Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1925. december (59. évfolyam, 272-295. szám)

1925-12-01 / 272. szám értesítője

Budapest, 1925. 272. szám. Kedd, december 1. A BUDAPESTI KÜZirÍNY hivatalos éh­­­es ! Magyar királyi államvasutak. Pályázati hirdetmény. Hivatalos hirdetmények. 56518/1923. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága az 1935—1926. költségvetési évre mint­egy 300.000 darab különféle talpfára, továbbá 4600 köbméter első- és másodrangú váltó- és különtalpfa szál­lít­ásár­a­ nyilvános pályáza­tot hirdet. Ajánlat tehető úgy belföldi mint külföldi szárma­zású talpfára és váltótalpfára. A szállításra, illetőleg az ajánlattételre vonatkozó részletes feltételeket és módozatokat magában foglaló »Ajánlati felhívás«, valamint az ajánlatok megtéte­­­lére szolgáló kötelező »Ajánlati űrlapok« a, magyar kir. államvasutak üzletvezetőségeinél a hivatalos órák alatt megtekinthetők és a magyar királyi államvasutak igazgatóságának anyag- és leltárbe­szerzési főosztályánál (Budapest, VI. ker., Andrássy­­út 75. szám, III. emelet 57.) díjtalanul megszerezhe­tők. Az ajánlatok legkésőbben 1925. évi december hó 15-ének déli 12 óráig az Igazgatóság anyag- és lel­­tárbesz­erzési főosztályához (Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út szám, III. emelet 58.) benyújtandók vagy i­osta útján küldendők be, a bánatpénznek pe­dig az ajánlatok benyújtását megelőző nap déli 12 óráig a­­magyar királyi államvasutak központi fő­pénztáránál teendők le. Budapest, 1025. évi november b6. A m. kir. államvasutak *7210 igazttatósárja. Árverések. Árverés. Pk. VI. 2B74113/1925. szám. Dr. Schwarcz Henrik budapesti ügyvéd javára 360.000 korona és járulékai erejéig, dr. Evva Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Hirsch E. és Társa javára 1,187.000 korona és járulékai erejéig Palugyai Artur ellen a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti­­számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1923. évi október hó X. napján lefoglalt és 3.200.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az­­árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján íralkrt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára •Is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. kerület, Rózsa­ utca 21. szám III. emelet 17. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi decem­ber hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1 Íróasztal és­­egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfi­zetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, Budapest, 1925. évi november bő 3. napján. (Talán Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 27-378 Árverés. Pk. I. 10554/2. 1925. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—II­. ker. kir. ,járásíróság 11855/2. 1924. számú végzésével dr. Juhász Jenő ügy­véd által képviselt dr. Vék­ey Károly végrehajtató­­részére végrehajtást szenvedő ellen 1,031.059­­korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 56,920.000 koronára becsült ingósá­gokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- ás felül foglal­­atok követelése erejéig végrehajtást szen­vedő üzletében Budapesten, T. kenusét, Horthy Mik­­lós­ ut 60. szám­i házban eputerrán helyiségben leendő megtartására határidőül 1925. évi december hó 5. •napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a birót­­­lag lefoglalt vegyészeti gyári berendezést és árukat é s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek -készpénz­­fizetés mellett, becs áron fiául is eladom. Felhívom mindazokat, kik­­a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék b­e. Budapest, 1925. évi november hó 1­1.­­napján. Béli Ferenc, kir. bírósági végrehajtó. 27370 Árverés. Pk. V. 224771/1925. szám. Az 189. évi LX. t.-c. 102., illetve­­az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy Schächter Miksa javára 1,300.069 korona és 3,490.000 korona és járulékai ered­i jéig, Deutsch Ármin javára 948.000 korona és járu­lékai erejéig, Frank Elemér javára 3,500.000 korona és járulékai erejéig, dr. Bay György javára 10 millió korona és járulékai­ erejéig, Pannónia vegyi termé­kek gyára javára 70.000 korona és járulékai erejéig, dr. Grauer Vi­lmosné javára 7,297 78.1 korona és id­iótái erejéig, Lőríncz János javára 400.000 korona és járulékai erejéig. Arista mezőgazdasági rt., javára 6,573.000 korona és járulékai erejéig végrehajtást­­szenvedett ellen a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1935. évi jrúnius h­ó 5. napján le- és fel­uifoglalt és 16 millió koronára becsült ingóságokra a­­budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Bu­dapesten, IX.­­kerület, Ernő­ utca 20. szám alatti la­kásában leendő megtartására határidőül 1925. évi ,december hó 4. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki,­ amikor a biróilag le- és felülfoglalt bútorokat, fest­mények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzüz­ítés mellett, örökség esetén becsáron alul ,is el fogni adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is­­kielégítési jogot szerettek volna, ezen árverést tán 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1825. évi november hó 10. nap­ján. Ladányi Lajos, kir. bírósági végrehajtó. 27380 Árverés. Pk. I. 10113/2. 1925. szám. Közhírré teszem,­­hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. II. 787/7. 1925. számú végzésével dr. Homonnay Andor ügyvéd által képviselt Csabay Antal végrehajtató rész­ére végrehajtást szenvedő ellen ingó kiadása és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 34.800.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók kö­vetelése erejéig végrehajtást­­szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Hidegkuti­ út 113. számú házban I. emelet 1. ajtószámi alatt leendő megtartására határ­időül 1925. évi december hó 7. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó v­étó­árból a végrehajtató­­követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi november hó 31. nap­ján. Béli Ferenc, kir. bírósági végrehajtó. 27381 Am­pc*. Pk. 1.19005/2. 1935. szám. Közhirre teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 134961/ 1925. számú végzésével dr. Szilárd Vilmos ügyvéd ál­tal képviselt Budapesti építősműk és­­kereskedelmi rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 12 millió korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél -lefoglalt és 29.410.000 koronára be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést -elrendelem,-­annak a kielégítésére jogosult alap- ás- terü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Hu­nyadi orom 8*8. Krissárm alatti házban leendő meg­tartására határidőül 1925. évi december bő 3. napjá­­­ji­ak délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag le­foglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző Melegítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi november hó­ 8. nap­ján. Béli Ferenc, kir. bírósági végrehajtó. 27382 Árverés. Pk. VI. 238547/1925. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. m, illetve az 1908. évi XLI. t.-e. 20. §-a értel­mében közhirré teszem, hogy dr. Beinicz László ügy­véd által képviselt Pintér Imre végrehajtató javára 797.000 korona, továbbá a csatlakozott dr. Weinber­ger Géza ügyvéd által képviselt Weinberger Géza nő végrehajtató javára 600.000 korona, dr. Engel Simon ügyvéd által képviselt Kardos és Kupferst­ein cég javára 458.840 korona, dr. András Ernő ügyvéd által képviselt Nyakkendő ipar Fischer Miklós javára 7 millió korona, dr. Freischmannn József ügyvéd által képviselt Kassai Vilmos javára 2,500.000 korona, dr. Löwenstein Árpád ügyvéd által képviselt Kardos testvérek cég javára 6,600.000 korona, dr. Weinberger Géza ügyvéd végrehajtató javára 7,310 600 korona, dr. Fazekas Géza ügyvéd által képviselt Handwerk cipő­ipar és kereskedelmi rt. javára 181.000 + 1 mill. 330.000 korona, d­­ Leyrer Lőrinc Sebestyén ügyvéd által képviselt Hunnia bank rt. végrehajtató kérel­mére és javára végrehajtást szenvedett ellen 30 mill. korona tőke ,és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. VI. 238347. számai vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőnél 1925. évi október hó 9. napján le- és fol­nfoglalt és 43400.000 koronává becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir- járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást­­szenvedőnek Budapesten, VI. kerület, Teréz-körut 48. számú házban levő nyekkendőgyár­­ban leendő megtartására határidőül 1925. évi decem­ber hó 1. napjának délutáni 4 óráját kiszöti ki, ami­kor a bíróilag le- és felülfoglalt bútorokat és irodai berendezés, írógép, selyem nyakkendők, üzleti beren­­dezfis, üres dobozok, 1 dnb Minima­s és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szerettek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi november hó 7. nap­ján. Hável Ede, kir. bírósági végrehajtó, 27400 Árverés. Pk. IX. 237246/1925­ .szám. Dr. Mészöly Jenő ügyvéd által képviselt Kaposvári hazai malom­ipar rt. javára 10 millió korona követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. IX. 235233. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1925. évi október h­ó 10. napján lefoglalt és 14 millió 950.000 koronára becsült ingóságokra a buda-­ pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-e. 20. §-a alapján fontort, valamint zálogjogot szerzett, más foglaltatók javára is a vég­rehajt­ást ■szenvedő üzletében Budapesten, VIII- kerület, József­­i utc­a 35. szám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi december hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés érte­mében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1925. évi november hó 8. napján. Dobrev Ede, kir. bírósági végrehajtó. 27383 Árverés. Pk. VII. 232396/1923. szám. Dr. Golleim­ Sándor ügyvéd által képviselt Magyar Malomköz­­löny budapesti szaklap javára 1.070.000 korona köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1923. évi fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtó,s folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi ,augusztus hó 33. napján lefog­lalt és 226.500.000 koronára becsült­­ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi AII t.-c. 20. §-a alapján fentir­t, valamint zálogjogot (Szerzett, más foglal­tatók javára is a végrehajtást’ •szenvedő lakásán Budapesten, V. kerület, Dráva-trtea, 5.­­szám alatt leendő megtartására határidőül 3825. évi december hó 11. napjának délutáni 3 órája tüze-­­tik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, iroda­­berendezést, gépeket és egyéb ingóságokat a legtöbb­­et ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bevs­­áron alul is el fogom adni. Budapest, 1905. évi no­vember hó 1. napján. Sínkő Adorján, kir. bírósági végrehajtó. 27384 Árverés. Pk. VII. 217440/1925. szám. Dr. Radó Ernő és dr. Fejér Lajos ügyvédek által képviselt Lárái Jenő, Kraucr Lajos javára 50 millió és 10 millió kor. követelés és járulékai erejéig budapesti­­ központi k­ir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1935. évi, fm­ámus hó 28. napján lefoglalt és 175.700.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi ki járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szerzett összes foglalta­tók javára is elrendeltetik, végrehaj­tást szenvedett lakásán Budapesten, V. kerület, Bál­vány­ utca 23. szám alatt ,és nyomban folytatva VIli. kerület, Teleky-t­ér 10. szám alatt leendő­­megtartá­sára határidőül 1923. évi december hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, festmények, dísztárgyak, pénzszekrény, írógép, ingaóra, könyvek, szőnyeg, varrógép s egyéb­­ingóságok A legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés­e He­inében, esetleg bec­sértéken alul is eladatnak. Buda- D­est, 1925. évi november hó 2. napján. Biró János, kir. bírósági végrehajtó. 27385 Arverés. Pk. 1. 19968/3. 1925. szám. Közhirre te­szem, hogy a budapesti 1—Ifi. ker. kir. járásbíróság 75481923. számú vékásért, dr. Menczer Aladár ügy­véd által képviselt Pranovszky Sándor végrehajtató részére végrehajtóat szenvedő ellen 1.045.000 korona követelés és járulékai erejéig A rendelt kielégítési végrehajtás foganatosít­á­sakor végrehajtást szenvedő­nél lefoglalt­­és 3­38.600.000 koronára becsült ingósá­gokra A fenti számú végzés folytán az árverést el­rendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és fent­­foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedet­tek Budapesten, III., Mókus­ utca 6. szám alatti ká­­véházában teendő megtartására határidőül 1925. évi december bő 7. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt kávéházi berendezést, fel­szerelést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is ,eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételúrbp® a végrehajtató­­követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­­rehajtá­si jegyzőkönyvből ki nem tűnik,­ igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval szóval jelentetik be. Budapest, 1925. évi november hó 12-én. Adám Albert, kir. Mr. végrehajtó. 27386 Árverés, Pk- I- 20621­2, 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy­­az I—III. kerületi kir. járásbiróság P. I. 7522/4. & 7093' j. 1325'. Kamu végzésével dr. Spíte­r József és dr. Lovas József ügy­védei; által képvis­elt Lutter József vegetalművek, szappan és növényalk­ gyárak r.-t., valamint Fémnyomda és grafikai mül­tézet Paár József végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 1040.83 osztrák shilling és 1,594.000­ korona követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég- Egyes szám­ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék