Budapesti Közlöny, 1926. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám

Budapest, 1926. 1. szám. Péntek, január 1. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 3.000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 hatodhasábos m/m- sor (azaz annak térfogata­ egyszer beiktatva 2.000 K. BUDAPE­STI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Figyelmeztetés a Budapesti Közlöny előfizetői és hirdetői részére. A belügyminiszter az 1926. évi január hó 1-től a Budapesti Közlöny kiadását a Stadium Sajtóvállalat Részvénytársaságra ruházta. Erre való tekintettel azokat az előfizetési és hirdetési díjakat, amelyek a január 1-től kezdődő időre esnek, a Stadium Sajtóvállalat Részvénytársasághoz VI., Rózsa­ utca 111. szám alá kell küldeni. A Budapesti Közlöny Szerkesztősége és Kiadóhivatala. Szerkesztőség: Budapest, V. kerület, Rózsa ucca 111. szám. — Telefőn: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Rózsa ucca 111. szám. — Telefőn:1— 118—30. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi............................16.000 „ Magánosoknak ................................40.000 „ Hivatalos Értesítő havi....................60.000 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2.000 „ .. „ ... további 8 old.­ként 2.000 „ A Hivatalos Értesítő ára számonként 2.400 Az előfizetési díj utólagos kiegészítésénél fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak ........................ 48.000 K Magánosoknak............................. 120.000 ,, Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­térium által megállapított ára alapján történik. - Az elszámolásra küldendő összeg 1926 január 1-től 100.000 korona. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója a magyar királyi miniszterelnök előterjeszté­sére gróf Csáky Károly magyar királyi hon­védelmi miniszternek 1925. évi december hó 29-től 1926. évi január hó 19-ig szabadságidőt engedélyezni és ezen szabadságidő tartamára a honvédelmi minisztérium ideiglenes vezetésé­vel dr. Rakovszky Iván magyar királyi bel­ügyminisztert megbizni méltóztatott. Kiskorú Durst István Ádám poroszlói szü­letésű, ref. vallásu, valamint kiskorú Durst Etelka Anna gödöllői születésű, rom. kath. val­lásu, mindkettő aszódi lakos családi nevének „Dobosi“ névre kért átváltoztatása az 1925. évi 276.421/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetek. A m. kir. belügyminiszter Vas vármegyébe bekebelezett Pápóc és Szentmiklósfa kisközsé­gek egyesítését elrendelte. Az egyesült község jellege : kisközség. Neve : „Pápóc“, egyúttal Szentmiklósfa megszűnt köz­ség nevének, mint lakott helynévnek törzs­könyvezését is elrendelte. (113.364/1925. B. M. sz.) A m. kir. belügyminiszter 278.412/1925. XII. B. 1. számú körrendelete a Cunard Steam Ship Company Ltd. liverpooli gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítá­sára adott engedély meghosszabbítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­­jejének. A m. kir. állami rendőrség vala­mennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a Cunard Steam Ship Company Ltd. liverpooli gőzhajóstársaságnak 76.237/1920. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 251.323/1924. B. M. szám alatt meg­hosszabbított engedélyt 1926. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett­­értesítem. Budapest, 1925. évi december hó 30-án. Rakovszky s. k. A m Mr. belügyminiszter 278 413/1925. XII. B. I. szám­i körrendelete a The Oceanic Steam Navigation Company Ltd. (White Star Line) liverpooli gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély meghosszabbítása. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé­nek. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a The Oceanic Steam Navigation Com­pany Ltd. (White Star Line) liverpooli gőzhajós­társaságnak 50.415/1921. B. M. szám alatt ki­vándorlók szállítására adott és legutóbb 251.324. 1924. B. M. szám alatt meghosszabbított enge­délyt 1926. évi december hó 31-ig meghosszab­bítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1925. évi december hó 30-án. Rakovszky s. k. A m. kir. belügyminiszter 278.414/1925. B. M. XII. számú körrendelete a Compagnie Générale Transatlantique Havrei­­közhajóstársaság részére kivándorlók szállítá­sára adott engedély meghosszabbítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­jének. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909:11. t.-c. ti. §-a alapján a Compagnie Générale Transatlantique Havre-i gőzhajóstársaságnak 61.705 1921. B. M. sz. a. kivándorlók szállítására adott és legutóbb 251.327/1924. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1926. évi december hó 31-ig meg­hosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1925. évi december hó 30-án. Rakovszky s. k. A m. kir. belügyminiszter 278.415/1295. B. I. XII. számi körrendelete a Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maat­­schappij (Holland Amerika Linie) rotterdami gőz­hajóstársaság részére kivándorlók szállitására adott engedély meghosszabbítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé­nek. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a Nederlandsch Amerikaansche Stoom­vaart Maatschappij (Holland Amerika Linie) rotterdami gőzhajóstársaságnak 61.706/1921. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 25.328/1924. B. M. szám alatt meg­hosszabbított engedélyt 1926. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Egyben engedélyt adtam a társaságnak, hogy Magyarországból kivándorlókat az engedély­­okmányában megjelölt európai kikötőkön kívül, szárazföldön át Boulogne sur Mer-be és onnan az engedélyokmányában megjelölt tengerentúli kikötőkön keresztül az Észak-Amerikai Egyesült­ Államokba­­és­ Canadában vagy a 251.327/1924. B. M. számú engedélyben foglaltakhoz képest más államba is szállíthasson. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest­ 1025. évi december hó 30-án. Rakovszky s. k. A m. Mr. belügyminiszter 278.416/1925. i. i, XII. számú körrendelete a United States Lines new-yorki gőzhajóstársa­ság részére kivándorlók szállítására adott enge­dély meghosszabbítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé­nek. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a United States Lines new-yorki gőz­hajóstársaságnak 22.924/1922. B. M. szám alatti kivándorlók szállítására adott és legutóbbi^ 251.329,1924. B. M. szám alatt meghosszabbított engedélyt 1926. évi december hó 31-ig meg­hosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1925. évi december hó 30-án. Rakovszky s. k. i - el kir. belügyminiszter 278,417/1925. III B. I. számú körrendelete a The Royal Mail Steam Fackel Company lon­doni gőzhajóstársaság részére kivándorlók szál­lítására adott engedély meghosszabbítása tár­gyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­jének. A m. kir. állami rendőrség valamennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6. §-a alapján a The Royal Mail Steam Packet Com­pany londoni gőzhajóstársaságnak 26.193/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 251.330 1924. B. M. szám alatt meg­hosszabbított engedélyt 1926. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Erről Méltóságodat tudomás és miheztartás végett értesítem. Budapest, 1925. évi december hó 30-án. Rakovszky s. k. A m. Mr. belügyminiszter 278.418/1925. XII. S. 1. számú körrendelete a Hamburg Amerikanische Packetfahrt Aktien- Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) hamburgi gőzhajóstársaság részére kivándorlók szállítá­sára adott engedély meghosszabbítása tárgyában. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselő­jének. A m­. kir. állami rendőrség vala­mennyi kerületi főkapitányának. A kivándorlásról szóló 1909 : II. t.-c. 6. §-a alapján a Hamburg Amerikanische Packetfahrt Aktien-Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) hamburgi gőzhajóstársaságnak 56.133/1922. B. M. szám alatt kivándorlók szállítására adott és legutóbb 251.331/1924. B. M. szám alatt meg­hosszabbított engedélyt 1926. évi december hó 31-ig meghosszabbítottam. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék