Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. május (60. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám értesítője

A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1926 május 1. dapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi január hó 13. napján lefoglalt 292.000.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, vala­mint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VII. kerület, Akácfa­ utca 23. szám alatt, folytatva Rá­­kóczi-út 13. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1926. évi május hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, kocsikat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 15. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végrehajtó. 10218 Árverés. Pk. VII. 233365/1925. szám. Ocskai Jakab javára 3.800.000 korona követelés és járulékai eredéig a budapesti központi kir járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi augusztus hó 25. napján lefoglalt 7.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, VIII. kerület, József-körut 63., II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ingaórát, szekrényeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 3. napján. Kirch­ner Béla, kir. kir. végrehajtó. 10227 Árverés. Pk. VIII. 224212/1925. szám. Dr. Háy Elek ügyvéd által képviselt Magyar-olasz bank v.­t. javára 11.556.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi március hó 1. napján lefoglalt 18.500.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamiint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán. Budapesten, V.,­­írói Tisza István­ utca 12. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1926. évi május hó 5. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, képeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó I. napján. Albrecht Árpád, kir. kir. végrehajtó. 10228 Árverés. 209/1926. vk­. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járásbíróságnak 1926. évi 220643. számú végzése kö­vetkeztében dr. Rejtő Alfréd ügyvéd által képviselt Kwin­ek-Nicholson gépgyár r.-t. javára 15.000.000 korona követelés ég járulékai erejéig 1926. évi feb­ruár hó 20. napján foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 25.700.000 koronára becsült következő ingóságok, úgymint: 4 tehén, 1 hí­zott értény, 1 szecskavágó, 1 komplett járgány, 7 süldő, 1 kazal szalma nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a kistunf­élegyházai kir. járás­­bíróság 1926. évi Pk. 6632. számú végzése folytán 15.000. 000 korona tőkekövetelés, ennek 1925. évi de­cember hó 31. napjától járó 18 százalékos kamatai, e gyaurra ad százalék váltódíj és eddig öszesen 3.759.700 koronában biróilag már megállapított költségek ere­jéig, Csolyoson, Knefel Sándor tanyáján leendő meg­tartására 1926. évi május hó 15. napjának délelőtti­­ órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §v a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kiskun­félegyháza. .1926. évi április hó 24. napján. Bumiba Béla, kir. kir. végrehajtó. 10229 Árverés. 1924. Pk. X. 218441. szám. Dr. Jetts Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Csillag Vilmos ja­vára 3.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a Budapesti központi, kir. járásbíróság 1924. évi 56272/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1924. évi szeptember h­ó 2. napján lefoglalt, és 16.180.000 koro­nára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is Budapesten, V., Visegrádi­ u. 9., V. emelet 2. ajtószám alatt, leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 11. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 19-én. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. 10230 Árverés. 1920. Pk. VIII. 309876. szám. Dr. Szendrey Béla budapesti ügyvéd által képviselt Márkus Av­­ram javára 126,73 dollár követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi P. XTV. 220618. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő­től 19211. évi március hó 10. napján lefoglalt és 20.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, IX.. Imre­ utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 14. napjának délutáni 141 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti, berendezést, barchetet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 12. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. 10231 Arverás, 1926, Pk. VII. 308428. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Faludi Fe­renc ügyvéd által képviselt Fleisch­ Samu javára 202.000. 000 korona s jár., dr. Balázs Elek ügyvéd által képviselt Nemzeti hitelin­tézet javára 95.960.000 korona, dr. Murányi Ernő ügyvéd által képviselt Latin magyar bank rt. javára 142.000.000 korona, dr. Kalmár Ármin ügyvéd által képviselt Faértékesítő rt. javára 2200 dollár, dr. Roheim Ödön ügyvéd ál­tal képviselt Magyar ipar és keresk. rt. javára 5.246.915 korma, dr. Sarudy István ügyvéd által képviselt Ilaiuczy, Ballagi­ts Mihajlovics javára 7.000. 000 korona, dr. Gjellért Samu ügyvéd által kép­viselt Miklós Jenő javára 100.000.000 korona, dr. Geiringer Bertáim, ügyvéd által képviselt Lyn­­cs Richard javára 71,000.01­1 korona, dr. Meller Izsó ügyvéd által képviselt Topleczky és Kocsár jav. 66.000. 000 korona, dr. Forbáth Frigyes ügyvéd által képviselt Magyar-csali bank rt. javára 23.400.000 korona, dr. Tauber Jakab javára 6.534.000 korona, dr. Schiiffer Adorján ügyvéd által képviselt Ma­gyar-olasz bank rt. végrehajtató kérelmére és ja­vára végrehajtást szenvedett ellen 12,476.000 ko­rona, 10,000.000 korona és 6,617.705 korona tőke és jár. erejéig a budapesti központi kár. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedettél 1926. évi február hó 27. napján le- és felülfoglalt 1.641.500.000 koronára becsült ingóságokra a bu­dapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tást szenvedőnek Budapesten, V. kerület, Vilmos császár­ ut 22. szám­ú házban, I. em. lakásában és folytatva VI., Aradi­ utca 16. szám a­ borpincében leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 4. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilág le- és felülfogalárt bútorokat, festményeket, szőnyeget, borokat, hordókat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az árverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1906. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi március hó 26 napján. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. 10249 Árverés. 3663/1926. tkvi szám. A budapesti I—-III. ker. kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy a Buda­örsi takarékpénztár rt. végrehaj­tatának Gárdonyi Alfrédné Treier Anna végrehajtást szenvedett elleni 20.009.000 korona­s­­ár. iránti végrehajtási ügyében Budapest fő- és székváros duna jobbparti részének 7647. számú tkvi betétében A+1. sor, 576. hrsz. alatt felvett Treier Anna férj. Gárdonyi Al­frédné nevén álló, az I. kerületben, Péterhegyen fekvő 799.40 négyszögölnyi területű szántóból álló ingatlanra 311 aranykorona 48 fillérben ezennel megállapított, kikiáltási árban a C. 1. alatti ha­szonélvezeti jog érintetlenül hagyása mellett; a duna jobbparti 1105. számú betétben A+1. sor, 1875/ hrsz. alatt felvett, Treier Anna férj. Gárdonyi Al­frédné nevén álló, az I. kerületben, Hosszúréten fekvő, 1 hold 1­ 40 négyszögöl területű, szól­óból álló ingatlanra 2292 aranykorona 16 fillér kikiáltási ár­ban a C. 5. alatti haszonélvezeti jog érintetlenül hagyása mellett; a dunajobbparti 5857. számú be­tétben A+1. sor, 401. hrsz. alatt felvett, az I. ke­rületben Kőérberek dűlőben fekvő 2 hold 1191.20 négyszögöl területű szántó és szőlőből álló ingat­lannak Treier Anna férj. Gárdonyi Alfrédné nevén álló 195/405-öd részére 2378 aranykorona 48 fillérben megállapított kikiáltási árban a C. 1. alatti ha­szonélvezeti jog érintetlenül hagyása mellett az ár­verést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in­gatlan az 1926. évi julius hó 2. (kettő) napján d. e. 10 órakor e kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság ingatlanok árverési termében (Budapesten, II. ker., Fő-utca 70. szám, földszint 1. ajtószám) megtar­tandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908. évi XLI. t.­e. 21. §-ában megha­tározott hányadán altul el nem fog adatni és hogy a vevő a bünatpénzt, kiegészíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. évéban jelzett árfolyammal számított és a vonatkozó m. kir. igazságügyminisz­teri rendeletben kijelölt, óvadékképes értékpapírok­ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. +a értelmében­­a bánatpénznek a bí­róságnál történt előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kincstár, mint átverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1926. évi április hó 14. napján. A budapesti T—III. ker. kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 10250 Árverés. 1925. Pk. VIII. 232263., 240474 szám. Dr. Kramer Emil ügyvéd álltal képviselt Unites szén­­kereskedelmi rt. javára 11.000.000+37,500.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi Jár. járásbíróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1925. évi augusztus 12. és október hó 27-én lefoglalt 64.500.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fen­ti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1938. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentírt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltotók ja­vára is a végrehajtást szenvedő lakásán Budapes­ten, VI. kerület, Rózsa­ utca 64. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 4. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, pénzszekrényt , egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 10-én. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. 10216 Árverés. Pk. V. 228978/1925. szám. Dr. Nagy Zol­tán ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet K­t. javára 3.500.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1925. évi fenti számú végzéseivel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1925. évi ,julius hó 13-án lefoglalt 65.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­a végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán. VI. ker., Bulyovszky-atera 38. sz., I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok ■ egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, eseteig becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 9. napján. Szabó Gábor. kir. kir. végrehajtó. 10320 Árverés. Pk. VI. 306756/1626. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy­ dr. Gottesman Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Grünfeld Miksa bef. cég javára 10.181.350 K s jár. erejéig,, dr. Gál A. Andor javára 1.000.000 K s jár. erejéig, Vinarium Borkereskedelmi Rt. javára 1.480.000 K s jár erejéig, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete ja­vára 15,085.380 K s jár. erejéig, Palugyay I. és Fiai javára 9,367.798 K s­ jár. erejéig, Hazai Likőr-, Rum- és Szeszárugyár Rt. javára 2,980.474 K s jár. ere­jéig, Gara Béla javára 13,932.000 K s jár. erejéig végrehajtatok kérelmére és javára végrehajtást­ szenvedett ellen fenti tőkék és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi 359003. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi február hó 17. napján le- és felülifoglalt 17.400.000 koron át a becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást, szenvedőnek Budapesten. VII. kerület, Damjanich­ utca 51. sz. házban, földszint, üzletében leendő megtartására ha­táridőül 1926 évi május hó 3. napjának déli 12 óráját t­űzöm ki, amikor a biróilag le- és felülfog­­lalt bútorokat s egyéb ignzságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­­áron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908.­­évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi április hó 9. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír.­ végrehajtó. 10318 Árverés. 435/1926. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. járásbíróságnak 1926. évi 51634. szám­a végzése kö­vetkeztében dr. Velez Kornél ügyvéd által képvi­selt Hazai Nürnbergi Diszmó- és Rövidáru javára 2.530.000 korona s járulékai erejéig 1926. évi mire. hó 16-án foganatosíto­tt kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 11.000.000 koronára be­csült következő ingóságok, u. m., főzőedények és porcellánáru nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a győri kir. járásbíróság 1926. évi Pk. 7555. számú végzése folytán 2.520.000 ko­rona tőkekövetelés, ennek 1925. évi november hó 3. napjától járó 18 százalék kamatai, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen 209.700 koroná­ban bíróilag már megállapított költségek erejéig Győrött, Deák Ferenc­ u. 8. sz. a. alperes üzletében leendő megtartására 1926. évi május hó 3. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik. Az érintett Ingóságok készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Győr, 1926. évi március hó 8. napján. Salamon, kir. kir. végrehajtó. 10353 Árverés. Pk. I. 23160/2. 1926. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 2107. 1926. szám­a végzésével dr. Ádám István ügyvéd ál­tal képviselt Bauer Mária végrehajtató részére vég­rehajtást szenvedő ellen 23 millió korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 50.300.000 koronára becsült — aki nem igényelt — ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán Budapesten, II. kerület. Hunyadi Já­­nos-ut 6. számú ház II. emelet 12/a. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi május hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom.

Next