Budapesti Közlöny, 1926. május (60. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám

Budapest, 1926 Szombat, május 1■ 98. szám. BUDAPESTI XX HIVATALOS LAP.K ÖZSÖNY. Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Rózsaucca 111. szám. — Telefon: Upót 921—96. Kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Rózsa ucca HL szám. — Telefon: Lipót 928—98. Hivatalos hirdetésen: az első 10 szóért .’S.OOO K., m­inden további 10 vagy kevesebb . szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára Az iktatandó hirdetmények dija előlegesen küldendő be. I magánhirdetések: 1 hatodhasábos mini sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2.000 K. Előfizető­i árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül Hatóságoknak havi............................16.000 k Magánosoknak .. ...........................40.000 Hivatalos Értesítő havi....................60.000 Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2.000 „ „ további 8 old.­kint 2.000 A Hivatalos Értesítő ára számonként 2.400 Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak............................. 48.000 K Magánosoknak............................. 120.000 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­térium által megállapított ára alapján történik.­ Az elszámolásra küldendő összeg 1926 január 1-től 100.000 korona. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Csibész Mihály új­pesti állami polgári fiúiskolai címzetes igaz­gatót, Németh Mihály nagykanizsai állami polgári fiúiskolai igazgatót, Benczelits Erzsébet pápai állami polgári leányiskolai címzetes igazgatót, Hesz Mátyásné Hausner Fannyi miskolci állami polgári leányiskolai címzetes igazgatót, Pastinszky József újpesti állami polgári fiúiskolai címzetes igazgatót, Neubauer Hermin pestszentlőrinci állami polgári leány­iskolai tanárt, özv. Csekey Istvánná Pesch Hermin szolnoki állami polgári leányiskolái címzetes igazgatót és Rózsa Károly szegedi állami polgári fiúiskolái címzetes, igazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1926. évi április hó 22. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuho s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­ter kinevezte Vajdáné Vágner Ilona nagy­­kanizsai állami polgári iskolai rendes tanárt a VIII., Seidl Anna kaposvári áll­. községi pol­gári leányiskolái és dr. Mészárosné Lamos Piroska újpesti áll. polgári leányiskolai ren­des tanárt a IX. fizetési osztályba. A m. kir. igazságügyminiszter Kapeller János m. kir. igazságügyminiszteri számellenőrt szám­­vizsgálóvá, Bancs Árpád m. kir. igazságügy­­miniszteri számtisztet számellenőrré és Stesser Jenő m. kir. igazságügyminiszteri számvevő­ségi díjnokot ideiglenes minőségű számtisztté a m. kir. igazságügyminisztériumhoz kinevezte. A budapesti­ kir. ítélőtábla alelnöke Jeney Árpád budapesti központi kir. járásbirósági joggyakornokot eddig ideiglenesen viselt állá­sában megerősítette. A debreceni kir. főügyész Erdélyi Sándor a debreceni kir. törvényszéki fogháznál alkal­mazott címzetes fogházőrmestert a debreceni és Kristóf István váci kir. orsz. fegyintézeti fegyőrt a nyíregyházai kir. törvényszéki fog­házhoz fogházőrmesterekké, Soós Mihály ujlétai, Márton Elek szatmárcsekei, Illisz Sándor és Somogyi Lajos komádii lakosokat a debre­ceni, Éliás János szakáldi és Prokk János sajószögedi lakosokat a miskolci, Harcsánk József és Lukács Gyula sátoraljaújhelyi, Hoch­­vart Gyula károlyfalvai és Begala György ruda­­bányácskai lakosokat a sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki fogházhoz ideiglenes minőségű­­fogházőrökké kinevezte. rendelem, hogy a Növényvédelmi és Növény­­forgalmi Iroda (előbb Gyógy- és Ipari Növény­forgalmi Iroda, valamint a fenti iroda szerve­zése előtt működésben volt Gyógynövény és Paprika kirendeltség) által a 87.400/1921. F. M. rendelet 4. §-a, valamint az e tárgyban koráb­ban hatályban volt 5.167/1919. M. E. számú rendelet 3. §-a alapján kiadott gyógynövény nagykereskedői engedélyek az Iroda által felül­vizsgáltassanak és új engedélyekkel cserél­tessenek ki. Mindazok, akik jelenleg gyógynövénykeres­kedői engedélyek birtokában vannak, az enge­dély megújítása illetőleg kicserélése iránti ké­relmüket folyosóvá május végéig tartoznak az Iroda igazgatóságánál előterjeszteni. A fenti időpontig ki nem cserélt gyógy­növény nagykereskedői engedélyek folyó évi május hó végével hatályukat vesztik. Budapest, 1926 április 29-én. M. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir.f földmivelésügyi miniszter 1926. évi 37176/IX. 2. számú rendelete a gyógynövény nagykereskedői engedélyek felül­vizsgálata és kicserélése tárgyában. A gyógynövények forgalmának szabályozása tárgyában 1921. évi július 5-én 87.400/F. M. szám alatt kiadott rendelet 4. §-a alapján el­ 50.111/1926. sz. XI. főosztály. Hirdetmény,­ ­A belföldi különlegességi dohánygyártmá­nyok árjegyzékének C) Szivarkák 5. tétele alatt felvett Cavalia­ szivarka 1926. ért május hó 3-ától kezdve az ország egész területére nézve a különlegességi forgalomból kivétetik és az ország egész területén az általános for­galomban fog a jelenlegi áron eladatni. Árak az árusok részére, 100 darab szivarka 1 dobozban 54.600 K 25 darab 20-as dobozka­­* 500 darab szivarkalnagy kartonban 273.000 K a fogyasztók részére; 100 darab szivarka 1 dobozban 60.000 K 20 darab 1 dobozkában .... 12.000 K 25 darab 20-as dobozka — 500 darab szivarka 1nagy kartonban 300.000 K. Budapest, 1926 április hó. M. kir. pénzügyminisztérium. A m. kir. belügyminiszter a 152.765/1926. B. M. számú rendeletével a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg meg­engedte, hogy az Országos Bikur Cholim Betegeket Gyámolító Egyesület (Budapest, VII., Kertész­ utca 32. sz.) a szegénysorsú izraelita betegek kórházi ápolásához és eltartásához, valamint a lábbadozók támogatásához szük­séges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából 1926. évi május hó 1. napjától szá­mított hat havi időtartamon át perselyekkel, kizárólag izraeliták körében Budapest székes­­főváros területén pénzbeli adományokat gyűjt­­hessen. A m. kir. belügyminiszter a 158.104/1926. B. M. számú rendeletével a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg meg­engedte, hogy a Lágymányos-Kelenföldi Refor­mátus Egyházrész (I., Váli­ utca 1.) egyházi épületek építéséhez szükséges anyagi eszkö­zök részbeni megszerzése céljából 1926. évi május hó 15. napjától számított, hat havi idő­artamon át gyüjtőívekkel és 5090 (ötezer) koronás tégla­jegyekkel az ország egész terü­letén pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjthessen. 476/1926. szám. Pályázati hirdetmény. A nagyméltóságu m. kir. Pénzügyminisz­tériumnak 1926. évi április h­ó 19-én kelt 20873. számú felhatalmazása alapján a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola mennyiségtani tanszékénél üresedésben levő „A*1 Csoportbeli X. fizetési osztály 3. fokoza­tába sorozott ideiglenes tanársegédi állásra ezennel pályázatot hirdetek. Ezen állás az 1925. évi 7000/M. E. számú kormányrendelethez csatolt 2. kimutatásban a X. fizetési osztály „A“ csoportjára meg­állapított fizetés és az állomáshelyre rend­szeresített lakáspénz élvezetével van egybe­­­­kötve. A létszámapasztási állományba helyezettek a X. fizetési osztály helyett esetleg a V­IX., il­letőleg a VIII. fizetési osztályba is kinevez­­hetők lesznek. Ezen pályázatra bocsátott állásra a hivat­kozott 7000/M. E. sz. rendelet 82. pontja értel­mében a rendelkezési állományba helyezett alkalmazottaknak, amennyiben pedig rendel­kezési állományba helyezettek nem pályáz­nak, a létszám­apasztás folytáig a tényleges szolgálatból már későbben elbocsátottaknak — feltéve, hogy az álláshoz megkívánt felté­teleknek megfelelnek , s végül a főiskolán alkalmazásban álló, érdemesebb szakdíjno­­koknak más pályázókkal szemben elsőbbsé­gük van, illetőleg azok előnyben részesülnek. A pályázati kérvényhez eredetben, vagy hi­telesített másolatban a következő okmányok csatolandók: 1. Anyakönyvi kivonat (születési bizonyít­vány). 2. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a­ családi állapotot és politikai megbízhatósá­got, valamint az u. n. tanácsköztársaság ideje alatt tanúsított magatartást is igazolja. 3. Magyar honosságot igazoló hatósági bi­­zonyítvány, esetleg a magyar állampolgár­ságra­ való igény szabályszerű bejelentését (opciót) igazoló okmány. 4. Főiskolai vagy egyetemi végzettség (ok­levél).­­ 5. Az állami szolgálathoz megkívánt szel­lemi és testi épséget igazoló újkeletű közható­sági tisztiorvosi bizonyítvány. 6. A katonai szolgálatra vonatkozó okmá­nyok. 7. Az eddigi szolgálatot, illetőleg foglalko­zást igazoló okmányok. A pályázók sajátkezűleg irt, szabályszerű 20.000 koronás okmánybélyeggel ellátott kér­vényüket ezen pályázati hirdetménynek a Bu­dapesti Közlönyben való harmadszori meg­jelenésétől számított 14 napon belül, pontos lakcímük feltüntetése mellett a nagyméltó­­ságú m. kir. Pénzügyminisztériumhoz cí­mezve a m. kir. bányamérnöki és erdőmér­nöki főiskola rektorátusánál Sopronban, a már közszolgálatban állók a szabályszerű szolgálati utón, a közszolgálatban nem­ állók pedig az illetékes törvényhatóság főispánja Egyes szám­ára 2000 korona.

Next