Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. április (60. évfolyam, 74-97. szám

1926-04-01 / 74. szám értesítője

74. szám. ....... Csütörtök, április 1- Hivatalos hirdetmények, Á­rverések. Á­r­ver­és. 21451/1925. szám. Schimpl Miksáné szül. Wagner Rozália végrehajtatónak Schimpl • Miksa végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár­verést 800.000 korona tőkekövetelés és járulékai be­hajtása v­égett a pesterzsébeti kir. járásbíróság te­rületén levő, Kispest községben fekvő s a kispesti 2599­ sz. tkvi betétben A+2. sor, 3587/1. orsz. a. fog­lalt Sárközy Pál­ u. 43. sz. a. levő házhelyből végre­hajtást szenvedőt illető felerészre 50,000.000 korona, az ottani 4412. sz. tkvi betétben A+2. sor, 4219/2. hrsz. a. foglalt Szegfű­­ u. 34. sz. a. levő házhelyből szintén Végrehajtást szenvedőt illető felerészre 35,000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1926. évi április hó 13. napján dél­utáni 3. órakor Kispest városházánál fogják­­meg­tartani. Az­­árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. +ában meghatározott árfolyam­mal­ számított óvadékképes értékpapirosban a­ kikül­döttnél­ letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt ■ a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. évi LX. t.-e. 147., 150. és 170. §-ai, 1908. évi XL. t­ c., 21. §.) .A­ki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megálla­pított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szá­zalékáig .. kiegészíteni. (1908. évi XII . t -c. 25. §.) Pesterzsébet, 1925. évi december hó 30. napján. A pesterzsébeti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi­­ hatóság. 7424 Árverés. 18475/1925. tkvi szám. Nemzeti Hitelinté­zet rt. és csatlakozott társai végrehajtatóknak Tam­­nusz Vas- és Fémipari rt. végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 75.000.000 korona tőkekövete­lés és -jár.­behajtása végett a pesterzsébeti kir. já­­­rásbiróság területén levő, Pesterzsébet­­városban fekvő, s a pesterzsébeti 24­. számú tkvi betétben X+4., 5. sor, 1309/3. s 1310/4. brsz. alatt foglalt Ár­­pád-u. „27. sz. alatt levő ház, udvar, kert* * 1 és szán­tóra, 250.000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést az 1926. évi április hó 21. napján dél­előtti 9 órakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségé­ben, földszint 15. ajtó fogják megtartani. Az­ árverés alá kerülő ingatlan a­ kikiáltási ár­­kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyam­mal számított óvadékképes értékpapirosban a kikül­döttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe ■ helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. és 170. +ai, 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) . Aki az ingatlanért a­ kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint .megálla­pított bánatpénzt az általa ígért­ ár ugyanannyi szá­zalékáig kiegészíteni. (1908. évi XII t.-c.. 25. §.) Pesterzsébet, 1925. évi január hó 5. napján. Pester­zsébeti­­ kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság. 7426 Árverés. 1925. Pk. Vil­. 238645. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XII. t.-c. 20. §-a értelmében közhirré teszem, hogy dr. Deutsch Miksa ügyvéd által képviselt­­Fatermelő és fakereskedelmi rt. javára 10,000.000 korona, dr. Lakatos Gyula ügy­véd által képviselt Fellner Henrikné­­és dr. Neu­mann Károlyné javára 17,754.000 korona, és 37,227.500 korona, dr. Misner Ignác ügyvéd által képviselt Neuschloss-féle Nasici Tanningyár és Gőzfürész rt. javára 5,387.213 korona, dr. Farkas Mihály ügyvéd által képviselt Marx Lajos javára 1,954.000 korona, dr. Szidon Dezső ügyvéd által képviselt Heimann Lajosné 1,703.550 korona, dr. Sarudy István ügyvéd által képviselt Krayer é­s társa javára 895.000 ko­rona, dr. Csató Bernát ügyvéd által képviselt Grei­ner Sándor és Gyula javára 15.000.000 korona, dr. Hegedűs Jenő ügyvéd által képviselt Magyar Fan­­tonművek rt. javára 3.000.000 korona, dr. Hajtás Ödön ügyvéd által képviselt Dán Adorján javára 4.000. 000 korona, dr. Vadász Béla ügyvéd által kép­viselt Záhonyi gőzfürész és fakeresk­ rt. javára 12.000. 000 korona, dr. Gál Ernő ügyvéd által képvi­selt Benedek Mátyás és fia javára 6.739.000 korona és jár. erejéig végrehajtást szenvedett ellen a bu­dapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zéseivel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedettnél 1925. évi október hó 10. napján le- és felülfoglalt 142.000.000 koronára, be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Buda­pesten, VI. kerület, Bodor­ utca 9. számú ház gyár­telepén leendő megtartására határidőül 1926. évi április hó 6. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt gyalu, szalag­­fűrészek, villanymotorok, lemezvágógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek k­észpénzüzetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom­­adni. . Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások­­is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi február hó 20-án. Ladányi Lajos, bir., végrehajtó. 7429 Árverés. 1926. Pk. V. 304107. szám. Dr. Székely Hermann ügyvéd által képviselt. Izsák József ja­vára 447.000 korona és 1.500.000 korona és jár. ere­jéig, dr. Ambrus József által képviselt. Eichner Ár­pád javára 870.000 korona követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir­. járásbiróság 1926. évi Pk. V. 304107. és V. 303060. számú végzéseivel elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi február hó 2-án lefoglalt 11.700.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő; neje Budapesten, VII. kerület, Rákóczi-út 34. házszám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1926. évi április hó 1.. napjának délutáni 2.30 órája, tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt képe­ket­, pénzszekrényt, lemezvágógépet, őrlőgépet és tü­körüveget s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi március hó 16. napján. Rechnitzer Ernő, kir. kir. végrehajtó. 7431 Árverés. 1925. Pk. IX. 300234. szám. Dr. Bárány Gyula ügyvéd által képviselt dr. Fischer Jenő ja­vára 2.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a­ budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi január hó 4-én lefoglalt 22 000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zá­logjogot szerzett más foglaltatok javára is a­­végre­hajtást­ szenvedd lakásán. Budapestért. VI. kerület, Király­ utca 38. szám. II­ .emelet 43. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1925. évi április hó 7. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, zongorát s egyéb ingó­ságokat, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés­­ elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni., Bu­dapesti, 1926. évi március ■ hó 12-én. Barátii Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 7432 Árverés. 1925. Pk. XI. 246878. szám. Dr. Somogyi Arnold, dr. Szécskay Dezső és dr. Mandel Elemér ügyvédek által képviselt Szorvánszky Jenő, Magyar Amerikai Petroleum Rt., és Ulrich B. J. cég javára. 10+10+5 millió korona követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság­ fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 1925. évi december hó. 19. napján lefoglalt 24.550.000 koronára becsült, ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az ISOS. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti számú-­­jegyző­könyvben zálogjogot szerzett összes foglaltatók­­ja­vára is elrendeltetik, végrehajtást szenvedettnek Budapesten, V. kerület, Wahrmann-utca .6—8. számú Irodahelyiségében megkezdve és nyomban folytatva V., Visegrádi-utca 43. számú pincehelyiségben le­endő megtartására határidőül 1926. évi április hó 6. ■napjának, délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a, bi­róilag­ lefoglalt bútorok, írógép, iroda- és üzleti berendezés, olaj, vashordók, 28 tucat konyhakés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében,­­esetleg becsértéken alul is f­eladatnak. Budapest, 1926. évi március 1­.ó 12. napján, Zongor E­ndre, kir. kir. végrehajtó. .7433 Árverés. Pk. I. 22349/1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbiróság 190/1926. számú végzésével dr. Faludi Ferenc ügyvéd­­által képviselt Benkő Arthur végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen. 320.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt"kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél" lefoglalt 24.700.000 koronára becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielé­­gíttetésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Horthy Miklós­ út 21. szám alatt leendő­­ megtartására határidőül 1926. évi április hó 22. nap­jának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak,­­amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1920. évi március hó 20. nap­ján. Réh. Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 7160 Árverés. Pk. V. 308836/1926. szám. Dr. Degel Sándor ügyvéd által képviselt Dressier Eduard javára 7870 cseh korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperes­től 1926. évi március hó 2. napján lefoglalt 151.600.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-­a alapján fenti számú jegyzőkönyvben zálogjogot szer­zett összes foglaltatók javára is elrendeltetik, végre­hajtást szenvedett nyomdájában, Budapesten, VIII. kerület, Mária Terézia­-tér 15. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1926. évi április hó 21. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat­, vonalazógépet, klozetpapírkészítőgépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsértéken alul is eladom. Budapest, 1­926. évi március hó 24. napján. Bisitz Mi­hály, kir. L. végrehajtó. 7436 Árverés. Pk. I. 19948/5. 1925. szám. Közhirré te­szem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiró­ság 8983/1925. számú végzésével dr. Vörös Oszkár ügyvéd által képviselt Farkas Gábor végrehajtató részére 4.111.100 és 1.402.000 korona követelés és jár­ erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 30 millió koronára becsült ingóságok a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a ki­­­­elégítésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követe­lése erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II., Margit­ körút 49. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi április hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzleti berendezést, cipőket és, egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Budapest, 1926. évi március hó 13. napján. Kéri Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 7430 Árverés. Pk. L 21341/2. 1926. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiró­­ság P. II- 30402/3. 1925. számú végzésével dr. Ren­des Miklós ügyvére által képviselt Bosnyákovits Ká­roly végrehajtató­­ részére végrehajtást szenvedő el­len 5.500.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás­­ foganatosításakor végrehajtási szenvedőnél lefoglalt ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felülfoglalta­­tók követelése erejéig Budapesten. I., Mészáros-ulm 26. és nyomban folytatva II., Retek­ utca 47., föld­szint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1926. évi április hó 2. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést, lovakat, lószerszámokat, ko­csikat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. " Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben koráibibi zálogjogul­­a ■végrehajtási jegyzőkönyvből ki neon tű­­nik, igényü­ket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 19­26. évi február hó 25-én. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 7434 Árverés. Pk. I. 24095/3. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiró­ság 9270/1925. számú végzésével dr. Kiss Imre ügy­véd által képviselt dr. Damsa Valér végrehajtató részére a végrehajtást szenvedő ellen 5.000.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 10,200.000 koronára becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése" erejéig Budapesten. II., Fő-utca 18. és nyomban folytatva II., Medve-utca­­16., földszint 18. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1926. évi április hó 10. napjának délelőtti "Ali óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üz­leti berendezést, cipőket és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégitéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig­ nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1926. évi március hó 20-án. Réh Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 7439 Árverés. Pk. I. 23691/2. 1926. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 99956/19­25. és az I—III. ker. kir. járásbiróság 32575. 1925. számú végzésével ifj. dr. Balázs Dezső és dr. Rotter Marcel ügyvédek által képviselt Dianna ipari és kereskedelmi r.-t. és Fiumei kávéipar és áruforgalmi r.-t. végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 1.570.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatos!­­Jávakor végrehajtást­­ szenvedőnél lefoglalt és *» V Egyes szám ára 2400 korona, ■.. .isafol» #

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék