Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám értesítője

A 60441/1925. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága különféle acélcsövek szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1926. évi január hó 19-én déli­ 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, va­lamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a ’magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbesze­rzési 6. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ út 75., III. em. 50.) tekinthető meg, il­letve vehetők át. Budapest, 1925. évi december havában. *7977 Az igazgatóság. Pályázati hirdetmény. 64167/1925. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága tisztviselői egyenruhák elkészítésére nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1923. évi január hó 14-én déli 12 óráig beterjesz­tendők és ugyanakkor felol­­vastatnak, a bánatpénz pedig 1926. évi január hó 13-án déli 12 óráig központi főpénztárunknál le­teendő. A pályázatra vonatkozó általános feltételek és a szükséges mennyiségeket feltüntető ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak igazgatóságának beszerzési osztályánál (Budapest, VI., And­rássy­ Ut 75., III. em. 46.) megszerezhetők. Budapest, 1926. évi január havában. *7978 • Az igazgatóság. Budapest, 1926. ,10.&V. 1. szám. Péntek, január 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE '■ ■ ■ m '». nirmu'- ujuiaiuaa« Hivatalos, hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályásat! hirdetmény. Árverések. Árverés. Pk. I. 20241/2. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1413/2. 1925. szám­i végzésével d­r. Luy György ügy­véd által képviselt Lefkovits Imre végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 3,436.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 17,400.000 koronára becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül foglal­tatók követelése erejéig Budapesten, II., Csalogány-utca 53. száza aletti üzletében és foly­tatta II., Szisz Károly-utca 2., 111. emelet 24. ajtó­saim allatt leendő megtartásaira határidőül 1926. évi január hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberende­zést, férő és női cipőket és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételár­ból a végrehajtató követelését megelőző kielégítés­hez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igé­nyüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1925. évi decem­ber hó 12. napján. Ádám Albert, kir. bír. végre­hajtó. 29479 Árverés. 1925. Pk. IX. 234417. sz. Br. Fenyő Vilmos ügyvéd által, képviselt Alstock és dr. Székely ja­vára 2.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán, végrehajtásst­ szenvedőtől 1925. évi szeptember hó 2. napján lefoglalt és 12.000.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számra végzésével, az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent isi, valamint zálogjogot szerzett más foglalatok javára is a végrehajtást szenvedő laká­sán Budán-'^e-”, VI., Teréz-körút 3., IV. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi január hó 4. napijának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag en foglalt pianínót, mosdót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárén alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi december hó 11-én. Rechnitzer Ernő, kir. bír. végrehajtó. 29480 Árverés. 764/1925. vb. szám. Az újpesti kir. járás­­bíróság 1925. évi Pk. 5487. számú végzése folytán dr. Hirsch Teofil ügyvéd álltal képviselt Hellebronth Gyulánné végrehajtató javára végrehajtást szenve­dettnél 15.980.000 korona és járulékai erejéig lefog­lalt és 72.685.000 koronára becsült ingóságokra az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig az árve­rést elrendelem és az árverés határnapját Újpesten, Megyeri­ út 25. szám­ú házba 1926. évi január hó 5. napján délután 2 órára tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, cimbalom, varrógép, korcsmái be­rendezés, borok, hordók, jégszekrény és egyéb ingó­ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak azok, kik az ingók vételárából a vég­rehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy élőszóval beje­lenteni tartoznak. A fényűzési tárgyak csak a 10% fényűzési for­galmi adó lerovása után fognak a vevőnek kiadatni. Újpest, 1925. évi december hó 17. napján. Lamoss Dezső, kir. bir. végrehajtó. 29481 Árverés. 740/1925. vh. szám. Alulírott kir. végre­hajtó az 1881. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1925. évi 130836. szám­a végzése kö­vetkeztében dr. Szendey Béla ügyvéd által képvi­selt Magyar általános hitelbank r.-t. javára 5.000.000 korona és járulékai erejéig 1925. évi szeptember hó 29. napján foganatosított biztosítási végrehajtás ut­ján le- és felü­lfoglalt és 17.000.000 koronára becsült következő ingóságok, úgymint : cséplőszekrény, bevnzintimotok­ és bricskakocsá; a Hercog L. M. és társa, Keszthelyi és társa bank r.-t. Kisbirtokosok országos hitelszövetkezete, Spitz Hermann és Phö­­bus műszaki és olajkereskedelmi r­­ t. javára is nyil­vános árverésen eladatták. Mely árverésnek a salgótarjáni kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 4627. szám­a végzése folytán 5.000.000 korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi március hó 16. napjától járó 18% kamatai, egyharmad százalék Váltódij és eddig összesen 765.000 kor. és 72 arany­koronában biróilag már megállapitott költségek ere­jéig Ki­stétenyén, végrehajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 1926. évi január hó 12. napjá­nak délutáni 13 órája határidőül kifű­zetik és ah­hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz­fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.­e. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Salgótarján, 1925. évi d­ecember hó 17. napján. Tö­rök Gyula, kir. kir. végrehajtó. 29484 Árverés. 1925. Pk. XI. 226692. szám. Br. Szendey Béla ügyvéd által képviselt Magyar általános­ hitel­­bank, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján dr. Gara István, Wittmann János, Schwartz Miksa, és társa, végül Fatvamk r.-t. végrehajtatok javára 2.010.600 korona tövét oki r­á járulékai ere­ ’ jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével­ elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőitől 1925. évi szeptember hó 29. napján lefoglalt és 65.000.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti­­központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenltírt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzle­tében Budapesten, VI., Szabolcs­ utca 1/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi január hó 12. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bi­róilag lefoglalt szerszámgépeket, motort, pénzszek- rényt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1925. évi december hó 6-án. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. 29485 Árverés. 1925. Pk. VIII. 223870. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Mezei Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Elek Gyula és Halmos Pál kérelmére és javára 525.060 és 1.259.250 korona tőke és járulékai, továbbá dr. Szende Sán­dor budapesti ügyvéd által képviselt Magyar-hol­land bank r.-t. javára 5.000.000 korona tőke és járu­lékai, valamint az ehhez csatlakozottnak tekintendő dr., Vadász Aladár budapesti ügyvéd által képviselt Vas és acél r.-t. javára 4,000.000 korona tőke és já­rulékai, dr. Luy György budapesti ügyvéd által képviselt Vas- és fémármgytár r.-t. javára 1,376.130 korona tőke és járulékai, dr. Grósz Lipót budapesti ügyvéd által képviselt Fuchs és Schlichter cég ja­vára 4,005.423 korona tőke és járulékai, dr. Spitzer József budapesti ügyvéd által képviselt Beregi La­jos javára 731.978 korona tőke és járulékai, dr. Hajdú Árpád budapesti ügyvéd által képviselt Frank és Hermann r.-it. javára 5.000.000 korona tőke és járulékai, d­r. Gesztessy Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Magyar nemzeti bank r.­t. javára 7.000.000 korona tőke és járulékai, végül dr. Arnold Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Csiky La­jos javára 239.681­­kor­ona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi május hó 28. napján le- és felülfoglalt és 39.465.000 korottára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Bu­dapesten, VI., Mór­ utca 11. szám alatti lakásában és ugyanott levő üzletében leendő megtartására ha­táridőül 1926. évi január hó 4. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfog-­lalit bútorokat, üzleti berendezést, edényáruka­t és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1925. évi november hó 26-án. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. 29486 Árverés. 1252/1925. szám. Alulirott kir. bírósági végreha­jtó közhírré teszi, hogy a gyomai kár. já­rásbíróságnak P. 469/12. 1922., és P. 469/20. 1922. sz. végzésével Szabó Béla harsányi l lakos javára 1922. évi november 1-jei értékű zürichi árfolyamú 300.000 korona tőke és járulékai erejéig a gyomai kiír. já­rásbíróságnak P. 1627/8. számú végzésével a Pyra­­mis Magyar Földbirtokosok és Földbérlők keresik, r.-t. budapesti cég javain 15.000.000 korona tőke és járulékai erejéig és a gyomai kiír. járásbíróságnak 472—478/1925. szám­ú végzéséivel a Gyomai Takarék­­pénztár javára 102.000.000 korona tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési és biztosítási végrehaj­tások alkalmával le- és felülfo­glaltt és 115.000.000 ko­ronára becsült­­ Gamiz-­féle hemgerrovátko­ló gép a gyomai kir. já­rásbirósá­gnak Pk. 348/4. 1925. és Pk. 1014/1925. számra végzései folytán Gyomrán, Gyoma- Endrődi-út 1784. szám alatt 1926. évi január hó 4. napján délután 14 óraikor nyilvános bírói árverésen el fog adatni. Békéscsaba, 1925. évi december hó 12. napján. Somnemfeld Sámuel, kir. kir. vbajtó. 29491 Árverés. Pk. VII. 235980/1925. szám. Dr. Balla Ig­nác ügyvéd által képviselt Beneth Károly javára 1.300.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kiír. járásbíróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1935. évi szeptember hó 17. napján lefoglalt és 4,700 000 koronára becsült ingóságokra a buda­­pest központi bír. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20.­ §-a alapján fenti számú jegyzőkönyv­ben zálogjogot szerzett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, végrehajtást szenvedett lakásán, Bu­dapestem, VII. kerület, Xererojts­ utca 20. számú ház­ban ■ leendő megtartására határidőül 1926. évi január hó 7. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróitaig lefogla­lt bútorok és egyéb ingóságok a ■legtöbbet ’ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bc.’Pértéken­ alul is eladóinak, Budapest, 1925. évi november hó 30. napján. Bíró János, bír.­rehajtó.­­ 29492 Árverés. Pk, V. 224487/1925. szám. Dr. Murányi Ernő ügyvéd által képviselt herceg Windischgrätz Lajos budafoki pincészete, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Baráti szenzfinomító r.-t., Hazai likőr-, rum- és szeszárugyár és Pank János végrehajtottak javára 25.718.130 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbí­róság 1925. évi fenti számú végzésével­­ elrendelt ki­elégítést végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő­től 1925. évi junius 3. napján lefoglalt és 31.428.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a­­alapján femmirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára ás a végrehajtást szenvedő üzle­tében, Budapestem, IX. kerület, Páva­ utca 29. számú házban leendő megtartására határidőül 1926. évi ja­nuár hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vendéglőberen­­dezés, borok és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellen­ében, esetleg becsáron alul is el fognak adatni. Budapest, 1925. évi november hó 27. napján. Forgács Tivadar, kiír. kir. végre­hajts______________ 29493 Árverés. _ Pk. XI. 214178/1925. számi. Dr. Steinitz Jenő ügyvéd által képviselt Hausenstein és Vogler javára 7.960.000 korona és 6.000.000 korona tőkeköve­telések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével étrendért kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1925. évi február hó­ 21. napján le­foglalt és 29.300.000 koronára becsült ingóságokra, a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzés­ével az árverés elrendeltetvén, annak az 1960. évi X­XLI. t.-c. 20. §-a alapján tant­rt, valamint zá­­l­logjogot szerzett m­ás foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedő lakásán, Budapesten, V. kerület, Bálvány ratmn 2. számra ház ál. . emelet 9. ajtószáma alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi ja­nuár hó 1. napjának délutáni 16 órája tűzetik ki, amikor a birón­kság lefog­latt bútorokat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1925. évi december hó 19. .napján. Bechnitzer Ernő, kir. végrehajtó. 29494 Egy ám ára 2400 korona. «»J61**0®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék