I. és Gáspár Vilmos javára 5,320.558 és 5,127.000 taró róna követelések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi szeptember hó 10. napján lefoglalt és 73.800.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbirósá­g fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendel­tetik, végrehajtást szenvedett lakásán, Budapesten,a VI. kerület, Bulyovszky­ utca 40. számú ház föld­szintjén leendő megtartásába határidőül 1925. évi no­vember hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki,­­amikor a biróilag lefoglalt bútorok, öltöny, utazó-, koffer, festmény, gyertyatartó és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset-,­őleg becsértéken alul i f­eladatnak. Budapest, 1925. évii október hó 9. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végre-­ hajtó 25230 Árverés. Pk. XI. 232551/1925. szám. Dr. Bonis Ignác ügyvéd által képviselt Zoltán Géza javára 1.001.500 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1925. évi augusztus, hó 14. nap­ján lefoglalt és 13.900.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir- járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. ja alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VIII. kerület. Főherceg Sándor­ utca 6. számú házban leendő megtartására határidőül 1925. évi november hó 5. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, irodaberendezést, zongo­rát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­ alul is el fo­gom adni. Budapest, 1925. évi október hó 8. napján, Sinkó Adorján, bír. végrehajtó. 25232 Árverés. 2846/1925. szám. Hatvani Kereskedelmi Bank r.­t. hatvani bef. cég végrehajtatának Hoff­mann Samu hatvani lakos­­ha­jtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 20.000.000 korona tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a hatvani kir. járásbiróság területén levő, Hatvan községben fekvő és a hatvani 218. számú betétben A-I-L sorsz., 967. hrszámu ház 49. szám és udvartér a beltelekben in­­­gatlan 7.000.000 korona, a hatvani 222. számú betét­ben A+l. sorsz., 966. hrszámú ház 54. szám és udvar- Egyes szám­ára 2400 korona

Next