Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. július (60. évfolyam, 146-172. szám)

1926-07-01 / 146. szám értesítője

Budapest, 1926 146. szám Csütörtök, julius 1 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Hivatalos hirdetmények, Árverések. Árverés, 1926. Pk. V. 318471. szám. Dr. Újházi László ügyvéd által képviselt Leiner Fü­löp és fiai javára 2.662.500 korona és járulékai erejéig, dr. Rosenberg Antal által képviselt Velzer Ferenc javára 5.000.000 kor. és járulékai erejéig, dr. András Ernő által kép­viselt Martinyi Pál javára 28.000.000 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1926. évi fenti és V. 315237/1926. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1926. évi május 4. és április 15. napján lefoglalt és 38.480.000 koronára becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a vég­rehajtást szenvedő lakásán,­­Budapesten, X. kerület, Hölgy­ utca 19. szám alatti pincében leendő megtartá­sára határidőül 1926. évi július hó 5. napjának dél­utáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt vegyiszerek, szappangyártásihoz szükséges gépek és eszközök s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1936. évi junius bő 14. napján. Bechnitzer Ernő, kir. bírósági végrehajtó. 15969 Árverés. 1925. Pk. V. 226802. szám. Dr. Alt Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Vinovera borgazdasági és kereskedelmi r.­t. cég javára hátralékos 3.269.079 korona követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1925. évi Pk. V. 226802. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi junius hó 24. napján lefoglalt és 25.300.000 koronára becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés, elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentírt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, VII. kerület, Magdolna­ utca 22. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi július bó 5. napjá­nak délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, vendéglői berendezés, cinktetős borkimérőasztal, 6 horcsó bor, jégszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés el­lenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Bu­dapest, 1926. évi junius hó 14. napján. Havel Ede, kir. bírósági végrehajtó. 15970 Árverés. 1926. Pk. IX. 314677. szám. Dr. Szalai Jó­zsef ügyvéd javára­­.150.000 korona követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi április hó 14. napján lefoglalt és 150.900.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint­ zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapest­en, V. kerület, Lipót­ körut 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi július hó 5. napjának délutáni 1 órája és ennek bei­dézté­vel V. kerület, Pozsonyi-út „Silos“ raktárában tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, külön­féle gépek, kocsik s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi junius hó 5. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végre­hajtó. 15974 Áverés. 1926. Pk. IX. 312820. szám. Dr. Gáspár Ist­ván ügyvéd által képviselt Földes József javára 3.200.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi április hó 9. napján lefoglalt és 150.000.000 koronára becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, va­lamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. kerület, Lipót­ körút 5. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1926. évi július hó 1. napjának délutáni 2 órája és ennek befejeztével folytatólag Heisler Mihály po­­zsonyi úti „Silos“ raktárban tűzetik ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorokat, gazdasági gépek és eszkö­zök s egyéb ingóságokat a Legtöbbet Ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Budapest, 1926. évi junius hó 13. napján. Albrecht Árpád, kir. bírósági végrehajtó. 15975 Árverés. 1926. Pk. VI. 315632. szám. Dr. Gár­dos Fé­lix budapesti ügyvéd által képviselt „Móló“ Aktien­­geselschaft für Textilveredlung wieni cég javára 3686 svájci frank s járulékai, továbbá a csatlakozta­tott, dr. Révész Imre budapesti ügyvéd által képvi­selt Carace Flusser & Co. javára hátralékos 4592 osztrák schilling s járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1926. évi április hó 7. napján lefoglalt és 50.000.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a Nebel János autóüzemé­ben, Budapesten, VI. kerület, Csengery­ utca 74. szám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi július hó 2. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt és Rottmann Árpád tulajdonát képező teherautót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi junius hó 10. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. 15976 Árverés. B. v. 1017/1926. szám. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbiróságinak 1926. évi Pk. 8395. számú végzésével dr. Erdély Lajos budapesti ügyvéd által képviselt Koch Viktor felperes részére ingók kiadása követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt, 41.181.000 koronára becsült ingóságokra ,a fent idézett gödöllői kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán, Cinkotán, Horthy Miklós­ ut 5. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1926. évi július hó 30. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, 10 dívánpárnát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégíttetéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el­sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kiküldöttnek vagy írásban beadni, vagy pe­dig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól számit­­tat­ik. Gödöllő, 1926. évi junius hó 21. napján. Ványay Béla, kir. kir. végrehajtó.­ 15949 Árverés. Pk. IX. 245325/1925. szám. Dr. Werner La­jos ügyvéd által képviselt Erich Mihály javára 6.086.000 korona követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésével elrendelt Melegítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925. évi december hó 5. napján lefoglalt 13.000.000 koronára becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, V. kerület, Jász­ utca 92. szám alatti házban leendő meg­tartására határidőül 1926. évi július hó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt kartonokat, keményítőgépet, írógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Buda­pest, 1926. évi május hó 31. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. 15958 Árverés. Pk. VII. 318523/1926. szám. Dr. Werner Lajos ügyvéd által képviselt Fürth testvérek javára 1.643.000 korona követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1926. évi május hó 14-én le­foglalt 39.000.000 koronára becsült ingóságokra a bu­dapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálog­jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szen­vedő lakásán, Budapesten, IV. kerület, Semmelweis­­utca 23., II. emelet 12., folytatva VI. kerület, Do­hány­ utca 75., III. emelet 37. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1926. évi július hó 2. nap­jának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorokat, összekötő keleti szőnye­geket, képeket, smgmaszőnyegeket, könyv- és ebédlő­szekrényt, pohárszéket és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi junius hó 7. napján. Kirchner Béla, ker. kir. végre­hajtó. _______________________________________15959 Árverés. Pk. VUL 246453/1925. szám. Dr. Gál Jó­zsef ügyvéd által képviselt Bemn Jenő, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Strommer Nándor és Filmwerke Aktiengesellschaft javára 4.522.723 ko­rona követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1925. évi fenti számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1925. évi december hó 16-án lefoglalt 24.900.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehjtást szenvedő la­kásán, Budapesten, VII. kerület, Rombach­ utca 10., I. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1926. évi julius hó 12. napjának délutáni 1 órája tűzetik­­, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, zongorát, csillárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1926. évi junius hó 11. napján. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. 15960 Árverés. 998/1926. tkvi szány. Kerecseny János és neje Kiss Mária, végrehajtatóknak Lukács József és neje Péli Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 25.000.000 korona tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykállói kir.. já­rásbiróság területén levő, Balkány községben fekvő, s a balkányi 954. számú tkvi betétben foglalt, Sza­kolyszeg dűlőben levő 1338 négyszögöl területű szán­tóra 30,000.000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1926. évi július hó 27. napján délelőtt 9 órakor Balkányban a községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási­­ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §r-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpént az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Nagykálló, 1926 május 10-én. A nagykállói kir. já­rásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 16022 Árverés. 320/1926. tkvi szám. Dr. Mészáros Imre végrehajtatának özv. Kun Dánielné szül. Soltész Eszter végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 10 millió korona tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett az abádszalóki kir. járás­biróság területén levő, Tiszaszentimre községben fekvő, s a tiszaszentimrei 459. számú betétben XI. 1—4. és 7—24. sorszám, 1623., 1624., 2974., 2973., 3294., 3295., 3447., 3448., 3898., 3899., 3960., 3961., 4256., 4257., 4740., 4741., 4978., 4979., 5089., 5090., 5214. és 5215. hrsz. alatt foglalt, Kun Dánielné szül. Soltész Eszter fele­rész illetőségére 52,200.000 korona és a tiszaszent­imrei 2449. számú betétben A. I. 1. és 2. sorszám, 618/2. és 619. srszám alatt foglalt, Kun Dánielné sz. Soltész Eszter nevén álló ötnyolcad rész illetőségre 31,802.000 korona kikiáltási árban, és pedig a 459. sz. betétben foglalt ingatlan illetőségek az özv. Kun Sándorné szül. Tompa Rozália életfogytig tartó ha­szonélvezeti jogának érintetlenül hagyásával elren­delte. Az árverést 1926. évi július hó 21. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42, §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a k küldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg­állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Abádszalók, 1926 március 3-án. Az abádszalóki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 15787 Árverés. 2101/1926. tkvi szám. Stiegelmájer Vik­tória végrehajtatának Farkas Lázár végrehajtást szenvedő ellen indított ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 35.000.000 korona tőke­­követelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbiróság területén levő, Újpest r. t. város­ban fekvő, s az újpesti 2348. számú tkvi betétben A + 1. sorszám, 2788/48. srszám alatt felvett Farkas Lázár nevén álló ház és udvarból álló ingatlan ille­tőségére elrendelte. Az árverést 1926. évi október hó 1. napján dél­előtt 10 órakor az újpesti telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében (Tavasz­ utca 19. ajtó 1. szám) fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t­c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről­­állitott letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni Egyes szám­ára 2400 korona.

Next