Budapesti Közlöny, 1926. február (60. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-02 / 26. szám

Budapest, 1926 . Kedd, február 2­2­. szám. H­IVATALOS L­A­P. Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Rózsaucca 111. szám. — Telefon: Lipót 921—96. Kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Rózsa ucca I11. szám. — Telefon: Lipót 988—98. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi............................13.000 K. Magánosoknak „ ...........................40.000 „ Hivatalos Értesítő havi.....................60.000 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2.000 „ további 8 old.­kint 2.000 „ A Hivatalos Értesítő ára számonként 2.400 „ Hivatalos hirdetések: az első 10 szóén 6.000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánfürdetések­: 1 hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2.000 K. Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak ....................... 48.000 K Magánosoknak........................ 120.000 „ Az „Országos Törvény­tár“* rá az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­térium által megállapított ára alapján történik.— Az elszámolásra küldendő összeg 1926 január 1-től JOG.600 korona. HIVATALOS RÉSZ. A külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi­ miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Walter Emil miniszteri tanácsosi címmel fel­ruházott miniszteri osztálytanácsosnak saját kérelmére történő nyugdíjaztatása alkalmából buzgó szolgálatáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1926. évi január hó 21. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A Kormányzó Ur Ő Főméltósága a külügy­minisztérium ideiglenes vezetésével megbizott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter elő­terjesztésére folyó évi január hó 21-én kelt magas elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy Romeisz György gyáros, pécsi lakos a pápai Nagy Szent Gergely-rend lovagkeresztjét elfogadja és viselhesse. A m. kir. belügyminiszter Pantl Kálmán belügyminisztériumi h. államtitkárt nyugalomba vonulása folytán a m. kir. mozgófényképgép­­kezelői szaktanfolyam, valamint a felvételi bizottság elnöki tiszte alól felmentette és ezzel egyidejűleg a szaktanfolyam, valamint a felvé­teli bizottság elnökévé Diószeghy János m. kir. belügyminisztériumi miniszteri tanácsost ne­vezte ki. A belügyminisztérium osztályainak ügyköré­ben beállott változások folytán a m. kir. belügy­miniszter Barcsay Adorján m. kir. államrend­őrségi főtanácsost, a m. kir. mozgófényképgép­kezelői szaktanfolyamon viselt szakelőadói tiszte és a felvételi bizottság tagsága alól felmentette. Nevezett helyett szakelőadóvá és a felvételi bizottság tagjává a m. kir. belügyminiszter dr. Jeszenszky Andor m. kir. belügyminisztériumi miniszteri osztálytanácsost nevezte ki. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter dr. Tobak Lajos miniszteri fogalmazót magyar királyi állatorvosi főiskolai titkárrá a VIII. fize­tési osztályba kinevezte. A Gödöllőn, 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalma­zására alapított díszérmet a csepeli önkéntes tűzoltóság kebeléből Unterreiner József pa­rancsnok és Frankovics Jakab alparancsnok részére adományozta. A ra. Mr. minisztériumnak 588/1926. 1. I. számú rendelete a teljeskoruak gyámságára és hasonló védelmi intézkedésekre vonatkozólag az 1905. évi julius hó 17-én Hágában kelt és az 1912: LII. törvény­cikkbe iktatott nemzetközi egyezménynek Svéd­ország részéről történt megerősítése tárgyában. A teljeskoruak gyámságára és hasonló vé­delmi intézkedésekre vonatkozólag az 1905. évi julius hó 17-én Hágában kelt és az 1912: LII. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény hatálybalépése tárgyában kibocsátott 4.723/1912. M. E. számú rendelet (Rendeletek Tára 947. lap) módosításául a m. kir. minisztérium köztudo­másra hozza a következőket: Németalföld kormányának hivatalos értesí­tése szerint Svédország a teljeskoruak gyámsá­gára és hasonló védelmi intézkedésekre vonat­kozólag az 1905. évi julius hó 17-én Hágában kelt és az 1912: LII. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény megerősítésére vonat­kozó okiratát Hágában 1924. évi november hó 2. napján vetette. Ennek következtében a most említett nem­zetközi egyezmény Svédország tekintetében 1925. évi január hó első napján hatályba lépett. Budapest, 1926. évi január hó 22-én. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök. A m. kir. belügyminiszter 5.940/1925. IV. sz. alatt Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közön­ségéhez intézett rendeletével Budafok nagy­községnek rendezett tanácsú várossá átalaku­lását az 1886. évi XXII. t.-c. 150. és 151. §-ai alapján megengedte.­ 365/1926. II. szám. Weffi­g©s kimutatás a cukor termeléséről és forgalmáról az 1925. év december havában és az 1925. év szeptember hó 1-étől bezárólag az 1925. év december hó végéig terjedő időszakban. 1925. szept. 1-től 1925. 1924. évi XII. havi ered-Előző évad eredménye-I. december hó végéig ményével szemben most vel szemben most fogyasztási nyers fogyasztási nyers a fogyasztási a nyers a fogyasztási a nyers jelölt nemű (répa) cukor. cukor tiszta súlya métermázsákban cukor tiszta súlya métermázsákban­­több kevesebb * Kész eladásra alkalmas cukor fennmaradt készlete 808.803 10.111 135.719 19.564 229.740 *13.472 128.971 10.142 A saját termelésből átdolgozott mennyiségek levo­násával termelt kész, eladásra alkalmas cukor 230.856 13.351 1,443.048 26.812 *181.109 3.866 *105.991 *17.852 Összesen . . . 1,039.659 23.462 1,578.767 46.376 48.681 *9.606 22.980 *7.710 Átdolgoztatott a más cukorgyárakból adózatlanul beszerzett cukorból .............................................5 482 336 482­­­5 482 336 482 Tiszta termelés és készlet ..................................... 1,039.654 22.980 1.578.431 45.894 48.626 *10.088 22.644 *8.192 Elszállittatott: 1. az adó lefizetése mellett .......... 79.1352 270.192 66 5.481 *33 7.357 *87 „ 2. az adó lefizetése nélkül. .......... a) a vámvonalon át leendő kivitelre..................... 116.137 1.800 463.715 24.650 *37.804 *8.800 *65.620 *6.850 b) kiviteli cikkek készítéséhez ...........................— — 99— — — *34— c) ipari célokra ..........................................................6 — 49— *5— *13— d) állatok etetésére....................................................— — — — — — — — Végleges (számadás szerinti) készlet ...................... 844.376 21.178 844.376 21.178 80.354 *1.255 80.954 *1.255 II. A cukoradótörvény 1. §-ának 2. pontjában meg­jelölt nemű (keményítő) cukor elszállittatott: 1. az adó lefizetése mellett ........................................ 1.324~ 8.069— 140— 1.592— 2. az adó lefizetése nélkül: a) vámvonalon át __ 1.658— 4.985— 1.658— 4.199— „ „ „ b) ipari célokra.........~ *kevesebb. Budapest, 1926. évi január hó 27-én. M. kir. pénzügyminiszteri számvevőség fogyasztási adóügyi csoportja. Egyes szám ára 2000 korona. A magyar királyi ipzságfigyminigyzernek 4.900/1926.I­I. 1. száma rendelete a szegénységi jogon perlekedő fél javára elren­delt végrehajtás foganatosításáról. A szegénységi jog tekintetében szükséges bírósági intézkedések tárgyában 1914. évi de­cember hó 18. napján 72.600/1914. I. M. szám alatt kibocsátott (az 1914. évi Rendeletek Tá­rának 2896. lapján és az Igazságügyi Köz­löny XXIII. évfolyam 14. számához csatolt mellékleten megjelent) rendelet kiegészíté­séül a polgári perrendtartásról szóló 1911. évi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék