Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. március (60. évfolyam, 49-73. szám)

1926-03-02 / 49. szám értesítője

Budapest, 1926. 49. szám.__________ ______Kedd, március 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény. 8846/1926. sz. A m. Mr. államvasutak igazgatásába vashuzalok, láncok, drótkötél, drótfonatok stb. szállí­tása iránt nyilvános pályázatot hirdett.­­ • Az ajánlatok legkésőbb 1928. évi március hó 10-én déli 12 óráiig beterjeszite­ndők, a bámnatpálna pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályáza­tira roma­tikozó részletezett­­feltételek, valamint a szükséges.­, memy­­nyiséget. feltüntető ajánlati űrlapok a magyar kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzási G. I. osztá­lyánál­­(Budapesten, VI., Andrássy­ ut 75„ III. 50.) tekinthető meg, illetve vehetőik át. Budapest, 1925. évi február hó. *1849 Az igazgatóság. ■" ’.............. ■ i­­ i .1. Pályázati hirdetmény. A magyar. Mr. altlaffistvasutaik igazgatósága ócska fémhulladékok átdolgozása, illetve­­ eladása iránt nyilvános , pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. évi marokra hó 12-éig déli. 12 óráig beter­jes­íte­ndők, ,a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályáztatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges mennyiségiét feltüntető aján­lati űrlapok a magyar kir. államvasutak anyag- és lélezárb­eszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75., III. evv. 50.) tekinthető­ meg, illetve vehetők át. ■­­ Budapest, 1926. évi­ január hó. *1850 Az igazgatóság. Árverés. 14/1926. vbt. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi XX. t.-c. 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbiróságinak 1925- évi 730330. számú végzése kö­vetkezté­ben dr. Polgár Győző ügyvéd által képvi­selt Adler Ármin és fia és csatlakozók javára 2.686.600 korona s jár. erejéig 1925. évi december bő 17-én foganatosított kielégítési végrehajtás írt­ján be- és fe­lülfo­glalt és 72.460.000 koronára­­becsült következő inngósá­gok, u. m.: üzleti berendezések, áru, likőrök, borok, párk­im­kia, frezsgő stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a győri kiír. járásbíróság 1925. évi Pk. 12457. számú végzése folytán 2.686.600 ko­rona tőkekövetelés, ennek 1925­. évi augusztus hó 8. napjától járó kamatai, egyharmad százal­ék váltó­­díj és eddig összesen biiratilag már megállapított költségek erejéig Győrött, Kazinczy-u. 20. és folytató­lag Wenn­esz Jenő-u. 237. sz. a. alperes üzletében leendő megtartására 1926. évi március hó 16. napjá­nak délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és­ ahhoz a­ venni szándékozók ezennel oly 'megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi XX­­I.­c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs­­áron alul­­is el fognak adatai. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül,foglaltatták és azokra­­kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi XX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Győr, 1926. évi február hó 2­. napján. Salamon Mór, kir. kir. végrehajtó. 4683 Árverés. 1925. Pk. I. 6448/2. szám. Dr. Darvas Dé­nes ügyvéd által képviselt. Paul Antal Jánosaié ja­vára 5.000.0­00 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1925. évi 36. P. 39415/4. számú végzésével elrendelt, kielégítési végrehajtás folytén végrehajtást szenvedőtől 1925. évi december hó 5-én lefoglalt 23.627.060 koronára becsült ingósá­gokra a fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XXI. t.-c. 20. §-a alap­ján fentárt, valamint zálogjogot szerzett más fog­lalhatók javára is a végrehajtást szenvedőnek Nagy­tétény községhez tartozó, adósárokrészben végrehaj­tást­ szenvedőnek pincehelyiségében leendő megtar­­tá­sára határidőül 1926. évi március hó. 2. napjának d. u. 3 és fél órája tűzetik ki, amikor a bib­óilag lefoglalt 200 liter ürmös, 200 liter filler bor és 4­0 d'arab boroshordó. «. egyéb ingóságokat a legtöb­­b jőt ígérőnek készpénzfizetés e­llen­ébeni, bécsi áron alul ip. el fogom a­dni. Budapest, 1926. évi/febr. hó 10-én. Zrpáge­r Lajos,, kir. kir. végrehajtó. 4684 Árverés. 1926. Pk. VIII. 300979. szám. Dr. Alföldy Ede budapesti 'ügyvéd'által képviselt dr. Szilágyi Endre ’ javára 2.500.060 korona követelés , és járulé­kai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1925. évi 7. P. 35376/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végirehajtás folytán véghrehiajltatst . szem.védőitől 1926. évi­ január hó 9-én lefoglalt 11.000.000 koronára be-­­csüllt ingóságokra a budapesti, kir. törvényszék fenti számu végzésével az­ árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenntárt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, ■Vni. ker., Rákóc­zi-ut 68. sz. alatt levő mulatóban leendő megtartására határidőül 1926. évi március hó. 5. etapjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag, lefoglalt írógép, pezsgők, Íróasztal s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsárára alul 'is' el fogom adni. Budapest, 1926. évi február hó 7-én. Schrank József, kir. bár. végrehajtó. 4685 Árverés. 1925. Pk. VI. 241124. szám. Dr. Menczer Aladár ügyvéd által­ képvállalt Bredtner Sándor javára 6.000.000 korona követelése és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtásit szenvedőtől 1825. évi október hó 31-én, lefoglalt 10.500.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XXI. t.-c. 20. §-a alapján femítitt, valamint zálogjogot szerzett má,s fogla­­ta­tok javára is a végrehajtást szenvedőnek Budapes­ten. VII. ker., Rottemsbu­lller­ utc­a 3. sziálmu raktárá­ban leendő megtartásaira határidőül 1926. évi már­cius hó 4. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bir­óilag lefoglalt bútorokat, gépeket, lór szerszámot, s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek k­özpénzfizetés ellenében, esetleg’ becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi február hó 32. n­apj­á­n. Péchy, kir. kir. végrehajtó. 4687 Árverés. 279/1926. tkvi szám. A Kisibir­tokosok Országos Földhite­liintézete budapesti bef. cég végre­­hajtottának Molenda Rezső. priscsiabax lakos végre­hajtást szenvedő, ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 200.000.000' K tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kft. , járásbíróság területein levő, Tinye községben fek­vő,s atinyei 398. sz. telek­könyvi betétben A. I. 1—6.. sor,. 2223/3., 2224/3., 32225/5., 2225/6., 2226/4. és 3 2227/1. sorszám alatt Mo­lenda Rezső nevén álló szántóra, rétre, legelőre 37.000.000 K kikiáltási árban, az ugyanezen telek­könyvi betét A. II. 1—6. sor, 2223/4., 2224/4, 2225/7., 2225/8, 2226/5. és 2227/2. ha­sz. állatit Molenda Rezső nevén álltó számítóra, legfelsőre 65600.000 K kikiáltási árban, az ugyanezen betét A. III. 4, 7—10. sor, 2342/2, 2399/3, 2340/3, 2841/3, 2343/3. hrsz. szán­tóra és rétre 300 millió K kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A, IV. 1—8. sor, 2489, 2490/1, 2492/5, 2492/6, 2488/3, 2491/3, 2491/1/a. és 2498/1/c. hrsz. Molenda Rezső nevén állló le­gielő, erdő és szántóra 60 millió K kikiáltási árban, ugyanezen betét A+1. sor, 2493/2/c. hrsz. Molenda Rezső ne­vén álló szántóra 5,000.000 K kikiáltási árban, ugyanezen betét A+2. sor, 2495/2/c. hrsz. Molenda­­Rezső nevén álló szántóra 3,000.000 K kikiáltási ár­ban, a tinye­i 8­6. sz. telekkönyvi­­betétben A I. 1. é­s 4. sor, 2421/1. és 2422/1/a. hrsz. a. erdő és legelő­nek Molenda Rezső nevén álló felerészére 2.000.000 korona kikiáltási árban, ugyanezen betét A. II. 1—3. sor, 2427/2, 2427. és 2429/2/a. erdő, szántó és legelő Mic­ K­evicia Rezső nevén ál­ló felerész­ére 20 millió K kikiáltási árban, ugyanezen betét A III- 1—2. sor, 2421/2. és 2422/2/a. hrsz. erdő és legelőnek Molenda Rezső nevein á­lló felerészére 5 millió­­ kikiáltási árban, ugyanezevi betét • A. IV. 1—4. sor, 2426, 2427/1, 2405/3. és 2429/1/a. hírsz. erdő és legelő­nek Molenda Rezső névein álló fe­lerészére 25 millió korona kikiáltási árban, a ti­nyei 974. sz. telek­könyvi betétben A. I. 3, 4. és 6. sor, 2433/2, 2432/2, 2438/2/a. hrsz. szántó, legelő és erdőnek Molanda Rezső nevén álló felerészére 5 millió­s kikiáltási árban, az ugyanottani A II. 1—3. sor, 2433/1, 2434/1, 2432/1/c. hrsz. alatti szántó,, erdő és legelő­nek Molenda Rezső nevén álló felerészére 3.000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverésit 1926. évi március hó 18. napján d. e. 10 órakor a pestvidéki kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, Buda­pesten, II. Fő-u. 73, földsziint 61. ajtó fogják­ meg­tartatni. . . _ ■■ Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár­nál alacsonyabb áron nem adhatók el.­­Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-ét ,készpénzben,­­vagy az­ 1881. évi LX. t.-c. 42. §-álban meghatározott árfolyamimal szá­mi­tott óvadékk­épes ért­ékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlege.A bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a, kiküldött­­nak" átadni és ,,z árverási feltételeket aláirni. (1881. évi XX. t.-c., 147, 150, 170. §~ai, 1906 . XX. t.-c. 2X . Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sara akar.­ köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt­­ az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908. évi XXI. t.-c. 25. j.) Budapest, 1926. évi január hó 12-én. A pestiyi­déki' kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 4686 Árverés. Pk. I.­ 23638/2. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a ' budapesti I—III. ker. kir.' járásbíró­ság . 8200/1925. számú végzésével a dr. Farkas Zoltán ügyvéd által képviselt Óceán magyar konzervgyár és kereskedelmi r­­t. végrehajtató részére végrehaj­tást szenvedő ellen 2,937.700 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési, végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szemvédőnél lefoglalt és 12.600.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú régies folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül­foglaltatók kö­vetelése erejéig végrehajtást szenvedő­­üzletében Budapesten, I. Horthy Miklós­ ut 16. szám alatt le­endő megtartására határidőül 1926. évi március hó 4. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt áruállványt, szardíniát és egyéb árukat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot, tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényü­ket az árverés megkezdéséig három írásban vagy szóval ,jelentsék be. Budapest, 1926.­ évi február hó 3-án. Réh Ferenc, kir. kir. végrehajtó.; 4693 Árverés. 196/1924. vb. száml. Dr. Tandor Rezső budapesti ügyvéd által képviselt Vladár Pált végre­hajtató javára ingók kiadása és járulékai erejéig a pestvidi­éki kir. törvényszéknek 1922. évi Pk. 15459/14. számú végzése folytán foganatositott vég­rehajtás alkalmával bírói zár alá helyezett és­­30.000.000 koronásra becsült lóra és egyéb ingókra a­­végrehajtási­ novella 20. §-a értelmében mindazon korábbi és felülfoglaltatok követelése melegítése erejéig is, kik a mai napig zálogjogot nyertek, az árverést elrendelem. Az árverés határnapját 1926. évi március hó 3. napjának délutáni 2 órájára Leányfalván, az adós lakására kitűzöm, mikor a biróilag lefoglalt ingó­kat a legtöbbet ’ ígérőnek készfizetés mellett, ■ szük­ség esetén becsáron alul is eladom. Szentendre, 1926. évi február hó 9. napján. Kovács Ferenc," kir. kir. végrehajtó. ........ 4694 Árverések.­ ­ Árverés. 1925. P­k. IX. 236068. szám. Dr. Bauer István ügy­véd álltal * képviselt dr. Fischer Arthur javára 600.000 korona követelés és járulékai erejéig Pk. IX. 236368. sinámu végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán. végrehajtási szemvedete! 1925. évi szeptember hő 26-án lefogl­alt 10.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti közp. Sár. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén­, aminak az 1908. évii XII.,XH5, 20. §•* alapján repMirt, • va­lamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a­­ végrehaj­­ást szenvedő la­kásán, VII., Damjamdoll-utca 32. str., ■ H. em. 5. ajtó­­ssáan alatt leendő megtartására határidőül. 1926. évi március hó 2. napjának­­délutáni 2 órája tűze­tik­ ki, amikor" a báróilag "leteogilált bútorok s egyéb­­e­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsi áron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi február hó 6. napján. Gombos Ermil, kir. bír. végrehajtó. 4680 Árverés. 1925. Pk. IX. 244337. szám. Dr. Grainer Károly és dr. Bálint Arthur ügyvéd álltal képviselt Fuchs Károly­ javára 1.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1925. évi Pk. IX. 244387. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1925. évi november­ hó 35-én lefog­lalt 13.000.000 koronára becsült imigrattágiókra a buda­pesti központi kár­ járásbíróság fototti számú végzé­sével az árverés elrendlelteittvére, annak az­ 1908. évi XXI. t.-c. 20. §-a alapján fientirt, valamin­t zálog­jogot szerzett más fogfllattartók javára is a végre­hajtást szenvedő üzletében, Budapestem, VI., Jász­­utca 92. szám alatt leendő­ megtartására határidőül 1026.­ évi március hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefogla­lt 12—15 vég­karton, keményi­tóígésp és írógép s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőinek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsárom, alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi február hó 14-én. Gombos Ernő: kir. kir. végrehajtó. 4681 Árverés, 1925. Pk. I. 2936. szám. Dr. Wiener Jó­zsef ügyvéd által képviselt Frank Adolf javára 71­ 07.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi P. XIX. 126924/6. számú végzésével alrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi június hó 23-á­n lefoglalt 25.360.000 koro­nára becsült ingóságokra a pestvidéki kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendelt tétvén, annak az 1908. évi XXI. t.­e. 20. §-a alap­ján fientirt, valamint zálogjogot szerzett más fog­­lal­tatók javára is a végrehajtást szenvedő üzleté­ben, Budaörs községben, Pő-u. 139. sz. a. leendő megtartására határidőn! 1926. évi március hó 17. napjának délutáni 3 órája . tűzetik ki, amikor a bíróilág lefoglal bútorok, fa és szén s egyéb ingó­ságokat a­ legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1926. évi február hó 24-én. Zináger Ilajos, kir., kir. végrehajtó- 4682 Egyes szám ára 2400 korona*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék