Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. február (60. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-02 / 26. szám értesítője

Budapest, 1926. 26. szám Kedd, február 2« A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTI­sr­el? ki Hivatalos hirdetmények. Árverések« Árverés. 1302/1925. vh. szám. A debreceni. kár. já­rásbíróság 19®. Hk. 19031. számú végalap folytán Neumann Nándorné 12.000.000 korona tök® és járu­lékaiból ál­ló követelésének behajtása végett 1926. évi február, hó 8. napján délelőtt 11/4 óraikor Deb­receniben, Piac­ utca 28/1 b. számu házban elárverezem azon 90.850.000 koronára becsült ingókat, melyek a debreceni Sár­ járásbíróság 26763/1925. számú végre­hajtást rendelő végzése alapján az 1925. Pk. 16797. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 22—29. tétel alatt, az 1925. Ptk. 17103. sz. végrehajtási jegyző-­kányviben 2—11...tétel alatt és az 1925. Pk. 1912. sz. végrehajtási jegyzőkönyvben 1—II. tétel alatt le- és fe­lülfoglailtattak,­ úgymint: bútorféléiket stb. Deb­recen, 1926. elvi január hó 12. napján. Rosn­er Imre, kir. bír. végeelhajtó. 2150 Árverés. Pk. 6115/1925. számi. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a filomai kiír. járássbi­rósáigfjak fenti számú végzésével dr. Földes B. Zoltán ügyvéd által képviselt Váci hengermalom r.-t. cég és Bokross Géza felperes ré­szére alperes­­ben 10,264.850 és 4,000.000 korona kö­vetelése, és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajt­á­s folytján alperestől lefoglalt és 27,410.000 koronára becsült ingóságokra, 50. fent idézett monori járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak a fe­lülo­gl­altatók követelése erejéig is, amelnynibe­n azok törvényes zálogjogot nyerte­k vo­lna, alperes lakásán Vecsében, Kereszt­ u. 38. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi február hó 4. napjának délutáni 3 órája tűze­tik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, áru és egyéb ingóságok a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is eladatnak. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését meg­előző kielégíttetéshez tartanak jogot, amennyiben ré­szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi­szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulírott kiküldöttnek vagy írásban be­adni vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számít­tat­i­k. Monor, 1926. évi január hó 9. napján, Etter Albert, kir. kir. végrehajtó, 2303 Árverés. 1925. Pk. XI. 332026. szám. Dr. Ney Osz­kár ügyvéd által képviselt Deutsch és Földes jár­vára 9.867.900 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kár. járásbiróság 1925. évi fenti számú­­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi augusztus hó 11. napján lefoglalt és 540.000.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti, központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. st.-c. 20. §-a alapján fenntirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is Budapestien, V., Csáky­ utca 19. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi február hó 3. mintáijának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a le­foglalt autókat és egyéb ingóságokat a­­legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron atal is el fogom adni. Budapest, 1926. évi. január bó­­6-án. Rechnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 2306 Árverés. 1926. Pk. VI. 214fil46. szám. Az 1881. évi TIX. f.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a. értelmében közhírré teszem, hogy dr. Meller Mór budapesti ügyv. által főépv. Kann és Heller cég jav. 7,974.042 korona és járulékai, továbbá Keleti Zoltán javára 4,590.000 korona és járul­ékai, Pogány Miklós javára 4,000.000 korona és járulékai, Agrária gyár­ipari és keresik, r.­t. javára 6,818.450 korona és járu­lékai­, Weinréb Jenő és Oszkár javára 20,000.000 kor. és járulékai, Sziasit Lajos. Javára 1,514.600 korona, és járulkai, Urban szénkeresk. r.­t. javára 6,904000 korona és járulékai, Hoff­er István és társai javára 2,530.000 korona és járulékai, Molnár Gyula javára 8,000.000 korona és járulékai, Székesfővárosi elektro­mos művek javára 4,832.000 korona és járulékai, Magyar ólomárugyár és fémkeresk. r.­t. javára 1,402.400 korona és járulékai, Engel Károly javára 3,409.292 korona és járulékai, Anilin Chemila S. g. javára 2,158.930 korona és 20.20 svájci frank és járu­lékai, Et. elleni etc. javára 456.85 svájci frank és 3,142.556 korona és járulékai, Nemzet­közi kiviteli és behozatali r­­ t. javára 2,575.000 korona és járulékai, Koroner Adolf és fia javára 1,539.900 korona és járu­lékai, Gábor Ignác javára 7,870.000 korona és járu­lékai, Braun Ernő javára 750.000 korona és járulé­kai, dr. Székács Miklós javára 9,000.000 korona és járulékai, végül Zu­mmermann Lajos javára 960.000 korona és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1625. évi december hó 14 napján le- és­­ felülfoglalt és 632.380.000 koronára becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak Budapestien, Szállás­ utca 32—34. szám alatti gyár­­helyi­ségében leendő megtartására határidőül 1926. évi február hó 9. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróság le-­én feslülfogla­ltt bútorokat,­­gummigyártó gépeket, festékeit, 2 villanymotort és egyéb ingóságokat a­­ legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési­ jogot szereztek volna, ez­en árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi január hó 7. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. 2311 Árverés. 1925. Pk. V. 236513. szám­. Az 1881. évi LX. t.-c. 103., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmeiben közhírré teszem, hogy dr. Soltész Zoltán ügyvéd által képviselt Heisler Mihály, dr. Martos József ügyvéd által képviselt Papirbahozatali K­.­t., dr. Mayer Ernő ügyvéd ál­tal képviselt Ruhlmann Adolf, dr. Gyöngyösi József ügyvéd által képviselt­­Nemzeti lakp. és bank, dr. Harsány­i Miksa ügyvéd által képviselt Deviza­banik, dr. Moskovits Mór ügy­véd által képviselt Ungár Imre, végül dr. ifj. László Árpád ügyvéd által képviselt Haas Mór végrehaj­tató javára végrehajtást szenvedett ellen 4,621.036, 31 millió korona, 9,540.000 csehkoron­a, 3,900.000, 10 millió és 1,692.057 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével • elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtásit szenvedőnél 1925. évi szeptem­ber hó 22. napján le- és felün­fogla­lt, 14.400.000 és 22.600.000 koronára becsült­­ ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti erámia végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtásit szenvedő­nek Budapesten, IV., Muzeum-körut 27., III. emelet 12. szám alatti lakásában leendő megtartására ha­táridőül 1926. évi február hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bizottság le- és felni­­foglalt bútorokat, festményt, gaumofont, könyveket és egyéb ingóságaikat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés melllett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1926. évi január hó 3. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó, 2317 - Árverés. 1925. Pk. VI, 238809. szám. Az 1881. évi LX. t-­-c. MR, illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. t.-a érte­lmében közhírré teszem, hogy dr. Polgár György ügyvéd által képviselt Agrária gyáripari és keres­kedelmi r­­t. javára hátralékos 3.000.000 korona, to­vábbá a csatlakozott dr. Flesch Jenő ügyvéd által képviselt I. M. Siehmann cég javára ingóik kiadása, dr. Wiener József ügyvéd álltal képviselt Erim test­vérek javára 2,989.500 korona, dr. Soim­mer József ügyvéd által képviselt Magyar-olasz bank r.-t. ja­vára 13,200.000 korona, végül dr. Sar­udy István ügy­véd álltal képviselt Bart Berg és Savéi végrehajtató kérelmére és javára Rehberger Adolf és társa r.-t. végrehajtást szenvedett ellen 5.000.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 1925. évi Pk. VI. 238809. szám­a végzésével­­elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőnél 1925. évi október hó 12. napján le- és fel­iü­l­ foglalt és 209.000.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével­ az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapesten, VII., Sip­ Utca 25. szám alatti cukorkagyárában leendő megtartá­sára határidőül 1926. évi február hó 4. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglal­t bútorokat, írógépet, irodai berendezést, pémaszekrényt, lovat, csukott kocsit, motort, gőzgé­pet, gépeket, üzleti berendezést és egyéb ingóságokat,­­ a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot sikerezettek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. tec. 20. §-a értelmében ezek javára is­­ elrendelem. Budapest, 1926. évit január hó 13-án. Haivel Ede, Mr. kir. végrehajtó. . 2319 Árverés. 1925. Pk. V. 227913. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a érte­lmében­ közhírré teszem, hogy dr. Turócay Szig­frid ügyvéd által képviselt Magyar általános kőszén­­bánya javára 14,998.400 korona, dr. Darvas Béla ügyvéd által képviselt Kohn és Stern javára 2,496.000 korona, dr. Kondás Ágost ügyvéd által képviselt Mész és műhabarcs r.-t. 11,180.180 korona, dr. Mis­­ner Ignác ügyvéd által képviselt dr. Henvey Tiva­dar javára 6,000.000 korona, dr. Pajzs Elemér ügyvéd véd álltal képviselt Dunántúli mésztégla javára 1,000.000 korona, dr. Vécsey Aladár ügyvéd által képviselt Schmidt Imre végrehajtató javára Böhm és Hartmann közkereseti társ­ végrehajtást szenve­dett ellen 5,300.000 korona tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi július hó 3. nap­ján le- és felülifoglalt és 54.400.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság­ fenti számú végzésé­­vel az árverés elér­end­eltetvén, annak Budapesten, VI., Hungária­ körút 77. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. óra feb­ruár hó 3. napjának délutáni 1­2 óráját tűzöm ki, amikor a bizótilag le- és felülfog­la­lt bútorokat, író­gépet, pénzs­z­ekrényt, téglát, építési anyagokat, mér­leget, kocsit és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés melletti, szükség esetén becs­áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Budapest, 1928. évi január hó 4. napján. Bisitz Mihály, ki­r. kir. végrehajtó. 2321 Árverés. Pk. V. 230328/1925. szám. Dr. Juhász Jenő ügyvéd által képviselt Monczor Gusztáv javára 2.000. 000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al­perestől 1925. évi julius hó­­ 23. napján lefoglalt 12.000. 000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1988. évi XLI. t.-c. 20. §-a­ alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálog­jogot szerzett összes foglaltatok javára is elrendelte­tik, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VI. kerület, Lőportár­ utca 14/a. szám­i házban leendő megtartására határidőül 1926. évi február hó 5. nap­jának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt ruhakihordókocsit, stráfkocsit,­­hintót, ruha-* kifőző nagy gépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi január hó 4. napján. Bisitz Mihály, kir. hír. végrehajtó. 2310 Árverés. Pk. X. 239319/1925. szám. Dr. Freisz Béla ügyvéd által képviselt Damjanick­­ utca 58. sz. ház központi fűtéseinek kezelősége kérésére és javára 3.306.000 korona, valamint a végrehajtási novella 20. értelmében ezennel csatl­akozott­nak kimondott Csókái, Breyer és társa javaira 57.200.000 korona köve­telések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. év­i október hó 16. napján lefoglalt 93.400.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok­ javára és a végrehajást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. kerület, Dam­jánieh­ utca 58., II. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi február hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik­­k, amikor a biróilag lefoglalt búto­rokat, zongorát, varrógépet, szőnyeget, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. . Budapest, 1926. évi. január hó 5. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. 2312 Árverés. 4519/1925. tk. szám. Lehner Gézánné végre­­hajtatónak, Morvay Antalné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelmére az 1881. évi LX. t.-c. 146. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 31161.100 korona tőkekövetelés, ennek kamata és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 250.000 korona költség és járulékai behajtása végett a rác­kevei kir. járásbiróság területén levő Dömsöd köz­ségben fekvő és a dömsödi 2728. számú telekkönyvi betétben A+l. sorsz., 505. sorsz. a. fogl. B8. sorsz. sze­rint Morvai Antalné sz. Weisz Róza nevén álló lakó­házra 15.000.000 korona kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dömsöd köz­ségházánál megtartására 1926. évi február hó 16. nap­jának délelőtti 11 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150.­­§.-a alapján a kö­­vetkezőkben állapítja meg. 1. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1888 évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadéki képes értékpapírokban a­ kiküldöttnél letenni, va­gy a bánatpénznek előlegeznen fúrói­­letétbe­­helyzéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 3. Az, aki az k­ingat.-ért a tbihiárlitlási árinál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki nem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár 10%-a szerint megálla­pított bánatpénzt az általa ígért­­ár ugyanannyi szá­zalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésen, amelyet haladék­talannul folytatni trcalál, részt nem vehet A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bá­­­­natpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köte­les letenni. 4. A vevő köteles a vételárat az árverés napjától járó 5%-os kamatár,i­ együtt a ráckevei m. kir. ál­lampénztárnál mint­­bírói betéthivatalnál kettő egyenlő részletben megfizetni, még­pedig az első részletet 15 nap alatt, a másodikat 30 nap alatt az árverés jog­erőre emelkedésétől számítva. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. Egyes szám­ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék