Budapesti Közlöny, 1926. június (60. évfolyam, 121-145. szám)

1926-06-01 / 121. szám

Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 8.000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 2.000 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára Az iktatandó hirdetmények díja előzegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2.000 K. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...........................16.000 K Magánosoknak ................................40.000 „ Hivatalos Értesítő havi.....................GO.OOO „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2.000 ,. .. „ „ további 8 old.­kint 2.000 „ A Hivatalos Értesítő ára számonként 2.400 „­ ­ Budapest, 1926. 121. szám. Kedd, junius 1. BUDAPESTI* KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, V. kerület, Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Lipót 921—96. Kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Rózsa utca 111. szám. — Telefon: Lipót 988—98. Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak............................. 48.000 14 Magánosoknak........................ 120.000 .. Az „Országos Törvénytár“ ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­tériumánál megállapított ára alapján történik.­ az elszámolásra küldendő összeg 1926 január 1-től 150.000 korona. HIVATALOS RÉSZ. A kü­lü­gyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére Kramplin Emil II. osztályú konzulnak az I. osztályú konzuli címet és báró Villáni Lajos II. osztályú kon­zulnak a II. osztályú követségi tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1926. évi május hó 15. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Csávolszky Vincét, az állami színházak főkönyvelőjét, e színházak gazdasági főnökévé a VI. fizetési osztályba ki­nevezem és egyben neki a miniszteri szám­vevőségi I. osztályú főtanácsosi címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1926. évi május hó­napján. Horthy- 6. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Vödrös Károly magyar királyi állatorvosi főiskolai titkárnak, nyugalomba helyezése alkalmából, a miniszteri segédhivatali főigazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1926. évi május hó 15. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója 1926. évi május hó 17. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi minisz­­ernek előterjesztésére a gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök mint a nagyváradi latin szertartásu­ püspökség ingatlanainak javadal­­masa által a magyar királyi vallás- és közok­tatásügyi miniszternek a főkegyúri jog alapján megadott jóváhagyásával az 1923. évi október hó 12. napján kelt felajánlási okiratban fel­ajánlott, Bihar vármegyében Nagyrábé község határában fekvő 35 kataszteri hold kiterjedésű telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. Magyarország Főméltóságú Kormányzója 1926. évi május hó 17. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a pannonhalmi Szent Benedek-rend tihanyi apátsága által a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek a főkegyúri jog alapján megadott jóváhagyásával az 1921. évi február hó 6. napján kelt felajánlási okiratban felajánlott, Zala vármegyében Balatonszőllős község hatá­rában fekvő 30 kataszteri hold kiterjedésű telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. Magyarország Főméltósága Kormányzója 1926. évi május hó 17. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére az özvegy báró Maillot Györgyné született báró Beusz Margit földbirtokos, tállyai lakos által az 1925. évi szeptember hó 29-én kelt felajánlási okiratban felajánlott, Tállya község határában fekvő 13 kataszteri hold és 604 négyszögöl kiterjedésű telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. Magyarország Főméltósága Kormányzója 1926. évi május hó 17. napján Budapesten kelt magas elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a dr. Mihály­ffy Ernő bönyrétalapi földbirtokos által az 1926. évi március hó 23. napján kelt felajánlási okiratban felajánlott, Bönyrétalap község hatá­rában (Győr vármegye) fekvő 10 kataszteri hold kiterjedésű telket vitézi teleknek elfogadni méltóztatott. A m. kir. honvédelmi miniszter dr. Vass Elek és dr. Pákey Lajos miniszteri segédtit­károkat miniszteri titkárokká, bárcziházi Bárczy Elek miniszteri titkári címmel felruházott nyu­galmazott miniszteri segédtitkárt és dr. Felhci­des Tibor állami szolgálatból végkielégítéssel kivált volt miniszteri fogalmazót miniszteri segédtitkárokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszter Domán Dávid salgótarjáni, Szűcs Imre siklósi, Feit József berettyóújfalui, Fogél Ábrahám nagykállói, Poór Lajos kiskunfélegyházai és Kiss Jenő kunszentmártoni állampénztári főtiszteket a jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mel­lett a VIII. fizetési osztály A. fizetési csoport­jába állampénztári tanácsosokká, Biró Imre hódmezővásárhelyi, Deák Sándor mezőtúri, Bozsó János budapesti, Szebeni József hevesi, Földvári Sándor kisvárdai és Hevesi Zoltán gyöngyösi I. osztályú állampénztári tiszteket a jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mellett a IX. fizetési osztály A. fizetési csoportjába állampénztári főtisztekké, Kun Zoltán nagy­­kátai, Klie Sándor tatai, Szabó József csep­­regi, Molnár Károly ceglédi, Petőfi Ferenc szécsényi, Váradi József balassagyarmati és Marton Géza kiskunhalasi II. osztályú állam­pénztári tiszteket a jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mellett a X. fizetési osztály A. fizetési csoportjába I. osztályú állampénztári tisztekké kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter az „Állami föld­mérés“ mérnöki­­ tisztviselőinek létszámába Klippel Tibor okleveles erdőmérnököt a pápai m. kir. állami 19., László Károly okleveles mérnököt a pécsi m. kir. állami 11. és dr. Földes Károly okleveles erdőmérnököt a sze­gedi m. kir. állami 10. földmérési felügyelő­séghez a X. fizetési osztályba segédmérnökké ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Fik Ferenc és dr. Mágics Jenő m. kir. állatorvosi főiskolai tanársegédeket további kettő év tar­tamára tanársegédekké kinevezte. A m. kir. belügyminiszter Cr é­­ István felsőszeli születésű, budapesti illetőségű és lakos, 47 éves, ág. , ev. vallású, nős, altiszt saját, valamint Valéria nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1926. évi 151.106/VIII. számú határozatával „Öllé“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Freska Mihály nyíregyházai születésű és illetőségű, ugyan­ottani lakos, 40 éves, ág. ev. vallású, nős, festő és mázolómester saját, valamint Mihály nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1926. évi 153.146­ VIII. számú határozatával „Fényes“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter Sin­ka Julianna mezőtúri születésű, ugyanottani illetőségű, róm. kath. vallásu, budapesti lakos Sinka László nevű, szolnoki születésű, mezőtúri illetőségű, róm. kath. vallásu, szolnoki lakos, bádogos­tanuló kiskorú, gyermeke családi nevét az 1926. évi 154.150/VIII. számú határozatával „Tóviz“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Gyurcsik György bajai lakos, róm. kath. vallásu, cipész, Gyurcsik Gyula Mihály nevű bajai születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, gimnáziumi tanuló kiskorú gyermeke családi nevét az 1926. évi 154.229/VIII. számú határozatával „Gyimes“ névre változtatta át. 1. A m. kir. minisztériumnak 1926. évi 4.1501. E. számú rendelete a nemzetgyűlési képviselőválasztók ideigle­nes névjegyzékével szemben használható jogorvoslatokra nézve megállapított határ­időknek Budapest székesfőváros választó­­kerületeire szorítkozó joghatállyal történő meghosszabbítása tárgyában. A nemzetgyűlés tagjainak választásáról szóló 2200/1922. M. E. számú kormányrende­let 38. §-ában az ideiglenes képviselőválasz­tói névjegyzék ellen intézhető felszólalások benyújtására megállapított határidő Buda­pest székesfőváros választókerületeire szo­rítkozó joghatállyal 14 nappal, vagyis 1. évi június hó 13-ig bezárólag hosszabbíttatik meg. Az ez utóbbi 14 napi időközben beérkezett, felszólalásokra tehető észrevételek határideje pedig junius hó 27-én jár le. Ehhez képest az ideiglenes névjegyzék is a kihagyottak névjegyzékével együtt a "jelzett idő alatt közszemlén marad. Budapest, 1926. évi május hó 30-án. Dr. Foss József s. k., a miniszterelnöki teendőkkel meg­bízott m. kir. népj­óléti és munkaügyi miniszter. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1926. évi 69.192/XXII. számú rendelete a hitelezők és adósok közötti egyezkedést köz­vetítő ipar gyakorlásáról szóló 78.004/1923. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. A hitelezők és adósok közötti egyezkedést közvetítő ipar körében tapasztalt visszaélé­sek megszüntetése céljából az említett ipar gyakorlása tárgyában 78.004/1923. K. M. szám Egyes szám­ára 2000 korona.­ ­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék