Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. június (60. évfolyam, 121-144. szám)

1926-06-01 / 121. szám értesítője

Budapest, 1926. 121» SZála» _____Kedd, junius 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatatos hirdetmények, M Magyar Királyi Államvasutast. „ Pályázati hirdetmény. 37&f®/í®26. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága pépliszt (dextrin) szállítása iránt nyil­vános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb 1. évi június hó 18-án déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelő­ző nap déli 12 órájáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges meny­­nyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar kár.­all ak­uvasut­ak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osz­tályánál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75., III. em. 50.) tekintth­ető meg, illetve vehetők át. Budapest, 1926. évi május hó. *4740 Az igazgatóság. Árverések. Árverés. 1926. Pk. V. 316559. szám. Az 1881. évi LX. t-c. 102., illetve az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Ráth-Végh István ügyvéd állítót képviselt Vass Elemér végrehajtató javára 20.000.000 korona, továbbá a csatlakozott dr. Oesterreichter Béla ügyvéd által képviselt Kovács Bertalan javára 3,939.000 korona, dr. Rejtő Alfréd ügyvéd által képviselt Mendel Béla javára 6,221.500 korona, dr. Recskó András ügyvéd által képviselt Erlemann Dániel javára 37,000.000 korona, dr. Szi­geti László ügyvéd által képviselt Fischer Géza ja­vára 15,000.000 korona, dr. Szigeti­­­­ászló ügyvéd ál­tal képviselt Fischer Simon és társai rt. végrehaj­­tatók kérelmére és javára végrehajtást szenvedett ellen 1.208.430 korona tőke és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi Pk. V. 316559. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1926. évi április hó 22. napján le- és felül foglalt 417.500.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzéseivel az árverés elrendel­tetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapes­ten, VI. kerület, Nagy János­ utca 38. számú házban, II. em. 1. ajtószámú lakásában leendő megtartására határidőül .1928. évi június hó .8. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróiság le- és felü­lfog­­lalt bútorokat és állóórát, ezüstevőeszközö­ket, sző­nyegeket, festményeket, mem­es porcellánokat, csil­­lárokat, kandelábert, gramofont s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőinek készpénzfizetés mellett, szükség­ esetén becsáron­atal is el fogom adni.­­ Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi május hó 19. napján, Havel Ede, kir. bír. végrehajtó. 13107 Árverés. 1925. Pk. VIII. 243919. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy Greiner Sándor és Gyu­la rt javára 5,000.000 korona s jár. erejéig, Záhonyi Gőzfürész és fakeresk. rt. javára 12,000.000 korona s jár. erejéig, dr. Grosz Jenő javára 3,658.000 korona s jár. erejéig, Greiner Sándor és Gyula rt javára 51.000.000 korona s jár. erejéig, Korányi és Fröhlich javára 3,775.000 korona e jár. erejéig, Ma­gyar Fan­tóművek rt. javára 3,000.000 korona s jár. erejéig, Scheiber Géza javára 500.000 korona s jár. erejéig, Mészáros András javára 21,300.000 korona s jár. erejéig, Hevesi Győző javára 172.500 korona és 316.200 korona s jár. erejéig. Somogyi Sándor javára 668.000 korona s jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégi­­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőnél 1925. évi november hó 24. napján le- és felül­­foglailt 29.140.000 koronára becsült ingóságokra a bu­dapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tásit szenvedőnek Budapesten, VIII. kerület, Szüz­ u. 5—7. szám­u ház pincehelyiségében megkezdve és folytatva ugyanabban­ a házban I. em. 8. ajtósz. a. leendő megtartására határidőül 1026. évi június hó 24.­­napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróiság le- és felül foglalt bútorokat, koporsókat, kereteket, szánkót, pénzszekrényt s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is el­rendelem. Budapest, 1926. évi május hó 10. napján. Ladányi Lajos, kir. bír. végrehajtó. 13108 Árverés. 1926. Pk. V. 314086. szám. Az 1881. évi­ LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. 4.­0. 20. §-a értel­mében közhírré teszem, hogy dr. Bajor Ármin ál­tal képviselt Galilus Emil javára 405.10 .sv. frank és jár. erejéig, dr. Vecsei Béla javára 3,000.000 korona­­ jár. erejéig, dr. Hermann Béla által képviselt Mű­gyapot- és Vattagyár javára 2,807.000 korona, EXITASXL 2,807.000 korona és 2,808.000 korona s jár. erejéig, dr. Taub Ármin által képviselt Aladár Beck G. m. b. H. javára 454.96 sv. frank s jár. erejéig, ifj dr. Wein­berger Jenő által képviselt Kállay Márton javára 478.20 siv. frank s jár. erejéig, dr. Földesi B. Zoltán által képviselt Isaik Seidm­ann javára 2,906.000 ko­rona. és 896.20 cseh korona s jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajttást szenvedőnél 1926. évi április hó 7. nap­ján le- és felülfoglalt 36.700.000 koronára becsü­l­t in­góságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Budapestem, VII. kerület., Szövetség­ u. 45. számú házban, III. em. 27. ajtószámú lakásában leendő megtartására határ­időül. 1926. évi juvinius hó 4. napjának délutáni 6.30 óráját tűzöm ki, amikor a bizótilág le- és f­elülfog­­lalt bútorokat, zongorát, szőnyeget, csillárt képe­ket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőinek kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokra mások is kielégitési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi május hó 12. napján. Reehnn­tzer Ernő, kir. bír. végrehajtó. 13132 Árverés. 1120/1925. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. törvényszék­nek 1925. évi P. 4290. és 4291. számú végzései követ­keztében dr. Láng Frigyes ügyvéd által képviselt Békésmegyei általános takarékénztár és Eleki taka­rékpénztár javára 200.000.000 korona és járulékai ere­jéig 1925 évi október 26. és november 23. napjain foganatosított biztosítási és kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 173.000.000 koronára be­csült következő ingóságok, úgymint: házi bútorok, lovak, szarvasmarhák, gazdasági felszerelés és egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. , Mely árverésnek a gyulai kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 6026/3. számú végzése folytán 200.000.000 ko­rona tőkekövetelés, ennek 1925. évi szeptember hó 30. napjától járó 18 százalékos kamatai, egyh­armad szá­zalék váltódíj és eddig összesen 6.028.800 koronában biróilag már megállapított költségek erejéig, adósok r.lakásán és tanyáján, Eleken, majd folytatólag Gyu­lán (Józsefben érseki tanyán) leendő megtartására 1926. évi június hó 21. napjának délelőtti 10 órája határidőül átfiz­etik és ahhoz a vénáit szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ,az érintett ingóságok a­z 1881. évi LX. t.­o. 107. és 108. §-ai értelm­ében készpénzfizetés mellett,­­ a legtöbbet •ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatai. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és­­azokra kielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. évi LX. t.­e. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Gyula, 1926. évi május hó 18. napján. Becsy Sándor, kir. kir. végrehajtó. 13176 Árverés. Pk. VI. S14417/1926. szám. Dr. Kovács I. Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Reissenber­­ger Nándor javára 96.000 korona követelés és járulé­kai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi április hó 9. napján lefoglalt 15.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. ker., Vörösmarty­ utca 41. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1026. évi június hó 1. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi április hó 30. napján. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. 13119 Árverés. Pk. VIII. 312648/1926. szám. Dr. Somló Gyula ügyvéd által képviselt Popper Mór és Lipót r.-t. kérelmére és javára 8.528.250 korona, továbbá dr. Tarján Nándor budapesti ügyvéd által képviselt Budapesti borpincészet r.-t. kérelmére és javára 2,910.000 korona, valamint az ezekhez csatlakozott­­nak tekintendő dr. Zsigmondy Mihály budapesti ügyvéd által képviselt Borpalota r.-t. javára 5,159.000 korona, dr. Weisz A. Lajos ügyvéd által képviselt Prohászka Béla javára 1,600.000 korona, dr. Lukács Kornél ügyvéd által képviselt Sziklai Vilmos javára 22,000.000 korona, dr. Rangha Gyula ügyvéd által képviselt Első magyar részvény serfőzde r­­ t. javára 2,521.500 korona követelések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1926. évi március hó 28-án lefoglalt 10.500.000 és 8.900.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében, Buda­pesten, VI. kerület, Tere­ntea 59. szám alatt levő vendéglőben leendő megtartására határidőül 1926. évi június hó 11. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bírói­ág lefoglalt üzleti berendezést, felszerelést és egyéb­­ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárön alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi május hó 15-én. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. 13121 Árverés. Pk. IX. 307851/1926. szám. Dr. Salg­ó Ottó által képviselt Pauebly Zoltán javára 50,300.000 és 46,247.700 korona, dr. Somló Gyula ügyvéd által kép­viselt Magyar forgalmi bank r.­t. javára 6,500.000 korona, 8,000.000 korona, 8,000.000 korona, dr. Balás Elek ügyvéd által képviselt Nemzeti Hitelintézet javára 10,000.000 korona, 25,000.000 korona, 35,000.0­30 korona, 55,450.000 korona, 10,000.000 korona, 2,000.000 korona és 12,300.000 korona, dr. Engel Dávid ügyvéd által képviselt Ponger Adolf javára 2.203.600 korona, dr. Hegedűs Jenő által képviselt Vesta olajipar r­­ t. javára 9.631.757 korona, dr. Feigler Károly által kép­viselt Budapesti kisipari hitelintézet javára 150.000.000 korona, dr. Földes Sándor által képviselt Lampl Béla javára 2.750.000 korona követelések és járulékaik erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1926. évi február hó 27. napján lefoglalt 193.680.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő gyárhely­iségében, Budapesten, IX. kerület, Sorok­­sári­ út 122—124. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1926. évi június hó 7. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt iroda­berendezést, gépeket, árukat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi május hó 19. napján. Dr. Manglu Árpád, kir. kir. végrehajtó. 13122 Árverés. Pk. .1. 18479/9. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 37521/6. 1923. számú végzésével dr. Sumter Róbert ügyvéd által képviselt Herczog Dezső végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 4.000.000 korona követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 63.590.000 koronára becsült ingó­ságokra a fenti, számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult alap- és felül foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szen­vedő lakásán Budapesten, I., Budakeszi­ út 36. sz. földszint 3. aj­tószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1026. évi június hó 2. napjának délutáni, 3 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, lakásberendezést, pen­zsaszőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítésthez, jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a­ Végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényü­ket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy­­ szóval jelentsék be. Budapest, 1926. évi május hó 10-én. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 13153 Árverés. Pk. I. 19112/2. 1925. szám. Közhírré te­szem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság P. VIII. 47682/4. 1025. számú végzésével dr. Tarján Nándor ügyvéd által képviselt Berkovits J.-né vég­rehajtató részére végrehajtást sznvedő ellen 685.000, korona költségkövetelés és járulékai erejéig elren­delt kielégítési­ végrehajtás foganatosításakor végr­e­ - hajtást szenvedőnél lefoglalt 33.500.000 koronára be-­í­csült Ingóságokra a fenti számú végzés folytán az­ árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult, alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, I., Tamás­ u. 16. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi június hó 2. napjának délelőtti záró óráját tű­­­zöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, női ruhákat, női bundákat és egyéb­ ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítésihez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a­ végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényü­ket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1936. évi május hó 12-én. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. 13152 Árverés. Pk. I. 21550/2. 1926. szám. Közhírré te­. sz.om, hogy a budapesti I—HI. ker. kir. járásbi­ró­­ság 33105/3. 1925. sz. végzésével dr. Varannai István végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 6.361.000 korona követelés és járulékai erejéig elren­delt kielégitési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 22.200.000 koronára becsült ingóságokra a fenti szám­a végzés folytán, az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogo­sult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig vég­rehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III.,a Vörös­­vári­ út 42., földszint 1. és nyomban folytatva ül. Egyes szám ára 2400 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék